งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 149
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงพรนิภา    สุวรรณวัฒน์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์    เจริญสุข
3. เด็กชายธนพล    พงษ์พิมาย
4. เด็กหญิงปาลิตา    แซ่เจ็ง
5. เด็กชายรัฐชานนท์    เนาวรัตน์
6. เด็กหญิงนัชชา    พุ่มพันธ์
7. เด็กหญิงวันจิรา    ใคร่นุ่นหลง
8. เด็กหญิงศิชนา    ติปัญโญ
9. เด็กชายสุทัศนันท์    จิตต์ชื่น
10. เด็กหญิงธัญชนก    อดทน
11. เด็กชายภควัต    ด้วงปั้น
12. เด็กชายพีรวัส    ผิวทอง
13. เด็กหญิงวรดา    ชมภูวิเศษ
14. เด็กชายอทิคม    เพ่งเล็งผล
15. เด็กหญิงรวิพร    เจริญจิตต์
16. เด็กหญิงสุภัสสร    อินทรยง
17. เด็กชายรังสิมันช์    ไซรลบ
18. เด็กหญิงไอรดา    พนมวงษ์
19. เด็กชายอัฒนนท์    แซ่ลิ้ม
20. เด็กหญิงสุภัสสรา    อินทรยง
1. นางสาวกานต์พิชชา    ซอสูงเนิน
2. นางสาวชนนิกานต์    ลดาดก
3. นายณัฐวุฒิ    วงสุนทร
4. นางสาวมนัญญา    โสภณิก
5. นางสาวศิวพร    โคถึก
ชนะเลิศ
2 2 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธนิษฐา    พลายสายทอง
2. เด็กหญิงณัชชา    น้ำเงิน
3. เด็กหญิงปาริชาติ    รอดอินทร์
4. เด็กชายอภิรนา    โสดา
5. เด็กชายอชิระ    ศุภนคร
6. เด็กชายภูริพัฒน์    จันทร์พงษ์
7. เด็กชายธนรักษฐ์    ใจภักดี
8. เด็กชายกุลชาติ    บัวหลวง
9. เด็กชายนพลักษณ์    ชูติระโส
10. เด็กหญิงคณัสนันท์    โพธิ์ทอง
11. เด็กชายณัฐภณ    สุมะโน
12. เด็กหญิงกัณธิมา    ด้วงอิ่ม
13. เด็กหญิงสุนารี    คุ้มครอง
14. เด็กหญิงศุภานัน    เหล็งพั้ง
15. เด็กหญิงอารียา    สายดวง
16. เด็กหญิงพัณณิตา    สุนทรสารทูล
17. เด็กหญิงปาณิสรา    ร่วมรักษ์
18. เด็กหญิงศศิวิมล    สรรพการ
19. เด็กชายณัฐวุฒิ    พักสุข
20. เด็กชายปุณภพ    บัวอาจ
1. นางสาวจุฑารัตน์    กระจ่างแสง
2. นางฉันทนา    บัวรักษ์
3. นายนรากรณ์    ขำศิริ
4. นางสาวบุษพร    โนนเปือย
5. นางสาวสิริรักษ์    กล่อมเดช
18
3 3 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    ผิวขำขาว
2. เด็กหญิงกฤษณา    ฉ่ำผิว
3. เด็กหญิงทิพย์มณฑา    จันทร์สุดา
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    แพงยา
5. เด็กชายอิทธิพล    พึ่งสามัคคี
6. เด็กชายศราวุฒิ    บุญประเสริฐ
7. เด็กชายสรณ์สิริ    ทรัพย์คงมั่น
8. เด็กหญิงญาดา    รูปทอง
9. เด็กหญิงพรทิพย์    นพมาศนภาพร
10. เด็กหญิงสุธิตา    ทรงไทย
11. เด็กชายธีรเดช    สิงหา
12. เด็กชายณัฐพล    ศุภนาค
13. เด็กหญิงปิยาพัชร์    อินทันวิทย์
14. เด็กหญิงวนิดา    งามอักษร
15. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สุวรรณเทพ
16. เด็กชายอัครพล    คงเมือง
17. เด็กชายพรเทพ    บุญประเสริฐ
18. เด็กชายธีรพงษ์    สรรเสริญ
19. เด็กชายณัฐพงศ์    ต้อยติ่ง
20. เด็กชายจิรทีปต์    โนนรุ่งเรือง
1. นางสาวนฤมล    มีพรบูชา
2. นางสราญรัตน์    เกตุกุญชร
3. นางสาวสุธิดา    พันธุ์ทัด
4. นางอารีรัตน์    แพงยา
5. นางแน่งน้อย    ไตรยโชติ
8
4 4 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายนฤเทพ    พึ่งเทศ
2. เด็กชายพงศภรณ์    กาญจนราช
3. เด็กชายภูวดล    คงทน
4. เด็กชายณัฏฐากร    จรูญรัตนรพี
5. เด็กชายลัญฉกร    พุ่มมณี
6. เด็กชายพรวุฒิ    หมัดวัง
7. เด็กชายนพรัญยู    ศศิธรชัยเดช
8. เด็กชายปริพล    เสมรวนิช
9. เด็กชายจิรศักดิ์    ศิริโวหาร
10. เด็กชายปณิธาน    ชมะผลิน
11. เด็กชายทัศนะ    แสนหาญ
12. เด็กชายนราธิป    พ่วงเรือ
