งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 012
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชนาภา    พรมกสิกร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทำนา
3. เด็กหญิงนัทฌา    ชนะบุญ
4. เด็กหญิงสิริกัลยา    จันเหลือง
5. เด็กหญิงหิรัญญิกา    พรหมชัยศรี
6. เด็กหญิงมนัสนันท์    ศรีดี
1. นางสาวช่อผกา    เทพช่วย
2. นายนราพล    เดชพลกรัง
3. นางสาวพิรดา    ธุระเจน
19
2 3 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรมณีย์    พือควอ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    สุธาพจน์
3. เด็กหญิงสุทธิดา    พุท้อแท้
4. เด็กหญิงธันย์ชนก    ตาบู้
5. เด็กหญิงกชพร    วงศ์พัฒนสกุล
6. เด็กหญิงสาวรัตน์    ปาล้อ
1. นางสาวณัฐพร    ทองไทย
2. นางสาวพัทธนันท์    ชุมนวน
3. นางสาวเพ็ญพัสตร์    บัวกองท้าว
21
3 4 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปรียาภร    กระจาดเเก้ว
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ใยบัว
3. เด็กหญิงชนม์ชนก    สันประเสริฐ
4. เด็กหญิงกนกพร    ทรัพย์สอาด
5. เด็กหญิงมัลลิกา    นาถชุวงศ์
6. เด็กหญิงอัญชนิศา    อินทร์จันทร์
1. นางสาวทิพรัตน์    ชีวมงคลนิมิต
2. นายปฐมพงษ์    สุขสานต์
27
4 5 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายภากร    พิศวง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์    เขียวไสว
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    กลิ่นฟุ้ง
4. เด็กหญิงฉัตรญา    ดีนุช
5. เด็กหญิงสาธิดา    สุริวงษ์
6. เด็กหญิงกมลชนก    พิมพ์ทอง
1. นางสาวฐานิตา    อุบล
2. นางสาวปณินันทน์    สิมพลีวงศ์
3. นางสาวรัชดาภรณ์    ทรงเพียรธรรม
22
5 6 โรงเรียนบ้านยางเขา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์    ปานศรี
2. เด็กหญิงณัฐศิญา    ภู่งาม
3. เด็กหญิงปิยวรรณ    เกิดโพธฺ์ชา
4. เด็กหญิงสุรีวรรณ    กลัดเเสง
5. เด็กหญิงเเพรไหม    กรองบัวเเก้ว
6. เด็กหญิงวนิดา    พุกจันทร์
1. นางสาวณัฐกานต์    กรรณสูตร
2. นางหวานใจ    ชมเชย
3. นางอโนชา    จิระรัตน์พิศาล
37
6 7 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพฤกษา    พรมมาจันทร์ดา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ป้องศรี
3. เด็กหญิงกชพร    ฉลาดรพ
4. เด็กหญิงเบญญาภา    คำเพชร
5. เด็กหญิงสโรชินี    คุ้มบัว
6. เด็กหญิงศศิธร    ตุนแสน
1. นางสาวปริญญ์ญาดา    นบนอบ
2. นางวัชรินทร์    ขาวเจริญ
3. นางสุวิภา    ทรายทอง
ชนะเลิศ
7 8 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป. ตราด 1. เด็กหญิงรัตธิดา    เกรียรัมย์
2. เด็กหญิงดนพัชร    กลมทุกสิ่ง
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    รำพรรณ์
4. เด็กหญิงญาดา    ตุบุตรดา
5. เด็กหญิงอรดี    ขันธยุทธ
6. เด็กหญิงภัทรพร    พันธ์พรหม
1. พระนันทิศักดิ์    ธัมมานันโท
2. นางสาวปริศนา    พันธ์เพ็ง
3. นางไพฑูรย์    โชคดีวัฒนา
6
8 9 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญย์ชนก    ปานไธสง
2. เด็กหญิงเปรมฤดี    แสนก๋า
