งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 142
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนโชคชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงโชติกา    ชีพัฒน์
2. เด็กหญิงวรฤทัย    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงปพิชญา    ริมพิสอน
4. เด็กหญิงเปมิกา    เศรษรินทร์
5. เด็กหญิงลักษกา    กัลพันธ์
1. นางสาวสังวาลย์    เทียมวงศ์
18
2 2 โรงเรียนวัดเสือข้าม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรัชนันท์    ขำศรี
2. เด็กหญิงเปมิกา    เถื่อนขวัญ
3. เด็กหญิงวรินทร    เรืองกลัด
4. เด็กหญิงณัฐยาน์    สีมา
5. เด็กหญิงชญาดา    เอี่ยมใย
1. นายบุญรุ่ง    สีเหลือง
2. นางสาววิไลรัตน์    ดาดี
25
3 3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพรรณ    ฉ่ำผิว
2. เด็กหญิงธันย์ชนก    ติ๊ดเหล็ง
3. เด็กหญิงรัญชิดา    บัวงาม
4. เด็กหญิงปวีณ์กร    อินทะแสน
5. เด็กหญิงนิรมล    ไมขุนทด
1. นางสาวนิพิฐพร    โกมลกิติศักด์
2. นางอนงค์ศิริ    ปัญญาสัทโท
38
4 4 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอนัญญา    บุญช่วย
2. เด็กหญิงกฤตาณัฐ    เทียนศรี
3. เด็กหญิงปุญญิศา    กงแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐวดี    ภูนี
5. เด็กหญิงวรรณนิสา    พรมสุทธิ
1. นางสาววนิดา    หนึ่งคำมี
2. นางสาววิบูลอร    นิลพิบูลย์
24
5 5 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงปาณิสรา    แสงวันทอง
2. เด็กหญิงศิริทิพย์    เทพคุณ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    น่วมสำโรง
4. เด็กหญิงสรัลรัตน์    ศรีโมรา
5. เด็กหญิงอนันดา    สร้อยระย้า
1. นายวสันต์    เริ่มรัตน์
2. นางสาวอรฉัตร    ประสิทธิ์
13
6 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    บุญเจริญ
2. เด็กชายอังควิภา    สารมาตย์
3. เด็กหญิงบุญยวีย์    เจือจันทร์
4. เด็กหญิงไพริน    พรหมมาลี
5. เด็กหญิงอมลวัทน์    อ่วมองอาจ
1. นางกันธิมา    อรรถมานะ
2. นางสาวทยิดา    วัดล้อม
46
7 7 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกัญยานี    แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอัญชริกา    บุตรกมล
3. เด็กหญิงดวงพร    เตี้ยเพชร
4. เด็กหญิงกัญย์ธิดา    สุริฉาย
5. เด็กหญิงอรัณญา    ทาคำ
1. นางสาวศรสวรรค์    สำเนียก
2. นางอุษา    แจ้งเปล่า
7
8 8 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 1. เด็กหญิงรุ้งรัตน์    แมนสุข
2. เด็กหญิงญาณิศา    โยธามาตย์
3. เด็กหญิงอรัชพร    มงคลสิทธิ์
4. เด็กหญิงญาตาวี    อัศวนิเวศน์
5. เด็กหญิงกุลภัสสร์    เดชพ่วง
1. นางพรสวรรค์    วิสุทธิแพทย์
2. นายสมบัติ    วิสุทธิแพทย์
14
9 9 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปพัชญา    เจริญวงษ์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    อู่อรุณ
3. เด็กหญิงลลิดา    คล้ายทอง
4. เด็กหญิงณัชชา    พรงาม
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ    สาวิสิทธิ์
1. นางกวินนาถ    คำทุมไสย
2. นางวรการ    คงช่วย
6
10 10 โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวิไลพร    มูลหา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    สมสุข
3. เด็กหญิงนฎพร    สิทธิบุญ
