สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ประตูชัย 21 18 18 57
2 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 21 3 1 25
3 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 14 14 11 39
4 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 13 12 9 34
5 จิระศาสตร์วิทยา 12 13 3 28
6 ชลประทานอนุเคราะห์ 8 8 13 29
7 ประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 8 4 3 15
8 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 6 1 2 9
9 วังน้อยวิทยาภูมิ 5 3 2 10
10 ลุมพลีชนูปถัมภ์ 5 1 1 7
11 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 5 1 0 6
12 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 4 4 0 8
13 วัดคานหาม 4 3 5 12
14 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 4 3 2 9
15 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 4 3 2 9
16 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 4 3 1 8
17 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 4 3 0 7
18 วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 4 2 1 7
19 วัดสะแก 4 1 0 5
20 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 3 4 4 11
21 วัดพุทไธศวรรย์ 3 3 3 9
22 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 3 1 2 6
23 วัดสว่างอารมณ์ 3 1 1 5
24 แสงทวีปวิทยา 3 1 1 5
25 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 3 1 0 4
26 เชาวน์วัศ 3 0 3 6
27 บวรวิทยา 3 0 1 4
28 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 2 4 2 8
29 วัดจำปา 2 4 2 8
30 วัดบางเดื่อ 2 4 2 8
31 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 2 3 3 8
32 สิทธิพยากรณ์ 2 3 2 7
33 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 2 3 1 6
34 บ่อแร่ 2 1 2 5
35 ชุมชนวัดสุเมธ 2 1 1 4
36 วัดศิวาราม 2 1 1 4
37 วัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 2 1 0 3
38 วัดกลางคลองสระบัว 2 1 0 3
39 วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 2 1 0 3
40 วัดโพธิ์ทอง 2 1 0 3
41 วัดเกาะเลิ่ง 2 1 0 3
42 วัดดาวคะนอง 2 0 2 4
43 วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 2 0 1 3
44 พรพินิตพิทยาคาร 2 0 0 2
45 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1 4 1 6
46 วัดนาค 1 3 3 7
47 วัดธรรมจริยา 1 3 3 7
48 วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1 3 2 6
49 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1 2 6 9
50 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1 2 5 8
51 วัดโคกมะยม 1 1 2 4
52 ชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 1 1 2 4
53 วัดนาอุ่น 1 1 1 3
54 วัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 1 1 1 3
55 วัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 1 1 1 3
56 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1 1 0 2
57 บ้านลำแดง 1 0 3 4
58 วัดลาย (ทวีปัญญา) 1 0 2 3
59 วัดปากกราน 1 0 2 3
60 แสนโกศิกนุสรณ์ 1 0 2 3
61 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 1 0 2 3
62 วัดนางคุ่ม 1 0 1 2
63 วัดหัวหิน 1 0 1 2
64 วัดท้าวอู่ทอง 1 0 1 2
65 เทศบาลวัดเขียน 1 0 1 2
66 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 1 0 0 1
67 วัดอุทการาม 1 0 0 1
68 วัดพระงาม 1 0 0 1
69 วัดพรานนก 1 0 0 1
70 วัดบ้านม้า 1 0 0 1
71 วัดหนองเป้า 1 0 0 1
72 วัดหนองบัว 1 0 0 1
73 ปฐมวิทยาคาร 1 0 0 1
74 วัดโพธิ์ 1 0 0 1
75 กลางคลอง 27 1 0 0 1
76 บ้านเป็ด 1 0 0 1
77 วัดสฎางค์ 1 0 0 1
78 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 1 0 0 1
79 เทศบาลสรรพสามิตบำรุง 0 4 3 7
80 วัดดอนพุดซา 0 4 2 6
81 วัดหนองไม้ซุง 0 3 0 3
82 วัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 0 2 2 4
83 ดำรงค์วิทยา 0 2 1 3
84 ชุมชนวัดระโสม 0 2 1 3
85 วัดบ้านช้าง 0 2 1 3
86 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 0 2 1 3
87 บ้านข่อยโทน 0 2 0 2
88 ชุมชนป้อมเพชร 0 2 0 2
89 วัดปากคลอง (ประชามหาราช) 0 1 3 4
90 วัดศรีประชา 0 1 3 4
91 วัดมเหยงค์ 0 1 3 4
92 วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 0 1 2 3
93 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 0 1 2 3
94 วัดบัวงาม 0 1 1 2
95 วัดบ้านหีบ 0 1 1 2
96 วัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 0 1 1 2
97 สุดินสหราษฎร์ 0 1 1 2
98 เปรมฤทัย 0 1 0 1
99 วัดอินกัลยา 0 1 0 1
100 เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 0 1 0 1
101 วัดผดุงธรรม 0 1 0 1
102 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 0 1 0 1