3. เด็กหญิงศศิณา    ปัจจัยโก
4. เด็กชายนันทกร    เดชะ
5. เด็กหญิงมณิภา    สีมา
6. เด็กหญิงปาลิตา    ไชยเผือก
1. นายธีระพร    ดอนลาดลี
2. นางสาวพรกมล    นาคปั้น
3. นางสาวศิริพรรณ    ประจงกิจ
10
9 10 โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    สังข์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงพีรดา    พิระขัมม์
3. เด็กหญิงภัทรสุดา    เขียวฉวี
4. เด็กหญิงฐิติวรรณ    มาดี
5. เด็กหญิงภัทราพร    อ่ำหล่อ
6. เด็กหญิงธันยกานต์    ปรางเทศ
1. นายภมรพล    อ่ำเอี่ยม
2. นางสาววรปภา    โพธิ์สุ
3. นางศิริมาศ    วิชาชัย
23
10 11 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงนภาลัย    เลิศสุริยกาญจน์
2. เด็กหญิงกนกกานต์    พยาบาล
3. เด็กหญิงสุภาพร    แตงอ่อน
4. เด็กหญิงพัชรา    อาจคงหาญ
5. เด็กหญิงอาภัสรา    ขันทอง
6. เด็กหญิงณัฐกานต์    นิตย์แสวง
1. นางสาวยุวดี    กล่ำเจริญ
2. นางสาววาสนา    เชียงวัณณา
3. นางวิลาวัณย์    ชมภูราช
23
11 13 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปณิฏฐา    คูมาร์
2. เด็กหญิงณิชาดา    ใจกล้า
3. เด็กหญิงวิภาดา    เพ่งพิศ
4. เด็กหญิงณัฐการ    ใจฉลาด
5. เด็กหญิงมนัสนันท์    แซ่โล้
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ    สิงหพล
1. นายนพเก้า    ต้นแพง
2. นางสาวพยอม    เรืองณรงค์
3. นางสัญญลักษณ์    แสงนุภาพ
37
12 14 โรงเรียนบ้านเขาย้อย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรพัฒน์    พัฒน์แก้ว
2. เด็กหญิงเนตรชนก    แก้วสะอาด
3. เด็กหญิงสุวิกมล    แก้วพันธุ์
4. เด็กหญิงวรกานต์    วิริยะภิญโญชีพ
5. เด็กหญิงพิชญาภา    ร่าเริง
6. เด็กชายพรพชร    ยินดี
1. นายบรรจง    บุญช่วยวงศ์
2. นางสมควร    คำทิพย์
3. นายสัมฤทธิ์    น้อมนอบ
28
13 15 โรงเรียนวัดพวงนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ทองแท้
2. เด็กหญิงพิยดา    คงจังหวัด
3. เด็กหญิงชนิดาภา    เสาร์น้ำคำ
4. เด็กชายธีรศักดิ์    พิมพงษ์
5. เด็กชายอนุชิต    ขันฑวุฒิ
6. เด็กชายธนพล    บุญเฟื่อง
1. นางอมรา    กิจเรืองศรี
2. นายโกศล    กิจเจริญธำรงค์
3. นางสาวไพจิตตรี    กรชม
30
14 16 โรงเรียนวัดสบกเขียว สพป. นครนายก 1. เด็กชายขจรศักดิ์    อินทโพธิ์
2. เด็กหญิงอัชราวลัยณ์    สุทธิชัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงจตุพร    วันไชย
4. เด็กหญิงอรณิชา    สนสง่า
5. เด็กหญิงวรรณรดา    เพ็ชรคุ้ม
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    แย้มเจริญ
1. นางสาวทิพวัลย์    ขุนเทือง
2. นางสาววิไลรัตน์    ใบศรี
3. นางสาวเบญจวรรณ    เจริญบุญ
9
15 17 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายจุย    มางมี
2. เด็กชายรณกร    ทองแดง
3. เด็กหญิงนันทิกานต์    มาตทอง
4. เด็กหญิงอุบลวรรณา    นพเกิด
5. เด็กหญิงริน    มางมี
6. เด็กหญิงนันทการณ์    ก้านพิมาย
1. นางสาวพิชยา    โฉมจุ้ย
2. นายเกรียงไกร    แก้วอุย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 18 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิกิตต์จา    รักคนตรง
