ประกาศจากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ทางศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอให้โรงเรียนนำส่งเอกสาร/รูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม ภายในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นวันสุดท้าย เพื่อให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาในวันประชุม สามารถส่งเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ผู้ประสานงาน ครูเกรียงไกร  คำแก่นแก้ว โทร 098 2671545

ศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13:31 น.