รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน Child Show 2018
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางคลอง 27 1. เด็กชายสราวุฒิ  ถนอมศรี
 
1. นางนิดา  คำสา
 
รวม11
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ก้อนนาค
 
1. นายนาทพล  ศรีบุรินทร์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญมน  แฝงด่านกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองนิมิตร
3. เด็กหญิงพิพรรธ  ทองสกันติ์
4. เด็กหญิงรัสตะวัน  ขุนคงมี
5. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิ่นธูป
6. เด็กหญิงสาวิณี  เหล็กดี
 
1. นางสาวสุภิรัฏต์  ศิวิลัย
2. นายโยธิน  ทาดวงแก้ว
3. นายชลภัทร  แก้วแดง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์ขารี
3. เด็กชายภูเบศ  โยมภูเวียง
4. เด็กหญิงวีญาณี  คงเตี้ย
5. เด็กหญิงสุมิตตรา  ลอยวิไลย
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  จำคำ
 
1. นายโยธิน  ทาดวงแก้ว
2. นายปรัชญา  เจริญสุข
3. นางนัทธมน  บุญเลิศ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำคำ
2. เด็กหญิงภาวนียา  เนตรทิพย์
3. เด็กหญิงสุภัทรตรา  ศรีสุภานน
 
1. นางสาวเชษฐ์ธิดา  ตั้นต้อง
2. นางสาวสมศรี  เริงสังข์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กชายนัทธพล  บุญทัน
2. เด็กชายมนตรี  รุจิจิตร์
3. เด็กชายวัชรพล  ภู่นาค
 
1. นางสาวสุภิรัฏต์  ศิวิลัย
2. นางสาววรัญญา  ศรีเผือก
 
รวม1911
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงทักษอร  ธูปเทียนรัตน
 
1. นางภิญโญรัตน์  คงเจริญ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงรุ้งเดือน  พิพัฒนบวรกุล
2. เด็กชายอภิภพ  ศรีสืบ
 
1. นายนิธิศ  หงษ์แปลง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  จันทร์ผ่องแสง
2. เด็กหญิงนูรีน  กรองกรุด
 
1. นางปราณี  ประวาลพฤกษ์
2. นางสุวรรณี  ลุนใต้
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  มุขดา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  นิวรณ์การณ์
3. เด็กหญิงนวินดา  นามบุญลา
4. เด็กหญิงพิมทิพย์  แก่นแก้ว
5. เด็กหญิงภัทรภร  เรือศรีจันทร์
 
1. นางดรุณี  หัสสา
2. นางจุรี  วรไพชยนต์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายวรดร  รุ่งกระจ่าง
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  มาลัยนาค
 
1. นางสาววารินทร์  งามละออ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  รวยรื่น
 
1. นางสาวอรอุมา  หิงวัน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมพรไพศาล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ชูติวงษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  สุขภิรมย์สันติ
 
1. นางสุภาภรณ์  รุจิกร
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายรชต  สุคนธมาน
2. เด็กชายเธียรวิชญ์  ทองเทศ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เอี่ยมทอง
2. นางชลัยรัตน์  สุพรรณพรรค
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  โหมดสุวรรณ
2. เด็กหญิงพชิรชา  อรรถานิธี
3. เด็กหญิงสุธารส  ดารารัตน์
 
1. นางสาวธนพรรณ  ชัยวิชู
2. นางมยุรี  สุขเพ็ชรี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายธนพล  บุญมาก
2. เด็กหญิงสริยา  ขำผิวพรรณ
 
1. นางสาวชนิดา  มีชูนึก
2. นายคมสันต์  เงินลาด
 
รวม2217
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  ธนพลกิจเจริญ
2. เด็กหญิงสิริกร  ริดจูงพืช
 
1. นางสุพัตรา   จิตตะยโศธร
2. นางสาวชนิษฏา  สายสมบัติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายมานัส  นาโควงศ์
2. เด็กชายเจษฏา  บุญธรรม
 
1. นายสมประสงค์  ศิริจันทราวงศ์
2. นายจรัญ  มูลหิรัญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีคำ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เอี่ยมตระกูล
 
1. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
2. นางสาวทิพวรรณ  สร้างตนเอง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายภูตะวัน  สุขฉาย
 
1. นางสาวกนกนพ  วรัณฏธร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายวีรภาพ  มาสีกุก
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ใขไพวัน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญภิรมย์  บ้านศิลา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พาพันธ์
3. เด็กหญิงกุลจิรา   จันจวง
4. เด็กหญิงกุสุมาวดี  บุญไพโรจน์
5. เด็กหญิงจิรวรรณ   เศวตวิทย์
6. เด็กหญิงจุฑาพร   อุไรโคตร
7. เด็กหญิงจุรนิภา   บมขุนทด
8. เด็กหญิงชนากานต์  เอี่ยมประดิษฐ์
9. เด็กหญิงชลิตตา  แตงอ่อน
10. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูวงษ์วาน
11. เด็กหญิงชุติมา  ปิ่นวันนา
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุฒสุข
13. เด็กชายทองธนิน  วรโคตร
14. เด็กชายธณพณ  การะเกตุ
15. เด็กชายธนากร  ขำกลาง
16. เด็กชายธนโชติ  โวหารพจน์
17. เด็กหญิงนพรัตน์  ภู่ย้อย
18. เด็กชายนรภัทร  วิชัย
19. เด็กชายนฤทร   เกื้อกูล
20. เด็กหญิงนิญากร  จากสูงเนิน
21. เด็กหญิงปลิตา  ทองภู
22. เด็กหญิงปิยรัตน์  บึงบัวบาน
23. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ทองแสง
24. เด็กหญิงพรศิริ  จันทร์เดช
25. เด็กหญิงพรศิริ   จันทร์เดช
26. เด็กหญิงภาริตา  บุญอินทร์
27. เด็กชายมงคล  ตาราษี
28. เด็กหญิงวริศกร  หุ่นแก้ว
29. เด็กชายวีรพงษ์  ไวยุพัฒนธี
30. เด็กชายสละยุทธ  เครือแปลง
31. เด็กชายสุทธิดา   ลาแท่น
32. เด็กหญิงสุธิดา  ลาแท่น
33. เด็กหญิงสุพรรณนา  ทุมเพียง
34. เด็กชายอลงกรณ์  จันปุ่ม
35. เด็กหญิงอิงอร  เกตุสถิตย์
36. เด็กชายเพ็ญเพชร    มัสสุ
 
1. นายธีรวุฒิ  ขวานเพ็ชร
2. นางกิตติมา  วาปีทะ
3. นางจุไรรัตน์  เอิบกมล
4. นายนริส   พรหมสูงวงษ์
5. นางสาวหทัยรัตน์   เหมาะศรี
6. นางสาวชลธิชา   สิทธิขวา
7. นางสาวณัฐรินีย์   บุณยากร
8. นายชัยวัฒน์   งามศิริ
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หินอัคคีเดช
2. เด็กหญิงณิชา  หินอัคคีเดช
3. เด็กหญิงพรทิพย์   โกษะ
4. เด็กหญิงพรนภา  วาดเขียน
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วิชาชัย
6. เด็กหญิงสุลีภรณ์  วิชาชัย
7. เด็กหญิงอรษา  ธรรมปรีดา
8. เด็กหญิงเกศ   บุญมาทัน
 
1. นางสาววีรยา  บุญมา
2. นางสาวอรลักษิกา   นารี
3. นางสาวกาญจนา  พลโยธา
4. นางสาววนัดชนก  อุดร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายประธาน  ครุฑเครือ
2. เด็กชายมงคล  วัน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สร้างตนเอง
2. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
 
รวม5422
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ละอองศรี
2. เด็กชายปกรณ์  แสงประไพย์
 
1. นางอรุญลักษณฺ์  เฉลิมสถาน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 1. เด็กชายนนทกานต์  เรืองกุศล
2. เด็กชายอาทิตย์  ยันติ
 
1. นางปรียา  ทองสมบัติ
2. นายธวัชชัย  ทองสมบัติ
 
รวม43
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวราภร  พาลีพจน์
 
1. นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศศิภรณ์  ฉัตรธงชัย
 
1. นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงบุษยา  สายทอง
 
1. นายกรกฏ  พักเรือนดี
 
รวม33
32 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพล  หาพรต
2. เด็กชายวรายุทธ  ไพรสยม
3. เด็กชายอภิรักษ์  น้ำใส
 
