เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน Child Show 2018
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม กลุ่มโรงเรียนภาชีสราญรมย์ 1. เด็กหญิงณุชฐิตา    แตงอ่อน
2. เด็กหญิงสุมิตา    วิเชียรเทียบ
3. เด็กชายพลาธิป    หงษาวงศ์
1. นางสาวพนมภรณ์    ศรีโคตร
2 โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนภาชีสราญรมย์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา    วิถีไพร
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    พัศสร
3. เด็กหญิงปฐมาวดี    พิมพ์รัตน์
1. นางสาวณัฐพร    มากรุง
2. นางสาวพรพิมล    สารพล
3 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) กลุ่มโรงเรียนชัยมงคล 1. เด็กหญิงจันทัปปภา    ชื่นชีพ
2. เด็กหญิงณัฐลิษา    จะแจ้งดี
3. เด็กชายปวีกรณ์    ว่องวิการ
1. นางสาวปริศนา    ลีพรมมา
2. นางสาวสุภัคจิรา    อ่อนสัมฤทธิ์
4 โรงเรียนวัดนาอุ่น กลุ่มโรงเรียนภาชีระพีพัฒน์ 1. เด็กชายชนาธิป    สุดเคราะห์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    สุดลาภา
3. เด็กหญิงเปรมฤดี    อรรถาสุด
1. นางสาวเจนจิรา    คำดี
5 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) กลุ่มโรงเรียนมหาราชนครใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพยเกษร    ส่งกลิ่น
2. เด็กหญิงมยุริณ    ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงสิริภารัฒม์    กองอุบล
1. นางสาวพจนา    อดทน
2. นางสาวรุ้งทิพย์    ผดุงโภชน์
6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย กลุ่มโรงเรียนวังชลสินธุ์ 1. เด็กหญิงปกฉัตร    สว่างบำรุง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    ชูเกิด
3. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ    ทองกัณฑ์
1. นางสาวละมัยศรี    พลที
2. นายสุมิตร    สีมาพล
7 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) กลุ่มโรงเรียนมหาจุฬา 1. เด็กชายธนวัฒน์    คชเถื่อน
2. เด็กหญิงกุลจิรา    พุทธลา
3. เด็กหญิงกนกทิพย์    หนองคาย
1. นางวรรณธิดา    คุ้มม่วง
2. นางสาวอินทิพร    ทับมั่น
8 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) กลุ่มโรงเรียนชัยมงคล 1. เด็กชายไรวิน    ชัยมงคล
2. เด็กหญิงอินทร์กัลยา    แก้วดวง
3. เด็กหญิงปานหทัย    พูนศรี
1. นางสาวทัดดาว    รัตนชาติ
2. นางอมรา    ประไพพงษ์
9 โรงเรียนวัดพรานนก กลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงรวงทอง    คงสบาย
2. เด็กหญิงมณีวรรณ    สืบนิสัย
3. เด็กหญิงนำ้ทิพย์    พิมตะวงค์
1. นางธัญชนก    โยธิการ์
2. นางศตพร    บูรณ์เจริญ
10 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ กลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงปริดา    ยิ้มละม้าย
2. เด็กหญิงสกาวเดือน    ขุนปักษี
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ    งามระเบียบ
1. นางสาวมาริสา    มุ่งมาต
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    รุ่งเรือง
11 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) กลุ่มโรงเรียนนพรัตน์ 1. เด็กหญิงสุภาพร    ไชยแสน
2. เด็กหญิงพินญา    สว่างญาติ
3. เด็กหญิงวรกมล    เพ่งพิศ
1. นางสาวกมลพร    ปรากฏวงศ์
2. นางสาวสายพิน    ศรีทอง
12 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) กลุ่มโรงเรียนนพรัตน์ 1. เด็กหญิงกัลยากร    เจริญเวช
