ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้จัดส่งเล่มโครงงานทุกประเภททุกระดับ  จำนวนโครงงานละ 5  เล่ม  ให้สถานที่จัดการแข่งขัน 
ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561  โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ส่งมาที่   โรงเรียนวัดบางหลวง  เลขที่ 66 หมู่ 6  ตำบลบางหลวง          
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  73190
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  นายธเนศ ปานอุทัย  โทรศัพท์ 089-8367441

 กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ทุกระดับชั้น
ให้ใช้โปรแกรม GSP version 4.06 th
 
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:30 น.