สรุปเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประตูชัย 65 24 7 6 96
2 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 49 15 9 3 73
3 ชลประทานอนุเคราะห์ 40 23 11 16 74
4 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 40 10 5 9 55
5 จิระศาสตร์วิทยา 34 18 1 3 53
6 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 30 7 7 5 44
7 วัดคานหาม 19 10 10 5 39
8 ประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 19 2 4 2 25
9 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 18 11 10 4 39
10 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 18 7 9 7 34
11 วัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 18 6 4 3 28
12 วัดจำปา 17 12 5 6 34
13 วังน้อยวิทยาภูมิ 17 11 9 12 37
14 วัดนาค 17 4 5 1 26
15 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 16 13 9 2 38
16 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 16 12 3 6 31
17 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 16 11 1 5 28
18 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 16 10 12 12 38
19 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 16 8 2 3 26
20 วัดบางเดื่อ 16 5 2 2 23
21 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 15 11 6 7 32
22 เทศบาลสรรพสามิตบำรุง 15 6 1 1 22
23 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 14 6 2 2 22
24 ลุมพลีชนูปถัมภ์ 13 13 10 10 36
25 วัดพุทไธศวรรย์ 13 8 3 1 24
26 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 12 16 14 7 42
27 วัดธรรมจริยา 12 15 6 6 33
28 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 12 11 3 7 26
29 วัดสว่างอารมณ์ 12 8 10 3 30
30 สิทธิพยากรณ์ 12 5 6 3 23
31 วัดนาอุ่น 12 2 5 4 19
32 วัดปากคลอง (ประชามหาราช) 11 13 8 2 32
33 วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 11 5 3 2 19
34 ชุมชนวัดสุเมธ 11 0 0 0 11
35 วัดศรีประชา 10 13 4 3 27
36 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 10 11 6 9 27
37 วัดมเหยงค์ 10 10 5 3 25
38 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 10 8 2 4 20
39 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 10 4 8 2 22
40 วัดดาวคะนอง 9 8 2 8 19
41 วัดสะแก 9 7 1 6 17
42 บวรวิทยา 9 5 2 0 16
43 เชาวน์วัศ 9 2 3 1 14
44 วัดลาย (ทวีปัญญา) 8 8 1 1 17
45 วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 8 7 9 1 24
46 วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 8 5 11 6 24
47 ดำรงค์วิทยา 8 4 3 1 15
48 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 8 4 2 6 14
49 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 8 3 2 4 13
50 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 7 8 8 10 23
51 วัดนางคุ่ม 7 8 8 4 23
52 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 7 8 5 6 20
53 ยอแซฟอยุธยา 7 7 1 5 15
54 วัดบัวงาม 7 6 5 5 18
55 วัดบ้านหีบ 7 5 3 4 15
56 เปรมฤทัย 7 4 4 1 15
57 วัดกลางคลองสระบัว 7 3 5 5 15
58 วัดดอนพุดซา 6 8 8 10 22
59 บ่อแร่ 6 8 3 2 17
60 วัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 6 7 1 0 14
61 วัดหนองนาง 6 6 3 6 15
62 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 6 6 2 5 14
63 วัดศาลาลอย 6 6 2 4 14
64 วัดศิวาราม 6 6 2 1 14
65 วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 6 5 6 3 17
66 วัดโพธิ์ทอง 6 4 2 1 12
67 วัดอินกัลยา 6 4 1 4 11
68 วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 6 3 4 4 13
69 วัดโพธิ์หอม 6 3 1 3 10
70 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 6 2 4 2 12
71 วัดอุทการาม 6 1 2 3 9
72 พรพินิตพิทยาคาร 6 1 1 3 8
73 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 6 0 1 0 7
74 วัดโคกมะยม 5 10 4 3 19
75 วัดพระงาม 5 8 5 3 18
76 วัดพรานนก 5 8 4 3 17
77 วัดบ้านม้า 5 6 4 1 15
78 วัดหนองเป้า 5 5 5 2 15
79 บ้านลำแดง 5 5 4 6 14
80 ชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 5 5 0 1 10
81 เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 5 3 2 2 10
82 วัดปรีดาราม 5 2 3 1 10
83 วัดปากกราน 5 2 1 1 8
84 แสงทวีปวิทยา 5 1 1 2 7
85 วัดศรีภวังค์ 5 1 1 1 7
86 เทศบาลวัดรัตนชัย 5 0 0 0 5
87 ชุมชนวัดระโสม 4 9 4 6 17
88 ตะโกดอนหญ้านาง 4 7 5 7 16
89 วัดหนองบัว 4 7 3 2 14
90 บ้านข่อยโทน 4 7 2 2 13
91 วัดหัวหิน 4 6 0 1 10
92 ปฐมวิทยาคาร 4 4 1 2 9
93 วัดบ้านช้าง 4 3 4 0 11
94 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 4 3 2 4 9
95 มุสลิมบำรุง 4 3 2 3 9
96 วัดยมนาตามธรรม 4 3 2 3 9
97 วัดทำใหม่ 4 2 3 2 9
98 วัดผดุงธรรม 4 2 1 2 7
99 วัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 4 2 0 6 6
100 วัดโพธิ์ 4 2 0 3 6
101 บ้านคู้คด 4 2 0 2 6
102 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 4 1 2 4 7
