งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 145
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ไชยมงคล
2. เด็กหญิงพรนัชชา    พวงช่อ
3. เด็กหญิงณัฐิดา    ขอด่านกลาง
4. เด็กหญิงภควรรณ    พันธุสิทธิ์เสรี
5. เด็กหญิงนันทวรรณ    วรจิตต์
1. นายณัฐดนัย    สว่างเรืองฤทธิ์
2. นางสาวอารีย์รัตน์    ศรีคง
2 2 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกิตติญา    คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงกัญญามณี    มากหลาย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    อ่วมน้อย
4. เด็กหญิงเด็กหญิงพิมพ์ชนก    วิจารณ์ปรีชา
5. เด็กหญิงวณิชชา    ปัญญา
1. นางสาวกันยา    อาษาวิเศษ
2. นางสาวศรีนวล    พันฮวบ
3 3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธนภร    เล่นวารี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    มาสุข
3. เด็กหญิงแพรวา    ลำบุตร
4. เด็กหญิงจรินทิพย์    ประเทืองผล
5. เด็กหญิงวิรัลพัชร    กลิ่นสุคนธ์
1. นางคนึงนิจ    สอาดโฉม
2. นางสาวรัชนีกร    รอดฤทธิ์
4 4 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ศรีสันต์
2. เด็กชายศุภากร    ประเสริฐสุขศิลป์
3. เด็กหญิงวาสิตา    นิ่มโพธิ์
4. เด็กหญิงพัชฌา    อดทน
5. เด็กชายกฤตเมธ    เพ็ชรคุ้ม
1. นางสาวสายฝน    เกิดทับทิม
2. นางสุกัญญา    ชวนชิต
5 5 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    ฉัตรคำ
2. เด็กหญิงธีราภรณ์    คนบุญ
3. เด็กหญิงสิวพร    หอมหุล
4. เด็กหญิงกษมา    ศาลานนท์
5. เด็กหญิงปิ่นสุดา    อ่ำอ่อน
1. นางสาวทรรศนีย์    งามยิ่ง
2. นางสาวสะสิประภา    วิศวิสุทธิ์
6 6 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงณภัทร    จงดี
2. เด็กหญิงภัทราวดี    ชื่นกลิ่น
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ    พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุพนิต    ทรัพย์มา
5. เด็กหญิงพิรญาณ์    ล้อมสาย
1. นางสาวพรภิมล    พิษพล
2. นางสาวสายพิณ    อินพันทัง
7 7 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    อุลหัสสา
2. เด็กหญิงรารินทรา    แลชาติ
3. เด็กหญิงอารยา    สมพร
4. เด็กหญิงศุภิสรา    แสวงพันธ์
5. เด็กหญิงกชพร    บุญสิทธิ์
1. นายณัฐกรณ์    ชยุตพงษ์
2. นางสาวยุพารัตน์    แก่นจันทร์
8 8 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก สพป. ตราด 1. เด็กชายโต    เฮง
2. เด็กหญิงเสรยวิท    เดือน
3. เด็กหญิงเซียวอ่าย    เมง
4. เด็กหญิงยูรี    ทาน
5. เด็กชายสิงห์ฮวด    มา
1. นางสาวประภัสรา    จรุงศิลป์
2. นางสาวเพชรรัตน์    สนิทเหลือ
9 9 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนากานต์    ไชยศรีทา
2. เด็กหญิงณัชชา    เจนพานิชย์
3. เด็กหญิงพุทธิชา    เข็มทอง
4. เด็กหญิงสุภาวดี    เตชวินิจสกุล
5. เด็กหญิงเบญญาดา    ท่าคีรี
1. นางสาวณีรวัลย์    บุญมา
2. นางสาวสุทธิยา    ภุมรินทร์
10 10 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    สุขขัง
2. เด็กหญิงอารยา    สวนทรัพย์
3. เด็กหญิงอชิรญา    อาบใจ
4. เด็กหญิงสุวภัทร    เทียนน้อย
5. เด็กชายภูรินทร์    มีรักษ์
1. นางนันทนัช    แถมจำรัส
2. นายปัญญา    รอดพล
