งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 141
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงไพลิน    เสือใจ
2. เด็กชายเจริญ    กันทรากรภา
3. เด็กชายชยนน    เลิศมรรคา
4. เด็กหญิงอษรา    ฤกษ์ทวี
5. เด็กหญิงฐิติมา    ช่วยรักษา
1. นางสาวณัฐริกา    ปิ่นเวหา
2. นางสาวอรพรรณ    บัวทอง
2 2 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสุทัตตา    ภู่ชัย
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ภูเขา
3. เด็กชายชวกร    สุขกระบิล
4. เด็กชายจิรภัทร    จันทร์มณี
5. เด็กหญิงจันทกานต์    ศรีรักษา
1. นางสาวจุฑามาศ    ธรรมเพ็ชร
2. นางสาวปิยชาติ    ชูชาติ
3 3 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    -
2. เด็กหญิงปัญญารักษ์    ประจักรสุข
3. เด็กหญิงชุดา    มอคู้
4. เด็กหญิงกัญญาพัฒน    แสงช้าง
5. เด็กหญิงมาริษา    ธรรมสนธิเจริญ
1. นางสาวชาคริยา    พินิจรัตนอนันต์
2. นางสาวบุญญาพร    ทัพชู
4 4 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนัญธิตา    แตงแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราภา    โสลา
3. เด็กหญิงภัทรศยา    เทียมสนิท
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร    อ่างภาษี
5. เด็กหญิงศิริรัตน์    แก้วคำ
1. นางพูลศรี    สังข์สุวรรณ์
2. นางสาวอินทิรา    สมพันธ์
5 5 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงชลลดา    แก้วเรือง
2. เด็กหญิงปุณณา    สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปุณยาพร    ฉ่ำสดใส
4. เด็กหญิงพชัชรี    แตงทอง
5. เด็กหญิงศรัณย์พร    แจ้งประจักษ์
1. นางสาวกมลลักษณ์    ภูฆัง
2. นายวสันต์    เริ่มรัตน์
6 6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ    เจือจันทร์
2. เด็กหญิงปารณีย์    แสงวณิช
3. เด็กหญิงชิสา    สุนันทะ
4. เด็กหญิงพิชญา    สุทธพันธ์
5. เด็กหญิงญารินดา    อุไรเลิศ
1. นางสาววิมลยา    วัฒรอด
2. นางสาวสุภาพร    คูประดิษฐานนท์
7 7 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเกร็จแก้ว    จันธิ
2. เด็กหญิงนิภาพร    พันธ์แก้ว
3. เด็กหญิงณัฐวดี    ปิ่นดอกไม้
4. เด็กหญิงณัฌณิชา    มลิวงษ์
5. เด็กหญิงชลรดา    เนื้อเอี่ยม
1. นางสาวพจนา    สุริพล
2. นางสาวโสภา    คำไวย์
8 8 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ตราด 1. เด็กชายยอด    บัวทอง
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    มูลโชติ
3. เด็กหญิงณัฐนรี    แสนสถิตย์ธนกุล
4. เด็กหญิงจันทรัตน์    รัตนมูล
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ    พิมพ์แก้ว
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    เชิดโฉม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    สัมมา
9 9 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรินทร์พร    เลิศรัตนาวรชัย
2. เด็กหญิงณภัทร    วานิชากร
3. เด็กชายก้องกิดากร    บุรีศรีจันทร์
4. เด็กชายธนกร    ธิยานันท์
5. เด็กหญิงนิศาชล    คำเนตร
1. นางชวิศา    พะโยม
2. นางบุญสม    คำเนตร
10 10 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิศา    ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงวรัตตรา    ฉวีอินทร์