103 แสนโกศิกนุสรณ์ 4 1 2 0 7
104 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 4 0 2 2 6
105 วัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 4 0 0 0 4
106 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 3 10 8 10 21
107 วัดหนองไม้ซุง 3 9 8 10 20
108 วัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 3 5 3 3 11
109 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 3 4 8 4 15
110 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 3 4 3 6 10
111 วัดพะยอม 3 4 1 1 8
112 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 3 4 1 0 8
113 บ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 3 4 0 5 7
114 กลางคลอง 27 3 4 0 2 7
115 บ้านเป็ด 3 4 0 1 7
116 วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 3 3 8 10 14
117 บ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 3 3 2 1 8
118 วัดเกาะเลิ่ง 3 3 1 3 7
119 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 3 3 1 2 7
120 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 3 2 3 2 8
121 วัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 3 2 0 1 5
122 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 3 1 9 3 13
123 บ้านบ่อตาโล่ 3 1 1 2 5
124 วัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 3 1 0 2 4
125 วัดสฎางค์ 3 1 0 1 4
126 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 3 1 0 1 4
127 วัดกุ่มแต้ 3 1 0 0 4
128 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 3 0 0 1 3
129 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 3 0 0 1 3
130 วัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 2 6 3 3 11
131 วัดท้าวอู่ทอง 2 6 3 2 11
132 วัดหัวคุ้ง 2 5 3 1 10
133 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 2 4 4 4 10
134 บ้านกะทุ่มลาย 2 4 0 0 6
135 วัดบึง 2 3 6 1 11
136 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 2 3 5 4 10
137 วัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 2 3 3 1 8
138 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 2 3 1 1 6
139 วัดสะตือ 2 2 2 4 6
140 วัดบ้านดาบ 2 2 2 3 6
141 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 2 2 0 5 4
142 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 2 2 0 0 4
143 โพธิ์ราษฎร์บำรุง 2 1 4 1 7
144 วัดวงษ์สวรรค์ 2 1 1 3 4
145 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 2 1 1 0 4
146 วัดไก่ 2 1 0 5 3
147 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 2 1 0 1 3
148 ชุมชนป้อมเพชร 2 1 0 0 3
149 วัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 2 0 1 0 3
150 วัดโตนดเตี้ย 1 12 6 5 19
151 สุดินสหราษฎร์ 1 7 5 4 13
152 วัดโพธิ์สาวหาญ 1 7 2 0 10
153 เทศบาลวัดเขียน 1 7 1 6 9
154 วัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 1 4 0 1 5
155 วัดดอกไม้ 1 3 0 0 4
156 วัดโคกโพธิ์ 1 2 3 4 6
157 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 1 2 3 0 6
158 ประชาสามัคคี 1 2 2 1 5
159 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 1 2 1 3 4
160 วัดกุฎีประสิทธิ์ 1 2 1 3 4
161 คอตันคลอง 27 1 1 3 0 5
162 วัดนครโปรดสัตว์ 1 1 1 2 3
163 วัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 1 1 1 2 3
164 บ้านช้าง 1 1 1 2 3
165 วัดมาบโพธิ์ 1 1 1 0 3
166 วัดเทพคันธาราม 1 1 0 1 2
167 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 1 0 1 1 2
168 วัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1
169 ปณิธานเด็กดี 1 0 0 0 1
170 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 1 0 0 0 1
171 วัดช้าง 0 3 1 0 4
172 วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 0 2 1 3 3
173 วัดทุ่งมน 0 2 1 0 3
174 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 0 2 1 0 3
175 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 0 2 0 2 2
176 วัดแค 0 2 0 1 2
177 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 0 2 0 0 2
178 เทศบาลวัดศาลาปูน 0 1 4 3 5
179 ชุมชนวัดบ้านร่อม 0 1 2 3 3
180 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 0 1 2 2 3
181 วัดเทพอุปการาม 0 1 0 3 1
182 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1
183 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
184 รอตเสวกวิทยา 0 1 0 0 1
185 วัดนนทรีย์ 0 0 1 7 1
186 เทศบาลวัดป่าโค 0 0 1 2 1
187 วัดนางชี 0 0 1 1 1
188 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 0 0 1 0 1
189 วัดจําปา 0 0 0 3 0
190 วัดไทรงาม 0 0 0 1 0
191 วัดโตนด 0 0 0 1 0
192 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 0 0 0 1 0
193 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 0 0 0 0 0
รวม 1,232 879 558 571 2,669