สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประตูชัย 21 18 18 57 65 24 7 6 96
2 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 21 3 1 25 30 7 7 5 44
3 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 14 14 11 39 49 15 9 3 73
4 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 13 12 9 34 40 10 5 9 55
5 จิระศาสตร์วิทยา 12 13 3 28 34 18 1 3 53
6 ชลประทานอนุเคราะห์ 8 8 13 29 40 23 11 16 74
7 ประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 8 4 3 15 19 2 4 2 25
8 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 6 1 2 9 14 6 2 2 22
9 วังน้อยวิทยาภูมิ 5 3 2 10 17 11 9 12 37
10 ลุมพลีชนูปถัมภ์ 5 1 1 7 13 13 10 10 36
11 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 5 1 0 6 10 8 2 4 20
12 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 4 4 0 8 8 3 2 4 13
13 วัดคานหาม 4 3 5 12 19 10 10 5 39
14 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 4 3 2 9 16 12 3 6 31
15 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 4 3 2 9 12 11 3 7 26
16 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 4 3 1 8 18 7 9 7 34
17 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 4 3 0 7 15 11 6 7 32
18 วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 4 2 1 7 11 5 3 2 19
19 วัดสะแก 4 1 0 5 9 7 1 6 17
20 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 3 4 4 11 16 8 2 3 26
21 วัดพุทไธศวรรย์ 3 3 3 9 13 8 3 1 24
22 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 3 1 2 6 10 11 6 9 27
23 วัดสว่างอารมณ์ 3 1 1 5 12 8 10 3 30
24 แสงทวีปวิทยา 3 1 1 5 5 1 1 2 7
25 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 3 1 0 4 7 8 5 6 20
26 เชาวน์วัศ 3 0 3 6 9 2 3 1 14
27 บวรวิทยา 3 0 1 4 9 5 2 0 16
28 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 2 4 2 8 18 11 10 4 39
29 วัดจำปา 2 4 2 8 17 12 5 6 34
30 วัดบางเดื่อ 2 4 2 8 16 5 2 2 23
31 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 2 3 3 8 16 11 1 5 28
32 สิทธิพยากรณ์ 2 3 2 7 12 5 6 3 23
33 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 2 3 1 6 10 4 8 2 22
34 บ่อแร่ 2 1 2 5 6 8 3 2 17
35 ชุมชนวัดสุเมธ 2 1 1 4 11 0 0 0 11
36 วัดศิวาราม 2 1 1 4 6 6 2 1 14
37 วัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 2 1 0 3 18 6 4 3 28
38 วัดกลางคลองสระบัว 2 1 0 3 7 3 5 5 15
39 วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 2 1 0 3 6 5 6 3 17
40 วัดโพธิ์ทอง 2 1 0 3 6 4 2 1 12
41 วัดเกาะเลิ่ง 2 1 0 3 3 3 1 3 7
42 วัดดาวคะนอง 2 0 2 4 9 8 2 8 19
43 วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 2 0 1 3 6 3 4 4 13
44 พรพินิตพิทยาคาร 2 0 0 2 6 1 1 3 8
45 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1 4 1 6 16 10 12 12 38
46 วัดนาค 1 3 3 7 17 4 5 1 26
47 วัดธรรมจริยา 1 3 3 7 12 15 6 6 33
48 วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1 3 2 6 8 7 9 1 24
49 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1 2 6 9 16 13 9 2 38
50 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1 2 5 8 12 16 14 7 42
51 วัดโคกมะยม 1 1 2 4 5 10 4 3 19
52 ชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 1 1 2 4 5 5 0 1 10
53 วัดนาอุ่น 1 1 1 3 12 2 5 4 19
54 วัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 1 1 1 3 6 7 1 0 14
55 วัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 1 1 1 3 2 3 3 1 8
56 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1 1 0 2 6 0 1 0 7
57 บ้านลำแดง 1 0 3 4 5 5 4 6 14
58 วัดลาย (ทวีปัญญา) 1 0 2 3 8 8 1 1 17
59 วัดปากกราน 1 0 2 3 5 2 1 1 8
60 แสนโกศิกนุสรณ์ 1 0 2 3 4 1 2 0 7