4. เด็กหญิงนันฑามาศ    ป้อมสะอาด
5. เด็กหญิงพิชญา    ลัภสุวณิชยกุล
1. นางสาวทิตต์อรุณ    พุ่มพวง
2. นางสาวอัมพร    สกุลฮูฮา
15
11 11 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงณิชาภา    สามเมือง
2. เด็กหญิงธีรกานต์    ธนูศร
3. เด็กหญิงเนตรนภา    เหลืองวัฒนวิไล
4. เด็กหญิงนภัสสร    เขียวแก้ว
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    วิมลทิพ
1. นางสาววิไล    คำสุรันทร์
2. นางศรญานีย์    ศรีสมบรูณ์
40
12 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์    ประทุมพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์    เดชสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฏฐกันย์    ฝอยทอง
4. เด็กหญิงวิรัลพัชร    ระงับพิศม์
5. เด็กหญิงชนาภา    วงศาโรจน์
1. นางสาวกิตติยา    จูเนียม
2. นางภัคนิภา    ตุลสุข
17
13 13 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชา    ศรีผ่อง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    สังฆวาส
3. เด็กหญิงภัคจิรา    ตรงฉิน
4. เด็กหญิงศศิธร    ชาลี
5. เด็กหญิงชนิตา    คู่คิด
1. นางอภันตรี    กมลวิบูรณ์
19
14 14 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    ตราชูวณิช
2. เด็กหญิงจิตนภา    บุตรจันทร์
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา    เรืองสมุทร
4. เด็กหญิงชนิกานต์    ร่วมชาติ
5. เด็กหญิงมณีนุช    สังข์ลักษ์
1. นายธิติวัฒน์    ทองคำ
2. นางละออง    แสงภู
33
15 15 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงเสาวรส    สุนะ
2. เด็กหญิงอลิษา    ศิลาอ่อน
3. เด็กหญิงจันจิรา    ดีผาย
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    สังข์ทอง
5. เด็กหญิงบุษยา    บุตรหนัน
1. นายรพี    กุลพัฒน์
2. นางสุภัค    บุญขาว
9
16 16 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงชมภูนุช    มูลผล
2. เด็กหญิงอุมาริน    เสนอใจ
3. เด็กหญิงวีรวรรณ    โหยหวล
4. เด็กหญิงภัณฑิรา    เสนอใจ
5. เด็กหญิงเพ็ญภิชา    กุศลล้ำ
1. นางสาวณัฐธยาน์    อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางวาสนา    วงศ์สวาสดิ์
35
17 17 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา    ประยูรวงศ์
2. เด็กหญิงมณีทรัพย์    นพกาล
3. เด็กหญิงพีรญา    คำแก้ว
4. เด็กหญิงฐานิตา    มั่นคง
5. เด็กหญิงณัฐพร    ศรีทัศนการ
1. นางสาวพัชชา    จันมี
2. นายสุมิตร    คชรัตน์
5
18 18 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญวริน    เกษรศักดิ์
2. เด็กหญิงธัญชนก    อ่อนเงิน
3. เด็กหญิงแก้วจุฑา    ภูครองทอง
4. เด็กหญิงปรีณาพรรณ    ขันศิริ
5. เด็กหญิงอารีญา    พันธ์โยศรี
1. นางจารุนันท์    คงพันธุ์
2. นางสุพัตรา    พนมมาศ
9
19 19 โรงเรียนวัดหนองกบ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรนุช    สิงหา
2. เด็กหญิงอทิยา    ท่าผา
3. เด็กหญิงบงกชกร    กำไรเงิน
4. เด็กหญิงนิรัชพร    จักปราณี
5. เด็กหญิงปราถนา    ชาวนาห้วยตะโก
1. นางพัชรินทร์    วัดอักษร
2. นางวราภรณ์    งามชม
23
20 20 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงนภัทร    ดีคำน้อย
2. เด็กหญิงสุภชา    ฟักปาน
3. เด็กหญิงรวิวรรณ    บุญส่ง
4. เด็กหญิงทยิดา    เส็งระกา
