สพป. กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3050 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 3 24 9
2 3052 โรงเรียนดิศกุล 1 3 2
3 3054 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 8 17 14
4 3055 โรงเรียนบ้านดงเสลา 4 11 8
5 3056 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 6 20 12
6 3057 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 3 5 5
7 3058 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 1 3 2
8 3059 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 2 4 3
9 3060 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 3 8 5
10 3061 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1 5 2
11 3062 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 2 6 4
12 3063 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 1 1 1
13 3064 โรงเรียนบ้านนาสวน 6 12 10
14 3065 โรงเรียนบ้านน้ำมุด 1 1 1
15 3066 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 2 4 4
16 3067 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 1 3 2
17 3068 โรงเรียนบ้านพุประดู่ 1 3 2
18 3069 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 5 5 5
19 3070 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 4 4
20 3071 โรงเรียนบ้านวังลาน 1 1 1
21 3072 โรงเรียนบ้านวังสารภี 2 6 3
22 3073 โรงเรียนบ้านสามหลัง 2 6 4
23 3074 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1 3 2
24 3075 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 1 3 1
25 3076 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 2 9 5
26 3077 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 2 2 2
27 3078 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 5 4
28 3079 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 4 15 8
29 3080 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 3 2
30 3081 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 6 3
31 3082 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 5 7 6
32 3083 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 1 3 2
33 3084 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 1 1
34 3085 โรงเรียนบ้านหัวหิน 1 5 2
35 3086 โรงเรียนบ้านหินแด้น 5 11 8
36 3087 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 5 9 6
37 3088 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 6 17 10
38 3089 โรงเรียนบ้านองหลุ 1 1 1
39 3090 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 2 6 3
40 3091 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 1 1 1
41 3092 โรงเรียนบ้านไทรทอง 5 11 9
42 3094 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 1 1 1
43 3095 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 2 2 2
44 3096 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1 1 1
45 3097 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 2 4 3
46 3098 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 3 5 4
47 3099 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 1 2 2
48 3100 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1 1 1
49 3101 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 2 2 2
50 3102 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 1 1 1
51 3103 โรงเรียนวัดวังศาลา 7 18 15
52 3104 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 2 2 2
53 3105 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 2 5 4
54 3106 โรงเรียนวัดหนองตะโก 1 5 2
55 3107 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1 10 3
56 3108 โรงเรียนวัดหนองเสือ 2 3 3
57 3109 โรงเรียนวัดอินทาราม 1 1 1
58 3110 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 2 3 2
59 3112 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1 1 1
60 3113 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 1 1 1
61 3114 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 4 14 7
62 3115 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 3 4 4
63 3116 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 16 40 24
64 3117 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 4 11 5
65 3120 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 4 17 9
66 3125 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 1 3 2
67 3049 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 1 1
68 3051 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 3 40 6
69 3053 โรงเรียนถาวรวิทยา 2 4 3
70 3093 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 5 9 8
71 3111 โรงเรียนวีรศิลป์ 9 16 13
72 3118 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 3 3 3
73 3119 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 3 3 3
74 3121 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 41 20
75 3122 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1 10 3
76 3123 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 2 17 7
77 3124 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 4 13 8
รวม 214 584 356
940

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]