งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 146
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชาย อภิเชษฐ์    คำปลิว
2. เด็กหญิงเขมมิกา    วิวัฒน์รัศมี
3. เด็กหญิงปริศนา    แซ่ห่าน
4. เด็กหญิงกระปุกเงิน    บูรพา
5. เด็กหญิงกุลวดี    ทนาศรี
1. นางสาวชรินรัตน์    อุดเมืองคำ
2. นางสาววิไลพร    เอี่ยมท่าไม้
2 2 โรงเรียนวัดคีม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ    พุดเผือก
2. เด็กหญิงจิรารัตน์    จันทเขต
3. เด็กหญิงยุพเรศ    อ้นสอน
4. เด็กหญิงวรนุช    กลั่นกล้า
5. เด็กหญิงรัตนาวดี    สุตวัตร์
1. นางสาวอารยา    คุ่ยจาด
2. นางเบญจมาศ    มงคลพร
3 3 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรรัตนา    ฟังสำเนียง
2. เด็กหญิงศุภรัตติยา    ผึ่งผาย
3. เด็กหญิงเดือน    ชวนปี
4. เด็กหญิงวรกมล    ลำภา
5. เด็กชายกิตติพงศ์    แสนพลเมือง
1. นางสาวอนุโลม    สุระ
2. นางอัมพร    ฉายบุ
4 4 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 1. นายนนทกานต์    หาญอุ่น
2. นายธวัชชัย    ภู่โต
3. เด็กหญิงพรไพลิน    เวียงคำ
4. เด็กหญิงพัชราวดี    มีสงฆ์
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน    ดิสสงค์
1. นางสาวกนกพร    ภูติวัฒนชัย
2. นางสาววีราชีนี    เสนานัย
5 5 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    เรืองไธสง
2. เด็กหญิงวรรณิกา    ศรีพุก
3. เด็กหญิงวิลาสินี    ภูฆัง
4. เด็กหญิงเปมิกา    ทิมเทศ
5. เด็กหญิงธิดาพร    จันทนา
1. นางสาวธัญญธร    ปาลวัฒน์
2. นางบุษยรัตน์    ดวงจันทร์
6 6 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงรัตพร    บุญเหลือ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อึ้งสกุลอัครเดช
3. เด็กหญิงดาว    ใจมั่น
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    คงมีสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน    พุ่มไชย
1. นายจักร์กรี    น้อยเอี่ยม
2. นางสาวสุกัญญา    ดวงแก้ว
7 7 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. นางสาววิไลวรรณ    ปทุมทอง
2. นายนิพัทธ์    ช้างเขียว
3. เด็กหญิงน้ำฝน    ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงสิราลักษณ์    ทองหล่อ
5. นายชนาธิป    บุญมี
1. นางภัคสกุล    มูลอุดม
2. นางสุดาญา    สายช่อฟ้า
8 8 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงคิมสว่าง    ชาลี
2. เด็กชายอนุวัฒน์    เพชรมาก
3. เด็กหญิงปีใหม่    บัวแก้ว
4. เด็กหญิงมาริษา    สุขศิลา
5. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์    บัวแก้ว
1. นางสาวสายยนต์    ผลเลิศ
2. นางสาวสุรัสวดี    วงศ์สาวี
9 9 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฌิฌา    เรืองแสงทอง
2. เด็กหญิงเปมิกา    บุญชู
3. เด็กหญิงตรีทิพย์    ศรีประสิทธิ์
4. เด็กหญิงศุภธิดา    ดารามาศ
5. เด็กหญิงกัญจ์หทัย    เอื้อเฟื้อ
1. นายพรศิษฎ์    คำรอด
2. นางสมปอง    นาคพงษ์
10 10 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงฮัฟเซาะห์    มะหะหมัด
2. เด็กหญิงนริศรา    มะหะหมัด
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    ปลัดเซ็น
4. เด็กหญิงสุมิตรา    มะลา
5. เด็กชายรณชัย    มะหะหมัด
1. นางสาวขวัญแก้ว    นุ่มปั่น
2. นางฐานิษตา    สีหนาท
11 11 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงมุธิตา    ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงปณิดา    พูลคล้าย
3. เด็กหญิงวรัญญา    ผลบุญ
4. เด็กชายมานะ    แมนสรวงรัตน์
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์    เหี้ยมหาญ
1. นางสาวจิตราภรณ์    ภุมรินทร์
2. นางธิดารัตน์    พุทธิสาร
12 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์    เบ้าเหนียว
2. เด็กหญิงสิริมา    เจริญรัตน์
