ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) Youth Counselor
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้จัดส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม  ให้สถานที่จัดการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ก่อนถึงวันวันแรกของการแข่งขัน  ทั้งนี้  สามารถส่งโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ 
ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561  โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ส่งมาที่   นายอธิกานต์  สักคุณา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม          เลขที่ 4 หมู่ 1  ตำบลทุ่งบัว  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140
โทรศัพท์ 085-3786566

ขอเชิญ  ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
Youth Counselor
ประชุมพร้อมกันวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม  ตำบลทุ่งบัว  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

 
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:52 น.