13. เด็กชายจักรกฤษณ์    แสงเจริญเกียรติ
14. เด็กชายอนุศิษฎ์    คงทอง
15. เด็กชายภานุวัฒน์    สิงห์สถิตย์
16. เด็กชายวันชัย    เข็ตขาม
1. นางสาวขวัญใจ    แพงทอง
2. นางสาวพจมาน    ผ่องจิตร์
3. นางสาวพิมลวัลย์    สิทธิวิรัชธรรม
4. นางสาวศรุดา    บุญณสิทธิ์
16
5 5 โรงเรียนวัดสามเอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายธีรเดช    ราตรี
2. เด็กชายวิธวิทย์    บุญกลาง
3. เด็กชายวิศรุต    นาเอก
4. เด็กชายอิทธิพัทธ์    อ้นฉ่ำ
5. เด็กหญิงบุญธิดา    ฉาดฉาน
6. เด็กหญิงชุติมา    หนูแย้ม
7. เด็กชายนิรุษ    ขาวจันทร์
8. เด็กชายภัคนันท์    อุณาวรรณ์
9. เด็กหญิงชนนิกานต์    สุขเงิน
10. เด็กหญิงอรณิชา    ใจเย็น
11. เด็กหญิงอรณิษา    ใจเย็น
12. เด็กชายอรรถพล    มีวงษ์
13. เด็กชายนวพล    ชูศาสตร์
14. เด็กชายสิรดนัย    นาเอก
15. เด็กหญิงพันวิรา    นางแย้ม
16. เด็กชายสิทธิพร    มั่นปาน
17. เด็กชายณัฐภัทร    ฝ่ายคำมี
18. เด็กหญิงสตรีรัตน์    อุณาวรรณ์
19. เด็กหญิงธนัชญา    นาเอก
20. เด็กหญิงปวันรัตน์    อ่อนนุ่มนิ่ม
1. นางปรียาภรณ์    สงวนตัด
2. นางสาวมณฑิรา    มีนุ้ย
3. นางสาวมธุรส    เขาแก้ว
4. นางวาริน    อนุสนธิ์
5. นายสุธิศักดิ์    ใจยะสัน
4
6 7 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายศุภชัย    ยิ้มสละ
2. เด็กชายตรีภพ    แป้นกลาง
3. เด็กชายวีรภัทร    กฐินทอง
4. เด็กชายอภิสิทธิ์    สายสังข์
5. เด็กชายจักริน    นาสมนึก
6. เด็กหญิงนิตยา    สังข์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงวิไลกุล    มานักฆ้อง
8. นางสาววิลาสินี    หอมทอง
9. เด็กชายชยากร    ศิริพันธ์
10. เด็กชายอนุชิต    กาหวาย
11. เด็กชายธนพันธ์    บานแย้ม
12. เด็กชายนวชัย    ศรีม่วง
13. เด็กชายธนา    คุณาธร
14. นางสาวศิริยาภรณ์    อินอ้น
15. นางสาวกชกร    โคราช
16. เด็กหญิงฐิญาภรณ์    ขวัญเมือง
17. เด็กชายจิรพัฒน์    บุญวิทยา
18. เด็กชายเจตนิพัทธ์    สุขอุดม
19. เด็กหญิงพนิดา    หนูโดด
20. เด็กหญิงพลอยไพลิน    พาสัญจร
1. นายณัฐกรณ์    ชยุตพงษ์
2. นางสาววรารัตน์    แสนทำพล
3. นางสาวศุภลักษณ์    ศานติเธียร
4. นางสาวอมรรัตน์    มูลสาร
5. นางสาวเพ็ญพิชชา    ตันย้ง
12
7 8 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. ตราด 1. นายศิริวัฒน์    แซ่เจ๊น
2. เด็กชายจักรินทร์    โทชนบท
3. เด็กชายมงคล    ก๊กเฮง
4. เด็กชายชยานันท์    เติมงาม
5. เด็กชายนเรนทร    เกษมใหม่
6. นายปัชญา    แจ่มอำพร
7. เด็กหญิงวรรณจรรยา    บุญมั่น
8. เด็กหญิงพิมภกา    ทรัพย์ประเสริฐ
9. เด็กหญิงศิรินธร    เกษมสุข
10. เด็กหญิงจันสุดา    คงทน
11. เด็กหญิงกนกพร    บำรุง
12. เด็กชายอนุวัฒน์    เทียนน่วม
13. เด็กชายพัชรพล    เติมงาม
14. เด็กหญิงพัชรวดี    จันตุ่ย
15. เด็กชายณัฐวุฒิ    แท่งทอง
16. เด็กชายณัฐวุฒิ    วิเชียร
17. เด็กหญิงจีรนันท์    เสาหงษ์
1. นางสาวกรรณิการ์    ประทีป
2. นางสาวธนกร    ปุยแก้ว
3. นางสาวปุณญยนุช    กาญจนวรรณ
4. นางสาวอัจฉรา    ศรีมงคล
5. นางสาวอารมย์ใจ    ราศรี
20
8 10 โรงเรียนวัดพืชนิมิต สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายธนพร    นวลปันใย
2. เด็กชายไพลิน    บุญนาค
3. เด็กชายวรวิช    ทวีการไถ
4. เด็กชายกฤติเดช    สุขแจ่มเด็ก
5. เด็กหญิงสุพรรณษา    เลิศสกุลยั่งยืน
6. เด็กชายธันวา    กลิ่นมาลัย
7. เด็กชายขันติ    ขาวสะอาด
8. เด็กชายชินาภัทร    ซอร์
9. เด็กหญิงวราวรรณ    แสงลุน
