สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4232 โรงเรียนกลางคลอง 27 1 1 1
2 4233 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 5 19 11
3 4235 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 8 54 22
4 4236 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 2 4 3
5 4237 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 3 3 3
6 4238 โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 1 3 2
7 4239 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 4 9 8
8 4241 โรงเรียนบ่อแร่ 2 2 2
9 4242 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1 3 2
10 4243 โรงเรียนบ้านลำแดง 1 1 1
11 4244 โรงเรียนบ้านเป็ด 1 1 1
12 4245 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 1 1 1
13 4247 โรงเรียนประตูชัย 21 71 37
14 4248 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 2 3 3
15 4249 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 4 10 6
16 4250 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 5 16 10
17 4251 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 5 16 9
18 4252 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 2 40 10
19 4253 โรงเรียนวัดคานหาม 3 8 6
20 4254 โรงเรียนวัดจำปา 2 13 5
21 4255 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 2 2 2
22 4256 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 1 1 1
23 4257 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 1 1 1
24 4258 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 1 3 2
25 4259 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 1 1 1
26 4260 โรงเรียนวัดนาค 1 2 2
27 4261 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1 5 2
28 4262 โรงเรียนวัดนาอุ่น 1 3 2
29 4263 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1 2 2
30 4264 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 3 12 7
31 4265 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 2 4 3
32 4266 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 2 2 2
33 4267 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1 2 2
34 4268 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 2 26 8
35 4269 โรงเรียนวัดปากกราน 1 2 2
36 4270 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 2 4 3
37 4271 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 4 17 8
38 4272 โรงเรียนวัดพระงาม 1 5 2
39 4273 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 3 28 7
40 4274 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 4 10 7
41 4275 โรงเรียนวัดพรานนก 1 2 2
42 4276 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 3 8 6
43 4277 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 2 7 4
44 4278 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 1 2 2
45 4279 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 2 6 4
46 4280 โรงเรียนวัดศิวาราม 2 6 4
47 4281 โรงเรียนวัดสฎางค์ 1 1 1
48 4282 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 3 4 4
49 4283 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 4 7 6
50 4284 โรงเรียนวัดสะแก 4 23 8
51 4285 โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 1 1 1
52 4286 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 4 10 7
53 4287 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 1 2 2
54 4288 โรงเรียนวัดหนองบัว 1 6 3
55 4289 โรงเรียนวัดหนองเป้า 1 5 2
56 4290 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 2 8 4
57 4291 โรงเรียนวัดหัวหิน 1 1 1
58 4292 โรงเรียนวัดอุทการาม 1 1 1
59 4293 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 21 88 35
60 4294 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 1 1 1
61 4295 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1 10 3
62 4296 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 1 20 6
63 4297 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1 3 2
64 4298 โรงเรียนวัดโคกมะยม 1 1 1
65 4299 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 1 1
66 4300 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2 8 5
67 4301 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1 1 1
68 4302 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 13 49 29
69 4303 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 2 6 4
70 4304 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 14 29 20
71 4305 โรงเรียนเชาวน์วัศ 3 8 6
72 4307 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 6 45 13
73 4234 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 12 22 18
74 4240 โรงเรียนบวรวิทยา 3 8 6
75 4246 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 8 68 21
76 4308 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 3 3 3
77 4309 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 1 9 3
78 4306 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 1 3 2
รวม 240 893 451
1344

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]