1. นางเรไร  เจริญสุข
2. นางสาวณัฐพร  มากรุง
 
รวม32
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายภานุวิชญ์  ขุนพรหม
2. เด็กชายรัตนกร  รุ่งเรือง
 
1. นายวิทวรรธ  อุ่นเมือง
2. นายภัทรพล  ชูวงค์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงณัฎฐินันท์  เกตุชีพ
2. เด็กหญิงนัชชา  ลิพันธ์
3. เด็กหญิงฟาริดา   เพิ่มทรัพย์
 
1. นางทัศนีย์  ตรีสิทธิ์
2. นางณฐพร  บุญอิ่ม
 
35 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  อยู่ปรี
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   ขำชื่น
 
1. นางศิวัตรา  พลรักษ์
2. นางสาวปาริฉัตร  ศรีศิริกุล
 
36 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงกชมน  สนั่นเมือง
2. เด็กชายวงศกร  วงษ์รอด
 
1. นางณฐพร  บุญอิ่ม
2. นายบุญภัทร  บุญอิ่ม
 
รวม98
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กชายกวิน  งามสม
2. เด็กหญิงพรรัตน์  รัตนทิพย์
 
1. นางสาวศรีอักษร  หาวิชา
2. นางสาวกฤษณา  รักนุช
 
38 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กชายชิโนชัย  ปาลสาร
2. เด็กชายพิทยาธร  สุขร่าง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จุนเด็น
 
1. นายบุญมี  บุตรนามรักษ์
2. นายชาญณรงค์  เชยกระสินธุ์
 
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรวิทยา 1. เด็กชายกันต์กมล  หลวงทะ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สวัสดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  พระทน
 
1. นางสาวสำราญ  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ทับยอด
 
รวม86
40 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชายนาถวัฒน์   ทาโถม
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกิดวันเอี่ยม
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชาย ปฏิภพ   ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุธารทิพย์  แย้มผิว
 
รวม22
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงปิ่นรดา  ปิ่นสุข
2. เด็กหญิงพิชยา  กูรีกัน
3. เด็กหญิงวริศรา  ภาคสุข
 
1. นางสาวกรกนก  ผลทับทิม
2. นางสาวอาวีศรี  นิลเจียระไน
 
รวม32
43 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กชายพูนทวี  คงแสงภักดิ์
 
1. นางสาวรมยกร  เหลืองพุทธรัตน์
 
รวม11
44 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กหญิงวนิดา  พานทอง
 
1. นางศิริกุล  มากประมูล
 
รวม11
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 1. เด็กชายวรรณพล  ยันพิมาย
 
1. นายวรสิทธิ์  โพธิ์แจ้ง
 
รวม11
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กชายพิรุฬ  กิจจารักษ์
 
1. นางสาวนิชา  อุตมา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงกัญญดา  เหลี่ยมแล่ง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรียงผา
3. เด็กหญิงดลนิภา  ธารีนาถ
4. เด็กหญิงดวงรัตน์  ไวยบุญญา
5. เด็กหญิงนัชชา  ภู่ประดิษฐ์
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขดง
7. เด็กหญิงรักดี  อารีย์วงศ์สกุล
8. เด็กหญิงลลิตบรรณ  แสงภู่
9. เด็กหญิงวิภาพร  ศิริคุณานนท์
10. เด็กหญิงสุภัคชญา  สีนาคล้วน
 
1. นางสาวฉัตรฤดี  สุนย์ตะคุ
2. นายวัลดี  ติลมัย
3. นายพรชัย  โมกข์กระแสร์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลีจ้อย
2. เด็กชายชลธี  สุขก้อม
3. เด็กชายทัตชัย  โมกข์กระแสร์
4. เด็กชายธนัตถ์  หอมหวาน
5. เด็กชายธิติ  ชัยยะ
6. เด็กชายปดาวิน  อินมั่น
7. เด็กชายยุธยา  กุหลาบเพ็ชร
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  ดำดวน
9. เด็กชายวัชรพล  วงษ์เพ็ชรเขียว
10. เด็กชายสุธาเทพ  เกตุแก้ว
 
1. นายพรชัย  โมกข์กระแสร์
2. นางอำพร  แสงสุข
3. นางสาวณัฐกานต์  แสงสุข
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กชายอัครวินท์  เพ็งแจ่มศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงเปรมสินี  กนกสิงห์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงกรกนก    จันทฤดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   แสงเพ็ชร์
3. เด็กหญิงกัญญาภัค    สง่าศรี
4. เด็กหญิงขรินทิพย์   ศรีสุข
5. เด็กหญิงชาคริยา   คำกิ่ง
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์   บุญเรือง
7. เด็กหญิงดาราวลี    มั่นหมาย
8. เด็กหญิงต้นข้าว   จันทผล
9. เด็กหญิงธนขวัญ   อารีย์
10. เด็กหญิงธนพร    สุขสุกาญจน
11. เด็กหญิงธนวรรณ    ตุ้ยเขียว
12. เด็กหญิงธมลวรรณ   ตุ้มทอง
13. เด็กหญิงนาฏนารี    ภิญวัย
14. เด็กหญิงนิชาภา    ไตรลึก
15. เด็กหญิงปณิตา    ตาทอง
16. เด็กหญิงปาณิสรา   จันทโชติ
17. เด็กหญิงปิยวดี    คิดดี
18. เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  ภัทรินภูวนันต์
19. เด็กหญิงพิชญาภา    เปี่ยมไชย
20. เด็กหญิงพิชามญชุ์   สังข์ทอง
21. เด็กหญิงฟาริดา   รื่นเพียร
22. เด็กหญิงภัทรพร   เดชรัตน์
23. เด็กหญิงภัทรภร    เคลือบทอง
24. เด็กหญิงภัทรภรณ์    จันทริก
25. เด็กหญิงมาริสา   ภาคเมธี
26. เด็กหญิงรัตน์ติกาล   ผาติพันธุวงศ์
27. เด็กหญิงวณิชชา   บุญมีพิพิธ
28. เด็กหญิงวรัณญา    บุญมา
29. เด็กหญิงวรินธร    สุเรณู
30. เด็กหญิงศุภรดา   จิตต์ผ่องใส
31. เด็กหญิงสองนทีย์   บุญศิลป์
32. เด็กหญิงสุพัชชา    มหาโพธ์
33. เด็กหญิงสู่ขวัญ    เกษตรภิบาล
34. เด็กหญิงอธิชา   ธรรมวัตร
35. เด็กหญิงอภิชญา   เทศแก่น
36. เด็กหญิงอภิชญา   นิลสวัสดิ์
37. เด็กชายอัครวิน   เพ็งแจ่มศรี
38. เด็กหญิงอัจฉริยา   ตรีชา
39. เด็กหญิงเปรมปวีณ์  ขวัญแพร
40. เด็กหญิงเปรมสินี  กนกสิงห์
 
1. นายเกัยรติศักดิ์  ไพศาล
2. นายประทิน  นากน้ำ
3. นายสันติสุข  กระทุ่มเขต
4. นางสาววราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวรัตน์ฐาน์อร  บุญอินทร์
6. นางสาวปริศนา  ภู่ระหงษ์
7. นางสาวศศิธร  ธรรมรจน์
8. นายสุเทพ  บ่อทอง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงจันทร์พักตร์  ศรีแป้น
2. เด็กชายภคภัทร  คุ้มเสถียร
 
1. นางสาวโหยว  หลี่
2. นายอาซาง  แสนหว่าง
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยกิติ
2. เด็กหญิงปราณณิชา  ทองดี
3. เด็กหญิงวนัสพร  จินนะ
 
1. นางอำพร  แสงสุข
2. นางสาวณัฐกานต์  แสงสุข
 
รวม6821
54 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงสุธิตา  ศิรินัย
 
1. นายสุเมธ  เงินนุช
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงอัณณ์ธาดา  ศิริณัฐทองโชติ
 
1. นายประยูร   สำราญชื่นจิต
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงพัณณิตา  จำนงฤทธิ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  แสงกนึก
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขขีมนต์
2. เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทรคณา
3. เด็กชายศรัณยภัทร  นิลกำแหง
 