11 11 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงจารุภา    แซ่ฉั่ว
2. เด็กหญิงกวินทิพย์    ศรีขาวผ่อง
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    พรมพิทักษ์
4. เด็กหญิงลดาวัลย์    ติงสะ
5. เด็กหญิงธีรดา    กุญแจทอง
1. นางสาวภาสินี    กลมกล่อม
2. นางสาวสุพรรณิภา    แก้วมณี
12 12 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายวีรเทพ    สังข์ทอง
2. เด็กชายศุภวัฒน์    นาคทอง
3. เด็กชายกุลพิพัฒน์    ศรีสมุทร
4. เด็กชายชนะภัย    จันทร์คง
5. เด็กชายฐาปกรณ์    ธรรมสวัสดิ์
1. นางสาวชลัยรัตน์    โปร่งใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ    ดัดขุนทด
13 13 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์    วิสาสะ
2. เด็กหญิงพลอยพุทธา    พากเพียรศิลป์
3. เด็กหญิงจิรชยา    อินตา
4. เด็กหญิงจิดาภา    เวียงใน
5. เด็กชายปณิธิ    สุคันธี
1. นางสาวกมลวรรณ    มาลา
2. นางปวีณา    โพธิ์ชู
14 14 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปริฉัตร    เหลิมทอง
2. เด็กหญิงสิรภัทร    ถนอมนาค
3. เด็กหญิงอินทิรา    ใจชื้น
4. เด็กหญิงศิริพร    อิ่มใจ
5. เด็กชายภาณุวัฒน์    เรืองอร่าม
1. นางสาวฑิฌาภัทร    จิตรปรีดา
2. นางสาวพนิดา    กลั่นกันภัย
15 15 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงรัชชประภา    โนนสุภาพ
2. เด็กหญิงวิพรรษา    ภูมีทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    แสงทอง
4. เด็กหญิงสุภาวิดา    สีเขียว
5. เด็กหญิงจันทัปปภา    จำปาหอม
1. นางประไพ    น้อยศรีอยู่
2. นางสาวสาริศา    สุขสมสิริ
16 16 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงดวงนภา    อินโต
2. เด็กหญิงศิรารักษ์    ทับสมิงครา
3. เด็กหญิงโสรยา    โพทะนา
4. เด็กหญิงปาลิตา    เรืองวิไล
5. เด็กหญิงวีระวรรณ    นิจพัฒน์
1. นางกรองศิริ    เลิศรติภัทร์
2. นางบุญปรานี    ขันธวิเชียร
17 17 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนัธ์ชนัน    ศิริคาม
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ไตรพันธ์
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์    โมกขะศักดิ์
4. เด็กหญิงณิชกานต์    ตันสงวน
5. เด็กหญิงสุฑามาศ    คงเสือ
1. นางสาวฐิติรัตน์    ด่านนอก
2. นายภิรวัฒน์    หล่มวงษ์
18 18 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    พรหมรอด
2. เด็กหญิงพชรพร    พุทธา
3. เด็กหญิงปีใหม่    บุตรราช
4. เด็กหญิงพรนภัส    เสระทอง
5. เด็กชายธนภัทร    รุมรัตนะ
1. นางสังวาลย์    บุญยะวงศ์
2. นางเสาวลักษณ์    เทียนสวัสดิ์
19 19 โรงเรียนอุดมวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนัทนลิน    เกษมสุขสถาพร
2. เด็กหญิงพิมพลอย    พีระรัชพงศ์
3. เด็กชายรัฐภูมิ    แจ้งสุวรรณ
4. เด็กชายภูรินท์    ศิลปสมบูรณ์
5. เด็กหญิงบุณณดา    รุ่งนิรันดร์
1. นางสาวศตายุ    ตั้งศรีรัตน์
2. นางอาจรีย์    แปงการิยา
20 20 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    บุญวาส
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์    สุดมี
3. เด็กหญิงวาสิตา    อุดมพรพิทักษ์
4. เด็กหญิงยศวดี    ศรีทองอินทร์
5. เด็กหญิงบุณยานุช    จุ้ยแจ้ง