2. เด็กหญิงวรางค์ภรณ์    วงษ์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฐนพิน    อินทร์หอม
4. เด็กหญิงฐิตาพร    ประมะคัง
5. เด็กหญิงกุลธารินท์    ทองสุข
6. เด็กหญิงณัฏฐ์ธิตา    สุวรรณี
1. นางกิ่งทอง    เอกวัฒน์
2. นายสุริยา    ขาวช่วง
19
17 19 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอริษา    ทองศรี
2. เด็กหญิงสิริกร    ยองใย
3. เด็กหญิงนุชรดี    ศรีสุวรรณ
4. เด็กชายรัฐภูมิ    พลับพลา
5. เด็กหญิงกมลวรรณ    เมืองเจริญ
6. เด็กหญิงนฤพร    ช่างเจริญ
1. นางสาวสุภาวดี    เพ่งผล
30
18 20 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายธวัชชัย    จันมาก
2. เด็กหญิง ปรัชยา    สิทธิ
3. เด็กหญิงพิมญาดา    ระโหฐาน
4. เด็กหญิงภัณฑิลา    บงเรือน
5. เด็กหญิงสมใจ    ดำนิล
6. เด็กชายอดิศร    หมื่นแก้ว
1. นางสาวบุหงา    เรือนเพชร
2. นางมยุรี    บ้านสระ
3. นางอุษณีย์    พิณประภัศร์
10
19 21 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงภาสินี    รอนศึก
2. เด็กหญิงเพชราภรณ์    รอนศึก
3. เด็กหญิงกมลพร    สังขภิญโญ
4. เด็กหญิงปรภา    โกทองยม
5. เด็กหญิงนฤมล    ทองบุญส่ง
6. เด็กหญิงชนวรรณ    เดชเดชากร
1. นางสาวธันยาพร    ไทยเจริญ
2. นางนิภา    ไชยป่ายาง
3. นางสาววรินทร    พึ่งแสง
6
20 22 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอภิสรา    กองภิลา
2. เด็กหญิงสุชาดา    บัวสระเกษ
3. เด็กหญิงอภิญญา    นาดี
4. เด็กหญิงพรชนก    ทานิดา
5. เด็กชายเจิตนิพัทธ์    แสงเพลิง
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์    พิผ่วนนอก
1. นางสาวปฐญภร    คำภัคดี
2. นางอรสา    อ่อนละมูล
28
21 23 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงสายน้ำ    สุดเล็ก
2. เด็กหญิงพรทิพย์    พรจานใหม่
3. เด็กหญิงนภาพร    กึนรัมย์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บุพศิริ
5. เด็กหญิงวาสนา    จันทโชติ
6. เด็กหญิงจารียา    สิทธิประเสริฐ
1. นางวรรณี    อับดุลสมัด
2. นางสาวสุทัตตา    ธรรมภัทรกุล
3. นายอุทัย    เปลี่ยนเดชา
32
22 25 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ    กลิ่นประเสริฐ
2. เด็กหญิงเกศินี    ชนประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐญา    เขียวลือ
4. เด็กหญิงอัญธิมาพร    อินทรกะเสม
5. เด็กหญิงอรษา    จันทบุตร
6. เด็กหญิงมนัสนันท์    จันทวงษ์
1. นางกุลทรัพย์    เวชตรียานนท์
2. นางสาวศุภัทรษร    ขจรภัย
3. นางสาวโสภา    ประกอบธรรม
14
23 26 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงภคพร    หวานเสนาะ
2. เด็กหญิงณัฐฏณิชา    ฆะวีวงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐพร    หวานเสนาะ
4. เด็กหญิงณัฏฐพิชชา    ฤกษ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงอโนชา    สาครจันทร์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์    สร้อยศักดิ์นาวี
1. นางกาญจนา    นันทกมลวารี
2. นางรสริน    ทองเชื้อ
3. นางสาคร    ก้อนนาค
14
