สพป. สระแก้ว เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5182 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 9 20 18
2 5183 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1 1 1
3 5184 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1 16 5
4 5185 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1 5 2
5 5186 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 3 9 6
6 5187 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 2 3 3
7 5188 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 8 26 17
8 5189 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 4 10 7
9 5190 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 3 10 6
10 5191 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 5 10 8
11 5192 โรงเรียนบ้านชุมทอง 2 5 4
12 5193 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1 3 2
13 5194 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1 2 2
14 5195 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 1 1
15 5196 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1 1 1
16 5197 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 6 14 10
17 5198 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 7 27 14
18 5199 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1 3 2
19 5200 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 3 10 6
20 5201 โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1 1 1
21 5202 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 6 11 9
22 5203 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1 2 2
23 5204 โรงเรียนบ้านนาดี 3 5 4
24 5205 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 3 17 7
25 5206 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1 10 3
26 5207 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 5 7 6
27 5208 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 17 47 28
28 5209 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 3 5 4
29 5210 โรงเรียนบ้านวังวน 4 12 8
30 5211 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 1 1
31 5212 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1 10 2
32 5213 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 1 1
33 5214 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 3 5 5
34 5215 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1 3 2
35 5216 โรงเรียนบ้านห้วย 1 1 1
36 5217 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 2 10 4
37 5218 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1 1 1
38 5219 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 2 15 5
39 5220 โรงเรียนบ้านเขามะกา 11 79 30
40 5221 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 4 5 5
41 5222 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1 11 4
42 5223 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 1 1
43 5224 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1 3 2
44 5225 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1 3 2
45 5226 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1 3 2
46 5227 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 2 4 3
47 5228 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1 3 1
48 5229 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1 1 1
49 5230 โรงเรียนวังศรีทอง 2 4 2
50 5231 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 5 35 12
51 5232 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 2 6 4
52 5234 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 2 2
53 5235 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 3 3 3
54 5236 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 4 8 6
55 5237 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 15 30 22
56 5238 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 23 68 41
57 5239 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 4 11 8
58 5233 โรงเรียนสุภวิทย์ 2 3 3
59 5240 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) 4 4 4
60 5241 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1 3 1
รวม 207 630 368
998

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]