ประกาศจากศูนย์วิชาการศิลปะ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ประกาศจากศูนย์วิชาการศิลปะ
 
1. ศูนย์วิชาการศิลปะกำหนดการจับฉลากลำดับที่การแข่งขันสาระนาฏศิลป์ 
   ได้แก่  1)การแข่งขันรำวงมาตรฐาน 2) การแข่งขันระบำมาตรฐาน 
   3) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  4) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
   ในวันพฤหัสบดีที่  8 พฤศจิกายน  2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดหนัง 
   ศูนย์วิชาการศิลปะ
 
2. โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
    ทางศูนย์วิชาการศิลปะขอให้โรงเรียนส่งรายงานโครงการเป็นรูปเล่มและ
   
CD-ROM การดำเนินงาน จำนวน 5 ชุด
 ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
    ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนวัดหนัง

 
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:07 น.