งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 143
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงสุรางคนา    จันทร์เสละ
2. เด็กหญิงขวัญข้าว    ไชยทา
3. เด็กหญิงภัทรนัน    ด้วงปลี
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา    ดีวิเศษ
5. เด็กหญิงญานิกา    ชูปัญญา
1. นายสิงห์สัมพันธ์    ทามแก้ว
2. นางสุกัญญา    ทามแก้ว
30
2 2 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม สพป. สิงห์บุรี 1. นางสาวสุพัตรา    ชุมพรณ์
2. นางสาวอนันตญา    แก่นจ้าย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    เสนาผัน
4. เด็กหญิงสุนิสา    ป้อมดำ
5. เด็กหญิงณัฐนิชา    อุ้มครุฑ
1. นางสาวพิไลพร    ประเสริฐ
2. นางสาวอุทัยรัตน์    ผาสุข
45
3 3 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวรรณ    ยาแซ้
2. เด็กหญิงอรณีย์    จอมี
3. เด็กหญิงณาณิกา    เพละ
4. เด็กหญิงดอกไม้    พุกะ
5. เด็กหญิงวราภรณ์    จันทร์กระจ่าง
1. นายภูชิต    ศิริเอก
2. นางสาวอำภา    เรืองกฤษ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 4 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาดา    อังสนานนท์
2. เด็กหญิงสุริฉาย    สุภาษิ
3. เด็กหญิงธวชินี    ภู่โต
4. เด็กหญิงอนุสรา    ตุยรัมย์
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์    รอดพุ่ม
1. นางสาวกนกพร    ภูติวัฒนชัย
2. นางลำพูน    ลบทอง
11
5 5 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเกวลิน    อรรถประจง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    มารยาท
3. เด็กชายศุภณัฐ    มานะพิมพ์
4. เด็กหญิงพนิดา    จันลา
5. เด็กหญิงวรัญญา    ร้อยแก้ว
1. นางสุมาลี    อินทร์ประดับ
2. นางเพชรา    พุทธนิมิตร
40
6 6 โรงเรียนบ้านคั่นกระได สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนันทวัลย์    ชูจิตร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    เกตุทอง
3. เด็กหญิงวีรยา    ปานน้อย
4. เด็กหญิงภาวิณี    สิทธิธรรม
5. เด็กหญิงธันย์ชนก    จันทร์หอม
1. นางสาวพจนารถ    เจียมจิตร
2. นางสาวพัทร์สิตา    ภูมิพฤก
35
7 7 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสาวิกา    นุ่มนิ่ม
2. เด็กหญิงจารุมน    มะลิเทศ
3. เด็กหญิงเบญจมาพร    สืบเหล่ารบ
4. เด็กหญิงอัญลญา    ผ่านไพ่
5. เด็กหญิงวณัชยา    แพไธสง
1. นางอุษา    แจ้งเปล่า
2. นางสาวแสงฤทัย    ปทุมสาย
44
8 8 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป. ตราด 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    ยอดจันทร์
2. เด็กหญิงพรรณวดี    เยาวยิก
3. เด็กหญิงการนิกา    การะหัตถ์
4. เด็กหญิงวรรณภา    ลานอก
5. เด็กชายนัทธพงศ์    โคตะบิน
1. นางจันทนา    ทั่งทอง
2. นางจารุนันท์    เจริญฤทธิ์
33
9 9 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ไสลรักษ์
2. เด็กหญิงกานติมา    ฮายีมา
3. เด็กหญิงพรรณพนัช    จันทร์เหลือง
4. เด็กหญิงสิรินดา    สิริกุล
5. เด็กหญิงแพรพลอย    ศักดิ์มั่น
1. นางณรัตน์ธนพร    อันทะศรี
2. นายพรศิษฎ์    คำรอด
6