3. เด็กหญิงเบญจพร    ยอดแก้ว
4. เด็กหญิงไอรดา    อยู่สุข
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    สอนคลัง
1. นางสาวกุลธิดา    กสิณอุบล
2. นางสาวปัญญพัฒน์    วิรุณพันธ์
11 11 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงสุพินญา    โชติช่วง
2. เด็กหญิงชัชญา    บึงลอย
3. เด็กหญิงรุ้งลดา    ธะนนไชย
4. เด็กหญิงปุณณดา    โฉมงามดี
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    บุตรทา
1. นางสาวฟ้าศรีทอง    บุญรักษ์
2. นางสาวมนัสนันท์    อรรถมานะ
12 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    หงษ์โต
2. เด็กหญิงพิรัลปวีร์    นันท์ธนะวานิช
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา    เจียรอดิศักดิ์
4. เด็กหญิงศิริ์กาญจน์    ฐาปนสมบูรณ์
5. เด็กหญิงณัชชา    เหลืองจามีกร
1. นางสาวกิตติยา    จูเนียม
2. นางภัคนิภา    ตุลสุข
13 13 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเมธาพร    บุญมาก
2. เด็กหญิงรมย์ชลี    ดีรัศมี
3. เด็กหญิงศศินา    สมชื่อ
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ดาวเรือง
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    โพธิ์เปี่ยม
1. นางสาวฉัตรฑริกา    ถนัดรบ
2. นางวรรณา    ศิริธรรมพิทยา
14 14 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    เพชรน้อย
2. เด็กหญิงกมลพร    สมศรี
3. เด็กหญิงสุธิดา    กิ่งทอง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    เพชรป้อม
5. เด็กหญิงชนิดาภา    บุญรอดวรกุล
1. นางทิพวรรณ    กล่ำทอง
2. นางสาวสุรัตน์พร    เพชรวงศ์รพี
15 15 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรี    นาคดี
2. เด็กหญิงณิชกานต์    พุทธมงค์
3. เด็กหญิงชญากานต์    บุญเลิศ
4. เด็กหญิงวรพิชชา    ภู่เทศ
5. เด็กหญิงญาณิศา    สืบสำราญ
1. นางสาวจารุลักษณ์    สมาคม
2. นางสุภาพร    ภูผาย
16 16 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 1. เด็กชายยุทธภูมิ    เทีียนทอง
2. เด็กชายวิษณุพงษ์    ภู่ศรี
3. เด็กหญิงพัชราภา    รักสนิท
4. เด็กหญิงศวรรยา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
5. เด็กหญิงอาริษา    ประจวบมูล
1. นางสาวอัญชิสา    สอนดี
2. นายเจษฎากร    บุญคุ้มครอง
17 17 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์    ทินะศรี
2. เด็กหญิงชยุดา    ภูอบเชย
3. เด็กหญิงเอมมิกา    ทั่งทอง
4. เด็กหญิงอรณิชา    ดวงดาว
5. เด็กหญิงสุภามาศ    ไชยพงษ์
1. นางสาวกิตติพร    หงษ์จันทา
2. นางพัชรดา    นันทสินธ์
18 18 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนิกานต์    แม้นญาติ
2. เด็กหญิงสรัลพร    พัฒนเจริญ
3. เด็กหญิงชญานี    จิตร์เหลี่ยม
4. เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์    ศรีเสริม
5. เด็กหญิงเวธนี    ร่มลำดวน
1. นางสาวกนกวรรณ    เย็นแจ้ง
2. นางสาวมลฤดี    ปานโพธิ์
19 19 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเมย์    -
2. เด็กหญิงสุรีพร    สำลี
3. เด็กหญิงลลิตา    แซ่เอี๊ยะ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร    เกณฑ์โคกกรวด
