สพป. ลพบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4620 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 1 3 2
2 4621 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 1 2 2
3 4622 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 2 6 3
4 4624 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1 20 6
5 4625 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 1 1
6 4626 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1 1 1
7 4627 โรงเรียนบ้านบางลี่ 1 1 1
8 4628 โรงเรียนบ้านพรมทิน 1 2 2
9 4629 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 1 1 1
10 4630 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 3 7 5
11 4631 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 6 16 11
12 4632 โรงเรียนบ้านสระเตย 1 3 2
13 4633 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1 3 2
14 4634 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 4 7 5
15 4635 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 4 17 7
16 4636 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 6 30 13
17 4637 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 2 2 2
18 4638 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 2 4 4
19 4639 โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 3 2
20 4641 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 10 18 15
21 4644 โรงเรียนวัดคลองเม่า 1 3 2
22 4645 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 1 3 2
23 4646 โรงเรียนวัดตองปุ 2 7 4
24 4647 โรงเรียนวัดตะเคียน 1 3 2
25 4648 โรงเรียนวัดถนนแค 1 3 2
26 4649 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 3 11 5
27 4650 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1 2 2
28 4651 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 1 3 2
29 4652 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 11 25 19
30 4653 โรงเรียนวัดบ้านทราย 2 3 3
31 4654 โรงเรียนวัดบ้านลาด 1 3 2
32 4655 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 3 9 6
33 4656 โรงเรียนวัดมุจลินท์ 1 1 1
34 4657 โรงเรียนวัดยวด 3 7 5
35 4658 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 3 2
36 4659 โรงเรียนวัดสะแกราบ 4 8 6
37 4660 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 4 21 9
38 4661 โรงเรียนวัดหนองมน 1 3 2
39 4662 โรงเรียนวัดหนองหอย 1 1 1
40 4663 โรงเรียนวัดหนองเมือง 4 8 7
41 4664 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 2 6 3
42 4665 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1 1 1
43 4666 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1 3 2
44 4667 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1 1 1
45 4668 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1 2 2
46 4669 โรงเรียนวัดโบสถ์ 2 10 4
47 4670 โรงเรียนวัดโป่งแค 3 25 8
48 4671 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 1 2 2
49 4672 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1 3 2
50 4673 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 5 11 7
51 4674 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 2 8 4
52 4675 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 2 4 3
53 4676 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1 7 3
54 4677 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 2 2 2
55 4678 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 3 7 5
56 4679 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 5 9 8
57 4681 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 21 32 29
58 4690 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 25 57 41
59 4691 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1 8 2
60 4692 โรงเรียนโคกสำโรง 10 34 13
61 4617 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 2 2
62 4618 โรงเรียนกำจรวิทย์ 1 1 1
63 4619 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 1 1 1
64 4623 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 9 18 12
65 4640 โรงเรียนพระวรสาร 1 8 1
66 4642 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 4 9 6
67 4643 โรงเรียนวรพิทยา 1 3 2
68 4683 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 2 22 7
69 4680 โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 1 5 2
70 4682 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 3 4 3
71 4684 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 3 12 5
72 4685 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 4 5 5
73 4686 โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 2 2 2
74 4687 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 11 63 22
75 4688 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1 15 3
76 4689 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 4 20 9
รวม 236 696 396
1092

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]