1. นายสุธี  สุดลอย
2. นางสาวธัญธารีย์  โรจนไกรพงศ์
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  กิจมล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เตยหอม
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสุวรรณ
 
1. นางยุพิน  ตันสุวรรณ
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ
2. เด็กหญิงรตน  อ่วมพันธ์
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  เจริญ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  จิตประสงค์
2. นางสาวศิริมนัส  ขันทนิตย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา  ยอดเมือง
 
1. นางอัจฉรา  พรนิมิตร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงธนพร  ทองโยง
 
1. นางอัจฉรา  พรนิมิตร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายศิวกร  อ่อนอิ่มศรี
 
1. นางสาววิภาดา  สุริยะรังษี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายกฤษดา  จิตรักษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  พิลาสันต์
3. เด็กชายกิตติภูมิ   เยี่ยมจรรยา
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร   คล้ายสกุล
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาศจรัส
6. เด็กชายทัศนัย  ขำเส็ง
7. เด็กชายธนภัทร  ศิริสุวรรณ
8. เด็กชายธีรศักดิ์   รัศมีดิษฐ์
9. เด็กหญิงนนทิชา  โภคี
10. เด็กชายนพเก้า  กำมเชียร
11. เด็กหญิงนันทการ  ตั้งแต่ง
12. เด็กชายปรมินทร์  ทองอร่าม
13. เด็กชายพรอภิวิชญ์  ศรีบุญญา
14. เด็กชายพิพัฒน์  วุฒิมนต์
15. เด็กหญิงมุธิตา  บุญปลอด
16. เด็กชายวรายุส  คงธนชุลี
17. เด็กชายศิวกร  อ่อนอิ่มศรี
18. เด็กหญิงศุภกานต์  เนียรอ้อย
19. เด็กหญิงสิริน  พิมทอง
20. เด็กชายเจษฎา  จิตรักษ์
 
1. นางสาวรัศมี  วงษ์แสนสุข
2. นางสาววิภาดา  สุริยะรังษี
3. นายพิพัฒน์  จตุพรเพิ่ม
4. นางสาวสุชา  อ่วมศรี
5. นางขวัญสุดา  วงษ์แหยม
6. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายณัฐนันท์  ญาณถ้อย
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  จันทรากุล
3. เด็กชายนวพรรษ  นรรฆเลิศ
4. เด็กชายรามิล  ศรีนาค
5. เด็กชายสิริฐพงษ์  มานพ
6. เด็กชายสุขสถาพร  ไทยใหม่
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หามนตรี
3. นางพินิจนารถ  ลำดวน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายน่านนที  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
1. นางดวงใจ  ขันทนิตย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงปรวรรณ   ไวโฉม
 
1. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายจิรกิตติ์  บุญเรือง
2. เด็กชายชนะศักดิ์  สิงห์โตขำ
3. เด็กชายนวพรรษ  นรรฆเลิศ
4. เด็กชายปรีชา  เขตร์วิทย์
5. เด็กชายรามิล  ศรีนาค
6. เด็กชายวัชรพล  ภานุทัติ
7. เด็กชายสิริฐพงษ์  มานพ
8. เด็กชายสุขสถาพร  ไทยใหม่
9. เด็กชายอนพัทย์  อาจธัญกิจ
10. เด็กชายอนาวิน  วรรณขาว
11. เด็กชายอาทิตย์  ยศมา
12. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รัมมะยาน
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หามนตรี
3. นางสาวละเอียด  ราตรีโชติ
4. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพ็ชร์เอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อองกุลนะ
3. เด็กหญิงธัญญาพร  วิสุทธิธรรม
4. เด็กหญิงนวพร  บุญเจียก
5. เด็กหญิงนีรชา  แดงน้อย
6. เด็กหญิงศุภกานต์  ลดโต
7. เด็กหญิงสุชญา  ต่วนชะเอม
8. เด็กหญิงแพรวพิสุทธิ์  เจริญศรี
 
1. นางรัญญาภัทร์  กุลจิราภัทร์ฐากูร
2. นางสาวศรัณยา  ตามสมัคร
3. นางดาวเรือง  ธรรมสนอง
4. นายศราวุธ  สุขบรรณ์เทิง
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เหล็กอ่อนตา
 
1. นางศิริรัตน์  สุขแสวง
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงยุวดี  บุญช่วย
 
1. นางสาวนงค์รัก  จันทร์สุนทร
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายนนทนันท์  นิยมทอง
2. เด็กชายพัชรพล  บัวดี
3. เด็กชายวัชรพล  ภานุทัติ
4. เด็กชายสหรัฐ  ผลาภิรมย์
5. เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์อนันต์
 
1. นางสาวนงค์รัก  จันทร์สุนทร
2. นางสาวไปรยา  วงศ์อุรประเสริฐ
 
73 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายรพีภัทร์  ดีฉาย
 
1. นางอัจฉรา  พรนิมิตร
 
74 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงศิลป์
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
 
รวม7137
75 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวราพรรณ์  กำหนดศรี
 
1. นางสาวสมสมร  ลายพิกุล
 
76 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 1. เด็กชายสิรภัทร  มากรุ่น
2. เด็กชายอนุวัตร  ศิริยามัน
 
1. นายสุชาติ  พันแอ
2. นางสุวมล  พันธะสรี
 
รวม33
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรมรินทร์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เพิกเฉย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์ศรี
4. เด็กชายนันทชิต  แจ้งสนาม
5. เด็กหญิงภัคจิรา  คชสิทธิ์
 
1. นางสาวปนัดดา  ยอดมณี
2. นางสาววรรณิษา  ดำอ่ำ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  โนวะ
2. เด็กหญิงปภัสสร  ชำนาญพล
3. เด็กหญิงพิมภิราลัย  พลนอก
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  ประชาสุข
2. นางสาวอารยา  มูลจันทร์
 
79 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายพิพัฒน์  ถนอมสุข
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  ประชาสุข
 
80 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายนัทวุฒิ  ม่วงเจริญ
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  ประชาสุข
 
รวม106
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปรีชา  ขันทอง
2. เด็กชายอัครพล  ศรีชาดา
 
1. นายจักรพันธ์  คูนาดี
2. นายสมภพ  สดคมขำ
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  วณิกเกียรติ
2. เด็กหญิงมินตรา  ทับพันธ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์หาญ
4. เด็กหญิงอัญชิสา  ฤทธิ์เดช
5. เด็กหญิงเมญาวี  แสนพาน
 
1. นายพีรพงศ์  พันธุรัตน์
2. นางสิฏฐารัตน์   สายันต์
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปรัชญา  ยะมัน
2. เด็กชายภูเบศร์  พลีรักษ์
3. เด็กชายรชานนท์   รุ่งศรี
 
1. นางสาวขวัญใจ  บุญสมบัติ
2. นางสาววัชนันท์  เพ่งสุข
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกุลบดี  พลีขันธ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์   หวังผล
3. เด็กชายยุรนันท์  สุนทร
 
1. นางสาวขวัญใจ  บุญสมบัติ
2. นางสาวศุภัชฌา   สระทองอินทร์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนเกียรติ  ขันธราม
2. เด็กชายอัสมาส  ขันธวิธิ
3. เด็กชายอารียะ  เสรีภาพ
 
1. นายจักรพันธ์  คูนาดี
2. นายพีรพงศ์  พันธุรัตน์
 
รวม1610
86 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงมาริสา  เรืองศิลป์
 
1. นางธิติรักษ์  เดชเลย์
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายธนเดช  พงษ์วิชา
2. เด็กชายนชานนท์  ศรีเจริญ
3. เด็กชายปรัชญา  ผ่ยแผน
4. เด็กชายพัชรพล  อริยพฤกษ์
5. เด็กชายภูริชญา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวอัจฉรา  เฉยช้า
2. นางสาวภัทรารวีย์  แสงสังข์
 
88 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  รัตนโชติ
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
 
89 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายรัชานนท์  อินเลี้ยง
2. เด็กหญิงอลิสา  ร้อยจำปา
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
2. นางฉวีวรรณ  ท่าวัง
 