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชาติทองคำ
1. นางสาวนันทิยา    โพธิประสิทธิ์
2. นางสาวศิรินภา    นาสะอ้าน
20 20 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงลักษณพร    งามเนตร
2. เด็กหญิงณัจฉรียา    สุดสาคร
3. เด็กหญิงปริชาติ    อยู่สอาด
4. เด็กหญิงพัชราภา    ฉัตร์เที่ยง
5. เด็กหญิงวราพร    ฉัตร์เที่ยง
1. นายสมภพ    ทองช้อย
2. นางสาวสุรีรัตน์    น้อยแสง
21 21 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงอธิชา    ชัยสมบูรณ์พันธ์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ศิริจิตรวิไล
3. เด็กหญิงกวินทิพย์    ทรัพย์ธงทอง
4. เด็กหญิงชญาดา    นาผม
5. เด็กหญิงปนิตา    พิณทอง
1. นางสาวจุไรรัตน์    มีจำรัส
2. นายสมบูรณ์    กล่อมจิต
22 22 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงทักษวดี    เปี้ยจันทร์
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์    ภคพงศ์พันธุ์
3. เด็กหญิงบุษปวัน    รุ่งเจริญทอง
4. เด็กหญิงบุลจิรา    แซ่เตียว
5. เด็กหญิงณัชฌารีย์    ธูปหอม
1. นายจักรพงษ์    พัดพาน
2. นางสาวรุจิรจน์    ไชยภัฎ
23 23 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงนพรัตน์    สีพุทธา
2. เด็กหญิงพัชรสิรินทร์    เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงขวัญชนก    สันสินธุ์งาม
4. เด็กหญิงแววปราชญ์    คเชนทร์สถิตย์
5. เด็กหญิงเบญญาภา    ชีวารุ่งเรือง
1. นางพัทธนันท์    ตันแพง
2. นางพีร์วรัล    เพิ่มพูล
24 24 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิชกานต์    เสมเถื่อน
2. เด็กหญิงปิยฉัตร    ฉวีวัน
3. เด็กหญิงพินดาริกา    ช่วยชูกลิ่น
4. เด็กหญิงจิรประภา    คำโพธิ์
5. เด็กหญิงสตรีรัตน์    อิ่มศรี
1. นางชาลินี    แสงเดือน
2. นายอาทร    บุญแต่ง
25 25 โรงเรียนบ้านทัพพระยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงมลฑา    มาสลิป
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    แก้วทาสี
3. เด็กหญิงวรนิต    คงนะ
4. เด็กหญิงปวริศา    ใคร่ครวญ
5. เด็กหญิงกนกกาน    ขันอ่อน
1. นางสาวประภัสสร    ดิศเจริญ
2. นางสาวเบญจวรรณ    ไพรสิงห์
26 26 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงณัชชา    เจนจิรวัฒนา
2. เด็กหญิงกังสดาล    นิลชาติ
3. เด็กหญิงอรพิชานันท์    บำรุงกิจ
4. เด็กหญิงธัญชนก    อรุณวัฒน์
5. เด็กหญิงปรางรวี    สุริยะกำพล
1. นายธนัตพัฒน์    ศรีพายัพ
2. นางสาวไอยรินทร์    แสวงภพ
27 27 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาพร    พลายแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชา    บุญชู
3. เด็กหญิงณัฐนรี    ปานดอนลาน
4. เด็กหญิงสุพิชฌาต์    ช้างเจริญ
5. เด็กหญิงกฤตยา    จิวัฒนไพบูลย์
1. นางธมนรัชต์    ฤทธิ์สุทธิพิมล
2. นางสาวสิทธิพร    ยอดเกษา
28 28 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    บุญหลาย
2. เด็กหญิงจิรัชญา    อ่อนในชาติ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    แสงคำ
4. เด็กหญิงธนัตดา    พรมบุตร
5. เด็กหญิงศศิธร    กองสา
1. นายภัทราวุธ    บุญเลื่อง
29 29 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธนัญชนก    มั่นคง