10. เด็กชายคุณากร    ทองหล่อ
11. เด็กชายธนพล    พักสูงเนิน
12. เด็กชายพิทวัส    ต่อนเงิน
13. เด็กหญิงวรรณิศา    วิจิตกุล
14. เด็กชายชนกานต์    มอญชื่น
15. เด็กชายณัฐวัฒน์    คำสิงห์
16. เด็กชายภัทรพล    เติ๊ดชื่น
17. เด็กหญิงณิชาภัทร    ทวีลาภ
18. เด็กชายทิวัตถ์    บัวภา
19. เด็กหญิงณัฐรัมภา    ลี้สกุล
20. เด็กชายณัฐนันท์    โคสจันทร์
1. นางดุษณีย์    ปลั่งกลาง
2. นายยงยุทธ    นุชบัว
3. นางสาววรรณนิษา    พุ่มอุไร
4. นางสาวสุวดี    กาญจนาภา
5. นางอรวรรณ    ปานจำรูญ
9
9 11 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงอภิศรา    ชาวบ้านกล่าง
2. เด็กชายอธิภัทร    ชิดปรางค์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ    โอสถเจริญ
4. เด็กหญิงพัชรพร    มะทา
5. เด็กหญิงกนกพร    ดอกชะเอม
6. เด็กหญิงภณิดา    สบายแท้
7. เด็กหญิงยุพารัตน์    ทุ้ยเพียน
8. เด็กหญิงเกวลิน    อนุพงษ์อภัย
9. เด็กชายธีทัต    พุทธชงค์
10. เด็กชายเสกสรร    คำทอง
11. เด็กชายปิติพล    กิจการนา
12. เด็กชายธนิษฐ์    สุคันธจันทร์
13. เด็กชายพิชิตพงษ์    พิกุลศรี
14. เด็กชายณัฐภูมิ    อุดมบูรณ์
1. นางสาวชุลี    เกตุคง
2. นางสาวชุลี    เกตุคง
3. นางสาวอมรา    อินทร์สกุล
4. นางเกศนี    ช้อยเชื้อดี
29
10 14 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนวิชญ์    กลัดทอง
2. เด็กหญิงดลชนก    เย็นจิตร
3. เด็กหญิงมนัสวีร์    พลเธียร
4. เด็กชายรพีภัทร    ดวงดาว
5. เด็กหญิงณรัฐฐา    รอดคง
6. เด็กหญิงชนิศา    มนเทียร
7. เด็กชายวสิทธานต์    คชพันธ์
8. เด็กชายธนกร    กุญแจนาค
9. เด็กหญิงพ.ศิลป์สุภา    ปรียานนท์
10. เด็กหญิงปวัลริกา    นาคพาณิชย์
11. เด็กหญิงสุดธิดา    ศรีทิพย์
12. เด็กหญิงฐิติรัตน์    พุ่มจิต
13. เด็กชายภูวิศ    วรางกูล
14. เด็กหญิงสิริกร    ศรีทอง
15. เด็กชายธีรศาสนติ์    ภู่เดช
16. เด็กชายปุณพัทธ์    แตงจันทรา
17. เด็กชายอัมรินทร์    ชมภู่ทอง
18. เด็กชายพงษ์พัฒน์    หอมนาน
19. เด็กชายธีรเมธ    เกิดเกษม
20. เด็กชายภูริวัฒน์    เนื่องมี
1. นางสาวกานดา    วัชโรบล
2. นางสาวนันธิชา    เฮ่งพก
3. นางพิมพ์วรีย์    วธาวนิชกุล
4. นางสันธิฌา    ศิริวงษ์
5. นางสุลักขณา    ยอดบุญนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 16 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงณัฐฌา    ปานแดง
2. นายศิริวัตร    ดัชถุยาวัตร
3. เด็กหญิงสุพิชฌา    บัวชุม
4. เด็กชายวีรพล    พวงพั้ว
5. เด็กชายบุญเพิ่ม    ลุงซอ
6. เด็กหญิงชลธิชา    พรมมินทร์
7. เด็กหญิงณิชกุล    แสงสว่าง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์    ตามสมัย
9. เด็กชายบุญเจริญ    บ้านแสน
10. นายวีรพล    พ่วงพั้ว
11. เด็กหญิงชมพูพรรณ    แก้วสมเด็จ
12. เด็กหญิงธิชานันท์    ลี้กุล
13. เด็กหญิงชาลินี    กิจเจริญ
14. เด็กหญิงปิ่นนภา    เค้ายา
15. เด็กหญิงณิศชนา    พาณิชย์เอกไพบูลย์
16. เด็กหญิงน้ำฝน    อ้อมมูล
17. เด็กหญิงอินทิรา    เอี่ยมบัณฑฺิต
1. นายดนุนันท์    นะราแสง
2. นางวราสินี    เนื่องกำเหนิด
3. นางศศิมา    การะเกต
4. นายสันธาน    จันทะมุด
5. นางสาวเกตุกนก    ช่วงเปีย
5
12 17 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธนดล    คงสุข
2. เด็กชายอภิรัตน์    สุพรรณ
3. เด็กชายโชครวี    รัตนเพชร
4. เด็กหญิงวิภาวัลย์    วาจาดี
5. เด็กหญิงรัชนียากร    กระจ่างจิตร
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร    แซ่เอ็ง
7. เด็กหญิงพัชราภา    จุดงาม