2. เด็กหญิงปิยาพัชร    หมั่นนอก
3. เด็กหญิงณัฐทิชา    แช่มชื่น
1. นายคารม    สอระพิมพ์
2. นางสาวฐิตินันท์    สัมมานุช
13 โรงเรียนวัดจำปา กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    เขียววงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ    สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงลัทธวรรณ    คงไพศาล
1. นายจตุพร    ทิพยไพฑูรย์
2. นางสาววรรณิศา    ศรีสุขา
14 โรงเรียนวัดโคกมะยม กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    เขียวขาว
2. เด็กหญิงชลธิชา    ทิพมาตร
3. เด็กหญิงณิษิฎา    หมดภัย
1. นางสาวชุลีวรรณ    ต้นสมบูรณ์
2. นางสาวสุมนา    ฉายศรี
15 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา กลุ่มโรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงจิตราพร    พันธ์วิไล
2. เด็กหญิงดนิตา    หลาวทอง
3. เด็กหญิงจิดาภา    นรธิปเดชากิจ
1. นางพชรพร    ศุภเลิศ
2. นางอังคณา    ทองหล่อ
16 โรงเรียนบวรวิทยา กลุ่มโรงเรียนเอกชน 1. เด็กชายกฤษติพล    จิตใจกล้า
2. เด็กหญิงปานไพลิน    สิริเจริญศักดิ์
3. เด็กหญิงวรัญญา    เซ็งแซ่
1. นางสาวบุญฑริก    รักนุช
2. นางสาวสะแกวัลย์    เจริญผล
17 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง กลุ่มโรงเรียนเทศบาล 1. เด็กหญิงณปภา    ผลดี
2. เด็กหญิงศิวพร    คงยิ้ม
3. เด็กหญิงลักษิกา    เรืองศรี
1. นางสายพิณ    ลิ่วลาภาวงศ์
2. นางสาวสุภาพร    ลุยตัน
18 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา กลุ่มโรงเรียนเพนียด 1. เด็กหญิงสุภิชญา    ห้อยมาลา
2. เด็กหญิงญาณ์ณิชา    ก้อนทอง
3. เด็กหญิงณัฐวิภา    ทองเนื้อดี
1. นางวาสนา    สุดใจประภารัตน์
2. นางสาวสายพิรุณ    วดีศิริศักดิ์
19 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร กลุ่มโรงเรียนเพนียด 1. เด็กหญิงนภสร    วงศ์โชติ
2. เด็กหญิงสิริยากร    จอมฟ้า
3. เด็กหญิงนฤภา    ธงไชย
1. นายณวัฒน์    เชียงสาย
2. นางสาววัชรินทร์    ประทุมทอง
20 โรงเรียนวัดมเหยงค์ กลุ่มโรงเรียนอุตรนคร 1. เด็กหญิงกฤติยา    โฉมวิไล
2. เด็กหญิงพิรญาณ์    จาตุวรรณ
3. เด็กหญิงนิศามณี    เพลิงชมพู
1. นางสาววรรณา    สายสว่าง
21 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) กลุ่มโรงเรียนเมืองชัยพระเจ้าตาก 1. เด็กหญิงจิรัชญา    จานโอ
2. เด็กหญิงนันรินทร์    เพิ่มตระกูล
3. เด็กหญิงอังคณา    พ่วงพูล
1. นางรสสุคนธ์    ใยบัว
2. นายศรัณย์    อินทรักษา
22 โรงเรียนประตูชัย กลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา 1. เด็กชายพรกนก    จันทรอัมพร
2. เด็กชายศตพร    อินธาระ
3. เด็กชายศุภณัฐ    พุ่มพึ่งศรี
1. นางกนกวรรณ    วงศ์เกษม
2. นางสาวศุภรัตน์    ผลทับทิม
23 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง กลุ่มโรงเรียนโพธิ์สามต้น 1. เด็กชายยศพร    ศุภโคตร
2. เด็กชายธีระยุทธ    อ่อนน้อม
3. เด็กชายธนภัทร    โพธิ์เตี้ย
1. นางสาววรรณิศา    ขุนปักษี
2. นายอดุลย์    ศิลรักษา
24 โรงเรียนวัดพระงาม กลุ่มโรงเรียนโพธิ์สามต้น 1. เด็กหญิงไอลดา    สมร
2. เด็กชายณัฐกิตติ์    สัมพันธ์พงษ์
3. เด็กหญิงศิวาพร    เฉยชอบ
1. นางสาวชนิดาภา    ยิ่งประยูร
2. นางสาวสุนิสา    ภู่สอน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................