ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์
กำหนดส่งรายงานโครงงานตามเกณฑ์การแข่งขันและรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม 
และส่ง CD Clip VDO นำเสนอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น
ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561  (โปรดส่งแบบลงทะเบียน)  
***(หากพ้นกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ส่งมาที่  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน หมู่ 7 ตำบลกระตีบ
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  นางปานทิพย์  ดอนขันไพร            
โทรศัพท์ 
 081-9444809      
 

  แจ้ง คุณลักษณะและระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
 CPU   = Core i3  3.90 Ghz   ระบบปฏิบัติการ   = Windows 8.1 Enterprise  64 bit
RAM   = 4  GB         VGA  CARD   = 2  GB

 
  แจ้ง คุณลักษณะและระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ชุดที่ 1 ห้องแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3
CPU   = Core i7   3.60 Ghz    ระบบปฏิบัติการ    = Windows 7 Ultimate  64 bit 
RAM    = 8 GB           VGA CARD  = 64 Mb
ชุดที่ 2 ห้องที่ใช้แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-3
CPU   = Core i5  3.00 GHz    ระบบปฏิบัติการ    = Windows 8.1 Enterprise  64 bit
RAM    = 4 GB          VGA CARD   = 256 Mb
 
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:30 น.