งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงธนภรณ์    สว่างเนตร์
2. เด็กหญิงจิรภัทรา    คำภิรมย์
3. เด็กหญิงธันย์ชนก    เสาวดี
1. นางยุพิน    ศุภกรพงศ์สิริ
2. นางสิริพันธ์    ภาษีธรรม
2 2 โรงเรียนวัดวิหารขาว สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายศรราม    แซ่ว่าง
2. เด็กชายชัยนันท์    วิสุทธิกุลชัย
3. เด็กชายศุภชัย    วิสุทธิกุลชัย
1. นางสาวจันทร์เรือง    พานิชย์
2. นางสาวธนพร    บัวเงิน
3 3 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายจอเอ่เล    มวยบุ
2. เด็กชายศีลา    กากี่
3. เด็กชายจิรายุทธ    พุเมาะ
1. นายชิรยุตน์    วงศ์ยุทธรัตน์
2. นายเอกลักษณ์    ทองเสมียน
4 4 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริขวัญ    ฟักฟูทอง
2. เด็กหญิงผกามาส    แสงมณี
3. เด็กชายวรพล    จันทา
1. นายพงศ์บัณฑิต    พิมพ์โพชา
2. นายอาทิตย์    จันทวีผล
5 5 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงชนิษฐา    วันทอง
2. เด็กชายธนธร    ทองคำ
3. เด็กชายต้นน้ำ    อินทะแสน
1. นางสาวกชพร    เกิดมณี
2. นางสาวจอมขวัญ    ชื่นอารมย์
6 6 โรงเรียนบ้านพุตะแบก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายวีรศักดิ์    เปรมปรี
2. เด็กชายธนากร    ยังอยู่
3. เด็กชายธวัชชัย    จักรแก้ว
1. นายจรัล    เสียงเพราะ
2. นายเทวฤทธิ์    เอมโอษฐ์
7 7 โรงเรียนบ้านมาบประชัน สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายเอกรพี    ธวัชศักดิ์
2. เด็กชายโกมล    ยาวรัมย์
3. เด็กชายเอกพรรดิ    น้อยทรง
1. นางขวัญเรือน    สะและวงษ์
2. นายทิวา    ยิงรัมย์
8 8 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง สพป. ตราด 1. เด็กชายประชา    ซึม
2. เด็กชายสุทิวัส    เลน
3. เด็กหญิงดาว    นก
1. นางสุขศรี    นพวรรณ
2. นายอำพร    นพเวช
9 9 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิราวรรณ    ถนอมจิต
2. เด็กชายอดิศร    วิเศษการ
3. เด็กชายกรพัฒน์    บุญศิริ
1. นางสาวปวีณา    อัตถาหาร
2. นางสาววิภา    แพทย์รังษี
10 10 โรงเรียนวันครู 2502 สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายชนาธิป    ช่วยจำ
2. เด็กชายจีรศักดิ์    งามแก้ม
3. เด็กชายพันธมิตร    หันเสมอ
1. นางสาวนันทวรรณ    มีอนันต์
2. นายสมพร    สนธิเพ็ชร
11 11 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายกิตติธาดา    พลายละหาร
2. เด็กชายอายุวัฒน์    พินิจนารถ
3. เด็กชายศุกลวัฒน์    มะลิวงษ์
1. นางสาวพุทธชาด    พวงไธสง
2. นายอภิสิทธิ์    โพธิ์ศรีทอง
12 12 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายเดวิชญ์    พชวงษ์
2. เด็กหญิงบุญณรักษ์    สีทอง
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    สลับวงค์
1. นางสาวนภัทรศร    ณ บางช้าง
2. นางสาวศุภวรรณ    นิลศรี
13 13 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายชาติชาย    ช้างทอง
2. เด็กหญิงกานต์สินี    งามวงษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา    สะเลิศรัมย์
1. นายพันธกานต์    บุญเชิด
2. นางสาวเหมวรรณ    มีเชาว์
14 14 โรงเรียนวัดเขาตะเครา สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายชุติพงษ์    ขาวสว่าง
2. เด็กหญิงมัณฑนา    แจ๊ะซ้าย
3. เด็กชายตัญลา    โองใจ
1. นายกฤษณพล    สระเก้า
2. นายทิฏฐิชัย    อ่อนนุ่ม
15 15 โรงเรียนบ้านวังวน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายกัปปน์    ใจชื้น
2. เด็กชายก้องภพ    คำแดงใส
3. เด็กชายวัชรศักดิ์    เกตุดี
1. นายจำนงค์    ศรีสงวน
2. นางสาวหทัยรัตน์    สมานมิตร
16 16 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 1. เด็กชายสิงหา    โสวรรณี
2. เด็กชายวราวุท    สังสมศักดิ์
3. เด็กชายธนกฤต    บัวลอย
1. นายสมุทร    ขันอาษา