5. เด็กหญิงปวันรัตน์    อ่วมต่าย
1. นางศรีนวล    รอดช้าง
2. นางสิตานันท์    มั่นฟัก
29
21 21 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงพนิตอนงค์    แก้วฉ่ำ
2. เด็กหญิงจณิสตา    เพ็งยอดวงษ์
3. เด็กหญิงเปรมยุดา    ศรีเมือง
4. เด็กหญิงศศินา    มงคลศรีศุภกิจ
5. เด็กหญิงน้ำฝน    บุนนาค
1. นางสาวเขมิกา    สุขสงวน
33
22 22 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรัษฎ์นัชกรณ์    พงศ์พันธ์ภราดร
2. เด็กหญิงพอเพียง    ฤทธิเดช
3. เด็กหญิงสรัลรัตน์    แซ่ฮ้อ
4. เด็กหญิงวีรดา    สร้อยทอง
5. เด็กหญิงขวัญจิรัชยา    อรุณโภควินท์
1. นายภาสกร    สุขชัย
2. นางสาวลัดดาวัลย์    บัวนอก
11
23 23 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงจิฬาพร    มงคลทรัพย์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    จำปาเรือง
3. เด็กหญิงจิรชญา    อยู่ถาวร
4. เด็กหญิงพรรณิศา    ปันตะระษี
5. เด็กหญิงปฏิญญา    ไม้งาม
1. นางสาวทิพดี    มาวิน
2. นางสาววรรณี    พจน์พัฒนพล
32
24 24 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงรักษณา    มุดขุนทด
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    เฉียบแหลม
4. เด็กชายพิสิษฐ์    โอดครวญ
5. เด็กหญิงเจนสุดา    นุชเนตร
1. นางยุคลธร    ศรีถม
2. นางอุไร    อุดมประเสริฐ
28
25 25 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชนาภา    ชั่งกุล
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ใจพันธ์ุเสือ
3. เด็กหญิงพนิดา    คนผิวเกลี้ยง
4. เด็กหญิงแสงดาว    อุบลพิทักษ์
5. เด็กหญิงวรรณวาณิชย์    เมฆขาว
1. นายกฤศ์วระพัชร์    ศุภโชคปิยังกูร
2. นางสาวชาลิณี    เกิดแย้ม
39
26 26 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    แตงอ่อน
2. เด็กหญิงรัฏฐภรณ์    ดีการ
3. เด็กหญิงธัญวรรัตม์    สุโพธิ์คำ
4. เด็กหญิงอนามิกา    ผาสุข
5. เด็กหญิงจิดาภา    ถนอมวงศ์
1. นางสาวนพวรรณ    จอมทะรักษ์
2. นางศศิพัชญ์    ศรีพายัพ
42
27 27 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธมนณัฐ    วัฒนรุกข์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    สระทองแหง็ด
3. เด็กหญิงจิรัชยา    แผนสมบูรณ์
4. เด็กหญิงสิริกร    ทองยินดี
5. เด็กหญิงภัครฐา    แสงวิชาญ
1. นางสาวปิยธิดา    วงษ์ไสว
2. นายมนต์ชัย    ศรีทน
48
28 28 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    มีนคร
2. เด็กหญิงนงนภัส    เกิดก่อวงศ์
3. เด็กหญิงเขมิสรา    สวัสดิ์
4. เด็กหญิงศิมินตรา    ขำอาจ
5. เด็กหญิงศศิภาณัฐ    ศรีแสงจ้าย
1. นายพีรพงษ์    พรมโคตร
2. นางสาวศุภรัตน์    เกื้อสกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 29 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปณิตา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงธนสุดา    ฤกษ์ธานี
3. เด็กหญิงศดานันท์    แก้ววิชิต
4. เด็กหญิงรุ่งฤทัย    ใหม่เสมอ
5. เด็กหญิงชมพิชชา    วิชญาวิโรจน์กิจ
1. นางสาวจันทิมา    เมืองจินดา
2. นายเอกชัย    ใจสะอาด
29
30 30 โรงเรียนวัดหนองเป้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงสิรินดา    บัวสมบัติ
2. เด็กหญิงอภิชญา    น้อยโพธิ์
3. เด็กหญิงพรรณนิภา    อิ่มระรื่น
4. เด็กหญิงพรธิลาวัล    เทพสกุล
