ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  กิจกรรมภาพยนตร์สั้น  กำหนดส่งเอกสาร  จำนวน  5  ชุด 
ให้สถานที่แข่งขัน ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 
        ส่งมาที่  โรงเรียนวัดจินดาราม  เลขที่ 8/4 หมู่ 2  ตำบลตลาดจินดา
    อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 73110    
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ว่าที่ร้อยตรีสนอง  บัวงาม  
โทรศัพท์  
089-8096928
 
วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:54 น.