ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
กำหนดส่งเอกสารโครงงานนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จำนวน 5 เล่ม
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561  โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ เท่านั้น

 แจ้งโรงเรียนที่ส่งแข่งขัน รายการนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ทุกระดับ
แนบใบรับรองเพลงประกอบการแสดง มาพร้อมเล่มโครงงานด้วย
ใบรับรองเพลงฯ  ดาวน์โหลด 
ส่งมาที่  โรงเรียนวัดลำเหย ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร.อนวัช นกดารา  โทรศัพท์ 094-4896906 
           
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:20 น.