2. นายอาทร    ตูมไทย
17 17 โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายกิตติโชค    ฟักทอง
2. เด็กชายคณากร    ขามกิ่ง
3. เด็กชายศุภวิชญ์    กระดานพล
1. นางพรรณราย    บุญแผง
2. นางรวิวรรณ    ทองอะไพพงษ์
18 18 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวีรยุทธ    พูลเจริญ
2. เด็กชายพงศกร    จันยุพา
3. เด็กชายพีรพงษ์    ขุมทอง
1. นายบุญส่ง    เรืองซ้อน
2. นางสมทรง    ปัทมศร
19 19 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายอนุภาส    กมเครือ
2. เด็กชายศุภกร    กองสิงห์
3. เด็กชายธันวา    สาบุตร
1. นางผกา    เสืองามเอี่ยม
2. นางสาวฮูนู๊ด    เจ๊ะหวังสวา
20 20 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงสมหทัย    จันทร์เกิด
2. เด็กหญิงมินตรา    สุขสมวุฒิ
3. เด็กชายจิรภัทร    คงคล้าย
1. นายวสันต์    หาญปราบ
2. นางสาวสกาวรัตน์    ยิ่งไพบูลย์สุข
21 21 โรงเรียนวัดไทยาวาส สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายชัยซมร    ลมเมา
2. เด็กหญิงแสง    ลุงตะ
3. เด็กหญิงชัญญา    ไทยใหญ่
1. นางสาวดวงกมล    เหล็งบำรุง
2. นางสาวนภาพร    ธนาวร
22 22 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    กันเภา
2. เด็กชายศตพร    ผดุงเลิศ
3. เด็กชายธีรภัทร    พลสีมา
1. นางจุฑามาศ    สำราญกิจ
2. นายประสงค์    วชิรดุสิต
23 23 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายชยางกูร    ขุนเณร
2. เด็กชายอัครพล    ไพรินทร์
3. เด็กชายพุฒิเมธ    เต๊ะนิเยาะ
1. นางสาวดวงพร    หลงแก้ว
2. นายรอฟิก    มูฮำหมัด
24 24 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายกฤษณพงษ์    สีนาก
2. เด็กชายศุภกานต์    ชื่นอารมณ์
3. เด็กชายจิราวุฒิ    จันพุด
1. นางบุญมี    สุดประโคน
2. นายสุรสิทธิ์    สุดประโคน
25 25 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายจารุวิทย์    รอดคล้าย
2. เด็กชายธนภัทร    นามาบ
3. เด็กชายนพรัตน์    บุญแก้ว
1. นางสาวจิราพร    ตันพิริยะกุล
2. นายอิศรา    วรรณากาญจน์
26 26 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายธนาดล    ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงจิรัชญา    เจริญรื่น
3. เด็กชายสำอาด    โซ
1. นางสาวธัญลักษณ์    วงศ์อยู่
2. นายนเรศ    บุญช่วยเหลือ
27 27 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายภัทรพงษ์    มาใจทัศน์
2. เด็กชายธันยธรณ์    โพธิ์ศรีแก้ว
3. เด็กชายสิทธิชัย    เชื้อเถื่อน
1. นายชำนาญ    ช้างป่าดี
28 28 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายธนากร    กงชัย
2. เด็กชายจักรพงษ์    พัฒนิ่ม
3. เด็กชายรณกร    จรูญรัตน์
1. นางสาวจินตนา    ใจเที่ยง
2. นายพุฒพงษ์    บุญกอบ
29 29 โรงเรียนบางแม่หม้าย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเปรมวิภา    พลอยหวังบุญ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    ใจช่วง
3. เด็กหญิงสุภาพร    พรหมประเสริฐ
1. นางกัลยา    อุบลแย้ม
2. นางสาวจารุวรรณ    จันทบาล
30 30 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายอารียะ    เสรีภาพ
2. เด็กชายธนเกียรติ    ขันธราม
3. เด็กชายอัสมาส    ขันธวิธิ
1. นายจักรพันธ์    คูนาดี
2. นายพีรพงศ์    พันธุรัตน์
31 31 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภกาณต์    โสภา
2. เด็กชายสมเกียรติ    ครุธวงษ์
3. เด็กชายกีรติ    ใจตรง
1. นายกนกพรรณ    สุทธิ
2. นายอนุ    นาคทองอินทร์
32 32 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวรกานต์    วาราวอ
2. เด็กหญิงสุลลิตา    ชูแสง
3. เด็กชายอาทิตย์    บุญเพ็ง
1. นางพรพรรร    วีรโรจน์
2. นางสาวอัจษฎา    มะจุเงิน
33 33 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายสุชัย    -