10 10 โรงเรียนสี่แยกบางเตย สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงดวงพร    พรทิพย์เทวา
2. เด็กหญิงนันทิตา    ภู่งาม
3. เด็กหญิงนารีรัตน์    อาดำ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์    อาดำ
5. เด็กหญิงสุรัญชญา    ผุดผาด
1. นางสิริรัศมิ์    พลสมัคร
36
11 11 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. นางสาวณัฐฐิรา    พวงนิล
2. เด็กหญิงสุพิชญา    บุญลือ
3. เด็กหญิงกาญจนา    สวนดอกไม้
4. เด็กหญิงประกายทิพย์    สาลีผล
5. เด็กชายฑีฆทัศน์    สาลีผล
1. นางสิริรัศมิ์    ประกอบทรัพย์
2. นางสาวอัญชลี    ยอดปราง
11
12 12 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงศศิธร    เขียวอยู่
2. เด็กหญิงรัตติกาน    เชียงภูกอ
3. เด็กหญิงดาว    ชาวบ้านมอญ
4. เด็กหญิงณัฐวดี    ยองใย
5. เด็กหญิงอำพร    ศิริสวัสดิ์
1. นางกาญจนา    ธรรมทินโน
2. นายลีนวัฒน์    ม่วงนวล
37
13 13 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงราชาวดี    สอนแสง
2. เด็กหญิงปริศนา    สีมาดาล
3. เด็กหญิงวัตถาภรณ์    โสวันนา
4. เด็กหญิงณัฐกมล    ยิ่งเจริญ
5. เด็กหญิงอภิชญา    จันทร์ขำ
1. นางสาวจารุวัฒน์    วรรณภูงา
2. นางสาวรุจิรา    หัดระวี
41
14 14 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอุบลวรรณา    ฤทธิ์ล้ำ
2. เด็กหญิงจีรนุช    พลับพลา
3. เด็กหญิงปณิตา    พันธ์พวก
4. เด็กหญิงอาภัสสร    หวังเจริญ
5. เด็กหญิงสุพัตรา    คำวงศ์
1. นางสาวภณิดา    ชูช่วยสุวรรณ
2. นางสาวอารีย์    ฉิมฉลอง
46
15 15 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายอดิศร    ชำนาญนา
2. เด็กชายเจริญทรัพย์    เจริญดง
3. เด็กหญิงกุลนิฐษ์    อินทร์เอม
4. เด็กหญิงวลีญาดา    วงษ์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงปณิตา    สุขแสวง
1. นายคมแก้ว    สายบุญเรือน
2. นางสาวบังอร    บุญเจริญ
ชนะเลิศ
16 16 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงศรีประไพ    บุญมี
2. เด็กหญิงจารุเพ็ญ    จอมจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ    ไพฑูรย์
4. เด็กหญิงธิติพร    ประจำมูล
5. เด็กหญิงศิริวรรณ    โคตรน้อย
1. นางสาวสุปราณี    ระโหฐาน
2. นางสาวเกตุกนก    ช่วงเปีย
21
17 17 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิตา    เวียนซ้าย
2. เด็กหญิงพรณภา    พุ่มรัตน์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    มีพร
4. เด็กหญิงณัฐวิภา    กองแก้ว
5. เด็กหญิงรินลดา    ขันธเสน
1. นางสาวจุรีกรานต์    ลุผานา
2. นายอดุลย์    บุญขาว
32
18 18 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิยดา    ธิดาน้อย
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ทองเอี่ยม
3. เด็กหญิงพรชิตา    เทียนปัญจะ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สมบุญ
5. เด็กหญิงพรรณราย    ภิลัยวรรณ์
1. นางพรทิพย์    ผลเต็ม
2. นางสาวสุกัญญา    ดอนโพธิ์ศรี
37
19 19 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญฤดี    หงส์ษา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    รอดภัย
3. เด็กหญิงกุลนาถ    ลุนศรี