24 27 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิชา    อินสว่าง
2. เด็กหญิงนพรัตน์    นามโชติ
3. เด็กหญิงวิมลพรรณ    ศรีชมภู
4. เด็กหญิงจิดาภา    เปียสวน
5. เด็กหญิงกรวรรณ    พูลกำลัง
6. เด็กหญิงดากานดา    พุทธา
1. นางสาวจิตรลดา    มีพอเห็น
2. นางสาวศุภรักษ์    จำปาสัก
3. นางสาวเจนจิรา    พลายละหาร
23
25 28 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนาธิป    บุญเทียม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    แสงรัตน์
3. เด็กหญิงพนิตพร    แก้วใสทับ
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ    ปัญจวิรัช
5. เด็กหญิงสุชาวดี    ขวัญเมฆ
6. เด็กหญิงรวิสรา    โร้วบำเพ็ญ
1. นางสาวพัชรา    ศรีสวัสดิ์
2. นางยุพิน    อ่อนผึ้ง
3. นางศิริพร    วิเศษศรี
41
26 29 โรงเรียนวัดสุขเกษม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายพงศธร    ศรีสมโภชน์
2. เด็กหญิงสาวิกา    จันทร์เพ็ญ
3. เด็กชายอุดมทรัพย์    มาพันสุ
4. เด็กหญิงบุญตา    หาสนนท์
5. เด็กหญิงธิญาดา    กุณามาก
6. เด็กหญิงกมลชนก    ขวัญสุข
1. นางสาวกมลพรรณ    พันธ์ประสาท
2. นางสาวชลิดา    พึ่งเคหา
3. นางสายสมร    อดทนดี
10
27 30 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงพิพรรธ    ทองสกันติ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    เรืองนิมิตร
3. เด็กหญิงธัญมน    แฝงด่านกลาง
4. เด็กหญิงรัสตะวัน    ขุนคงมี
5. เด็กหญิงวราภรณ์    กลิ่นธูป
6. เด็กหญิงสาวิณี    เหล็กดี
1. นายชลภัทร    แก้วแดง
2. นางสาวสุภิรัฏต์    ศิวิลัย
3. นายโยธิน    ทาดวงแก้ว
10
28 31 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    นิ่มเจริญ
2. เด็กหญิงวริศรา    ทองเมือง
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ศรีเพ็ชร
4. เด็กหญิงมลศิริ    บัวคลี่
5. เด็กหญิงวันศิริ    เสวย
6. เด็กหญิงดวงหทัย    กากี
1. นางสาวจิรกาญจน์    แผนกุล
2. นางสาวอารีย์ลักษณ์    วิทยา
3. นายเอกสิทธิ์    คุณากรดุษิต
34
29 32 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอรปรียา    กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงศศินิภา    ทรงกลด
3. เด็กหญิงอุษามณี    สีพุทธา
4. เด็กหญิงกัญญาณพัชร    ภามา
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    มงคลฤกษ์
6. เด็กหญิงณัฐนรีย์    ภาคพรม
1. นายธนธร    เจนวรกิจ
2. นางสาวสุวรรณา    สรวมศิริ
3. นางเสาวลักษณ์    ประทีปชัชวาลย์
37
30 33 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายอดิศร    -
2. เด็กชายมานะ    -
3. เด็กชายปันแหง่    -
4. เด็กหญิงอารยา    บุญชู
5. เด็กหญิงอรพรรณ    ปิ่นกุมภีร์
6. เด็กหญิงเมขลา    คุณพาที
1. นางนพภรณ์    โสพิตร
2. นายพรชัย    สินสวัสดิ์
3. นางศิรินันท์    เบ้าอาสา
26
31 34 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อ่องละออ
2. เด็กหญิงพัชราภา    กันศิริ
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    อุ่นแก้ว
4. เด็กหญิงศิริสุข    ปุ๊สวัสดิ์
5. เด็กหญิงพิชชาภา    เจริญสลุง