61 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 1 0 2 3 3 1 9 3 13
62 วัดนางคุ่ม 1 0 1 2 7 8 8 4 23
63 วัดหัวหิน 1 0 1 2 4 6 0 1 10
64 วัดท้าวอู่ทอง 1 0 1 2 2 6 3 2 11
65 เทศบาลวัดเขียน 1 0 1 2 1 7 1 6 9
66 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 1 0 0 1 6 2 4 2 12
67 วัดอุทการาม 1 0 0 1 6 1 2 3 9
68 วัดพระงาม 1 0 0 1 5 8 5 3 18
69 วัดพรานนก 1 0 0 1 5 8 4 3 17
70 วัดบ้านม้า 1 0 0 1 5 6 4 1 15
71 วัดหนองเป้า 1 0 0 1 5 5 5 2 15
72 วัดหนองบัว 1 0 0 1 4 7 3 2 14
73 ปฐมวิทยาคาร 1 0 0 1 4 4 1 2 9
74 วัดโพธิ์ 1 0 0 1 4 2 0 3 6
75 กลางคลอง 27 1 0 0 1 3 4 0 2 7
76 บ้านเป็ด 1 0 0 1 3 4 0 1 7
77 วัดสฎางค์ 1 0 0 1 3 1 0 1 4
78 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 1 0 0 1 2 1 0 1 3
79 เทศบาลสรรพสามิตบำรุง 0 4 3 7 15 6 1 1 22
80 วัดดอนพุดซา 0 4 2 6 6 8 8 10 22
81 วัดหนองไม้ซุง 0 3 0 3 3 9 8 10 20
82 วัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 0 2 2 4 3 1 0 2 4
83 ดำรงค์วิทยา 0 2 1 3 8 4 3 1 15
84 ชุมชนวัดระโสม 0 2 1 3 4 9 4 6 17
85 วัดบ้านช้าง 0 2 1 3 4 3 4 0 11
86 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 0 2 1 3 3 10 8 10 21
87 บ้านข่อยโทน 0 2 0 2 4 7 2 2 13
88 ชุมชนป้อมเพชร 0 2 0 2 2 1 0 0 3
89 วัดปากคลอง (ประชามหาราช) 0 1 3 4 11 13 8 2 32
90 วัดศรีประชา 0 1 3 4 10 13 4 3 27
91 วัดมเหยงค์ 0 1 3 4 10 10 5 3 25
92 วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 0 1 2 3 8 5 11 6 24
93 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 0 1 2 3 7 8 8 10 23
94 วัดบัวงาม 0 1 1 2 7 6 5 5 18
95 วัดบ้านหีบ 0 1 1 2 7 5 3 4 15
96 วัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 0 1 1 2 3 5 3 3 11
97 สุดินสหราษฎร์ 0 1 1 2 1 7 5 4 13
98 เปรมฤทัย 0 1 0 1 7 4 4 1 15
99 วัดอินกัลยา 0 1 0 1 6 4 1 4 11
100 เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 0 1 0 1 5 3 2 2 10
101 วัดผดุงธรรม 0 1 0 1 4 2 1 2 7
102 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 0 1 0 1 4 1 2 4 7
103 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 0 1 0 1 3 4 3 6 10
104 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 0 1 0 1 3 4 1 0 8
105 บ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 0 1 0 1 3 4 0 5 7
106 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 0 1 0 1 3 2 3 2 8
107 บ้านบ่อตาโล่ 0 1 0 1 3 1 1 2 5
108 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 0 1 0 1 3 0 0 1 3
109 วัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 6 3 3 11
110 วัดเทพคันธาราม 0 1 0 1 1 1 0 1 2
111 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 0 1 0 1 1 0 1 1 2
112 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 0 1 0 1 0 2 0 2 2
113 ยอแซฟอยุธยา 0 0 2 2 7 7 1 5 15
114 วัดหนองนาง 0 0 2 2 6 6 3 6 15
115 วัดพะยอม 0 0 2 2 3 4 1 1 8
116 บ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 0 0 2 2 3 3 2 1 8
117 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 0 0 1 1 8 4 2 6 14
118 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 0 0 1 1 6 6 2 5 14
119 วัดศาลาลอย 0 0 1 1 6 6 2 4 14
120 ตะโกดอนหญ้านาง 0 0 1 1 4 7 5 7 16
121 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 4 3 2 4 9
122 มุสลิมบำรุง 0 0 1 1 4 3 2 3 9
123 วัดทำใหม่ 0 0 1 1 4 2 3 2 9
124 บ้านคู้คด 0 0 1 1 4 2 0 2 6
125 วัดโคกโพธิ์ 0 0 1 1 1 2 3 4 6
126 วัดแค 0 0 1 1 0 2 0 1 2
127 วัดโพธิ์หอม 0 0 0 0 6 3 1 3 10
128 วัดปรีดาราม 0 0 0 0 5 2 3 1 10
129 วัดศรีภวังค์ 0 0 0 0 5 1 1 1 7
130 เทศบาลวัดรัตนชัย 0 0 0 0 5 0 0 0 5
131 วัดยมนาตามธรรม 0 0 0 0 4 3 2 3 9