4. เด็กหญิงเกศรินทร์    ขุนหาร
5. เด็กหญิงมนัสชนก    สิทธิตรี
1. นางจีรนันท์    คำลา
2. นางสมบัติ    สมคะเนย์
18
20 20 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงประภาวดี    ชังดี
2. เด็กหญิงพิมาดา    ฮาตแสนเมือง
3. เด็กหญิงสิริกร    คำดำ
4. เด็กหญิงสุพรรณวสา    ขันทองคำ
5. เด็กหญิงเจนจิรา    จินตรักษ์
1. นายตรีพินณ์    บุญรุ่ง
2. นางสายสมร    แสงโชติช่วง
5
21 21 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. นางสาวพรนิภา    บุญแสง
2. เด็กหญิงพรไพลิน    เทียนเที่ยง
3. เด็กหญิงวราภรณ์    เขาวงษ์
4. เด็กหญิงระพีพัฒน์    อยู่นันต์
5. เด็กหญิงปณิชามน    อ่วมเรืองศรี
1. นางกรภัค    ฮึงวัฒนา
2. นางรุ่งนภา    คาดการณ์ไกล
10
22 22 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรัญชิดา    ไวนุขันธ์
2. เด็กหญิงศุภาภร    บุญอุไร
3. เด็กหญิงปัญญาพร    บุตรดีวงษ์
4. เด็กหญิงดวงใจ    คำเสมอ
5. เด็กหญิงศิริรัตน์    บุญอุไร
1. นายวัชรพงษ์    ธนูปกรณ์
2. นางวันเพ็ญ    ธนูปกรณ์
21
23 23 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงวันวดี    ดาแหม็ง
2. เด็กหญิงสุนิตา    จิ๊สมัน
3. เด็กหญิงนิตยา    จิ๊สมัน
4. เด็กหญิงนันทิดา    ศิริโภคา
5. เด็กหญิงปณิตา    หวังเกษม
1. นางสาวสุดารัตน์    เวชศารัตนพิมล
2. นางสาวสุธามาศ    โพธิยา
8
24 24 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุชัญญา    ชุ่มจิตต์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    งามขำ
3. เด็กหญิงศลิษา    เง็กน้อย
4. เด็กหญิงนฤมล    อำนวยผล
5. เด็กหญิงพัชราภา    นาเอก
1. นางสาวกุลปิยา    พาชัย
2. นางหนูการ    สิงห์สาย
42
25 25 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายธรรณธรณ์    วังกุ่ม
2. เด็กหญิงเขมิกา    ด้วงปลี
3. เด็กหญิงธนภรณ์    ชำนาญเรือ
4. เด็กหญิงชลธิชา    ห้วยหงษ์ทอง
5. เด็กหญิงยุพารัตน์    แพรศรี
1. นายกฤศ์วระพัชร์    ศุภโชคปิยังกูร
2. นางสาวชาลิณี    เกิดแย้ม
21
26 26 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 1. นางสาวสุทัตตา    บำรุง
2. นางสาวธัญพิชชา    พรมจารี
3. นางสาวรักษยา    ก้องเสนาะ
4. เด็กหญิงปราณปริยา    ลิมกุล
5. นางสาวพรทิพย์    สังวัฒยาย
1. นายรติ    ช้างงาม
2. นางสาวสุนิตา    สายทองสถิตย์
26
27 27 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกนิษฐา    น้ำหอม
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    หนูอ้น
3. เด็กหญิงนลินี    เหลืองสดใส
4. เด็กหญิงปิยธิดา    บุตรดา
5. เด็กหญิงศศิธร    ใจหลัก
1. นางสาวพัชรี    ใจโต
2. นางสาวอัญรัตน์    นุชกำบัง
28
28 28 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงสุพัตรา    เนธิบุตร
3. นางสาวธารารมณ์    โดยประเสริฐ
4. นายโยธิน    หงษ์ชัยภูมิ
5. นางสาวจุฑามาศ    วีวิตแก้ว
1. นายมนตรี    มหาโพด
2. นายศักดิ์ชัย    จรมั่งนอก
27
29 29 โรงเรียนกฤษณา สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงญาณนารี    สาลีพิมพ์
2. เด็กหญิงพราวระวี    สารีวัลย์
3. เด็กหญิงพรรณวดี    คงทับ