103 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 0 1 0 1
104 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 0 1 0 1
105 บ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 0 1 0 1
106 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 0 1 0 1
107 บ้านบ่อตาโล่ 0 1 0 1
108 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 0 1 0 1
109 วัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 0 1
110 วัดเทพคันธาราม 0 1 0 1
111 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 0 1 0 1
112 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 0 1 0 1
113 ยอแซฟอยุธยา 0 0 2 2
114 วัดหนองนาง 0 0 2 2
115 วัดพะยอม 0 0 2 2
116 บ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 0 0 2 2
117 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 0 0 1 1
118 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 0 0 1 1
119 วัดศาลาลอย 0 0 1 1
120 ตะโกดอนหญ้านาง 0 0 1 1
121 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1
122 มุสลิมบำรุง 0 0 1 1
123 วัดทำใหม่ 0 0 1 1
124 บ้านคู้คด 0 0 1 1
125 วัดโคกโพธิ์ 0 0 1 1
126 วัดแค 0 0 1 1
127 วัดโพธิ์หอม 0 0 0 0
128 วัดปรีดาราม 0 0 0 0
129 วัดศรีภวังค์ 0 0 0 0
130 เทศบาลวัดรัตนชัย 0 0 0 0
131 วัดยมนาตามธรรม 0 0 0 0
132 วัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 0 0 0 0
133 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
134 วัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0
135 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 0 0 0 0
136 วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 0 0 0 0
137 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0
138 วัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 0 0 0 0
139 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0
140 วัดกุ่มแต้ 0 0 0 0
141 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 0 0 0 0
142 วัดหัวคุ้ง 0 0 0 0
143 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 0 0 0 0
144 บ้านกะทุ่มลาย 0 0 0 0
145 วัดบึง 0 0 0 0
146 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 0 0 0 0
147 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 0 0 0 0
148 วัดสะตือ 0 0 0 0
149 วัดบ้านดาบ 0 0 0 0
150 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 0 0 0 0
151 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 0 0 0 0
152 โพธิ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
153 วัดวงษ์สวรรค์ 0 0 0 0
154 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 0 0 0 0
155 วัดไก่ 0 0 0 0
156 วัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 0 0 0 0
157 วัดโตนดเตี้ย 0 0 0 0
158 วัดโพธิ์สาวหาญ 0 0 0 0
159 วัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 0 0 0 0
160 วัดดอกไม้ 0 0 0 0
161 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 0 0 0 0
162 ประชาสามัคคี 0 0 0 0
163 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 0 0 0 0
164 วัดกุฎีประสิทธิ์ 0 0 0 0
165 คอตันคลอง 27 0 0 0 0
166 วัดนครโปรดสัตว์ 0 0 0 0
167 วัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
168 บ้านช้าง 0 0 0 0
169 วัดมาบโพธิ์ 0 0 0 0
170 วัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
171 ปณิธานเด็กดี 0 0 0 0
172 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 0 0 0 0
173 วัดช้าง 0 0 0 0
174 วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 0 0 0 0
175 วัดทุ่งมน 0 0 0 0
176 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 0 0 0 0
177 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 0 0 0 0
178 เทศบาลวัดศาลาปูน 0 0 0 0
179 ชุมชนวัดบ้านร่อม 0 0 0 0
180 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 0 0 0 0
181 วัดเทพอุปการาม 0 0 0 0
182 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
183 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
184 รอตเสวกวิทยา 0 0 0 0
185 วัดนนทรีย์ 0 0 0 0
186 เทศบาลวัดป่าโค 0 0 0 0
187 วัดนางชี 0 0 0 0
188 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 0 0 0 0
189 วัดจําปา 0 0 0 0
190 วัดไทรงาม 0 0 0 0
191 วัดโตนด 0 0 0 0
192 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 0 0 0 0
193 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 0 0 0 0
รวม 242 212 196 650

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]