8. เด็กหญิงทิพวรรณ    จันทร์ดอก
9. เด็กหญิงรัชฎา    ทัพไทยดี
10. เด็กหญิงฉันชนก    อินทนัย
11. เด็กชายธนภัทร    อินทอง
12. เด็กชายณภัทร    ชลรัตนชีวิน
13. เด็กชายชินวัตร    วันวิญ
14. เด็กชายไกรวิชญ์    แก้วเกษ
15. เด็กหญิงณัฎฐากร    เกรัมย์
16. เด็กหญิงสุภาวดี    บุญช่วย
17. เด็กหญิงบุศรินทร์    ไชยปัญ
18. เด็กชายสายชล    ทรงจิตร
19. เด็กชายธนกฤต    กล้าหาญ
20. เด็กหญิงสุทธิตา    ศรีสินลา
1. นางกมลรส    แสนสามารถ
2. นายพรทวี    ยอดซื่อ
3. นางสาวรุจิรัตน์    บุญยารักษ์
4. นายร้อยเอ็ด    เจริญนางรอง
5. นางเกตุสุรินทร์    ปกิรณะ
14
13 19 โรงเรียนเจี้ยไช้ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายธีระ    ศิริชัยวัฒนา
2. เด็กชายพิพัฒน์    พงศ์ไพร
3. เด็กชายณภัทร    ทาเกตุ
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์    สุขขำ
5. เด็กหญิงพัชราภา    พิชิตชัยวัฒนกุล
6. เด็กชายพิพัฒน์    แสงพายัพ
7. เด็กหญิงอรปรียา    จันทร์ดี
8. เด็กหญิงณิชญา    รัตนจินดา
9. เด็กหญิงอชิรญา    เถาว์ทิพย์
10. เด็กหญิงลมิดา    พรมดวงดี
11. เด็กหญิงนลินทิพย์    ม่วงใหม
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    รักษาแก้ว
13. เด็กหญิงธัญจิรา    สระทองแก่น
14. เด็กหญิงกิติญา    คงสี
15. เด็กหญิงนฤมล    แจ่มแสง
16. เด็กหญิงอลิศรา    พยอมหอม
1. นางสาวธนพรรรธ    ศรีสมุทร
2. นางสาวน้องนุช    เฟื่องไกรศรี
3. นางสาวพรทิพย์    วงศ์นาคพันธ์
4. นางสุดใจ    บุตรศรี
5. นางสาวอาราดา    ปรักมานนท์
15
14 20 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายปัณณวัฒน์    ด้วงช้าง
2. เด็กชายเฉลิมชัย    นุ่มแสง
3. เด็กชายกีรติกร    ด้วงช้าง
4. เด็กหญิงกวินธิดา    พันพัว
5. เด็กชายกรวิชญ์    โก๋งน้อย
6. เด็กชายโชตินันต์    โสขุมา
7. เด็กหญิงอมรรัตน์    เดชอุดม
8. เด็กชายรัตนภูมิ    นิลวรรณ์
9. เด็กหญิงวิชญาพร    ยอดดำเนิน
10. เด็กชายบุรัสกร    ระมัดตน
11. เด็กหญิงนภัสรีย์    สิทธิอริยจินดา
12. เด็กชายณัฐวุฒิ    เนียมสุวรรณ
13. เด็กหญิงนริศรา    นุ่นละออง
14. เด็กชายมนตรี    สันโสภา
15. เด็กหญิงกมลทิพย์    คำแผง
16. เด็กหญิงกมลพร    ศรีลายงค์
17. เด็กหญิงณัฐธิดา    ถามูลเลศ
18. เด็กชายตะวัน    เทียนงาม
19. เด็กหญิงธนิตตา    ตราชู
1. นางสาวกัญภร    กลิ่นฉาย
2. นางสาวมาริสา    ทองคำ
3. นางสาววันเพ็ญ    รอดย้อย
4. นางสาวอินทิรา    จำนงค์คำ
5. นางสาวเบญจวรรณ    กอบการ
12
15 22 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายธีรเดช    โตเสวก
2. เด็กหญิงวราภรณ์    โรมสระน้อย
3. เด็กหญิงพิชชาภา    ช่างเหลา
4. เด็กชายณัฐพงศ์    งามเนตร
5. เด็กหญิงพิมพกานต์    น้ำทรัพย์
6. เด็กชายวรวิทย์    จิตรทูล
7. เด็กหญิงเนตรนภา    โรมสระน้อย
8. เด็กหญิงศศิภา    คุณโทฉิมพลี
9. เด็กหญิงสิรินทรา    ระโหฐาน
10. เด็กหญิงกฤติยา    ปั่นสันเทียะ
11. เด็กหญิงเด่นนภา    บัววิเชียร
12. เด็กหญิงพยุง    ทาสังข์
13. เด็กหญิงชาลิสา    สร้างนา
14. เด็กหญิงอารียา    นงค์พรมมา
15. เด็กหญิงนัฐฑินันท์    ภูมิโคกรัก
16. เด็กชายฐิติภูมิ    โทนสระน้อย
17. เด็กชายสุระทิน    รอดตะคุ
18. เด็กชายเทวัญ    ผะเดียงตะคุ
19. เด็กชายชนันธร    ฝอยสระน้อย
20. เด็กหญิงชีวา    ทิมสระน้อย
1. นางสาวขวัญฐิติ    ชาวนา
2. นางสาวทรงพร    อุทิยา
3. นางสาวประภาพร    โกมาลย์
4. นางสาวรัตนา    บังศรี
5. นางอุทัย    ดวงพรหม
26
