ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันหรือครูผู้ฝึกสอน
แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนตัวนักเรียนหรือครูผู้ฝึกสอน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทาง สพป.กรุงเทพมหานคร ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัว ดำเนินการดังนี้ คือ จัดทำหนังสือขอเปลี่ยนตัวตามแบบฟอร์ม ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน (หนังสือราชการ 1 เรื่อง ต่อ 1 กิจกรรม) ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และส่งไฟล์เป็น pdf มาทาง email : songsermbkk@gmail.com ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ให้สำเนาหนังสือขอเปลี่ยนตัวดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในวันแข่งขันด้วย
          - ตัวอย่าง ไฟล์ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน (.DOC) (.PDF)
          - ตัวอย่าง ไฟล์ขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน (.DOC) (.PDF)

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 14:47 น.