1. นางสาวรุ่งรวี    บุญเงิน
2. นางวันดี    แต้ภักดี
21 21 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยา    แสงสว่าง
2. เด็กหญิงเปรมปรีดา    ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    น่วมวิโรจน์
4. เด็กหญิงบุษยมาศ    แซ่โฟ้ง
5. เด็กหญิงณัชชา    แก้วบัวขาว
1. นายสมหมาย    ตรงดี
2. นางสาวอรุโณทัย    แก้วหานาม
22 22 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงลักษิกา    สาธุชน
2. เด็กหญิงภาวินีย์    พันธุระ
3. เด็กหญิงบุญญรัตน์    สมจันทา
4. เด็กหญิงสิริวิมล    บุระคร
5. เด็กหญิงกัณฐิกา    บุญยบุตร
1. นายณัฐพล    พันดวง
2. นางสาวนารีรัตน์    อินทร์นุช
23 23 โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงอรอนงค์    พุธศิริ
2. เด็กหญิงอัญชิสา    พิกุลพวง
3. เด็กชายพงศกร    พึ่งสุรินทร์
4. เด็กหญิงณัฐนันท์    รอดศิริ
5. เด็กหญิงบุุษยมาศ    สมศรีรื่น
1. นางสาวกิตติพร    พรงาม
2. นางปราณี    โกเมศ
24 24 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนวรรณ    ทองมา
2. เด็กชายอัครพล    อร่ามศรี
3. เด็กชายรณชัย    กงแจ
4. เด็กหญิงปัญญาวี    ดีท้วม
5. เด็กหญิงสุทธิดา    ครองอินทร์
1. นางสาวน้องนุช    จันทร์เพ็ชร
2. นางอัญชลี    ศรีจันทร์
25 25 โรงเรียนบ้านโป่งกูป สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายโกมล    สืบดา
2. เด็กหญิงศิริขวัญ    สีหรั่ง
3. เด็กหญิงพรพิมล    ทิมหอม
4. เด็กชายญาณพัฒน์    ศิริรัตนภิภพ
5. เด็กชายณัฏฐวี    แซ่ตัน
1. นางพิศมัย    คำมะนาง
2. นางสุรีพร    ปานโต
26 26 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงณภัทร    อิ่มรัตน์
2. เด็กหญิงปทิตตา    วัฒนโยธิน
3. เด็กหญิงเขมิสรา    เสาร์เงิน
4. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ศุภผล
5. เด็กชายชลณภัทร    ดวงนาค
1. นางสาวขนิษฐา    เกิดกุรัง
2. นายสหรัฐ    เอี่ยมสำอางค์
27 27 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณิรดา    หงษ์โต
2. เด็กหญิงปุณณ์นิษฐา    ไกรเตชสังข์
3. เด็กหญิงอัญธิกา    พูลเดช
4. เด็กหญิงทิฆัมพร    คณะบุตร
5. เด็กชายณัฏฐ์ธนัน    กลมเกลียว
1. นางนภาวรรณ    ศรีกงพาน
2. นายพรชัย    ชูชื่น
28 28 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    นามคำ
2. เด็กหญิงพิจิตรา    ผิวผ่อง
3. เด็กหญิงหทยา    แววดี
4. เด็กหญิงพัชรี    บัวสุวรรณ
5. เด็กหญิงอภัสดา    พ่วงจีน
1. นางสาวกัญญาภัทร    จั่นเพชร
2. นางสาวพุทธชาด    พรแหยม
29 29 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวา    เฮงตระกูล
2. เด็กหญิงรัตนมน    บุญขันธ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เรือนใจมั่น
4. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    เปียนประโคน
5. เด็กหญิงสิรินทรา    พิลาชัย
1. นางสาวประไพพรรณ    จันทร์แสง
2. นางสาวปวีณา    เอกฤทธิ์วรกุล
30 30 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    พันพิพัฒน์
2. เด็กหญิงบุณยานุช    สุขแต่ง
3. เด็กหญิงพรนภา    เย็นวารี
4. เด็กหญิงชลิตา    แก้วก้อน
5. เด็กหญิงพัชรินทร์    แก้วตุมกา
1. นางพวงรัตน์    ถุงสุวรรณ
2. นางสมมาศ    อันทชัย