16 23 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัตตา    เทียนมณี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ไพรินทร์
3. เด็กชายธาวิน    ทิมสุวรรณ
4. เด็กชายฐิติรัตน์    มั่งมี
5. เด็กชายนวพล    เลาะมิน
6. เด็กชายปกรณ์    โซ๊ะเฮง
7. เด็กหญิงจันทร์รัตน์    ซูวมิน
8. เด็กชายสุทัศน์    ดีสะเมาะ
9. เด็กชายวุฒิพงษ์    นิสุลง
10. เด็กหญิงทราย    สวนปราง
11. เด็กชายดรัน    ซอเเละห์
12. เด็กชายคมกฤษ    มูฮำหมัด
13. เด็กหญิงสุดารัตน์    กล่อมเย็น
14. เด็กหญิงดวงรัตน์    โซ๊ะเฮง
15. เด็กหญิงยลดา    เลาะมิน
1. นายจักกฤษ    ฤทธิสาร
2. นางสาวทัศณี    บังเกิดสุข
3. นางธันยารัตน์    นามภู
4. นางสาววรรณวดี    มะลิวัลย์
5. นางสาวเนาวรัตน์    จันทร์แก้ว
25
17 28 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรา    จั่นสาน
2. เด็กชายกอบชัย    มาต้นมีทรัพย์
3. เด็กหญิงปภาวีย์    รัชติญาปกรณ์
4. เด็กชายรัชพล    อินเหลา
5. เด็กชายธนภนต์    เอี่ยมจัด
6. เด็กชายธนกฤต    สอนเนียม
7. เด็กหญิงบุษบัน    เฉลิมพักตร์
8. เด็กหญิงชิญณะธัญ    คะอังกุ
9. เด็กหญิงชญาดา    จันทร์จวง
10. เด็กชายกฤติพงศ์    จตุราวิชานันท์
11. เด็กหญิงนาเดีย    ขลิบนิล
12. เด็กหญิงจุฬารัตน์    มีดี
13. เด็กหญิงสุรัสวดี    บุติพันคา
14. เด็กหญิงทักษพร    บุญสมพงษ์
15. เด็กชายอรัญ    แสงเงิน
16. เด็กชายอนุพล    พลเอี่ยม
17. เด็กหญิงกรัต    วงศ์อยู่
18. เด็กหญิงณัฐกานต์    อินเหลา
19. เด็กหญิงอชิรญา    หางนาค
20. เด็กชายชินาธิป    เจริญวงษ์
1. นายกมลชัย    พอกแก้ว
2. นายพีรพงษ์    พรมโคตร
3. นางสาวภัททิรา    บุตรแก้ว
4. นางสาวศุภรัตน์    เกื้อสกุล
5. นางเวทิตา    รติชนิตพงศ์
19
18 30 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายกวีวัธน์    ตั๊นเล่งกิม
2. เด็กหญิงอุษา    ทองคำ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    ฝังเงิน
4. เด็กหญิงกาญจญาธร    เกตุพรม
5. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์    ธรรมจินดา
6. เด็กชายจักรพงศ์    จงเกื้อตระกูล
7. เด็กชายพงศกร    โพธินิมิตร
8. เด็กหญิงแพรวา    สาระขวัญ
9. เด็กหญิงอรยา    อ่อนสำอางค์
10. เด็กชายแทนคุณ    เพ็งโคตร
11. เด็กชายภัทรพล    มีชูโภชน์
12. เด็กชายพชร    ท้วมยา
13. เด็กชายพีรวิชญ์    จันทวงษ์
14. เด็กหญิงบุรพร    มีธรรมยุติ
15. เด็กชายปติพล    สารีกิจ
16. เด็กหญิงชนกนาถ    กรอบบาง
17. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แสงน้ำรักษ์
18. เด็กชายปฏิภาณ    เอี่ยมถิน
19. เด็กหญิงนาตาลี    สมสมัย
20. เด็กหญิงจีรภา    แซ่จิว
1. นางจงจิต    กสิพันธ์
2. นางสาวณัฐชา    มังกะลัง
3. นางสาวรจนา    สุทธลักษณ์
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์    อารยพัฒน์มงคล
5. นายเอกพล    พันธุ์โชติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 32 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอินธิราภรณ์    บุญมาเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐนรี    ศรีอุบลมาศ
3. เด็กหญิงปัณฑิตา    สุราแป๊ะตั้ง
4. เด็กหญิงชนิกานต์    จันทรเนต
5. เด็กชายจตุพัฒน์    ธิปัญญา
6. เด็กชายหัฐชัย    ทองดี
7. เด็กหญิงดวงกมล    ใจอารีย์
8. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    แซ่ลี้
9. เด็กชายสรวัชร    อ่อนไพรี
10. เด็กชายกฤตยศ    ภูวตานนท์
11. เด็กหญิงชลดา    เฉลิมวงษ์
12. เด็กหญิงอริสรา    โทสุวรรณ
13. เด็กหญิงภรัญยา    เล็กวิไล
