สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ..................
ระหว่างวันที่ 1 - 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศรัณย์ภัค  ชุมพลรักษ์
 
1. นางสาวสุภาณี   โพธิ์ถวิล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  ทับทิมนาค
 
1. นางสาวอัมพาพร  ยิ่งเชิดดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน 49 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  รัตนคุปต์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ปิติควร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายหนึ่งเดียว  เกศูนย์
 
1. นางสาวสุมลทิพย์  เพิ่มพูล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงนภาพร  บุญประคอง
 
1. นางสาวนันทกัญ  ชัยเวทยกุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 53 1. เด็กชายนที  มงคลชัยพิพัฒน์
 
1. นางจันทนา  ดวงมาลัย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายสุริยา  แก้วเพชร
 
1. นางสาวนันทกัญ  ชัยเวทยกุล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายอภินันท์  พินธุสาร
 
1. นางจันทนา  ดวงมาลัย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ดียิ่ง
 
1. นางสาวนันทกัญ  ชัยเวทยกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงนฤพัชร  อ่อนเรียบร้อย
 
1. นางสาวอัมพาพร  ยิ่งเชิดดี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงอรณิชา  ทองทิพย์
 
1. นายกัมพล  เบญมาศ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ชื่นพิมาย
2. เด็กหญิงโยษิตา  จุลเพ็ญ
 
1. นายสุจินดา  โพธา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สีอ่อน
 
1. นายรุ่งรัตน์  วนิสัน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กชายอนาวิล  สีอ่อน
 
1. นายรุ่งรัตน์  วนิสัน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงนฤพัชร  อ่อนเรียบร้อย
 
1. นายรุ่งรัตน์  วนิสัน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 28 1. เด็กชายณัฐชนน  สาลี
 
1. นายรุ่งรัตน์  วนิสัน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.67 ทอง 11 1. เด็กชายนราวิชญ์  สระสรม
 
1. นายอุดม  วัดมณี
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพีระพล  บุญชิต
 
1. นางสาวณิชกานต์  บุญแย้ม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวีนัส  เฮ้าท์สติ๊ก
 
1. นางสาวปิยพร  นินต๊ะ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 61 ทองแดง 37 1. เด็กชายธนบูลย์  สารโย
2. เด็กชายอภินัทธ์  พินธุสาร
 
1. นางสาวณิชกานต์  บุญแย้ม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71.33 เงิน 39 1. เด็กชายภูวนัตถ์  จิมแสง
2. เด็กชายสุริยา  แก้วเพชร
 
1. นายสมคิด  สาสุข
2. นายเกรียงไกร  วรีวัฒน์
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 59 เข้าร่วม 53 1. เด็กชายธนภัทร  บุญสะอาด
2. เด็กชายธีระทัต  สีเชียงใหม่
3. เด็กชายรัตนมงคล  จูใจหาญ
 
1. นางสาวณัฐกุล  ดวงแก้ว
2. นางสาวปานทิพย์  มุขแสง
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 52 เข้าร่วม 61 1. เด็กหญิงธนกานต์  สุทธจิตตะ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาญนา
3. เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวณัฐกุล  ดวงแก้ว
2. นางสาวน้องหญิง  ช้างพลาย