3. เด็กหญิงสุภาวิณี    นาคขันทอง
4. เด็กหญิงลักขณา    ขันตราชู
5. เด็กหญิงวรรณษา    ทองกลอง
1. นางสาวนัยนา    พยมพฤกษ์
2. นางสาวลัดดา    เริ่มยินดี
13 13 โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    วงษ์มั่น
2. เด็กหญิงธนัชพร    อินทรษร
3. เด็กหญิงทิพย์ภาพรรณ    ศรีผทัย
4. เด็กหญิงณัฎฐชา    ฟุ้งมาก
5. เด็กหญิงจริญา    ทองคำแสง
1. นางสายสมร    มาลาสิน
2. นายอดิศร    สุขปลั่ง
14 14 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. นางสาววารินทร์    ขันบุตร
2. เด็กชายอนุรักษ์    ภมรศิริ
3. เด็กหญิงศิริพร    สุขเกษม
4. เด็กชายเกียรติพัฒน์    มหิมา
5. นางสาวประภัสสร    ทองชัย
1. นางปรียา    เผ่าเจริญ
2. นางอำภรรณ    ใจแสน
15 15 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 1. นายเบญจรงค์    นวลแก้ว
2. เด็กหญิงธัญชนก    ผมงาม
3. เด็กหญิงศรัณญา    ปะจะนัง
4. นางสาวรุ่งฟ้า    แหสมุทร์
5. เด็กชายฐิติศักดิ์    วงค์ดี
1. นางนันทัชพร    โตเจริญ
2. นางพรทิพย์    นวลแก้ว
16 16 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงกาญจนา    มาลัยลัก
2. เด็กหญิงวาเลนไทน์    ทองทิพย์
3. เด็กหญิงพัชรีพร    หนูสกุล
4. เด็กหญิงรุธิตา    เพ็ชรดำ
5. เด็กหญิงฐิติกานต์    ดวงแก้ว
1. นางสาวกุลณัฐ    เหมราช
2. นางสาวรุุ่งรัตน์    แซ่ซิ้ม
17 17 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุวณี    แสนกระจาย
2. เด็กหญิงพรพิมล    จันทะพันธ์
3. เด็กหญิงรัญชิดา    เครือมาศ
4. เด็กหญิงศรีประภา    พวงยอด
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    มากยิ่ง
1. นายวรวุฒิ    อัมภรัตน์
2. นางสาวสรารัตน์    ศิรินัย
18 18 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    กรอบทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    มะหม่อม
3. เด็กหญิงแพรวลัดดา    เบ้าแก้ว
4. เด็กหญิงจันทร์ธิมา    แจ่มใส
5. เด็กหญิงอักษราภัค    พิลา
1. นางสาวกุลจิรา    พิมลพรรณ
2. นางสาวพัชรินทร์    ชมภู่
19 19 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงบุศรินทร์    เรือนเงิน
2. เด็กหญิงอรอุมา    เทศงามถ้วน
3. เด็กหญิงฝ้าย    แสนดี
4. เด็กหญิงภาสินี    มรรฆมาน
5. เด็กหญิงอังค์ธิกา    นาคนารี
1. นางนภาพร    ศิลประเสริฐ
2. นายสัญญกร    บัวครอง
20 20 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงพัชรพร    พึ่งอ้น
2. เด็กหญิงนิจฉรา    อินพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    คำศิริ
4. เด็กหญิงมยุรฉัตร    เพราะจันทร์
5. เด็กหญิงนัทธิชา    อินทะโชติ
1. นางจำนงค์    อยู่เกิด
2. นางสาวภัทราภรณ์    จันทร์ลอย
21 21 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงจิตติมา    พงษ์พานิช
2. เด็กหญิงอัญชลี    หมั่นหาโชค
3. เด็กหญิงเพ็ญเพชร    คุมพล
4. เด็กหญิงสิริวัลย์    ญาติตาอินทร์
5. เด็กหญิงนันทกานต์    ภูมิ
1. นางสาวนิลุบล    จันทร์นิยม
2. นางสาวมธุรส    อิ่มใจ
22 22 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    เงินสา
2. เด็กหญิงปิยธิดา    พิมดา
3. เด็กหญิงชมพูนุท    สุขนอก
4. เด็กหญิงกัญรัตน์    เหิมขุนทด
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์    พันธ์เรือง
1. นางสาวพรรณมา    ดวงบุตร
2. นางสุภาวดี    สุริรัมย์
23 23 โรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงวัลย์นิดา    กุลเชษฐ์
2. เด็กหญิงศิรินภา    พอใจ
3. เด็กหญิงนันทการต์    จินดา
4. เด็กชายเรืองศักดิ์    บุญไทย
5. เด็กหญิงนิตยา    มานพคำ
1. นายสุวิทย์    พันธ์เพชร
2. นางเอมอร    ชูทับทิม
24 24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกุลปรียา    สืบสุข
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ทัดแก้ว
