สพป. สระบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5455 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 13 27 19
2 5456 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 5 26 10
3 5457 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 1 2 2
4 5458 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1 1 1
5 5459 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 2 2 2
6 5460 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 1 1 1
7 5461 โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 1 6 3
8 5462 โรงเรียนบ้านซับดินดำ 3 3 3
9 5463 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 1 1 1
10 5464 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 2 8 5
11 5465 โรงเรียนบ้านซับพริก 2 4 3
12 5466 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 3 18 7
13 5467 โรงเรียนบ้านท่าพลู 2 2 2
14 5468 โรงเรียนบ้านบางกง 1 1 1
15 5469 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 1 1 1
16 5470 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 1 1 1
17 5471 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 8 25 14
18 5472 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 4 33 10
19 5473 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 1 2 2
20 5474 โรงเรียนบ้านลำสมพุง 2 6 4
21 5475 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 3 14 7
22 5476 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 2 4 3
23 5477 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 5 9 8
24 5478 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1 1 1
25 5479 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 1 1
26 5480 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1 3 2
27 5481 โรงเรียนบ้านหลังเขา 3 5 4
28 5482 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 3 9 6
29 5483 โรงเรียนบ้านเขานมนาง 2 2 2
30 5484 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 3 9 5
31 5485 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1 2 2
32 5486 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 3 4 4
33 5487 โรงเรียนบ้านโป่งไทร 1 2 2
34 5488 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 1 1 1
35 5489 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 2 13 6
36 5490 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 4 14 7
37 5491 โรงเรียนวัดนาบุญ 3 4 4
38 5492 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 1 1 1
39 5493 โรงเรียนวัดบึงไม้ 1 3 2
40 5494 โรงเรียนวัดบุรีการาม 5 18 10
41 5495 โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 3 2
42 5496 โรงเรียนวัดบ้านลาด 1 1 1
43 5497 โรงเรียนวัดบ้านหมาก 1 1 1
44 5498 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 9 23 13
45 5499 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 3 9 6
46 5500 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 2 17 6
47 5501 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 2 2
48 5502 โรงเรียนวัดลำบัว 1 1 1
49 5503 โรงเรียนวัดสร้างบุญ 1 1 1
50 5504 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 3 3 3
51 5505 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 2 14 6
52 5506 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 3 2
53 5507 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 1 1 1
54 5508 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1 1 1
55 5509 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 2 2 2
56 5510 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 1 20 6
57 5511 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1 2 2
58 5512 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 2 2 2
59 5513 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 1 10 3
60 5514 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1 20 6
61 5515 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 8 17 15
62 5516 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 2 2 2
63 5517 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 1 3 2
64 5518 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 9 19 15
65 5519 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1 1 1
66 5520 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 1 5 2
67 5521 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 1 2 2
68 5522 โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 2 4 3
69 5523 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 1 1 1
70 5524 โรงเรียนวัดเตาปูน 5 44 16
71 5525 โรงเรียนวัดโคกกรุง 2 7 4
72 5526 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 5 5 5
73 5527 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 8 21 14
74 5528 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 6 15 12
75 5529 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 5 13 9
76 5530 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 29 116 60
77 5531 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 2 4 3
78 5538 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 3 5 4
79 5532 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 3 33 6
80 5533 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล 1 10 3
81 5534 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 2 9 2
82 5535 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 1 1
83 5536 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 5 2
84 5537 โรงเรียนเทศบาลหินกอง 2 2 2
รวม 238 769 423
1192

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]