132 วัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 0 0 0 0 4 2 0 6 6
133 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 4 0 2 2 6
134 วัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
135 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 0 0 0 0 3 4 8 4 15
136 วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 0 0 0 0 3 3 8 10 14
137 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 3 3 1 2 7
138 วัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 0 0 0 0 3 2 0 1 5
139 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
140 วัดกุ่มแต้ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
141 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 0 0 1 3
142 วัดหัวคุ้ง 0 0 0 0 2 5 3 1 10
143 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 0 0 0 0 2 4 4 4 10
144 บ้านกะทุ่มลาย 0 0 0 0 2 4 0 0 6
145 วัดบึง 0 0 0 0 2 3 6 1 11
146 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 0 0 0 0 2 3 5 4 10
147 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 3 1 1 6
148 วัดสะตือ 0 0 0 0 2 2 2 4 6
149 วัดบ้านดาบ 0 0 0 0 2 2 2 3 6
150 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 0 0 0 0 2 2 0 5 4
151 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
152 โพธิ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 1 4 1 7
153 วัดวงษ์สวรรค์ 0 0 0 0 2 1 1 3 4
154 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
155 วัดไก่ 0 0 0 0 2 1 0 5 3
156 วัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
157 วัดโตนดเตี้ย 0 0 0 0 1 12 6 5 19
158 วัดโพธิ์สาวหาญ 0 0 0 0 1 7 2 0 10
159 วัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 0 0 0 0 1 4 0 1 5
160 วัดดอกไม้ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
161 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
162 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 2 2 1 5
163 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 2 1 3 4
164 วัดกุฎีประสิทธิ์ 0 0 0 0 1 2 1 3 4
165 คอตันคลอง 27 0 0 0 0 1 1 3 0 5
166 วัดนครโปรดสัตว์ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
167 วัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 1 2 3
168 บ้านช้าง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
169 วัดมาบโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 วัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
171 ปณิธานเด็กดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 วัดช้าง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
174 วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 2 1 3 3
175 วัดทุ่งมน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
176 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
177 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
178 เทศบาลวัดศาลาปูน 0 0 0 0 0 1 4 3 5
179 ชุมชนวัดบ้านร่อม 0 0 0 0 0 1 2 3 3
180 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 2 2 3
181 วัดเทพอุปการาม 0 0 0 0 0 1 0 3 1
182 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
183 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 รอตเสวกวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 วัดนนทรีย์ 0 0 0 0 0 0 1 7 1
186 เทศบาลวัดป่าโค 0 0 0 0 0 0 1 2 1
187 วัดนางชี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
188 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 วัดจําปา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
190 วัดไทรงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 วัดโตนด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 242 212 196 650 1,232 879 558 571 2,669