ประกาศจากศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์
ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ (โรงเรียนราชวินิต) กำหนดส่งเล่ม
โครงงานในการประกวดแข่งขัน (จำนวน 5 เล่ม) ภายในวันที่
2 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนราชวินิต

ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 16:05 น.