14. เด็กชายกิตติกวิน    ภูอาลัย
15. เด็กชายสุวรรณภูมิ    สุขแสง
16. เด็กชายออมสิน    สิงหเดช
17. เด็กหญิงชุติกาญจน์    มงคลสุภา
18. เด็กหญิงวรณัน    คุ้มกัน
19. เด็กหญิงไปรยา    ศึกแสนพ่าย
1. นางสาวชัชชญา    คำจริง
2. นางสาวณัฐริกา    ยิ้มพราย
3. นายทวนทบ    ฤกษ์ดี
4. นายพงศกรณ์    พิณทอง
5. นางวัญชลี    คำจริง
23
20 37 โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนาธิป    แผ้วใจดี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก    ผึ้งหิน
3. เด็กชายธนภูมิ    ปริตวา
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ศิลปนาฬิก
5. เด็กหญิงวริษฐา    เพลียน้อย
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    นีรพัฒนกุล
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    โตหรั่ง
8. เด็กชายปภาวิน    จันทริมา
9. เด็กหญิงกรชนก    เหมือนใจ
10. เด็กชายธาดา    อำพรศิลป์
11. เด็กหญิงลลิตภัทร    เจริญแสนสวย
12. เด็กหญิงชนิดา    ฮุยเป้า
13. เด็กชายกิตติภพ    เต็มปักษี
14. เด็กชายทินภัทร    นามโบราณ
15. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร    สุโมตยะกุล
16. เด็กชายทรงพล    ยุงหน
17. เด็กชายกันทรากร    แตงเจริญ
18. เด็กชายเกียรติวัฒน์    สร้อยเงิน
19. เด็กชายวรัญญู    เกษรัตน์
20. เด็กชายเปลือกไม้    เดชประเสริฐ
1. นางสาวจิราพร    แสนแก้ว
2. นางสาวธารีรัตน์    บุญมีพิพิธ
3. นางสาวนิภาวรรณ    หาริชัย
4. นายอดิศักดิ์    ทิพยสูตร
5. นางเอมอร    นามประเสริฐ
22
21 38 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงโสนิตา    วายลม
2. เด็กหญิงพักตร์พิมล    ล้อมเวช
3. เด็กชายธนกร    ทุมประดอน
4. เด็กหญิงนราพร    แช่มชื่น
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา    โพธิ์พุทธ
6. เด็กหญิงภัควลัญชญ์    ชาภู
7. เด็กชายพันธวัช    สว่างกุล
8. เด็กชายสมัคร    ทิตะโคตร
9. เด็กหญิงดวงพร    ปะพะลา
10. เด็กหญิงพัฒน์นรี    ดากุล
11. เด็กชายทฤษฏี    ชาภู
12. เด็กชายภูมินทร์    ทับทิมหิน
13. เด็กชายภูมิพัฒน์    ลพพื้น
14. เด็กชายภานุวัฒน์    สมมี
15. เด็กชายคณิศร    จอมสูงเนิน
16. เด็กหญิงเกศินีนาฎ    เมธารัตนากูล
17. เด็กหญิงอัญญาณีย์    บุญณะอินทร์
18. เด็กหญิงสิริสวัสดิ์    เทพณรงค์
1. นางสาวกมลชนก    วงศ์อุดมธรรม
2. นางสาวนิตยา    ปิ่นพานิช
3. นางศิรดา    แขกระจ่าง
4. นางสาวสุรีรัตน์    เดชา
5. นายอุกฤษฏ์    โพธิ์สามต้น
26
22 39 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายปฏิญยาธรณ์    พรหมรักษา
2. เด็กหญิงธีญาพร    ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงวิสาข์    ซุ่มเกต
4. เด็กหญิงจิดาชนา    ติมานนท์
5. เด็กชายพัทธ์    ชุมทอง
6. เด็กชายศุภกร    คำภักดี
7. เด็กชายพิสิษฐ์    จันทร์สวน
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์    คอยเกษม
9. เด็กหญิงนภกมล    ล้ำเลิศ
10. เด็กชายพัชรพล    น้อยจันทร์
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ภักดีพัฒนาทร
12. เด็กหญิงรินรชา    พิมมะ
13. เด็กหญิงฐิติวรดา    มะโนมาน
14. เด็กชายปฐวีย์    ตังควุฒิวิจิตร
15. เด็กชายณัฐพงศ์    อินชมภู
16. เด็กชายเสฏฐพงศ์    ตันอารีสุโชติ
17. เด็กชายพีรัชอาณกร    อุนผูก
18. เด็กชายพงศ์พสิน    ตระการสัตยนุกุล
19. เด็กชายณัฎฐพล    สุภาธนัท
20. เด็กชายศิรพัฒน์    อ้วนคำ
1. นางสาวพนิตา    เฉื่อยอารมณ์
2. นางสาววรุณยุภา    คะโยธา