5. เด็กชายสายชล    บ่อทนคำ
1. นางสาวสุวจี    ศรีคำมูล
2. นางสาวเกศสุดา    เพ็งผอม
35
31 31 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    สุจริตวิเศษสกุล
2. เด็กหญิงอริสา    อินทรรอด
3. เด็กหญิงปรารถนา    มีจั่นเพ็ชร
4. เด็กหญิงณิชานันท์    สโมสร
5. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    สวัสดีดวง
1. นางจารุวรรณ    อัคคะวรวงศ์
2. นางพจนา    ลิ้มสินโสภณ
8
32 32 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนิษาชล    ก่ำม่วง
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    ถาวร
3. เด็กหญิงพลอยทิพย์    ผิวเงิน
4. เด็กหญิงจารุวรรณ    อินสม
5. เด็กหญิงพลอยงาม    กสิกิจ
1. นางสาวรานี    รอดเนียม
2. นางสาวอัญชสา    กลิ่นน้ำเงิน
16
33 33 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงชนิดาภา    ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงเก๋    ยงคุณาวลัย
3. เด็กหญิงพัดชา    ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์    เพชรปานกัน
5. เด็กหญิงกุหลาบ    ไม่มีนามสกุล
1. นางสาวพิชญาดา    คำชมภุ
2. นางอรวรรณ    ธีรวงษ์ไพบูลย์
4
34 34 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอัจฉราภา    เขียววิลัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    เศษฐา
3. เด็กหญิงชลนิภา    หล้าถลา
4. เด็กหญิงเบญจมาศ    แก้วมณี
5. เด็กหญิงพรพิมล    ดาบาง
1. นางสาวสมหวัง    พรสี่
2. นางสาวสุณี    พรสี่
45
35 35 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงชนพร    ทองแท้
2. เด็กหญิงอารีลักษณ์    ทับทิมไทย
3. เด็กหญิงมินตา    บุญชู
4. เด็กหญิงนันท์นลิน    แย้มดี
5. เด็กหญิงกชนุช    เชิงรัมย์
1. นางสาวธัญญพิมพ์    ปักษีสิงห์
2. นางรักชนก    แววมณี
44
36 36 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายธีรเชษฐ์    นิธินันท์ไพศาล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    คำครณ์
3. เด็กหญิงสโรชา    นิ่มเชียร
4. เด็กหญิงสุชานันท์    ทองครุท
5. เด็กหญิงญาณิศา    แฝงแดง
1. นางสาวพัชรี    ลาวิลัย
2. นางสาวสุรินทร    เอี่ยมสอ้าง
19
37 37 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปณิชา    นิวัฒนากุล
2. เด็กหญิงกัลยกร    ศรียาภัย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เอื้อเฟื้อ
4. เด็กหญิงกชพรรณ    เล็กคง
5. เด็กหญิงภิรญา    รุ่งโรจน์
1. นายนนทรักษ์    ชื่นเบิกบาน
2. นางอรณีย์    ทับทอง
11
38 38 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงณภัทรศร    โพธิสาร
2. เด็กหญิงภาวนา    วุฒิวุธ
3. เด็กหญิงกัลญาณีย์    เจียมจักร์
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ลีอุดม
5. เด็กหญิงเพชรมณีพร    สายพรหม
1. นางสาวภัสราภรณ์    พงษ์สมร
2. นางสาววนิดา    สำเร็จ
21
39 39 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธนัชญา    สีกุหลาบ
2. เด็กหญิงจิดาภา    จันทร์วิชัย
3. เด็กหญิงอาคิรา    เพ็ชรพราว
4. เด็กหญิงลลิตภัทร    กลางคาร
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์    อึ่งวะระ
1. นางสาววรุณยุภา    คะโยธา
2. นายอภิวัฒน์    ทวีเปล่ง
47
40 40 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงอาภารัตน์    วัฒนพงษ์
