สพป. นครนายก

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3816 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 2 5 4
2 3817 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 2 5 4
3 3818 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 9 30 15
4 3819 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 2 6 4
5 3820 โรงเรียนบ้านคลอง14 5 12 8
6 3821 โรงเรียนบ้านคลอง24 1 20 6
7 3822 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 2 2 2
8 3823 โรงเรียนบ้านชวดบัว 1 7 3
9 3824 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1 1 1
10 3825 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1 1 1
11 3826 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1 2 2
12 3827 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 1 3 2
13 3828 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 4 29 11
14 3829 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 1 3 2
15 3830 โรงเรียนบ้านหัวหมอน 1 2 2
16 3831 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 4 9 6
17 3832 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 3 9 6
18 3833 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 6 5
19 3834 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 2 2 2
20 3835 โรงเรียนวัดคีรีวัน 1 2 2
21 3836 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 1 1 1
22 3837 โรงเรียนวัดดอนยอ 11 32 20
23 3838 โรงเรียนวัดทองจรรยา 2 3 3
24 3839 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 2 8 5
25 3840 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 3 8 5
26 3841 โรงเรียนวัดท่าด่าน 2 4 4
27 3842 โรงเรียนวัดบางปรัง 2 2 2
28 3843 โรงเรียนวัดบางหอย 2 3 3
29 3844 โรงเรียนวัดบ้านพริก 16 26 23
30 3845 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 4 7 6
31 3846 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 1 1 1
32 3847 โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1 2 2
33 3848 โรงเรียนวัดพราหมณี 3 9 6
34 3849 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 1 1 1
35 3850 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 4 3
36 3851 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 1 2 2
37 3852 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 2 3 3
38 3853 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 6 10 8
39 3854 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 2 3 3
40 3855 โรงเรียนวัดสบกเขียว 1 6 3
41 3856 โรงเรียนวัดสันตยาราม 6 11 8
42 3857 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1 3 2
43 3858 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 3 4 4
44 3859 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 7 42 18
45 3860 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1 2 2
46 3861 โรงเรียนวัดหนองรี 3 17 5
47 3862 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 2 8 2
48 3863 โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 1 1 1
49 3864 โรงเรียนวัดเกาะกา 1 1 1
50 3865 โรงเรียนวัดเข็มทอง 3 23 8
51 3866 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1 3 2
52 3867 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 1 3 2
53 3868 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1 3 2
54 3869 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 5 26 12
55 3870 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 2 4 3
56 3871 โรงเรียนสาริกา 4 4 4
57 3872 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 21 51 27
58 3873 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 9 20 10
59 3874 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 10 29 17
60 3875 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 7 19 12
61 3876 โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 1 1
รวม 202 566 335
901

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]