4. เด็กหญิงลลิตา    อังกุลดี
5. เด็กหญิงแพรพรรณ    วงศ์พรม
1. นางพิมพร    นวมทอง
2. นางสาวศรินทร    คำเกลี้ยง
33
30 30 โรงเรียนวัดนางคุ่ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา    สรรพอาษา
2. เด็กหญิงนวพรรณ    โคว้สุวรรณ์
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์    แก้วโรจน์
4. เด็กหญิงทิฆัมพร    ประยงค์กลิ่น
5. เด็กหญิงอริศา    เซ็นโส
1. นางสาวจรัสนันท์    ตรียัง
2. นางณัฏฐนันท์    อภิญญา
37
31 31 โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนราพร    ใจจริง
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    แสนวงษา
3. นางสาววรัญญา    ใจจริง
4. นางสาวอลิญาดา    สดใส
5. เด็กหญิงภัทรวดี    สัทธาผล
1. นางพจนีย์    ธวัธวงค์
2. นางสาวสุภาวดี    กล้วยหอม
43
32 32 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    โคบุตร
2. เด็กหญิงอภิญญา    กุลาสา
3. เด็กหญิงบุษกร    สระทองจอม
4. เด็กหญิงชนิตา    ดอระวงษ์
5. เด็กหญิงอันนา    สีสด
1. นางสาวสาคร    อาญาเมือง
2. นางเบญญาภา    รัชฎาวิภากุล
21
33 33 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงฟอง    ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงอรุณี    ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงบัวไข่    ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงดวงเดือน    ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงนีรนา    พนากาญจน์
1. นางสาวกุลธิดา    ล้ำเจริญทรัพย์
2. นายพีระวัฒน์    ขัดฝั้น
13
34 34 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายอดิเรก    เหนี่ยวกุศล
2. เด็กชายมนัส    วงศ์กลม
3. เด็กชายก้องภพ    แสนคาร
4. เด็กชายธนพล    นุสิน
5. เด็กชายภัทรพล    วงษ์ศร
1. นางสาวจิราพร    มะลิเสือ
2. นายสันติ    คงมณีเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
35 35 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    พรมรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา    พุ่มนวม
3. เด็กหญิงศิรินทรา    มีวรรณะ
4. เด็กหญิงลูกน้ำ    ชาวพม่า
5. เด็กหญิงนาตาชา    อุดมดี
1. นางสาวจันทรา    ต้นแจง
2. นายเกียรติศักดิ์    แซ่หลิม
15
36 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ขุมทอง
2. เด็กหญิงพรรพษา    ทองน้อย
3. เด็กหญิงสุวรรณมาศ    กำคนทรง
4. เด็กหญิงพิชชาพรรณ์    บุรานนท์
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ถึกพานิช
1. นางสาวชมบุญ    แย้มนาม
2. นางสาวน้ำฝน    คำภูแสน
19
37 37 โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชัญญานุช    ญาติเสมอ
2. เด็กหญิงทาริกา    นาคใยธรรม
3. เด็กหญิงนิตยา    แสนนาวา
4. เด็กหญิงวิมลชนก    เพ็งพุฒิ
5. เด็กหญิงจารวี    สิงห์ขาว
1. นางสาวมนฤทัย    สุจริต
2. นางสาวศิริภรณ์    สุขวารี
7
38 38 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร    ทุมมี
2. เด็กหญิงอภิสรา    อ่ำวงศ์
3. เด็กหญิงภัณทิกาญจน์    พุทไธสง
4. เด็กหญิงพลอยตะวัน    มัฐผา
5. เด็กหญิงพีระนันท์    ห้องแซง
1. นางสาวพรทิพย์    สาลีพันธ์