2. เด็กหญิงแกมพลอย    แดงแตง
3. เด็กหญิงสุรีพร    ไตรศรีสุข
4. เด็กหญิงกันยกร    เพชรน้ำดี
5. เด็กหญิงรมณ    คอนโนะ
1. นางกัญญาทิพย์    ชีพนุรัตน์
2. นายธนณศร    พรมศร
30 30 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงนวินดา    นามบุญลา
2. เด็กหญิงฐิติพร    มุขดา
3. เด็กหญิงพิมทิพย์    แก่นแก้ว
4. เด็กหญิงภัทรภร    เรือศรีจันทร์
5. เด็กหญิงทิพวรรณ    นิวรณ์การณ์
1. นางจุรี    วรไพชยนต์
2. นางดรุณี    หัสสา
31 31 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    ประยูรหงษ์
2. เด็กหญิงปีใหม่    แดงประพันธ์
3. เด็กหญิงชมพูนุช    ไพเราะ
4. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร    เท่าเทียม
5. เด็กหญิงกานต์ธีรา    ลำภา
1. นางสาวดวงมาลย์    ขีดขิน
2. นางวรันธร    กัลปะ
32 32 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    นวลจันทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    อบภิรมย์
3. เด็กหญิงสโรชา    ทรงนิลรักษ์
4. เด็กหญิงนพภัสสร    สุวัฒน์ศรีสกุล
5. เด็กหญิงนันท์นภัส    ผ่องศรี
1. นางจงลักษณ์    การะเกต
2. นางสาวณัฐณี    พยุงหอม
33 33 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงนิชาภา    ธีรวงษ์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    เป้าอารีย์
3. เด็กหญิงภารณี    ธีรสานุรม
4. เด็กชายมนัส    ไวยครุฑธี
5. เด็กหญิงวิมลณัฐ    จันทวาศ
1. นางสาวพิชญาดา    คำชมภู
2. นางอรวรรณ    ธีรวงษ์ไพบูลย์
34 34 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวันใหม่    คุณสุทธิ์
2. เด็กหญิงปวีณ์พร    พรึกสลุง
3. เด็กหญิงธันยพร    หนูสลุง
4. เด็กหญิงอนันต์ญา    สีผาย
5. เด็กหญิงกัญชพร    พลูหลำ
1. นางสมจิตร    ศรีเพ็ชร
2. นายอธิฐพล    สลุงอยู่
35 35 โรงเรียนบ้านหนองคาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    จำปาหอม
2. เด็กหญิงจิรนันท์    เพชรมา
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    อิ่มชื่น
4. เด็กหญิงบุณยานุช    คล้ายโพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงวรรณศิริ    ทองย้อย
1. นางสาวนงนาถ    สุขผล
2. นางรำพึง    รุ่งเจริญ
36 36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ประสิทธิ์สุข
2. เด็กหญิงวรัมพร    อาจศิริ
3. เด็กหญิงเปรมมิกา    ปัดทารัมย์
4. เด็กหญิงปทุมพร    เทพสาร
5. เด็กหญิงณัฐชญา    สิมมา
1. นางสาวประวีณา    โภควณิช
2. นางพยอม    ภูผินผา
37 37 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา    แดงคับ
2. เด็กหญิงจิรพรรณ    แดงโสภา
3. เด็กหญิงณัฐมล    เทศฤทธิ์
4. เด็กหญิงศศิมล    เทศฤทธิ์
5. เด็กหญิงวณิชญา    หมั่นสีชุม
1. นางสาวจารุวรรณ    ใจวงค์
2. นางปิ่นอนงค์    อะโน
38 38 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงนภสร    สีกา
2. เด็กชายพิชยา    ทองทัพ
3. เด็กหญิงปริญาภัทร    เวชการ
4. เด็กหญิงนภัสสร    แซ่เต็ง
5. เด็กหญิงวรัญญา    ธรรมประดิษฐ์
1. นางชุติกาญจน์    รุ่งศรี
2. นางสาวศุภลักษณ์    ประทุมวี
39 39 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    เนียก๊าด