31 31 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทิมา    คุณตง
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    หอมชื่น
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    รัตนา
4. เด็กหญิงวรรณวิษา    รวมยอด
5. เด็กหญิงโศรยา    สังข์ทอง
1. นายณัฐนครินทร์    ยืนยง
2. นายพงษ์ศธร    ชมท่าไม้้
32 32 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรพิชชา    สายวงศ์อินทร์
2. เด็กหญิงอรจิรา    หมายแม้น
3. เด็กหญิงณัชชารี    สวัสดี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    จุ้ยซื่อ
5. เด็กหญิงนิชาภัทร    ปราบคะเซ็น
1. นางสาวธันยรัตน์    กล้ายประยงค์
2. นางสาวนฤมล    เสาสูง
33 33 โรงเรียนบ้านห้วยกบ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายพญาพล    เลื่อยกระโทก
2. เด็กชายสฮายโน    ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายตีฮะโทน    ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายบอล    ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายชาย    ไม่มีนามสกุล
1. นางสาวสุกัญญา    พันธุเมฆ
2. นางสาวอรอุมา    ตาพทิพย์
34 34 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายจีรศักดิ์    จำเนียรพล
2. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์    พ่วงแพ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    หาญกล้า
4. เด็กหญิงพัชราพา    โนนนอก
5. เด็กหญิงเมวิกา    ทองสินธ์
1. นางสาวพิมชญา    สนิทนอก
2. นายศักดิ์ดา    เกษามูล
35 35 โรงเรียนวไลย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    อนุอินทร์
2. เด็กหญิงเมทิกา    เรืองจรูญ
3. เด็กชายพีรพงษ์    ทรงแสงจันทร์
4. เด็กชายนิธากร    ผลประเสิรฐ
5. เด็กหญิงพิยดา    ทรงแสงจันทร์
1. นางสาวธุวดารา    บุญล่า
2. นางสาวสุกัญญา    จิตพลีชีพ
36 36 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายธนชาติ    ภมรพล
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ    แสงศรี
3. เด็กหญิงอริยาพร    เลิศสง่า
4. เด็กหญิงพลอยเพทาย    รุมา
5. เด็กหญิงพิชฎา    วิจิตรวงษ์
1. นางสาววรารัตน์    จันทรา
2. นางวิมล    ไพศาลจิตร
37 37 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ    นามโสม
2. เด็กหญิงบุญฑริกา    เจริญผล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    นิมิตรมาลา
4. เด็กหญิงยุพารัตน์    เครือวัลย์
5. เด็กหญิงอรนลิน    บุญเฮ้า
1. นางสาวภารตี    ทัพจีน
2. นางสาวศุภรดา    พวงพุ่ม
38 38 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงสุริวิภา    ลาขุมเหล็ก
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    จำนงค์จิตร
3. เด็กหญิงจิรัชญา    พรมทิพย์
4. เด็กหญิงณัฎฐนิช    คำนึง
5. เด็กหญิงปวริศา    ทักษิณ
1. นางอรัญญา    วงษาคร
2. นางอิชยา    มันตะรักษ์
39 39 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายพงศ์ศรัณย์    แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    หอยสังข์
3. เด็กชายธนวัฒน์    บริรักษ์
4. เด็กหญิงจีรภา    แป้นมะยะ
5. เด็กหญิงสุทธิดา    คงสมปราชญ์
1. นางสาวสิริเกศ    พลศักดิ์
2. นางอานันธาพร    ปานหมื่นไวย
