ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กำหนดส่งเอกสารโครงงานอาชีพและแปรรูปอาหาร
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
ให้ส่งเอกสาร จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 ส่งมาที่ โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)  เลขที่ 71/1 หมู่ 4
ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ผอ.ปวริศา  บุญรอด โทรศัพท์  089-7442918
 
วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:34 น.