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    เทพทอง
3. เด็กหญิงพรรณกาญจน์    ขำกุศล
4. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    แพงผา
5. เด็กหญิงศศิกาน    งามแสง
1. นางชมิดาภา    เคนเนดี
2. นางสุทธินี    พรมมูล
40 40 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญชนก    หัสไทรทอง
2. เด็กหญิงศศิธร    เจิมศิริ
3. เด็กหญิงศิณประพา    ทรพับ
4. เด็กชายอธิวัฒน์    สามฉิมโฉม
5. เด็กหญิงสุชานัญ    วงษ์น้อย
1. นางขวัญเรือน    เพ็ญเสวี
2. นางสาวสุพิมาศ    เจริญจิตร์
41 41 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    ศรีทอง
2. เด็กหญิงโชษิตา    ประสานวงษ์
3. เด็กหญิงปภัสร    แก้วสกุล
4. เด็กหญิงทิพย์ธารา    มงคลศิลป์
5. เด็กหญิงอุไรพร    รอดเขียว
1. นางอลิษา    ตั้งอยู่สูง
2. นางเกษร    วิเศษกุล
42 42 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศศิปะภา    สวัสดี
2. เด็กหญิงอวิตรา    ชมชื่น
3. เด็กหญิงวรัญญา    คุ้มเจริญ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ชัชฏาปิยเศรษฐ์
5. เด็กหญิงเกล้าสรวง    ณ นคร
1. นางสาวกานต์ทิตา    สอพอง
2. นางสาวรษิกา    เลาหโกญจนาท
43 43 โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงจิรัชญากรณ์    พัตตาสิงห์
2. เด็กหญิงอารยา    แววไธสง
3. เด็กหญิงเพียว    สมศรี
4. เด็กหญิงชณิสรา    กันทะวงษ์
5. เด็กหญิงวริษฐา    ลัทธิรมย์
1. นางสาวฉัตรระพี    อินทร์กับจันทร์
2. นางธนาวดี    ปถมอำพนธ์
44 44 โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพฤกษา    โตปรางค์
2. เด็กหญิงมนัสสรณ์    สุวรรณชัย
3. เด็กหญิงภัทรนันท์    ทิพย์มูล
4. เด็กหญิงมัชรี    ทุมมี
5. เด็กหญิงปิยนุช    ศรีถา
1. นางสาวนันทรัตน์    ลอยโคกสูง
2. นางสาวโสพิศ    ช่างทองคำ
45 45 โรงเรียนบ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธัญญาพร    พวงจินดา
2. เด็กหญิงชนิตาภัค    คำแก้ว
3. เด็กหญิงมิลตรา    ชูเดช
4. เด็กหญิงมนิสรา    ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงวิรดา    ประทุมวงศ์
1. นางสาวชลธิชา    ดีบูชา
2. นางสาวอรชร    สังข์ทอง
46 46 โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงอริศรา    สมทัศน์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    พลอยประเสริฐ
3. เด็กหญิงศราสิณี    คำตรง
4. เด็กหญิงพิชญาภัค    พิมสอน
5. เด็กหญิงอชิรญา    น้อยนาริน
1. นางสาวพรรณิษา    ชาวหงษา
2. นางสาวยุภาพร    องคศาสตร์
47 47 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงนันทนา    จิตร์ไทย
2. เด็กหญิงวริศรา    สว่างแสง
3. เด็กหญิงปรีญาภรณ์    ค่ายสงคราม
4. เด็กหญิงปพิชญานันท์    ศักดิ์สิทธิดา
5. เด็กหญิงกัญญาภัค    สงวนรัตน์
1. นางสิริพร    อินทะนิล
2. นางสาวสุพัฒนา    กิจสมศาสตร์
48 48 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    พันวุฒิ
2. เด็กหญิงวิกันดา    สมศรี
3. เด็กหญิงนภัสสรณ์    ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงปัณฑิตา    บัวจันทร์
5. เด็กหญิงสุประวีณ์    โชชัย
1. นายบุษปภัทร    อณวัชวณิช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................