90 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายธีรเดช  สง่าศรี
2. เด็กชายธเนศ  แสงทิม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  รอดไพบูลย์
4. เด็กชายรัชชานนท์  อินเลี้ยง
5. เด็กชายเมธัส  แก้วกมลรัตน์
6. เด็กชายเอกลักษณ์  ผ่ายแผน
7. เด็กชายโออิชิ  รอดไพบูล
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
2. นางฉวีวรรณ  ท่าวัง
3. นางรัตนา  แสงสว่าง
 
รวม169
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กชายกวีวัชน์  ตั้นเล่งกิม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แสงน้ำรักษ์
3. เด็กหญิงกาญจญาธร  เกตุพรม
4. เด็กชายจักรพงศ์  จงเกื้อตระกูล
5. เด็กหญิงจีรภา  แซ่จิว
6. เด็กหญิงชนกนาถ   กรอบบาง
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฝังเงิน
8. เด็กชายณัฐพงษ์  งามชื่น
9. เด็กหญิงธารทิพย์  ทิมสีคร้าม
10. เด็กหญิงนาตาลี   สมสมัย
11. เด็กหญิงบุรพร  มีธรรมยุติ
12. เด็กชายปฏิภาณ   เอี่ยมถิน
13. เด็กชายปติพล  สารีกิจ
14. เด็กชายพงศกร  โพธินิมิตร
15. เด็กชายพชร   ท้วมยา
16. เด็กชายพีรวิชญ์   จันทวงษ์
17. เด็กชายภัทรพล  มีชูโภชน์
18. เด็กหญิงอรยา  อ่อนสำอางค์
19. เด็กชายแทนคุณ  เพ็งโคตร
20. เด็กหญิงแพรวา  สาระขวัญ
 
1. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
2. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
3. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
5. นางจงจิต  กสิพันธ์
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สร้อยธรรมา
2. เด็กชายจักรพงษ์  อ่อนมา
3. เด็กหญิงณัฐมน  เพ็ชรคราม
4. เด็กชายธนภัทร  หอมสุวรรณ
5. เด็กชายธนาพิพัฒน์  จงเกื้อตระกูล
6. เด็กชายธรรมรัตน์  เพ็ชรนิล
7. เด็กชายธันวา   สุขสมเนตร
8. เด็กชายธีรฉัตร  โพธิบำรุง
9. เด็กหญิงนฤมล   บุญเกิด
10. เด็กหญิงนันสินี  นัยเพียร
11. เด็กชายปารมี   โพธิบำรุง
12. เด็กหญิงมณีรัตน์  นอมา
13. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีชารส
14. เด็กชายสุนิษา   สมสมัย
15. เด็กหญิงสุภาวิณี  คำฉัตร
16. เด็กชายสุภิญโญ   ทิมกุล
17. เด็กชายอานัส   แจ่มใจหาญ
18. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ธรรมจินดา
19. เด็กหญิงอุทุมพร  พลิคามิน
20. เด็กหญิงอุษา  ทองคำ
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
4. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
5. นางจงจิต  กสิพันธ์
 
รวม4010
93 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กหญิงวรัญญา  วิถุนัด
2. เด็กชายอภิมุข  ยอมิน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปันจักร
 
1. นางสาวปะราลี  มูระวงษ์
2. นางสาวเจตสุมนต์  สุเมธีประดิษฐ์
 
94 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กหญิงขวัญหทัยทัต  ชะละตะคุ
2. เด็กหญิงพิภัทรา  เมาฬีทอง
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เหรียญแจ้ง
 
1. นางสาวปะราลี  มูระวงษ์
2. นางสาวเจตสุมนต์  สุเมธีประดิษฐ์
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กชายปฎิภาณ  เนื่องละออง
2. เด็กหญิงรัตน์ธิชา  ดอกจันทร์
 
1. นางสาวณัฐศมน  อรรถาวี
2. นายอรรถฉัตร์  รื่นอารมย์
 
รวม86
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงจิรวดี  เจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงจุติพร  ไพเราะ
3. เด็กหญิงจุติมา  ไพเราะ
4. เด็กหญิงทิชากร  กล่ำดี
5. เด็กชายธนพัฒน์  พันทอง
6. เด็กหญิงปานิตา  หามาลี
7. เด็กหญิงพัชรพร  คามพินิจ
8. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  กลิ่นหอม
9. เด็กชายภัทรดนัย  ผิวทอง
10. เด็กหญิงสุชานุช  ทองดี
 
1. นางนิภา  สุ่มอินทร์
2. นายจตุพร  ทิพยไพฑูรย์
3. นายณัฐพงษ์  คนมั่ง
 
97 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  ถิ่นโคกสูง
2. เด็กหญิงภัทรศญามล  สัมมาตรี
3. เด็กหญิงสุการเกด  ศรีหนองห้าง
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีบุรี
2. นางสาววิรัญดา  มงคลทรัพย์
 
รวม135
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  จันตน
 
1. นางสาวดาราวัลย์  บัวนิล
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เเสงทอง
 
1. นางสาวทักษพร  ชนานาฎ
 
รวม22
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายธนากร  ทุรังรัมย์
 
1. นายกรกต  สดแสงจันทร์
 
รวม11
101 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขแจ่ม
 
1. นางสาวอัญมณี  สุภรัตน์ธนกุล
 
รวม11
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 1. เด็กหญิงธัญศิณี  ดุลยไชย
2. เด็กหญิงนงนภัส  ชูแหวน
3. เด็กหญิงโสรยา  มาเจริญ
 
1. นางสาวฐิติพร  ปรอดประเสริฐ
2. นางสาวจิตติมาพร  จันทร์ลา
 
รวม32
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยา 1. เด็กหญิงสุนิชา  รื่นถวิล
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ฤทธิ์ละคร
 
รวม11
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กชายคณนธัช  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงวรัญธร  ฐานคร
 
1. นางปิยาณี  น่วมนุ่ม
2. นายคุณากร  โพธิ์แจ้ง
 
รวม22
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ประยงค์กลิ่น
2. เด็กหญิงนวพรรณ  โคว้สุวรรณ์
3. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  สรรพอาษา
4. เด็กหญิงอริศา  เซ็นโส
5. เด็กหญิงเล็ก  บุญรักษ์
 
1. นางณัฏฐนันท์  อภิญญา
2. นางสาวจรัสนันท์  ตรียัง
 
รวม52
106 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กชายณัฐวุติ  โสมนัส
2. เด็กชายภูรินทร์  เข็มอนุสุข
3. เด็กชายเจตนิพัฒน์  ตรีคงคา
 
1. นางปัทมา  เพชรสุข
2. นายบุญรัตน์  ลครชัย
 
รวม32
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงสุนิตา  สุดสกุล
 
1. นายอติรัตน์  ด้วงประยูร
2. นางสาวเพ็ญนภา  ด้วงประยูร
 
รวม22
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เฉลยจรรยา
2. เด็กชายปรเมทย์  เฉลยวาเรศ
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุทธิบูรณ์
4. เด็กชายวรวิทย์  วรสาย
5. เด็กชายสถาพร  จำเนียรสาร
6. เด็กชายสถิตย์  ทองย้อย
7. เด็กชายอดิศักดิ์  ประชาสุข
8. เด็กชายอภิรักษ์  สุขประสิทธิ์
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุญปก
2. นางสาวพจนา  อดทน
3. นายสมพงษ์  กัณณีย์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายธิติพล  กิตินาม
2. เด็กชายธีรธวัช  โพธิ์อ่อน
 
1. นางสาวรุ้งทิพย์  ผดุงโภชน์
2. นางสาวจรรยา  มิ่งจันทร์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายพงศ์อมร  พัฒนะ
2. เด็กชายภานุวิชญ์  แจ้งใจดี
 
1. นางปาริชาติ  อินทร์พยุง
2. นางสาวจรรยา  มิ่งจันทร์
 
รวม127
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงสวรส  ธรรมสีหา
 
1. นางสาวกนกวลี  ขุมทรัพย์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไท่กลาง
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เสือแก้ว
3. เด็กหญิงพรวิมล  เป่ยมจิตร์
 
1. นางสาวชนิตา  บุญเรืองฤทธิ์
2. นางสาวพัชรินทร์  สีสด
 
รวม43
113 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงอัมพร  บุญวงษ์
 
1. นางสาวชุติมา  นรานุต
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงสุจิรา   เนินไธสง
 