2. นางสาวอำพร    แพงวิเศษ
19
39 39 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    มีนาคุ้ม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    เรืองฉาย
3. เด็กหญิงศิรประภา    อินจันทร์
4. เด็กหญิงสุฑามาศ    ราชวัตร
5. เด็กหญิงนิษิตา    ตายงค์
1. นายธราธร    จั่นเงิน
2. นางสาวภควรรณ    ศรีสุพรรณ
8
40 40 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงจีราพร    สระทองแก้ว
2. เด็กหญิงดาลัดฌลา    ทองดอนเทิง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    เพชรพย้อม
4. เด็กหญิงมณฑากานต์    รุ่งนำพาเจริญ
5. เด็กหญิงดุษฎี    สระทองเทียน
1. นางสาวพีรยา    อ้นหลำ
2. นางอรอนงค์    พุฒิชัยธนาสิริ
28
41 41 โรงเรียนวัดตกพรม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. นางสาวปาริชาติ    เรืองศิริ
2. เด็กหญิงเอมอร    สุขโสภณ
3. เด็กหญิงภัทรวดี    นิคม
4. เด็กหญิงลิตา    ชำนาญเรียน
5. เด็กหญิงอารีรัตน์    จิ่วสุข
1. นายกมล    ต้นภูเขียว
2. นายไกรพล    คำนาค
30
42 42 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสมฤทัย    ผันกลาง
2. เด็กหญิงประภัสสร    ทองคำ
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ทองคำ
4. เด็กหญิงสาวิตรี    จันทะคัด
5. เด็กหญิงกมลชนก    นพพันธ์ศิริ
1. นางสาวขวัญชีวา    ปัสสาวะสังข์
2. นางดวงเดือน    ผลเจริญ
4
43 43 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงสรินพร    เกษมสหสิน
2. เด็กหญิงพรรณกร    นวลจันทรื
3. เด็กหญิงชนาภา    สาครพานิช
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    ต่ายเพ็ง
5. เด็กหญิงแสงระวี    วงศ์ทองลอย
1. นางสาวจารุวรรณ    พรมบุตรดี
2. นางสาวเพชรมณี    จันทะนี
16
44 44 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนภาพร    แสงเปลี่ยน
2. เด็กหญิงสุกัญญา    สตะ
3. เด็กหญิงกุลชนาถ    ผลบูรณ์
4. เด็กหญิงนันทพร    โพธิ์รุ่ง
5. เด็กหญิงกรกนก    ทองลา
1. นางวาสนา    บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางเรณุกา    ผูกจันอัด
13
45 45 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงดรุณี    ศรีภุมมา
2. เด็กหญิงอรทัย    ตาเปิน
3. เด็กหญิงวรรณภา    คลองหินลาด
4. เด็กหญิงพรพิมล    มาสดใส
5. เด็กหญิงญาดา    คูวัฒนาถาวร
1. นางสรญา    สายพันธ์วรา
2. นางสาวสริตา    สมเกียรติกุล
25
46 46 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. นางสาวชไมพร    ทับศรี
2. นางสาวอัจฉรา    สะบาย
3. นางสาวศศิกาล    พานทอง
4. เด็กหญิงสุจิรา    ปาทุม
5. นางสาวอติกานต์    มณีน้อย
1. นางสาวบุณยนุช    ประมูลมาก
2. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย    แก้วเจริญ
47 47 โรงเรียนวัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายปุญญพัฒน์    พรเจริญโรจน์
2. เด็กชายจิรกิตติ์    ไวนุนาวิน
3. เด็กหญิงเกวลี    ผดุงวรรณ์
4. เด็กหญิงกรรธิมา    กันวิชา
5. เด็กหญิงณิศรา    ทับคล้าย
1. นางพัชราภรณ์    พินิจมนตรี
2. นางรจนา    จันทร์ทอง
16
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................