3. นางสาวสุรีย์    แก้วสุข
4. นายอภิวัฒน์    ทวีเปล่ง
5. นายอำนาจ    สาครแก้ว
6
23 41 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายทัศไนย    ชอบชน
2. เด็กหญิงวราภรณ์    บุญศรี
3. เด็กหญิงจิดาภา    สกุลนาค
4. เด็กชายอดิศักดิ์    บุญศรี
5. เด็กชายณัฐสิทธิ์    จิตตระการ
6. เด็กชายวิศรุต    สวัสดิภาพ
7. เด็กหญิงบีรเนตร    ศรัทธาบุญ
8. เด็กหญิงขวัญฤดี    เที่ยงธรรม
9. เด็กชายวรัญญู    เเต้มพงษ์
10. เด็กชายวันเฉลิม    สายบัว
11. เด็กหญิงอรัญญา    ศรัทธาบุญ
12. เด็กชายภูวดล    พงษ์ดี
13. เด็กชายจิรวัฒน์    นาคสกุล
14. เด็กชายรัตนากร    กลางทุ่ง
15. เด็กชายธัญพิสิษฐ    สร้อยศรี
16. เด็กชายธนกร    ตั้งมั่น
17. เด็กชายปรัญชา    บุญชู
18. เด็กชายมนต์ธัช    สุวรรณรัตน์
19. เด็กชายกานตพงศ์    บุญมี
1. นางสาวณัฐกฤตา    เพ็งสุวรรณ์
2. นางรวีวรรณ    ภู่ทรัพย์
3. นางสาววนิดา    วงศ์ประภาพร
4. นางวาสนา    ท่าหิน
5. นางสิภาพัฒน์    ฐาศิริทรัพย์
21
24 42 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนโชติ    แซ่เตียว
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    พวงสิน
3. เด็กหญิงทุติยา    ทำเนาว์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ธัญพิสิษฐ์กุล
5. เด็กชายยศวีร์    ชุติเลิศธนรัตน์
6. เด็กหญิงณิชากรณ์    สุโขจัย
7. นางสาวศุภลักษณ์    ปิมปา
8. เด็กชายสุริยา    โคตรศรี
9. เด็กชายนที    บุตรยัง
10. เด็กหญิงวรรณวิสาข์    มณีงาม
11. เด็กหญิงอารดา    แว่นวงษ์
12. เด็กหญิงณัฐธิดา    ปานทอง
13. เด็กชายปุณณวิช    สอนศิริ
14. เด็กชายพิเชฐ    ธาดาดล
15. เด็กชายเตชสิทธิ์    ยงประเสริฐ
16. เด็กชายณัฐวุฒิ    พราวเด็ง
17. เด็กหญิงปณิตา    ดาเก
18. เด็กหญิงพรชนก    ทองเหลือง
19. เด็กหญิงดวงพร    เขาเชย
20. เด็กหญิงอริสรา    อยู่เย็น
1. นางสาวกุลิสรา    บูรณะ
2. นางสาวปิยฉัตร    มั่นจิตร
3. นางสาวเกศรินทร์    หมื่นจำนงค์
4. นางสาวเย็นฤดี    ปะนันโต
5. นางสาวเสาวลักษณ์    เก็ตมะยูร
7
25 43 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงเจนนี่    สมสะหวัด
2. เด็กหญิงอริศรา    โสมาบุตร
3. เด็กชายประวี    หอมนานา
4. เด็กหญิงใหม่    แสงแก้ว
5. เด็กชายณัฐนนท์    อำมะรี
6. เด็กหญิงสิตานัน    ผ่องแผ้ว
7. เด็กหญิงปาริชาต    บุญมี
8. เด็กหญิงสิริวรรณ    นามโคตร
9. เด็กหญิงไอลดา    ชัยเดช
10. เด็กชายชาคริสต์    สาศรีรัตน์
11. เด็กหญิงสุกัลญา    ฤทธิเกรียง
12. เด็กหญิงจิรวรรณ    เงินปุ้น
13. เด็กหญิงบัณฑิตา    จำปีเรือง
14. เด็กชายลภัส    ประเสริฐสิต
15. เด็กชายยุทธนา    สุวรรณรัตน์
16. เด็กชายพีระภัทร์    มำขุนทด
17. เด็กหญิงอาศิรา    ต้นเทียนทอง
18. เด็กหญิงรดามณี    ขาวโชติ
1. นายกิตติศักดิ์    ทือเกาะ
2. นายนรวร    ปั้นทอง
3. นางรัชณีวรรณ    ก้ามกลาง
4. นายสุเมธา    วาปีเตา
5. นางสาวเบญจพร    จันทราเลิศ
10
26 44 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายปฏิภัส    ขันมา
2. เด็กชายปิยะชาติ    พิมพ์ศิริ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ศรีบุญจันทร์
4. เด็กชายวัฒนชัย    ทองแดง
5. เด็กหญิงเพชรชราพร    พานทอง
6. เด็กหญิงเพชรชราภา    พานทอง
7. เด็กหญิงวรรนณิสา    น้อยหลง
8. เด็กหญิงนภัสสร    สิงห์นาม
9. เด็กชายธนกรณ์    ดาเวียง
10. เด็กชายกฤษฎา    เพิ่มพูล
11. เด็กชายภูมิมินทร์    แสงสว่าง
12. เด็กหญิงสาริกา    กาญจนา
13. เด็กชายรุ่งอรุณ    ฝอยเงิน
14. เด็กหญิงการะเกด    คำแย้ม
