สพป. ตราด

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3877 โรงเรียนคลองขวาง 8 19 14
2 3878 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 2 9 5
3 3879 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 2 2 2
4 3880 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 3 9 5
5 3881 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 2 2 2
6 3883 โรงเรียนบ้านคลองจาก 5 28 12
7 3884 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 4 56 15
8 3885 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 15 45 20
9 3886 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 3 9 5
10 3887 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 20 6
11 3888 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 1 3 2
12 3889 โรงเรียนบ้านจัดสรร 10 17 16
13 3890 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 8 26 14
14 3891 โรงเรียนบ้านดอนสูง 7 12 10
15 3892 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 8 25 14
16 3893 โรงเรียนบ้านปะอา 8 28 19
17 3894 โรงเรียนบ้านปะเดา 1 1 1
18 3895 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 3 9 6
19 3896 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 6 11 8
20 3897 โรงเรียนบ้านหนองบอน 5 11 7
21 3898 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 20 13
22 3899 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 3 11 6
23 3900 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 1 5 2
24 3901 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 1 1 1
25 3902 โรงเรียนบ้านเนินตะบก 2 2 2
26 3903 โรงเรียนบ้านเนินตาล 8 12 12
27 3904 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 23 10
28 3905 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 2 6 3
29 3907 โรงเรียนวัดคลองขุด 1 5 2
30 3908 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 1 3 2
31 3909 โรงเรียนวัดฆ้อ 4 15 6
32 3910 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 5 25 11
33 3911 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 3 19 7
34 3912 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 5 12 8
35 3913 โรงเรียนวัดสลักเพชร 2 2 2
36 3914 โรงเรียนวัดสะพานหิน 3 7 6
37 3915 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 1 10 3
38 3916 โรงเรียนวัดห้วงโสม 1 3 2
39 3917 โรงเรียนวัดแหลมหิน 1 3 2
40 3918 โรงเรียนวัดไทรทอง 2 5 4
41 3920 โรงเรียนอนุบาลตราด 33 92 56
42 3921 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 7 9 8
43 3922 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 15 81 34
44 3923 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 1 3 2
45 3924 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 2 8 4
46 3882 โรงเรียนนคราศึกษา 1 1 1
47 3906 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 3 3 3
48 3919 โรงเรียนสุนันทาวิทยา 2 2 2
รวม 222 730 397
1127

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]