งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 109
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 1. นายพรชัย    โหงวลิ้น
2. นางสาวจริญา    แก้วเข้ม
3. เด็กชายพชรพล    ทองเปรม
1. นายจุรพงษ์    พิทาคำ
2. นางสาวธัญธิตา    หงษ์ทอง
2 3 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    จันทร์แย้ม
2. เด็กชายณัฐวร    ปริปลื้มโอฐ
3. เด็กหญิงวรินดา    พวงทอง
1. นางจันทินี    วงษ์สุวรรณ
2. นางอมรรัตน์    ฟักเขียว
3 6 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายสุวัฒน์    ยอดใหญ่
2. เด็กชายพิตรพิบูล    เกิดแก้ว
3. เด็กชายอรรถพล    คำเหล็ก
1. นางสาววันวิสาข์    พรหมรักษา
2. นางสาวโสภาวรรณ    ไดยะศรี
4 7 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายธีรัตม์    จันทรา
2. นางสาวอนิตยา    สามี
3. นางสาวธิดารัตน์    มนตรี
1. นางยุวนิดา    สายธนู
2. นางเปมิกา    เจริญสุข
5 9 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายสรพัศ    ประจญ
2. เด็กชายสุภาภรณ์    ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงจันทร์ทิมา    จันทะสี
1. นางสาวกันยกานต์    บุญมานะ
2. นางอัญชนา    สุขมูล
6 10 โรงเรียนลำสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเกตวดี    วรรณทอง
2. เด็กชายกฤษดา    ไพจิตร
3. เด็กชายวุฒิพงษ์    ศรีห้วยบง
1. นางวิราณี    สพานสูง
7 11 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายวัชรพล    ดีเมฆ
2. เด็กหญิงศศิวิมล    แซ่ล้อ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์    จำปางาม
1. นางสาวจันทร์สวย    นาทันรีบ
2. นายชัยณรงค์    พิฤก
8 13 โรงเรียนหัวซาวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสรยุทธ    ขันตะเภา
2. เด็กชายธีระเทพ    บริโภค
3. เด็กหญิงศิริณภา    พูลผล
1. นางสาวพักตร์พิมล    นาคพันธ์
2. นางสาวภาวินี    ภูผา
9 14 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายมีนาม    ศรีบุบผา
2. เด็กชายพรไพศาล    แจ้งเรือง
3. เด็กหญิงปานไพลิน    แจ้งเรือง
1. นางสาวฐิตินันท์    โนนพาลี
2. นางสาวรชตวรรณ    ศิริรัตน์
10 15 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    เวชโสม
2. เด็กหญิงมุทิตา    นกน่วม
3. เด็กหญิงสลิตา    รักสัตย์
1. นายคณธิศ    สุพรเสฐียรกุล
2. นางสาววิชชุดา    เกตตากแดด
11 17 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงปาริดา    ทองดี
2. เด็กชายอดิศร    คุชิตา
3. เด็กหญิงอภิสรา    บริบูรณ์
1. นางวาสนา    ชุมพังงา
2. นางสุดารัตน์    เชิดชู
12 18 โรงเรียนวัดตะเคียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิทธิโชค    ตระกูลแก้ว
2. เด็กชายพรชัย    สายทอง
3. เด็กชายอัครวุฒิ    ทองทรัพย์
1. นางนิตยา    กิ่งทวยหาญ
2. นางศิรินุช    โตจาด
13 19 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอริสา    รอดเขียว
2. เด็กชายนชานนท์    วงศ์สนิท
3. เด็กชายธนกฤต    กฤตยาโชติ
1. นางณิชาณัช    พารักษ์
2. นางรุ่งภัคภรณ์    ภาคทรวง
14 20 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายนพดล    ชูมก
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา    เอี่ยมมี
3. เด็กหญิงจีรนันท์    เอี่ยมมี
1. นางละออ    กองรส
2. นางอุษา    เขียวอินทร์
15 21 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงอติกานต์    มิ่งโอโล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    บุญเฉย
3. เด็กหญิงวรัญญา    แย้มวาที
1. นางสาวธัญญพัฒน์    ตันวัฒนเสรี
2. นางสาวพรทิพย์    ศรียี่ลุ่น
16 23 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายอภิธนา    ศรดิลก
2. เด็กชายธนกร    ปั๋นแก้ว
3. เด็กชายรชาทิช    กิติพิศาลกุล
1. นางสาวจุไรรัตน์    พันธรักษ์
2. นางบุษรา    อิสระกุล