15. เด็กชายศุวิชญ์    สุหงสา
16. เด็กชายราเชนทร์    พุ่มบรรเทา
17. เด็กหญิงชลธิชา    จินดารมณ์
18. เด็กหญิงศิริวรรณ    มั่นใจ
19. เด็กหญิงมณฑกาญณ์    บุญเลี้ยง
20. เด็กหญิงมัณฑนา    ดลโสภณ
1. สิบเอกจักรกฤษ    บรรจงศิลป์
2. นางพิมพา    เพ็ชรพราว
3. นายวุฒิภัทร    ปัญจันทร์สิงห์
4. นางสาวศศิวิมล    ม่วงกล่ำ
5. นายสุรัตน์    จันทะบูล
16
27 45 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายฉัตราวัฒน์    ศรีแสน
2. เด็กชายอัครธีร์    ภิรมโชติภัทร์
3. เด็กหญิงสุพิชชา    อยู่เจริญ
4. เด็กชายธนชัย    ประจันทะศรี
5. เด็กชายธนพงษ์    แสนคาร
6. เด็กชายนพพิพัฒน์    นุชน้อย
7. เด็กหญิงภัทราวดี    เพ็ชรคง
8. เด็กหญิงภัทร์พิชชา    พิลา
9. เด็กหญิงศุภัชญา    แก้วเขียว
10. เด็กหญิงฐิตาภา    รักษาเขต
11. เด็กชายกันตเมศฐ์    กุลเพชรงามไมตรี
12. เด็กหญิงกรวิภา    พุ่มสุวรรณ์
13. เด็กชายจตุพร    โยชะกาล
14. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ดวงดารา
15. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    ภูนุภา
16. เด็กชายชัยรัตน์    นุชศิริ
1. นางสาวกาญจนา    กะบังตน
2. นายจารึก    ฤทธิสุข
3. นางสาววรรณภา    มีสายบัว
4. นางสาวอริสรา    สมพงษ์
5. นายเอกชัย    กาศธัญการ
11
28 46 โรงเรียนวัดลาดระโหง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายวงศ์กร    ชัยมาต
2. เด็กหญิงพรรณภา    ไวยวารี
3. เด็กชายรัตนสัค    จิตประสงค์
4. เด็กชายแซมวิทย์    พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงณัฐนิชา    ลูกศร
6. เด็กหญิงภัทรวดี    ประเสริฐสุข
7. เด็กชายธีระพรรณ    วิมุต
8. เด็กหญิงมณีรัตน์    ประเสริฐสุข
9. เด็กชายโยธิน    เจริญพานิจ
10. เด็กหญิงวารุณี    ช้างงาม
11. เด็กชายสุริยา    จันทร์ผล
12. เด็กชายบุญรอด    โพธิ์คำ
13. เด็กชายธนะวัตฒ์    สุภวงศ์
14. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์    ฤทธิ์ขจร
15. เด็กหญิงพรพรรณ    คงโนนกอก
16. เด็กชายศุภชัย    เขียวหวาน
17. เด็กหญิงอัจราพร    วิมุต
18. เด็กหญิงปนัดดา    ม่วงไสว
19. เด็กชายณัฐวุฒิ    พูลสวัสดิ์
20. เด็กหญิงปภาดา    ใหญ่โต
1. นางสาวชลลดา    ชมศิริ
2. นางทิพวรรณ    วงษ์ทอง
3. นายบุญชอบ    ลาภเวช
4. นางสาวปทิตตา    เล็กวิกรม
5. นางสาวมณีรัตน์    ภู่วาว
26
29 48 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์    โพธิ์อ่อง
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ    ยอดรัก
3. เด็กหญิงอนิสรา    ตะเภาแดง
4. เด็กชายรุ่งสุคนธ์    ดิษสวรรค์
5. เด็กหญิงณัฐชยาน์    ทองแบบ
6. เด็กหญิงพลอยแก้ว    ฝูงพิลา
7. เด็กชายธนะรัชต์    เงินพรัก
8. เด็กหญิงวันวิสา    ไพคำนาม
9. เด็กชายนพคุณ    เปลี่ยนประเสริฐ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ    เสาวะพงษ์
11. เด็กหญิงศิรินภา    เชื้อคำจันทร์
12. เด็กหญิงสุปรีดา    โตมณฑา
13. เด็กหญิงเพ็ญณภัทร    ชาบุรี
14. เด็กหญิงกุลยานันท์    บางกระเทศ
15. เด็กชายอัชฐพรมษ์    สีลี
16. เด็กหญิงเนตรชนก    สังข์บำหรุ
17. เด็กชายโชคอนันต์    แก้วแพงพันธ์
18. เด็กหญิงนรีรัตน์    จันทร์จิตธนัน
19. เด็กหญิงภัทรธิดา    ปั้นสังข์
1. นางสาวชลารักษ์    สายอุทัศน์
2. นางสาวพรทิวา    ศรีจันทร์
3. นางสาวลลิตา    แก้วรุ่งเรือง
4. นางสาวลัดดา    จันทราษี
5. ว่าที่ร้อยตรีอรวรรณ    จันทร์เปล่ง
23
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................