2. เด็กชายชานเอ    -
3. เด็กชายประเสริฐ    -
1. นางสาวปัทมา    รุ่งรัตน์ธวัชชัย
2. นายอิสระ    ถิ่นใหญ่
34 34 โรงเรียนบ้านซับจำปา สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายวชิรวิทย์    จำปาวงษ์
2. เด็กชายธีรพงศ์    ป๊กต๊ะ
3. เด็กชายณัฐพงษ์    วรรณโรจี
1. นางสาวนารีรัตน์    พุมานนท์
2. นางสาวสุวารี    เนตรพลับ
35 35 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายนันทฉัตร    ปรีเปรม
2. เด็กชายสุพจน์    อัดแสง
3. เด็กชายธนพนธ์    เมฆอากาศ
1. นายพรชัย    แก่นจักษ์
2. นายเทียนชัย    ธรรมเที่ยงธรรม
36 36 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายยุทธพงษ์    ประรินรัมย์
2. เด็กหญิงสรีนา    วัน
3. เด็กหญิงปานไพลิน    กลิ่นทิพย์
1. นางสาวปวันรัตน์    ชันษา
2. นางสาวผกามาศ    สุยอย
37 37 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายปวีกร    จตุพรเสถียร
2. เด็กชายพัสวุฒิ    ตั๊นเจริญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์    ชนานันท์
1. นางสาววลัยมาศ    เภาสันเทียะ
38 38 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายนฤพนธ์    ยอดสิงห์
2. เด็กชายธีรภัทร    บุญมี
3. เด็กชายธนาเทพ    สุขแก้ว
1. นางสาวปวีณา    บุญผาย
2. นายสมศักดิ์    เวชสุกรรม
39 39 โรงเรียนบ้านเขาพลัด สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายทัศน์พล    โพธฺ์ทองดี
2. เด็กชายวีรภาพ    สมานวงษ์
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    พิมพ์พันธ์
1. นายถนอมศักดิ์    กระทุ่มนอก
2. นางสาวแสงแข    หมื่นสกดดี
40 40 โรงเรียนบ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายทินภัทร    มุลิจันทร์
2. เด็กชายสหภาพ    สังแก้ว
3. เด็กชายฉัตรมงคลชัย    คำกองแก้ว
1. นางสาวสุนีย์    ทองดอนเหมือน
41 41 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ศรภักดี
2. เด็กชายฐิติวัสส์    วงค์จอม
3. เด็กชายวีรวิทย์    รอดสวน
1. นางบุญสม    ผลศรัทธา
2. นางปาริชาติ    วิชัยศึก
42 42 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายนนทกร    โรจนเรืองรอง
2. เด็กหญิงภัทรินทร์    นวลแก้วปัญญาชนะ
3. เด็กชายวทัญญู    สมบัติบูรพา
1. นางสาววรรณา    เมืองแก้ว
2. นายศราวุธ    ลาภอินทรีย์
43 43 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายนัฐดนัย    ปั้นทอง
2. เด็กชายกิตธนัส    อยู่ยืนยง
3. เด็กชายอภิรักษ์    สุขคุ้ม
1. นางสาวปานกมล    ใจสะอาด
2. นายสมัคร์    ภูมิประเสริฐ
44 44 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายรุ่งโรจน์    คูหาทอง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์    ดอกลำพู
3. เด็กชายธนภัทร    มาธิสัย
1. นายชมพู    บุญมี
2. นายธนาวัฒน์    นกไทย
45 45 โรงเรียนวัดศิริมงคล สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายแยลินาย    ไม่ปรากฏนามสกุล
2. เด็กชายอาวเมียละ    ไม่ปรากฏนามสกุล
3. เด็กชายระวี    ไม่ปรากฏนามสกุล
1. นายราชัน    ขวัญสวัสดิ์
46 46 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายวรากรณ์    ฉอ้อนโฉม
2. เด็กชายพีรภัทร    ศาสตร์สมบูรณ์
3. เด็กชายพีรพัช    ปั้นงาม
1. นายชนาวิชญ์    กิจสมุทร
2. นายสมนึก    กล่อมกำเนิด
47 47 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงภัทรจารี    หิรัญชัย
2. เด็กหญิงกชกร    บานแย้ม
3. เด็กชายประเสริฐพงษ์    เขียวฉวี
1. นางสาวพัดชา    มาลาพัด
2. นายสังวาลย์    ช่วงชู
48 48 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายบรรณกร    ขำการะเกตุ
2. เด็กหญิงหทัยชนก    สะสินชัย
3. เด็กชายธนวัฒน์    น่วมจิตร
1. นางสาวจิราพร    จ้อยมีผล
2. นายธีระวัฒณ์    ฤทธิ์กิ่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................