1. นางมาริน  หมายสุข
 
รวม22
115 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โพธิ์เจริญ
2. เด็กหญิงอรปรียา  พึ่งวงษ์ญาติ
 
1. นางเนตรชนก  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวกนกอร  สันโดษ
 
รวม22
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิติยา  เลิศฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  งามชื่น
3. เด็กหญิงธิติมา  วงษ์กฤษณ์
4. เด็กหญิงนิภาพร  บุญช่วย
5. เด็กหญิงปรายฟ้า  เกิดพิพัฒน์
6. เด็กหญิงภิญญาดา  สุดสวาท
7. เด็กหญิงวรนุช  ศรไชย
8. เด็กหญิงวรรณษา  อ่อนเม้ย
9. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์อยู่
10. เด็กหญิงอพิศรา  สิงห์อยู่
 
1. นางสาววราพร  ม่วงประถม
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริพร  ศรีเพชร
3. นายนิพนธ์  ชื่นขำ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิติยา  เลิศฤทธิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ศุขเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐรวดี  สภาพพร
4. เด็กหญิงธิติมา  วงษ์กฤษณ์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส   แสงทอง
6. เด็กหญิงนิภาพร  บุญช่วย
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  เกิดพิพัฒน์
8. เด็กชายปาลชาติ  พูนภาระ
9. เด็กชายพิริยากร  สำเนียงเย็น
10. เด็กหญิงภิญญดา  สุดสวาท
11. เด็กหญิงวรนุช   ศรไชย
12. เด็กหญิงวรรณษา   อ่อนเม้ย
13. เด็กชายวีระยุทธ  สีลาใส
14. เด็กชายวีราทร  สีลาใส
15. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์อยู่
16. เด็กหญิงอพิศรา  สิงห์อยู่
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นขำ
2. นายชัชวาล  จำแนกวุธ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนเกียรติ์  ฤกษ์ดี
4. นางสาววราพร  ม่วงประถม
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  ศรีเพชร
 
รวม268
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากกราน 1. เด็กชายจีรพันธ์   ธรรมยืน
2. เด็กชายธันวา  ขันธชัย
 
1. นางสายสุนีย์  ขำดี
2. นายทักษ์ดนัย  แสงรส
 
รวม22
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  วงษ์สมสี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  นาคแก้ว
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ปั้นสุภา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เรืองเดช
3. เด็กหญิงนลินนิภา  เรืองเดช
 
1. นางสุนิสา  เฟื่องศิลป์
2. นางสาวกฤติยา  งามสม
 
รวม43
121 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กหญิงพรีมรดา  พูลสำราญ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  พลจันทร์
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณกิจ
2. เด็กหญิงชาลิณี  ธัญผล
3. เด็กหญิงณัทฐา  คงสมแก้ว
4. เด็กหญิงธนิศร  ถ้อยคำดี
5. เด็กหญิงพิชชาภา  อุทิยา
6. เด็กหญิงรัตติยากร  คลังเพ็ชร์
7. เด็กหญิงวัชโรธร  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงอณิษา  อัศวดารา
9. เด็กหญิงอรนภา  ศรีทนต์
10. นางสาวแพรวา  นุ่นงาม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  วงษ์วัฒนะ
2. นายธนะศักดิ์  พิมสา
3. นางสาวดวงกมล  ยืนยง
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กชายปรเมฆ  วงษ์เด่น
2. เด็กชายวุฒิกร  โพธิ์แสง
3. เด็กหญิงอภัสนันท์  วงษ์สามารถ
 
1. นางณภัทรารัตน์  ศรีเจริญ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีทองสุข
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กชายธาดา  ขันธะรูจี
2. เด็กหญิงนุชนาค  จันทร์สอน
3. เด็กหญิงรัตน์ธิตา  วงษ์เด่น
 
1. นายบรรจง  น้อยทอง
2. นางสาวกฏชกร  นาคกำเนิด
 
รวม178
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กชายธนารัตน์  กิตติมหชัย
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  ดนตรี
3. เด็กชายปัญญวุธ  ดาราน้อย
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองคำ
5. เด็กชายภานุพงศ์  พวงภู่ห้อย
 
1. นายนรินทร์  ดาราน้อย
2. นางกวินทิพย์  รุ่งเรืองพรพงศ์
 
รวม52
126 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กชายกมลภพ  ทรงเจริญกุล
2. เด็กชายกิตติพงษ์  มูลมั่ง
3. เด็กชายฉัตรตรินทร์  ชาตะสาคู
4. เด็กชายชนณิชา  สุขรักษา
5. เด็กหญิงนิฐินาถ  วินัยกิจ
6. เด็กชายวิริทธิ์  คำมีถา
7. เด็กชายสิทธิกร  ทิพย์รมย์
8. เด็กหญิงสุนิสา  คมกรด
9. เด็กหญิงอัจฉรา  คงประโคน
10. เด็กชายเอกรินทร์  ตั้งมั่นสุจริตกุล
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นายอาทร  หาสียา
3. นางสาวรุจิเรข  เชยเล็ก
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  คชบรรดิษฐ์
2. เด็กชายกิจชัย  เสร็จกิจ
3. เด็กชายจิรวัฒน์  อัศวกาญจน์
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชลคีรี
5. เด็กชายณัฐปคัลภ์  โพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงนิตยา  คำแดง
7. เด็กหญิงปิ่นมุข  เดชรัตน์
8. เด็กหญิงพรัชนก  ดวงสุวรรณ์
9. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิลาสุข
10. เด็กชายโชคดี  พิมพ์พา
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นางมยุรี  ตะปะสา
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงชนกนันท์  พิมพ์พา
2. เด็กชายติณณภพ  อำไพร
3. เด็กชายธาวิน  ฝากสาคร
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์นาดา
5. เด็กหญิงลลิตา  มีเพชรดี
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  ตรีโอสถ
7. เด็กหญิงสุรารักษ์  อดุลย์ชัยประสาร
8. เด็กชายอนุชา  วรากรจิโรจ
 
1. นางมยุรี  ตะปะสา
2. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
 
รวม287
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กชายฉลอง  คงเกษม
 
1. นางสาวกันตภา  สัยวุฒิ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กชายปฎิภาณ   มะลิแย้ม
2. เด็กชายสุพจน์  แป้นจันทร์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  สุขบัณฑิตย์
 
1. นายสุชิน  โพธิ์น้อย
2. นางสาวกันยุมา  กสิกิจ
 
131 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  เฟื่องเงิน
2. เด็กชายระติพงษ์  โขมะพันธ์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เอียมสำอางค์
 
1. นางสาวสุปราณี  สังสะกุล
2. นางสรรพัชญา  มีวุฒิสม คอร์เบ็ทท์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทศร
2. เด็กหญิงอริสรา  พงษ์โอสถ
3. เด็กหญิงเกียรติยา  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสาวปนัดดา  ปิ่นแก้ว
2. นางสรรพัชญา  มีวุฒิสม คอร์เบ็ทท์
 
รวม107
133 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรานนก 1. เด็กหญิงวิภาศิณี  งามนิมิตร
2. เด็กหญิงสุวรรณนา  สืบนิสัย
 
1. นางสุกัญญา   พิพัฒน์สว่างโอฬาร
2. นายมนตรี  เอี่ยมรัมย์
 
รวม22
134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กชายปรเมศฐ  ภู่บุบผา
2. เด็กชายอนันดา  บุญยม
 
1. นายเอกพงศ์  ศรีแสนยงค์
2. นายเสกสรร   ทำธนู
 
135 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทเลิศ
2. เด็กชายปิติพัชรพล  สุวรรณเวช
3. เด็กชายศิรวิทย์  สุวมิน
 
1. นางสาวปติณญา  กันทะวงศ์
2. นางสาวอนรรฆพร   สุพิมพานนท์
 
136 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กหญิงทิพนภา  ห่อทอง
2. เด็กหญิงนัฐชา  ขันธสอน
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  กอมั่งคั่ง
 
1. นางสาวปติณญา  กันทะวงศ์
2. นางสาวอนรรฆพร   สุพิมพานนท์
 
รวม86
137 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ภู่ประสาท
2. เด็กหญิงอธิชา  ช่างเพ็ชรผล
 
