ประกาศจากศูนย์วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศูนย์วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี (โรงเรียนสายน้ำทิพย์) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการประกวดและแข่งขัน
- คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิชาการฯ (.PDF) 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีของศูนย์วิชาการฯ (.PDF)

ศูนย์วิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 11:57 น.