2. เด็กหญิงลักษิกา    โลหิตพินทุ
3. เด็กหญิงนวพร    ม่วงโพธิ์
4. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร    แก้ววิจิตร
5. เด็กหญิงธีริศรา    จิตต์มั่นการ
1. นางสาวกันตินันท์    สิริเลิศสุนทร
2. นางสันธณี    โชติช่วง
37
41 41 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชนิดาภา    แถวนาชุม
2. เด็กหญิงราชนก    สรหงษ์
3. เด็กหญิงจณิสตา    บุญนาศักดิ์
4. เด็กหญิงพรทิพา    ทองสายใหญ่
5. เด็กหญิงกานต์สินี    เพ็ชรรัตน์
1. นางสาวนุชจรี    พุ่มจันทร์
2. นางสาวอรพิณ    พันโพธิ์
40
42 42 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    สุจริต
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    สมัครกสิกรรณ์
3. เด็กหญิงกฤตพร    ธาราดล
4. เด็กหญิงมุฑิตา    เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงอภิญญา    แย้มเยื้อน
1. นางสุชาดา    ทองขัด
2. นางอัมพร    ศรีม่วง
29
43 43 โรงเรียนวัดเนินพระ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ชัยลิ้นฟ้า
2. เด็กหญิงสุรีพร    ประเสริฐวารินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร    พูนศิลป์
4. เด็กหญิงอภิญญา    กันทะจี๋
5. เด็กหญิงลลิภัทร    นกผัด
1. นางคนึงนิตย์    จิราทิวัฒนากุล
2. นายคาวี    เจริญจิตต์
22
44 44 โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ร่มลำดวน
2. เด็กหญิงณิลฎา    ห้วงน้ำ
3. เด็กหญิงน้ำหวาน    มาจะวงศ์
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    จันดี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    มาประสิทธิ์
1. นางสาวนันทรัตน์    ลอยโคกสูง
2. นางภูริชญา    ผสม
43
45 45 โรงเรียนบ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชนาภา    ใจมั่น
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์    ทองทา
3. เด็กหญิงกัลยาณี    วิภักดิ์
4. เด็กหญิงวรัญญา    อินทะนาม
5. เด็กหญิงสิริรัตน์ฐา    โยกัลยา
1. นายชัยกฤต    อินทรเกษม
2. นางสาวอรชร    สังข์ทอง
ชนะเลิศ
46 46 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์    ลองจำนงค์
2. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์    สำอางค์
3. เด็กหญิงเจตสุภา    ศรีสำเภา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    บัวภาเรือง
5. เด็กหญิงสุวาณี    คงแสงทอง
1. นางพิมใจ    ไตรพันธุ์
2. นางสาวพิศญกานต์    ไตรพันธุ์
27
47 47 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงถลัชนันท์    เนียมรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    เสภาศีราภรณ์
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน    แสนสุข
4. เด็กชายราชยม    สุภาเพียร
5. เด็กหญิงจิรวดี    เส็งรอดรัตน์
1. นางสาวณชนก    อินถาวร
2. นางสาวอารีรัตน์    สุขโขมีทรัพย์
25
48 48 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรศร    สอนจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ปัจจัยโย
3. เด็กหญิงกีรัตยา    ยาสุขศรี
4. เด็กหญิงพิชญาพร    จันทร์เขียว
5. เด็กหญิงเกล็ดแก้ว    มุ่งดี
1. นางสาวศันสนีย์    ดอกกุหลาบ
2. นางสาวสุภาพรรณ    สุขทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................