งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 101
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายพงศกร    หัสดิน
1. นางวาสนา    เลื่อมสุทธิ
2 4 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปาลิน    สีทา
1. นางสาวดวงสมร    ธัมมจิตจา
3 5 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวิภาดา    พูลสวัสดิ์
1. นางสาวเสาวลักษณ์    บุญประเสริฐ
4 9 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนกร    รอบคอบ
1. นางนงลักษณ์    ยิ้มแย้ม
5 14 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายชนาธิป    ชัยสงเคราะห์
1. นางไพลิน    ศรีพิณ
6 16 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป. นครนายก 1. เด็กชายวรโชติ    อนุจันทร์
1. นายวุฒิชัย    พันธุ์งาม
7 18 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภารดี    แก้วกงพาน
1. นางประภาวัลย์    อิ่มกมลพงศ์
8 20 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงพัชราพร    ภู่ไชย์
1. นางสาวสมมาส    รื่นฤทธิ์
9 21 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายข้าวหอม    ทองบุญเพียร
1. นางสาวศุภากร    จันทร์สุข
10 23 โรงเรียนพระพิมลเสนี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายพิทักษ์    คู่แก้ว
1. นางสาวกมลทิพย์    โรจนกูล
11 26 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายเหนือเมฆ    โคตรปัญญา
1. นางวิไลลักษณ์    เส้นศูนย์
12 27 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายสรวงศ์    จรรยกร
1. นางสาววรรณวิมล    สุดยอด
13 28 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกชกร    มหาเรือนลาภ
1. นางสุรีรัตน์    พีระณรงค์
14 31 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเมษา    ศรีจันทร์ปลิว
1. นางนงเยาว์    เนียมหลาง
15 32 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    อินเรือน
1. นางสาวศิริรัตน์    สัมฤทธิ์
16 37 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายเกียรติคุณ    ผ่องแผ้ว
1. นางสาวสุภาพร    สมานพร้อม
17 38 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายศุภกร    เนืองพันธ์
1. นางวิบูลย์    เนืองพันธ์
18 39 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    ขาวโชติ
1. นางสาวกัญปวีพัทธ์    วรากุลอานันท์
19 40 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงเมษา    -
1. นายทวินันท์    ทวิบุตร
20 41 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์    สามี
1. นายบุญธรรม    ภูมิวิจารย์
21 43 โรงเรียนวัดน้ำคอก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงอรปรียา    หาญกล้า
1. นายอธิชาติ    ไทยธานี
22 44 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายนรวิชญ์    ชัยแช่มชื่น
1. นางชุติมา    เกษมเนตร
23 46 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงปรียนันท์    เกษร
1. นางพยงค์    จิระพงษ์
24 48 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงมณฑิตา    ฉลูทอง
1. นางสาวแวว    สุนทรวารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................