1. นางพวงรัตน์  ถุงสุวรรณ
2. นางสาวนภัสสร   ถุงสุวรรณ
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พันพิพัฒน์
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วก้อน
3. เด็กหญิงบุณยานุช  สุขแต่ง
4. เด็กหญิงพรนภา  เย็นวารี
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วตุมกา
 
1. นางสมมาศ  อันทชัย
2. นางพวงรัตน์  ถุงสุวรรณ
 
รวม74
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เงินพัน
2. เด็กหญิงศศิธร  ดียะวงค์
 
1. นางสาวสถาพร  ศิลาอาสน์
2. นางสาวเกียรติสุดา  สังข์วิจิตร
 
รวม22
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงณิชารีย์  มากบ้านบึง
2. นางสาวทิพมาศ  มะปรางหวาน
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  ชาเรณู
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยิ้มละม้าย
2. นางสาวรุ่งทิวา  สว่างจันทร์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงนัทชา  ทองมาก
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นาสิงคาร
 
1. นางสาวรัชญา   เกิดพิพัฒน์
2. นางสาวมาลี  สมเสียง
 
รวม64
142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กชายธันวา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ชื่นใจ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  นาคำ
 
1. นางสาวอลิศรา  บุญยัง
2. นายธนาดุล  นาต๊ะ
 
143 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กหญิงพรแพรวา  ผ่องฉวี
2. เด็กหญิงภนิดา   ชิดปราง
3. เด็กหญิงสุรีพร  รื่นคุณ
 
1. นางกาญจนะ   พุดซ้อน
2. นางสาวกุสุมา  เปียงน้อย
 
รวม64
144 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสฎางค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุขรัตน์
 
1. นางเอื้อพร  อนุเดช
 
รวม11
145 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เฉลิมนาม
 
1. นางสาวชลดา  ชำนาญหมอ
 
146 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายปรมินทร์  ขันธวรรณา
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมยย์
 
147 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายภานุวัตร  ทูลแก้ว
2. เด็กชายเฉลิมเอก  อิ่มในสุข
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
2. นายนที   พุ่มไสว
 
รวม44
148 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงพรทิวา  สงเคราะห์
2. เด็กหญิงสิริยากร  สราวรรณ
3. เด็กหญิงสุมาลี  เกตุสุข
 
1. นางสาวธัญญาศิริ  บุญทา
2. นางเดือนนภา  เอกดำรงค์
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุขนาบูรณ์
 
1. นางเดือนนภา  เอกดำรงค์
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ธรรมานุวงศ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  มิ่งสัมพรางค์
 
1. นางสาวอภิญญา  มุงเพีย
2. นางทิพภาวรรณ  สอนศรี
 
151 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กชายใหม่  พระฉาย
 
1. นางสาวละมัยศรี  พลที
 
รวม76
152 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญอบรม
 
1. นายกันตวุฒิ  การดี
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแก 1. นายวราวุฒิ  สงวนศักดิ์
2. เด็กชายสิทธินนท์  แสงพิรุณ
 
1. นายกันตวุฒิ  การดี
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เนตรแสงสี
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุนทรารักษ์
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  โชติไพบูลย์วัฒนา
4. เด็กหญิงนุจรี  อารี
5. เด็กหญิงน้ำเพชร  อาจอ่อนศรี
6. เด็กชายปิยวัฒน์  รองศักดิ์
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  อัฆฒวีร์
8. เด็กชายภูดินันท์  แก้ววิเชียร
9. เด็กชายรวิชา  ดีสง่า
10. เด็กหญิงสุนัทชา  หอมหวล
 
1. นางสาวนัฐนภัสสร  พลารักษ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ถมมะสังข์
3. นางสาวดวงกมล  บัวจำรัส
 
155 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแก 1. นางสาวกฤษณา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงชลลดา  จิตกุศล
3. นางสาวณัฐณิชา  พรหมภักดี
4. เด็กหญิงดารารัตน์  สินฉาย
5. เด็กหญิงธัญธร  ธัญพืชน์
6. นายปฐวี  ศรีดา
7. เด็กชายมาวิน  ทับทิมเลิศ
8. นางสาววรรษมล  ภมรรัชต
9. เด็กชายศิริวัฒน์  วงษาลี
10. เด็กชายอิทธิพล  เฉลาภักตร์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ถมมะสังข์
2. นางสาวดวงกมล  บัวจำรัส
3. นางสาวแพร  ญาณเพ็ชร
 
รวม238
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นายบำรุง  เดชขจร
 
รวม11
157 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐทริกา  อุ่นแท่น
 
1. นางฐิติรัตน์  เปาริก
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธนัชชา  จันลา
2. เด็กชายธาดา  สินค้า
3. เด็กหญิงแพรพลอย  เงินฉาย
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีทรงเมือง
2. นางสาวนิชนันท์  พวงพิพัฒน์
 
159 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจันทการต์  เตียงแก้ว
2. เด็กหญิงดรุณี  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายตะวัน  หอมผา
 
1. นางสาวอโนเเชาว์  แก้วกูลฑล
2. นางสาวอธิพร  ผาาสุขถิน
 
160 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนภัทร  เริงสุชน
2. เด็กหญิงปริยากร  เปี่ยมผล
3. เด็กชายภูริพัฒน์  รื่นมิตร
 
1. นางสาวเจนจิรา  สาธร
2. นายราเชนทร์  เฮงสวัสดิ์
 
รวม107
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 1. นางสาวชนาภา  วิเศษแก้ว
2. นางสาวสุวรรณวจี  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวแพรเนื้อทอง  สามพันธ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  คำสนิท
 
รวม22
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สนั่นเมือง
2. เด็กชายชยพล  ท้องธาร
3. เด็กชายภาณุพงศ์  หล่ำโสภา
4. เด็กชายวรพงศ์  อินทโชติ
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  แจ่มศรี
6. เด็กชายอนพัทย์  ทิพยพร
 
1. นายอุทัย  แสงชาติ
2. นางสาวอนุศรา  ลายกระบิล
3. นางมาเรียม  รัมมะบุตร์
 
รวม63
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเป้า 1. เด็กหญิงพรธิลาวัล  เทพสกุล
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  อิ่มระรื่น
3. เด็กชายสายชล  บ่อทนคำ
4. เด็กหญิงสิรินดา  บัวสมบัติ
5. เด็กหญิงอภิชญา  น้อยโพธิ์
 
1. นางสาวเกศสุดา  เพ็งผอม
2. นางสาวสุวจี  ศรีคำมูล
 
รวม52
164 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงปานหทัย  พูนศรี
2. เด็กหญิงอินทร์กัลยา  แก้วดวง
3. เด็กชายไรวิน  ชัยมงคล
 
1. นางสาวทัดดาว  รัตนชาติ
2. นางอมรา  ประไพพงษ์
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายนพพล  ทองใบอ่อน
2. เด็กชายพัทธดนย์  นุ่มหอม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ลาภนิล
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  ตลับทอง
5. เด็กชายอัศฎา  พันทอง
 
1. นางหนึ่งนิจ  ปลื้มอารมย์
2. นางกมลชนก  หาญลำยวง
 
รวม84
166 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหิน 1. เด็กหญิงกมลชนก  บินทิอินทร์
 
1. นางสาวปรัชพร  สุขรพีทัศ
 
รวม11
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทการาม 1. เด็กหญิงกรนันท์  ใบมณฑา
 
1. นายรุ่งวิทย์  อนันเต่า
 
รวม11
168 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงธิชา  บึงแก้ว
2. เด็กหญิงพรธีรา  บัวปั่น
 