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ไตรรอด
1. นางสายฝน    บัวหลวง
2. นายสุรศักดิ์    ปานพรหม
45
32 35 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกมลพร    ฆารประเดิม
2. เด็กหญิงอมริสา    ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงครองขวัญ    ขอบใจ
4. เด็กหญิงกณิการ์    สุภศร
5. เด็กหญิงเอมิกา    -
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เอกวัตร
1. นางสาวจินตนา    แป้นด้วง
2. นางสาวประทุมพร    เสาวรส
3. นางศิริภรณ์    ว่องไว
32
33 36 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกรณิศ    ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงนิรัชพรรณ    สมยูรทรัพย์
3. เด็กหญิงพลอยประภัทร    จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงปัญญาพร    แซ่เตียว
5. เด็กหญิงทอแสง    อุดมวณิชากร
6. เด็กหญิงศิริวรรณ    อ้นชู
1. นางสาวชณิชา    ทรัพย์ชื่น
2. นางสาวบัวผัน    เนียมสวรรค์
3. นางสาวพิมลภรณ์    พงศ์สุด
40
34 37 โรงเรียนบ้านท่าจาม สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    เล่ห์มงคล
2. เด็กชายเฮง    เวง
3. เด็กหญิงทิวารัตน์    พุ่มจีน
4. เด็กหญิงอนัญญา    เล่ห์มงคล
5. เด็กหญิงวราพร    ราม
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    ขันบุญ
1. นายจิรันธนินทร์    การเพียรวราธร
2. นางรุ่งทิพย์    สมประสงค์
3. นางอารีรัตน์    อินทรวิชัย
5
35 38 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    สีสังวาลย์
2. เด็กหญิงสุพิชชา    บุพลับ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ชูชื่น
4. เด็กหญิงวรรณวลี    แหวนวงษ์
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา    แย้มสุข
6. เด็กหญิงชลธิชา    ชูชื่น
1. นางทิพา    ดารา
2. นายวรพงษ์    วัมฒเวช
3. นางสุนีย์    คงสมจิตร
4
36 39 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปุญชรัศมิ์    โกยทา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    วิชัยรัมย์
3. เด็กหญิงสิรินทรา    นาคเกตุ
4. เด็กหญิงเพชรไพริน    วรรณรอด
5. เด็กหญิงศศิมา    แว่นหิน
6. เด็กหญิงอมรกานต์    แสงทองล้วน
1. นางดารณี    ด้วงสีแก้ว
2. นางนิตยา    ตรีชิต
3. นายศริตวรรธน์    บุญสมัย
41
37 40 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาณี    ลิ้มติ้ว
2. เด็กหญิงมนทกานต์    พูนขวัญ
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ    ผมหอม
4. เด็กหญิงนลีรัตน์    ชัยนุกุลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    คูณตะโก
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    สนธี
1. นางสาวทิภาพร    อุดมนาค
2. นางสาวธิญาดา    ภัคธนาภิญโญ
3. นางสาวบาจารีย์    ศรีเจริญ
44
38 41 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    รักวงษ์แท้
2. เด็กหญิงสุธาวี    ชูจิตร
3. เด็กหญิงลัลณารีย์    ศรีงาม
4. เด็กหญิงมัณฑนา    สนิทเชื้อ
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ศรีบุรี
6. เด็กหญิงนฤมล    รุนกระโทก