3. เด็กหญิงบุญยาพร    หอมวิจิตร
4. เด็กหญิงพัธโนทัย    อินทนาคา
5. เด็กชายณัฐพล    พงษากลาง
1. นายบุญทวี    แย้มถนอม
2. นางสาวปิยนุช    ศรีสอาด
25 26 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงแพรพิไล    วงศ์หงษ์
2. เด็กชายวิชิต    ชูชุ่ม
3. เด็กหญิงกิตติมา    ตระกูลดี
4. เด็กหญิงบังอร    จันโสภา
5. เด็กหญิงพัสวี    ชัยชล
1. นางสาวจีรวรรณ    ชำนาญช่าง
2. นางสาวดรรชนี    คงช่วย
26 27 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสิริมา    ยังเจริญ
2. เด็กหญิงลลิดา    ใจตรง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เสาร์เฉลิม
4. เด็กหญิงจิราวรรณ    บุญธรรม
5. เด็กหญิงกนกกาญจน์    ทองเหมือน
1. นางสาวพัชรี    ใจโต
2. นางสาวพิมบงกช    โทรจุฬานนท์
27 28 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปภัสสร    เตนากุล
2. นางสาวพิชญา    กลมแป้น
3. เด็กชายบอล    วีวิตแก้ว
4. เด็กหญิงจอย    แก้วธรรม
5. เด็กหญิงนิภาพร    ปะบุญเรือง
1. นางวิไลวรรณ    สายยืด
2. นางสุรัชฌา    ตั้งเวทย์ถาวร
28 29 โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. นายธงชัย    วนารังสี
2. นายอินคำ    วนารัตนกุล
3. นายจีรศักดิ์    สุขสันต์คีรี
4. นายบัญญัติ    สุขสันต์คีรี
5. เด็กหญิงณิชากร    คีรีสุธาลัย
1. นายสงกรานต์    รอดบุญมา
2. นายเทพพิทักษ์    พลอยดอนคา
29 30 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงเมญาวี    แสนพาน
2. เด็กหญิงณัฐมน    วณิกเกียรติ
3. เด็กหญิงอัญชิสา    ฤทธิ์เดช
4. เด็กหญิงวราภรณ์    วงศ์หาญ
5. เด็กหญิงมินตรา    ทับพันธ์
1. นายพีรพงศ์    พันธุรัตน์
2. นางสิฏฐารัตน์    สายันต์
30 31 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฟ้าใส    ยะนิล
2. เด็กหญิงชาลิษา    บุญเฉย
3. เด็กหญิงจินดารักษ์    ไพรวัลย์
4. เด็กชายสุพศิน    สอนสอบ
5. เด็กชายวรพล    แซ่ไหล
1. นางฐิติรัตน์    ธูปทอง
2. นางเบญจวรรณ    รอดหลง
31 32 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศุกฤตา    งามขำ
2. เด็กหญิงเมษนี    อนันต์สถิตย์พร
3. เด็กหญิงลักษณา    ชอบการกิจ
4. เด็กหญิงปิยนุช    ศรีเงิน
5. เด็กหญิงนัทธนันท์    เตรณานนท์
1. นายกฤษณะ    ศรีมาลา
2. นายพรภวิษย์    มนตร์วัชรินทร์
32 33 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    อับษร
2. เด็กหญิงฐิติมา    ภูสิทธิ์ทินโชติ
3. เด็กหญิงขนพพร    จุกหอม
4. เด็กหญิงศุภิศรา    เปียทอง
5. เด็กหญิงนภาพร    ภายศรี
1. นางสาวดาวรัชดา    วงษ์เอก
2. นางสาวภัคศรัณย์    มิตรอารีย์
33 34 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงมีนา    มั่นเจริญ
2. เด็กหญิงสุนิตา    บุตจันทร์
3. เด็กชายวีรภัทร    สง่าภักดี
4. เด็กชายธรรมรัตน์    จำนงค์ศิลป์
5. นายเสมอชัย    ผุยทา
1. นางสนธยา    คำภินวม
2. นายไกรฤกษ์    มุขพันธ์
34 35 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงรินรดา    พลายน้อย
2. เด็กหญิงธนาภา    พานทอง
3. เด็กหญิงสุภาวดี    พราหมณ์สวย
4. เด็กหญิงอัยรดา    เทียมเทศ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไพรัช
1. นายชูทวีป    ทองแกมแก้ว
2. นางนงนภา    สังข์ศิลชัย
35 36 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ประสิทธิธรรม
2. เด็กหญิงสกลยา    พุ่มส้มจีน
3. เด็กหญิงพีระดา    เนื้องาม
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ไชยวังเทพ
5. เด็กหญิงมัชฌิมา    สิทธานนท์
1. นางกุหลาบทิพย์    ปิ่นหิรัญ
2. นางสาวบุษยรัตน์    แพทย์รัตน์
36 37 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปาณิตา    ขันแก้ว
2. เด็กหญิงลลิตา    วอนอก
3. เด็กหญิงอภิชญา    ด้วงเนตร
4. เด็กหญิงทิพย์จุฑา    ช่างทำ
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์    โพธิ์สาพิมพ์
