ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และขยายโอกาสทางการศึกษา ป.1- ม.3
กำหนดส่งเอกสารให้สถานที่แข่งขัน จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
สามารถส่งโดยตรง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์   โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

ส่งมาที่  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน  หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพงแสน                 
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140      
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผอ.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล โทรศัพท์ 089-6137709 


  ประกาศ ลำดับที่การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน แยกตามวันที่จัดการแข่งขัน    
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6       และ ขยายโอกาสทางการศึกษา ป.1- ม.3  

 
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22:43 น.