1. นางสาวศศิธร    ช่อวิเชียร
2. นางอโนชา    ขุนศรีธรรมรา
3. นางสาวเสาวภาคย์    สำอางค์
8
39 42 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    มงคลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    เอี่ยมประโคน
3. เด็กชายวชิรภัทร    จักร์อมร
4. เด็กหญิงจินตภัทร    แซ่ซิ้ม
5. เด็กหญิงอรณิภา    ลิ่มคูณ
6. เด็กหญิงพิมพ์กานต์    พรมประเสริฐ
1. นายณปวิช    เกติยะ
2. นางสาวพลอยไพลิน    พัฒนโชติ
3. นางสาวรุ่งศรี    วิเศษ
36
40 43 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    จันทโยธา
2. เด็กหญิงปริชญา    เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงคนธรส    หลำเจริญ
4. เด็กหญิงรภัสพิศา    เจริญวิทย์วรกิจ
5. เด็กหญิงไพรินทร์    มาไลย
6. เด็กหญิงเจนจิรา    บุญทูล
1. นางสาวชลิตา    กันตัง
2. นางสาวปานกมล    ใจสะอาด
3. นายสมัคร์    ภูมิประเสริฐ
14
41 44 โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรชดา    นาพัด
2. เด็กหญิงสิริพร    มาโรจน์
3. เด็กหญิงปณิดา    ภูสุรินทร์
4. เด็กหญิงกุญซ์ทิชา    ถวิลแก้ว
5. เด็กหญิงจิรัชญา    จิโน
6. เด็กหญิงเนตรชนาภรณ์    วิจารณ์กุล
1. นางรุุ่งอรุณ    โกเมศร์
2. นางอารีย์ทิพย์    ศรีคำบล
3. นางอุไร    ศรีสังวาลย์
17
42 45 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจีรนันท์    พิมพ์ขาว
2. เด็กหญิงชยาภรณ์    แจทอง
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์    นิ่มเรือง
4. เด็กหญิงพิมนภา    ศิลาวารินทร์
5. เด็กชายชัชวาลย์    ภาษาสุข
6. เด็กชายธิติวุฒิ    มาทา
1. นางสาวพัชรี    วงษ์เบ้า
2. นางสาวรุจิรา    ควบคุม
3. นางวนิดา    ชาวน้ำวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
43 46 โรงเรียนปัณณวิชญ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงกรชนก    ทองวัฒนา
2. เด็กหญิงกรณ์ชนก    นาคเกลี้ยง
3. เด็กหญิงธัญพิชชา    ทิมาทิ
4. เด็กหญิงบุณยาพร    สุขสบาย
5. เด็กหญิงปวีณ์ลดา    ผ่องผึ้ง
6. เด็กหญิงธนัญญา    พุทธหอม
1. นางสาวพิมพ์พร    ทองปน
2. นางสาววนิดา    ศรีหงษ์
3. นางสาวสังเวียน    ไกรสมสาสตร์
41
44 47 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงสุธิพร    สมบุญ
2. เด็กหญิงวรัญญา    เนียมปาน
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์    คำคง
4. เด็กหญิงจิรัชญา    โพธิ์รี
5. เด็กหญิงกัญญ์วรา    จันทร์ผ่อง
6. เด็กหญิงกัญญาวีร์    จันทร์ผ่อง
1. นางสาวพนิตา    เฉลิมชัย
2. นางวัฒนา    ทองกัญชร
3. นางสาวสุพัตรา    จันทะพันธ์
17
45 48 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสกลอินท์    บัวใหญ่
2. เด็กหญิงจิราพร    จันทอง
3. เด็กหญิงชาลิสา    วงศ์หนองแล้ง
4. เด็กหญิงพิมพ์ภัส    แก่นจันทร์
5. เด็กหญิงกมลณัฐ    เผือกผ่องใส
6. เด็กหญิงสิริมนต์    เพียรสูงเนิน
1. นางสาวนงเยาว์    คุ้มบ้านชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ชนก    ผ่องแผ้ว
3. นางอนงค์    แก้วดก
35
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................