งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ห้อง 124 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-11 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 12-26 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 27-37 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 38-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ห้อง 124 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-22 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 23-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ห้อง 133 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-11 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 12-26 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 27-36 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ห้อง 133 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-19 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 20-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 2 ห้อง 2201 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-11 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 12-26 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 27-36 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 2 ห้อง 2201 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-19 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 20-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 2 ห้อง 2205 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-11 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 12-26 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 27-36 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 2 ห้อง 2205 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-19 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 20-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ห้อง 146 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-11 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 12-26 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 27-36 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ห้อง 146 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-32 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 33-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ห้อง 143 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-10 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 11-26 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 27-36 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ห้อง 143 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-32 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 33-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 2 ห้อง 2210 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-10 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 11-26 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 27-36 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 2 ห้อง 2210 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-20 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 21-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 2 ห้อง 2207 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-11 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 12-26 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 27-36 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 2 ห้อง 2207 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-20 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 21-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ห้อง 141 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-11 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 12-26 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 27-36 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ห้อง 141 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-18 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 19-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 2 ห้อง 2106 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-11 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 12-26 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 27-36 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 2 ห้อง 2106 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-30 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 31-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ห้อง 121 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 9-26 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 27-36 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ห้อง 121 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวเวลา 7.30-8.30
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคารสังเวียนมีประมูล ห้อง ห้องสังเวียนมีประมูล 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 28

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 29 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-7 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 8-28 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 29-35 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 36-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคารสังเวียนมีประมูล ห้อง ห้องสังเวียนมีประมูล 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ห้องประชุมมีประมูล ห้อง ห้องประชุมมีประมูล 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-9 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 10-24 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 25-35 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 36-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคารสังเวียนมีประมูล ห้อง ห้องประชุมมีประมูล 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-35 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 36-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคารสังเวียนมีประมูล ชั้น 2 ห้อง ห้องสังเวียนมีประมูล 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 28

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 29 - 48
09.00-17.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-10 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 12-28 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 29-37 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 38-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคารสังเวียนมีประมูล ชั้น 2 ห้อง ห้องสังเวียนมีประมูล 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-32 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 33-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 13-24 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น. วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 43
09.00-12.00 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 23

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 24 - 48
09.00-17.00 วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-7 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 8-23 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30,วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 24-32 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30,ลำดับที่ 33-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องศูนย์สื่ออนุบาล 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องศูนย์สื่ออนุบาล 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 26 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคารอเนกประสงค์วัดไร่ขิง ชั้น 1 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 25 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องศีล 5 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 27 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว วลา 11.30-12.40 น.
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 26 ธ.ค 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) เวทีอาคารอเนกประสงค์ (อนุบาล) 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 26 ธ.ค 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) เวทีอาคารอเนกประสงค์ (อนุบาล) 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 27 ธ.ค 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) เวทีอาคารอเนกประสงค์ (อนุบาล) 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 25 ธ.ค 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 27 ธ.ค 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสังคม 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 25 ธ.ค 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น..
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสังคม 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 27 ธ.ค 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสังคม 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 26 ธ.ค 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องศูนย์สื่ออนุบาล 27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30 วันที่ 27 ธ.ค 61 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ชั้น 4 ห้อง 409 ห้องสมุดปัญญาพร 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 วันที่ 25 ธ.ค 61 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 13-24 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น. วันที่ 26 ธ.ค 61 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
49 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคารอเนกประสงค์วัดไร่ขิง 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 วันที่ 25 ธ.ค 61 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 13-24 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น. วันที่ 26 ธ.ค 61 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
50 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องศีล 5 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 วันที่ 25 ธ.ค 61 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 13-24 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น. วันที่ 26 ธ.ค 61 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.
51 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 วันที่ 25 ธ.ค 61 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 13-24 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น. วันที่ 26 ธ.ค 61 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัวเวลา 07.00-08.15 น. ลำดับที่ 37-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.40 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]