1. นางสิริธิดา    ศรีโภคา
2. นางสุมาลิน    บัวอรุณแสงสว่าง
37 38 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    ดาบประสงค์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    แอกประโคน
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    กลิ่นจันทร์
4. เด็กหญิงศศิกานต์    นาคแก้ว
5. เด็กหญิงสุชาวดี    ยีรัมย์
1. นางสาวเกษรา    จริงสูงเนิน
2. นายเสงี่ยม    ทรงคาศรี
38 39 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    สมพงษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    อ่อนลา
3. เด็กชายนฤพล    หอมขจร
4. เด็กหญิงวรนุช    เกื้อกูล
5. เด็กหญิงอุษา    มัครา
1. นางสาวนฤมล    เวทวงค์
2. นางสุนันทา    ยุ่นสมาน
39 40 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงฉัตรนภา    ทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    แซ่โง้ว
3. เด็กหญิงธัญชนก    สุนทร
4. เด็กหญิงบุษกร    งามดี
5. เด็กหญิงวีรดา    เชวงกุลพิพัฒน์
1. นางสาวศุภิสร    ชุมเพ็ญ
2. นางสาวสร้อยฟ้า    มาศภากร
40 41 โรงเรียนวัดตกพรม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิษา    บุญเดช
2. เด็กหญิงรุ่งรวี    นามบุญ
3. เด็กหญิงสุนัน    ศรีมาตร
4. เด็กหญิงสุนีย์    ศรีมาตร
5. เด็กหญิงกันยา    มาโยธา
1. นายกมล    ต้นภูเขียว
2. นางสาววิมลฤดี    เกษอ่อน
41 42 โรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกุลจิราณัฐ    มูฮำหมัด
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    อิงอาจ
3. เด็กหญิงระพีพร    โพธ์เล็ก
4. เด็กหญิงวิลาสินี    ชัยวัสดี
5. เด็กชายระพีภัทร    มานชู
1. นางสาวพรรณทิพร    สุริยะเย็น
2. นางสาวสุภาดา    สาคเรศ
42 43 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงบุญรักษา    ดวงจรัสแสง
2. เด็กหญิงนภัสสร    ผาสีดา
3. เด็กหญิงนิศารัตน์    ดวงเวียงคำ
4. เด็กหญิงพัชราภา    สมสุวรรณ์
5. เด็กหญิงพิมพ์สรณ์    สังข์วงษ์
1. นางสาวนันท์นภัส    แก้วปันมา
2. นางแก้วใจ    ศรีสาวแห่
43 44 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวลีพร    อรัญภูติ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    สุรินทราโช
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์    โพฺธิ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงกัลยาภรณ์    คำมงคล
5. เด็กชายศรศักดิ์    ทองฤทธิ์
1. นายเฉลิมชัย    ธำรงค์ทอง
2. นายเริงฤทธิ์    บุญพร
44 45 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงโมนี    -
2. เด็กหญิงชลิตา    ไชยสาคร
3. เด็กหญิงน้ำหวาน    -
4. เด็กหญิงนฤมล    ท้วมงาม
5. เด็กหญิงปรางค์ทอง    แก้วดอน
1. นางชุติญา    บุญอุปถัมภ์
2. นางสาวนันท์นภัส    แผนสมบูรณ์
45 46 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ฉันกระโทก
2. เด็กหญิงภัทรวดี    ธารเลิศ
3. เด็กหญิงกรกนก    พลายภู่
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    มะปรางค์
5. เด็กชายภูมิภัทร    แสนโสภา
1. นางสาวคริญญา    ลามุล
2. นางสาวอรัญญา    นนยะโส
46 47 โรงเรียนวัดอบทม สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    กองสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    สีแตงสุก
3. เด็กหญิงชนิสรา    เจียมมี
4. เด็กหญิงกิติภา    โพธิ์เหลือง
5. เด็กหญิงศิริภัสสร    จินะราข
1. นางนพวรรณ์    พงษ์เผือก
2. นางสุุุรีพร    เรืองสม
47 48 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    ปรีเปรม
2. เด็กหญิงอำภา    มุ่งมี
3. เด็กหญิงจีรนันท์    อ่อนพันธ์
4. เด็กหญิงสุธิดา    กอผจญ
5. เด็กหญิงศตายุ    เทียบคุณ
1. นายกิตติศักดิ์    จันทร์เปรม
2. นายณัฐภัทร    คำขวา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................