17 30 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายธนากร    เพชรจำรัส
2. เด็กหญิงทิพนภา    ห่อทอง
3. เด็กหญิงนัฐชา    ขันธสอน
1. นางสาวปติณญา    กันทะวงศ์
2. นางสาวอนรรฆพร    สุพิมพานนท์
18 31 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธนัชชา    พุกหว่าง
2. เด็กหญิงมิดา    ตรีอัปสร
3. เด็กหญิงลูกตาล    วจีงาม
1. นางญาดา    มณีนิล
2. นางวงเดือน    สิทธิจันทร์
19 32 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายนัทชิง    โชติ
2. เด็กหญิงนีรนุช    ถาใจยา
3. เด็กหญิงวาสนา    ถาใจยา
1. นางน้ำอ้อย    เพ็ชรวิภาต
2. นางสาวภัทรพร    ปัญญาภรณ์ประสาท
20 34 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    เพ็ชรกระจาย
2. เด็กชายนฤเบศร์    สุวรรณราช
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ    ทรงเจริญ
1. นางศรินยา    จันโนทัย
2. นางสาวเยาวลักษณ์    เสือบัว
21 36 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายสุริยา    กนกหงษ์
2. นางสาวรินรดา    ศรีบุญวงศ์
3. เด็กหญิงกุลนัฐ    พรมศิริ
1. นางพูลสุข    คันธอุลิส
2. นายสมชาติ    มุกดอกไม้
22 37 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิราพัชร    นามไพร
2. เด็กชายรัตนกร    ศิลา
3. เด็กชายศุภชัย    สีสอง
1. นางทองเครือ    ภู่ประจำศิลป์
2. นางรัตนา    วงศ์ยัง
23 38 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงพนิดา    จดจำ
2. เด็กหญิงวนิดา    รื่นเทียน
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    อุบลราชธานี
1. นางประจวบ    ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย    ช่างต่อ
24 39 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฏฐพล    แปลงถิน
2. เด็กหญิงสุภัฏตรา    สีแสง
3. เด็กหญิงบังอร    ไพรัตน์
1. นางสาวฐิติรัตน์    พรทิพย์วิวัฒน์
2. นางศิริลักษณ์    แจ่มจย
25 40 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายภรัณยู    นิธิไตรรัตน์
2. เด็กชายวัชพล    สอนองค์
3. เด็กชายณพลเดช    สระทองวัน
1. นางสาวอังสุมา    แสงสว่าง
2. นางอัจฉรา    สังคนาคินท์
26 41 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเมทาวดี    พลอยศิริ
2. เด็กหญิงสุภาดา    นันติพา
3. เด็กหญิงทิพยวรรณ    พฤกษากิจ
1. นางสาวจิตติมา    คุ้มแว่น
2. นางสาวฐานิกา    ลูลา
27 42 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายวราวุฒิ    พรประสิทธิ์สุข
2. เด็กชายภาคภูมิ    ไม้งาม
3. เด็กหญิงนันทนา    แซ่เซียว
1. นางสุวิมล    เหลืองอ่อน
2. นางแสงเดือน    ลุนภูงา
28 43 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    สีหนู
2. เด็กหญิงกชกร    ภูมิชัยรักษ์
3. เด็กชายภาสวิชญ์    ผานาค
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร    ประกอบชัย
2. นางสาวสุพรรษา    อาษานอก
29 44 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอนัญญา    โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงสุภารัตน์    บัวเพ็ง
3. เด็กชายสิทธิกร    จันขวัญ
1. นางนภเกตน์    เชียงทอง
2. นางมาลัย    พรสินชัย
30 45 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายเพชร    จิตไพศาล
2. เด็กหญิงบงกช    คงบางยาง
3. เด็กหญิงลดาวัลย์    เมล์พ่วง
1. นางสาวสุคลธรส    มิ่งจันทร์
2. นางสาวอุ่นเรือน    ลาธิโน
31 46 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงชารินี    ศรีสุด
2. เด็กหญิงสิรินญา    ด้วงมี
3. เด็กหญิงมุธิตา    แสงศรี
1. นางสาวจันทร์จิรา    ทรัพย์สินธ์
2. นางอัมพร    รัมมะเกษ
32 47 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายอุเทน    นิลดี
2. เด็กชายวุฒิไกร    อ่วมอิ่ม
3. เด็กชายมนชัย    ล้อมวงษ์
1. นางมนทิรา    แสงทอน
2. นางสาวล้อมดาว    ชาวบางงาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................