ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง              
และประเภทสิ่งประดิษฐ์                                          
2. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)     
กำหนดส่งเอกสารให้สถานที่แข่งขัน ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561
โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ  
 
ส่งมาที่  โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) หมู่ 5  ตำบลบางกระทึก 
      อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210                    
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายวีระ  พูลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย
โทรศัพท์ 086-3959536 
 นางสาวนาฏลดา  ภู่ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2   
โทรศัพท์ 081-5271556
 
วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:47 น.