1. นายอัมรินทร์  ยิ้มไพบูลย์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรศิริ
2. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องไพ
3. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
4. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
5. เด็กชายพาทิศ  สิงห์บุตร
6. เด็กหญิงม่านไหมแก้ว  เหล่าหว้าน
7. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
8. เด็กหญิงสุชาสินี  คำเที่ยง
9. เด็กหญิงอนุธิดา  แสนปรีชา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกชกร  ตรีโภคา
2. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
3. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
4. เด็กชายชรินทร  กรีสุธา
5. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
6. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
7. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
8. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
9. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายจิระศักดิ์  ผาสุพรรณ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาดี
4. เด็กชายณัฐพล  โกมุท
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรศิริ
6. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
7. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
8. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
9. เด็กชายพาทิศ  สิงห์บุตร
10. เด็กชายพีรเดช  จูกระจ่าง
11. เด็กหญิงมีนารัตน์  ผาสุพรรณ
12. เด็กหญิงม่านไหมแก้ว  เหล่าหว้าน
13. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
14. เด็กหญิงเด็กหญิงขนิษฐา  หวังเจริญ
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกชกร  ตรีโภคา
2. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
3. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
4. เด็กชายชรินทร  กรีสุธา
5. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
6. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
7. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
8. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
9. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
10. เด็กหญิงภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
11. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
12. เด็กชายวัยวุฒิ  โกมุท
13. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
14. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
15. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายจิระศักดิ์  ผาสุพรรณ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาดี
4. เด็กชายณัฐพล  โกมุท
5. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
6. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
7. เด็กชายพาทิศ  สิงห์บุตร
8. เด็กหญิงพิชญาพร  พลายแก้ว
9. เด็กชายพีรเดช  จูกระจ่าง
10. เด็กชายมีนารัตน์  ผาสุพรรณ
11. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
12. เด็กชายเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายชรินทร  กรีสุธา
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
3. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
4. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
5. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
6. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
7. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
8. เด็กหญิงรมิดา  มะลิหล
9. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
10. เด็กชายวัยวุฒิ  โกมุท
11. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
12. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
4. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
รวม8833
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 1. เด็กชายศิรภัสสรณ์  ชื่นจิตต์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ศรโชติ
 
รวม11
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกัญพัชญ์  อนันตกาล
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนันตกาล
3. เด็กหญิงณิชาภา  วิถีไพร
4. เด็กหญิงนิภาพร  พรเกษม
5. เด็กหญิงพรพิมล  ฤทธิ์เนติกุล
6. เด็กหญิงรวิสรา  คชพรหม
7. เด็กหญิงสุมนรัตน์  สิงหรา
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เรือนแพ
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ขำวิลัย
10. เด็กหญิงเอ็นดู  จันทร์วิฐี
 
1. นางสาวจงจิตร  เลิศวัฒนาพร
2. นางสาวพัชลีย์  จุลอำพันธ์
3. นางสาวพนิดา  ฤทธิโชค
 
รวม103
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงจิรวัลย์  คงเจริญถิ่น
2. เด็กหญิงชลิตา  สารี
3. เด็กหญิงฐิตาพร  แสงภู่
4. เด็กชายณัฐดนัย  พิพัฒน์กุลภาธร
5. เด็กหญิงณัฐพร  คงเจริญถิ่น
6. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงแขไข
7. เด็กชายธันวา  โกสุทัน
8. เด็กหญิงนนท์ทิชา  ชนะพาล
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คงเจริญถิ่น
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คงเจริญถิ่น
11. เด็กหญิงฟ้าใส  รัตนโสภา
12. เด็กชายภัทรดนัย  ดีรักษา
13. เด็กหญิงมลชนก  สุคันธพฤกษ์
14. เด็กหญิงรุ้งนภา  นิลนาม
15. เด็กชายอดุลเดช  มาม่วง
16. เด็กชายอนุชา  พึ่งไทย
17. เด็กชายอภิเชษฐ์  จิตระเบียบ
18. เด็กหญิงอัญญารัตน์  จิตระเบียบ
19. เด็กหญิงเกษมณี  ยอดแก้ว
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทสุวรรณ
 
1. นายกฤษณะ  วงษ์มาก
2. นางสาวจิราพร  เพชรรัตน์
3. นางวิภาพร  มาม่วง
4. นางเพ็ญ  จันทร
5. นางสายสุคนธ์  สุภาพคำ
6. นางปิติพร  มีสุข
 
รวม206
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  หาเม็ดดี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สันติวงษ์
3. เด็กหญิงศุภสุตา  ละออง
 
1. นางวรนุช  พุฒิมณี
2. นายอรรณพ  พุฒิมณี
 
รวม32
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกมะยม 1. เด็กชายพงศกร  อนันทยศ
 
1. นางยุพาพร  รุ่งเรือง
 
รวม11
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  คำกิ่ง
 
1. นางสาวจันทิมา  แย้มหน้ามล
 
รวม11
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายธีรเดช  แช่มช้อย
2. เด็กชายสรสิช  แพงเวียงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  แข็งงาน
2. นายไพรวรรณ  ใจเสงี่ยม
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายณวาทิวุทธ  เอกสนธิ์
2. เด็กชายธนภัทร  พรมมาโฮม
3. เด็กหญิงภัทรภร  โชคชัย
4. เด็กหญิงวรรณิษา  นิ่มพงษ์
5. เด็กหญิงสาวิตรี  อินแก้ว
6. เด็กหญิงสุจิรา  ผ่องจิตร
 
1. นายไพรวรรณ  ใจเสงี่ยม
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  แข็งงาน
3. นางสุชาดา  คชชะ
 
รวม85
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ติ่งสุข
 
1. นางกรรณิการ์  มีพ่วง
 
รวม11
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายวีรกร  โพธิราช
 
1. นายสุพจน์  รุ่งเรือง
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงนันทิชา   ชีวพงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงปริยฉัตร   ขันธกร
3. เด็กหญิงภัทรธิดา   จิตต์กระจ่าง
4. เด็กหญิงภิญญาดา  อุดมกิตติกุล
5. เด็กหญิงมนัสชนก  บุญผ่อง
6. เด็กหญิงวิภาวดี  จิกกะพัฒน์
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรชนก  ขาวอุบล
3. นางบุญปลูก  ประกอบมี
4. นางสาววันดี  ถีระแก้ว
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  เสงจตุรัส
2. เด็กหญิงณัฐปัญชญา  กลิ่นระรวย
3. เด็กหญิงนายิกา  วงศ์ศิริ
4. เด็กหญิงปรียานุช  ตรีศักดิ์ศรีสกุล
5. เด็กหญิงปุณฑริกา  เสนาพร
6. เด็กหญิงวรลินทร์  สุพลา
7. เด็กหญิงวิริยา  ขันธศร
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปิ่นสังข์
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรนุช  มีเงิน
3. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
4. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกชกร  โคตรวงศ์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  พายแก้ว
3. เด็กหญิงทิพวรรณ์  ทัพไสย
4. เด็กชายธีระชัย  ส่งเสริม
5. เด็กหญิงปัทมพร  พงษ์สวัสดิ์
6. เด็กชายภูริ   ปลื้มเนตร
7. เด็กหญิงวรัมพร  บุญเสนอ
8. เด็กชายอรรคพล   โมคาพันธ์
9. เด็กชายเกรียงไกร  เอราวรรณ
10. เด็กชายเอกรักษ์  ภูสมนึก
 
1. นายนาริส  มะลิซ้อน
2. นางสาวมาลี  หล่อประเสริฐ
3. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค
 
202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนุรักษ์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปานทองดี
3. เด็กหญิงวาริน  จอดสันเที๊ยะ
4. เด็กชายวุฒิพัฒน์  มโนรา
5. เด็กหญิงสิริยากร  พุทธชาติ
 
1. นางกนกวรรณ  สระรักษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
 
203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายธนานนท์  แหวนเพ็ชร
2. เด็กหญิงสาริณี  ศรีพิสุทธิ์
3. เด็กหญิงอริสรา  ปานดี
 
1. นางสาวทัชชา  ปทุมสูตร
2. นางสาวปาลิดา  นามเสนาะ
 
204 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงภทรพร  สุขเวชกิจ
2. เด็กหญิงอภิยา  โสภา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอัจจิมา   บำรุงนา
 
205 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงณัชชา  จึงเบญจาภัฒน์
2. เด็กชายธนวิชญ์  เธียรถาวร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
206 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายธนดล  วงษ์มณี
2. เด็กชายอานันต์  มีเย็น
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวศุภธิดา   พิทักษ์รักษาเลิศ
 
207 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงพรสุรางค์  สุขเรณู
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขันสัมฤทธิ์
3. เด็กชายวรวุฒิ  ทันประโยชน์
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
 
208 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรพิรุณ  มายา
3. เด็กหญิงอารียา  เสมานู
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
 
209 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกันติยา  ชัยศรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ตาฟู
3. เด็กหญิงแพรพลอย  มีสุข
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางกนกวรรณ  สระรักษ์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายสุรชัย  จักกระนอง
 