40 40 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงรัตน์ติกาล    เซ็งเส็ง
2. เด็กหญิงจิรสุตา    โชติรัตนสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุชาดา    พิพิธธนพัทธ์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์    เตี้ยเนตร์
5. เด็กหญิงวรรณษา    ว่องวสุสมวงศ์
1. นางวงเดือน    จตุพรรุ่งเรือง
2. นางสาวเนาวรัตน์    ศรีสังข์
41 41 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวิมลภัทร    หลงวงค์
2. เด็กหญิงตุลาลักษณ์    รู้เนตร
3. เด็กหญิงจรรยพร    อิ่มบุญ
4. เด็กหญิงสุชาวดี    มาลัยรักษ์
5. เด็กชายอัศวิน    กองคาวี
1. นางลักษ์คณา    ลี้ศิริวัฒนกุล
2. นางเสาวคนธ์    ศิริโสภณพร
42 42 โรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    จันทวงษ์โส
2. เด็กชายภูริช    ไกรยสินธุ์
3. เด็กหญิงบุญสิตา    บุญสวน
4. เด็กหญิงนุสอัยนี    มูฮำหมัด
5. เด็กหญิงพิชญาภัค    จันทร์จวง
1. นางสาวพรรณทิพร    สุริยะเย็น
2. นางสาวสุภาดา    สาคเรศ
43 43 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงกชกร    พ่วงจีน
2. เด็กหญิงณิชารีย์    วงศ์วิวัฒน์พงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ยอดไกรศรี
4. เด็กหญิงศรุตา    กระจ่างแจ้ง
5. เด็กหญิงอัจฉริยาพร    นามวงศ์เกาะ
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    เวชทรัพย์
2. นายภัทรพล    สมรับ
44 44 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาน    ยุระเกตุ
2. เด็กชายคุณาสิน    คุ้มหมู่ม่วง
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ทองเฉลิม
4. เด็กหญิงปนัดดา    จันนามอม
5. เด็กหญิงภาวิรินทร์    สมณี
1. นางสาวพวงนภา    ภักดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ทองศิริ
45 45 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    อัคนียาน
2. เด็กหญิงพรนภา    นาคบำรุง
3. เด็กหญิงศิริกานดา    ดลสว่าง
4. เด็กหญิงอัจจิมา    ด้วงปั้น
5. เด็กหญิงวรนิษฐา    สาลีผล
1. นางสาวจันทิมา    สังข์ทอง
2. นางอโนมา    อ่อนส้มกิจ
46 46 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงจิตสุภา    อรรคโสภา
2. เด็กหญิงสุชานันท์    หลงจันพะเนา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    ฤกษ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงศศิมา    อุปทอง
5. เด็กหญิงกฤษณา    ถวายนิล
1. นางสาวชนม์ภัทรกร    โอภาไชยโรจน์
2. นายสานนท์    สุขจรูญ
47 47 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    คงสุข
2. เด็กหญิงกรวรรณ    สบายสถาน
3. เด็กหญิงวชิราพรรณ    นาคจันทร์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ปานคง
5. เด็กหญิงอรอุมา    เชื้อบุญ
1. นางสาวกนกวรรณ    จันทร์โพธิ์พันธุ์
2. นางสาวจิราวรรณ    ชูวงษ์
48 48 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภัทรชัย    สุขแก้ว
2. เด็กหญิงอภัสระอาภา    โอเจริญ
3. เด็กหญิงบุณยวีร์    บูรณสุจริต
4. เด็กหญิงสุพิชชา    สุริโย
5. เด็กหญิงปิยอร    เตชะจงรักษ์
1. นางอารีย์      ด่านขุนทด
2. นายเสริมชัย    เลิศศักดิ์พณิชย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................