สพป. นนทบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3953 โรงเรียนคลองเกลือ 1 3 2
2 3954 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1 6 3
3 3956 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 16 24 23
4 3957 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 12 17 15
5 3958 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 3 7 5
6 3959 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 14 33 25
7 3960 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 15 34 22
8 3961 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 4 10 7
9 3962 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 2 17 6
10 3963 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 4 7 6
11 3964 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1 5 2
12 3965 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 6 37 17
13 3966 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 8 21 13
14 3968 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 4 5 4
15 3970 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 13 79 30
16 3972 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 7 15 11
17 3973 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 5 11 8
18 3975 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 9 19 14
19 3976 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 3 5 4
20 3977 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 2 4 3
21 3978 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 5 10 8
22 3980 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 2 7 3
23 3981 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 7 27 13
24 3982 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 6 16 11
25 3983 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1 3 2
26 3984 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 9 42 18
27 3986 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 2 4 4
28 3987 โรงเรียนวัดอินทร์ 1 3 2
29 3988 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 1 1 1
30 3989 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 2 9 3
31 3990 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 3 14 6
32 3991 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 1 3 2
33 3992 โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 2 52 6
34 3993 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 4 12 7
35 3994 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 4 8 7
36 3995 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 4 12 8
37 3996 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 1 2 2
38 3997 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 9 26 13
39 3998 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 3 2
40 4000 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 2 11 3
41 4001 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 10 22 16
42 4002 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 2 6 4
43 4003 โรงเรียนแสงประเสริฐ 1 3 2
44 4004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 2 12 5
45 3952 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 2 2 2
46 3955 โรงเรียนชลประทานวิทยา 5 10 6
47 3969 โรงเรียนพิชญศึกษา 3 4 4
48 3967 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 1 2 2
49 3971 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ 3 8 6
50 3985 โรงเรียนวัดสลักเหนือ 2 19 6
51 3999 โรงเรียนเต็มรักศึกษา 2 12 4
52 3974 โรงเรียนวัดกู้ 2 11 2
53 3979 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 4 9 4
รวม 236 744 404
1148

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]