1. นางสาวอรนุช  มีเงิน
 
รวม4929
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายภูวดล  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาสินีย์  เทพแสน
 
1. นางวัลลภา  สวัสดิ์ศรี
2. นางวันทนา  แต้มสาระ
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กชายทิปกร  แร่เพชร
2. เด็กชายอธิป  ไกรสำรวม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   สีเสมอ
 
1. นายชาญศักดิ์  นิ่มนวล
2. นางสาวรังสิยา  นามวงษ์
 
รวม64
213 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพราวฉัตรรัตน์  วันสุทันต์
 
1. นางพุทธชาติ  บุบผา
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายชาตโยดม  อู่วุฒิพงษ์
 
1. นางสาวจันทิมา  เดชเพิ่มสุข
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงศุภัทราภรณ์  สุขสถาน
 
1. นางมาเรียม  ณัฏฐ์ถาวรีย์
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงไปรยาพร  อรุณเกษม
 
1. นางภัทรสุภา  ทิพยะพร
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มะลิต้น
2. เด็กชายณัฏฐชัย  ชัยวณิชย์
 
1. นางสาวปาริชาติ  โต๊ะเอี่ยม
2. นางวรรณี  สงวนทรัพย์
 
218 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  ดวงดี
2. เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วมณี
 
1. นายวิฑูรย์  อยู่เรืองเดช
2. นายสมชาติ  กุลเทพบัณฑิตย์
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชนกภัทร  ศรีชาติ
 
1. นายอภินันท์  สินเสริมเมือง
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายธนกร  ชิตาพนารักษ์
 
1. นายอภินันท์  สินเสริมเมือง
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงแพรมณี  สิงหบุราณุรักษ์
 
1. นางกัญชลี  รื่นพานิช
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงรมิดา  ป้อมสุข
 
1. นางพนิตา  สุขสมแดน
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีแสวงทรัพย์
 
1. นายเกรียงไกร  พักใส
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายกนกนิธิ  สมสอาด
2. เด็กชายชาคริต  กล้าเกิด
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  รุจิญาติ
4. เด็กชายธนน  ธนะกรเดชอุดม
5. เด็กชายธีรภัทร  สุทธิจิตร
6. เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์
7. เด็กชายปาณัสม์  แก้วมณี
8. เด็กชายพัทธดนย์  กิจไพบูลย์รัตน์
9. เด็กชายพีรวิชญ์  ปิติธรรม
10. เด็กชายศุภสิทธิ์  ฤทธิญาณ
11. เด็กหญิงเกณิกา  เกิดมุด
12. เด็กชายเอื้ออังกูร  เยี่ยมชัยภูมิ
 
1. นางกัญชลี  รื่นพานิช
2. นางสาวเรณู  วัชรพันธ์
3. นายเกรียงไกร  พักใส
4. นายเอกสิทธิ์  แซ่จ๋าว
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงมิญชมาลย์  ปงรังสี
 
1. นางพนิตา  สุขสมแดน
 
226 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  อิ่มสมบูรณ์
2. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ผดุงรัตน์
3. เด็กหญิงมาดาภัทร  ศรีชาติ
 
1. นางสาวภาราดา  พิมพ์เมือง
2. นางสาวปรานี  อินทผล
 
รวม2920
227 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชาวน์วัศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  คงเจริญ
2. เด็กหญิงปานวาด  เกิดบ้านไทร
3. เด็กหญิงโชติรส  พญาครุฑ
 
1. นางสกลสุภา  มีชัย
2. นางสาวกิราพร  เชยชัยภูมิ
 
228 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชาวน์วัศ 1. เด็กหญิงหาญวดี  นิ่มมั่ง
2. เด็กหญิงอัญชลี  พรมแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันแจ่ม
 
1. นางสกลสุภา  มีชัย
2. นางสาวปรารถนา  หมั่นกิจ
 
229 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชาวน์วัศ 1. เด็กชายน้องใหม่  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงลภัสรดา   นาอุดม
 
1. นางสาวกิราพร  เชยชัยภูมิ
2. นางสกลสุภา  มีชัย
 
รวม86
230 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 1. เด็กชายจตุพร  เถาทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  เชดพันธ์
3. เด็กชายออมสิน  แสดงพจน์
 
1. นายเริงชัย  สุวรรณพงศ์
2. นางนภา  ฮกทา
 
รวม32
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายกฤษณะ  นวนิล
2. เด็กชายกานต์ณํฐ  แสงทับทิม
3. เด็กชายคมกฤต  รุ่งศรี
4. เด็กชายจิรวัตร  ใหญ่สถิตย์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิลักษณ์
6. เด็กชายชัชวาลย์  ปิ่นปั้น
7. เด็กชายชัยรัตน์  จุลแสง
8. เด็กชายณรงฤทธิ์  สาสุข
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  ถุงเงิน
10. เด็กชายณัฐพล  กำพร้า
11. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
12. เด็กชายธวัชชัย  อุตมังกูล
13. เด็กหญิงนภา  การดี
14. เด็กชายนรรัตน์  แช่มช้อย
15. เด็กชายปรวิศร์  ทองสิทธิ์
16. เด็กหญิงปุณยาพร  แช่มช้อย
17. เด็กหญิงพรชนก  เชาว์ตรัยภาคย์
18. เด็กหญิงพัชริน  พลีบัตร
19. เด็กหญิงพิชญาพร  พยายอด
20. เด็กหญิงพิชารัตน์  เปรมสกุล
21. เด็กหญิงมนัชญา  หาชนะ
22. เด็กหญิงวนิดา  เอียงสันเทียะ
23. เด็กชายวรฤทธิ์  อิบรอฮิม
24. เด็กหญิงวรัทยา  หว่านทอง
25. เด็กชายวริทธิ์นัน  อิบรอฮิม
26. เด็กหญิงศศิพร  ใจใส
27. เด็กชายศุภชัย  เพิ่มพูล
28. เด็กชายศุภานิช  บุญสูงเนิน
29. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงษ์กำพุธ
30. เด็กหญิงสุภาพร  สาสุข
31. เด็กชายสุรกิจ  จุลแสง
32. เด็กหญิงสุรารักษ์  ศรีเสงี่ยม
33. เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์งาม
34. เด็กหญิงอนัญดารินทร์  เสวัณนา
35. เด็กชายอริญชัย  เรืองฤทธิ์
36. เด็กหญิงอัญชลี  ปู่จันทร์
37. เด็กชายอัณณพ  มะสูงเนิน
38. เด็กชายเฉลิมพงศ์  แสงเงิน
39. เด็กหญิงเยาวภา  เกตุวร
40. เด็กหญิงแพรวา  วรเดช
 
1. นางสาวผาสุก  ผ่องโต
2. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
3. นายศิริชัย  หาเมธี
4. นายจิระเดช  เอกออมพิทักษ์
5. นางสมปอง  ศรีงาม
6. นางสาวอังคณา  มั่งมี
7. นางปุณยนุช  เนตรพินทุ
8. นางไพจิตรา  อุ้มบุญ
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กหญิงอนันดารินทร์  เสวัณนา
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศิริชัย  หาเมธี
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กหญิงอนันดารินทร์  เสวัณนา
 
1. นายศิริชัย  หาเมธี
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศิริชัย  หาเมธี
 
รวม4513
237 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทรัพย์ทิพย์
 
1. นางสาวอัญรัตน์  อินทบุตร
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงชยุตรา  ผาคำ
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ชมวนา
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงณิชานาฏ   ยินดีวิทย์
 
1. นายนิธิ  ศรีสว่าง
 
รวม33
240 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  หอมทรัพย์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มูลหล้า
3. เด็กหญิงช่อผกา  แสงศรี
4. เด็กหญิงธัญรัต  อยู่วัง
5. เด็กหญิงวรกมล  หวลลำพึง
6. เด็กหญิงศศิธร  อันโน
7. เด็กหญิงศุภิสรา  เสนานนท์
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  บัวขาว
9. เด็กหญิงสุชัญญา  แสงหัวช้าง
 
1. นางบุษกร  วิมลจินดารัตน์
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญสุภาพ
3. นายทวีศักดิ์  วิชาชิต
 
รวม93
รวมทั้งหมด893448