สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 21 3 1 25 30 7 7 5 44
2 ประตูชัย 19 17 18 54 62 23 7 6 92
3 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 14 14 11 39 49 14 9 3 72
4 จิระศาสตร์วิทยา 12 13 3 28 34 18 1 3 53
5 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 12 12 9 33 39 10 5 9 54
6 ชลประทานอนุเคราะห์ 8 8 12 28 38 23 11 16 72
7 ประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 8 4 3 15 19 2 4 2 25
8 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 6 1 2 9 14 6 2 2 22
9 ลุมพลีชนูปถัมภ์ 5 1 1 7 13 13 10 10 36
10 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 5 1 0 6 10 8 2 4 20
11 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 4 3 2 9 12 11 3 7 26
12 วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 4 2 1 7 11 5 3 2 19
13 วัดสะแก 4 1 0 5 9 7 1 6 17
14 วัดคานหาม 3 3 5 11 19 10 10 4 39
15 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 3 3 2 8 13 7 2 3 22
16 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 3 3 0 6 14 10 6 7 30
17 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 3 1 2 6 10 11 6 9 27
18 แสงทวีปวิทยา 3 1 1 5 5 1 1 2 7
19 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 3 1 0 4 7 8 5 6 20
20 เชาวน์วัศ 3 0 2 5 8 2 3 1 13
21 บวรวิทยา 3 0 1 4 9 5 2 0 16
22 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 2 4 2 8 18 11 10 4 39
23 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 2 3 3 8 16 11 1 5 28
24 วัดจำปา 2 3 2 7 16 11 5 6 32
25 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 2 3 2 7 14 11 3 6 28
26 วังน้อยวิทยาภูมิ 2 3 2 7 14 10 9 12 33
27 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 2 3 1 6 10 4 8 2 22
28 วัดบางเดื่อ 2 2 2 6 14 5 1 2 20
29 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 2 2 0 4 4 3 2 4 9
30 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 2 1 1 4 14 6 9 7 29
31 ชุมชนวัดสุเมธ 2 1 1 4 11 0 0 0 11
32 วัดศิวาราม 2 1 1 4 6 6 2 1 14
33 วัดกลางคลองสระบัว 2 1 0 3 7 3 5 5 15
34 วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 2 1 0 3 6 5 6 3 17
35 วัดโพธิ์ทอง 2 1 0 3 6 4 2 1 12
36 วัดดาวคะนอง 2 0 2 4 9 8 2 8 19
37 วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 2 0 1 3 6 3 4 4 13
38 วัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 2 0 0 2 16 6 3 3 25
39 วัดนาค 1 3 3 7 17 4 5 1 26
40 วัดธรรมจริยา 1 3 3 7 12 15 6 6 33
41 วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1 3 2 6 8 7 9 1 24
42 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1 3 1 5 15 10 12 11 37
43 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1 2 5 8 15 11 9 2 35
44 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1 2 5 8 12 16 14 7 42
45 วัดพุทไธศวรรย์ 1 2 2 5 9 8 3 1 20
46 วัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 1 1 1 3 2 3 3 1 8
47 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1 1 0 2 6 0 1 0 7
48 วัดลาย (ทวีปัญญา) 1 0 2 3 7 8 1 1 16
49 แสนโกศิกนุสรณ์ 1 0 2 3 4 1 2 0 7
50 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 1 0 2 3 3 1 9 3 13
51 วัดนางคุ่ม 1 0 1 2 7 8 8 4 23
52 วัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 1 0 1 2 5 5 0 0 10
53 วัดหัวหิน 1 0 1 2 4 6 0 1 10
54 วัดปากกราน 1 0 1 2 4 2 1 1 7
55 เทศบาลวัดเขียน 1 0 1 2 1 7 1 6 9
56 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 1 0 0 1 6 2 4 2 12
57 วัดอุทการาม 1 0 0 1 6 1 2 3 9
58 วัดพรานนก 1 0 0 1 5 8 4 3 17
59 วัดบ้านม้า 1 0 0 1 5 6 4 1 15
60 วัดหนองเป้า 1 0 0 1 5 5 5 2 15
61 วัดพระงาม 1 0 0 1 4 7 4 3 15
62 วัดหนองบัว 1 0 0 1 4 7 3 2 14
63 ปฐมวิทยาคาร 1 0 0 1 4 4 1 2 9
64 กลางคลอง 27 1 0 0 1 3 4 0 2 7
65 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 1 0 0 1 2 1 0 1 3
66 วัดท้าวอู่ทอง 1 0 0 1 1 5 3 2 9
67 เทศบาลสรรพสามิตบำรุง 0 4 3 7 15 6 1 1 22
68 วัดหนองไม้ซุง 0 3 0 3 3 7 8 10 18
69 วัดดอนพุดซา 0 2 2 4 4 7 8 10 19
70 วัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 0 2 2 4 3 1 0 2 4
71 ดำรงค์วิทยา 0 2 1 3 8 4 3 1 15
72 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 0 2 1 3 3 10 8 10 21
73 สิทธิพยากรณ์ 0 2 0 2 6 5 6 3 17
74 บ้านข่อยโทน 0 2 0 2 4 7 2 2 13
75 ชุมชนป้อมเพชร 0 2 0 2 2 1 0 0 3
76 วัดปากคลอง (ประชามหาราช) 0 1 3 4 11 12 8 2 31
77 วัดมเหยงค์ 0 1 3 4 10 10 5 3 25
78 วัดศรีประชา 0 1 2 3 8 11 4 3 23
79 วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 0 1 2 3 8 5 11 6 24
80 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 0 1 2 3 7 8 8 10 23
81 วัดโคกมะยม 0 1 2 3 4 8 3 3 15
82 บ่อแร่ 0 1 2 3 4 8 3 2 15
83 วัดบัวงาม 0 1 1 2 7 6 5 5 18
84 สุดินสหราษฎร์ 0 1 1 2 1 7 5 4 13
85 วัดนาอุ่น 0 1 0 1 9 2 5 4 16
86 เปรมฤทัย 0 1 0 1 7 4 4 1 15
87 วัดอินกัลยา 0 1 0 1 6 4 1 4 11
88 เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 0 1 0 1 5 3 2 2 10
89 วัดผดุงธรรม 0 1 0 1 4 2 1 2 7
90 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 0 1 0 1 4 1 2 4 7
91 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 0 1 0 1 3 4 1 0 8
92 บ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 0 1 0 1 3 4 0 5 7
93 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 0 1 0 1 3 3 2 6 8
94 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 0 1 0 1 3 2 3 2 8
95 ชุมชนวัดระโสม 0 1 0 1 2 8 4 6 14
96 วัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 5 3 3 10
97 วัดบ้านช้าง 0 1 0 1 2 3 4 0 9
98 วัดเทพคันธาราม 0 1 0 1 1 1 0 1 2
99 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 0 1 0 1 1 0 1 1 2
100 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 0 1 0 1 0 2 0 2 2
101 บ้านลำแดง 0 0 3 3 4 5 4 6 13
102 ยอแซฟอยุธยา 0 0 2 2 7 7 1 5 15
103 บ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 0 0 2 2 3 3 2 1 8
104 ชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 0 0 2 2 2 5 0 1 7
105 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 0 0 1 1 8 4 2 6 14
106 วัดศาลาลอย 0 0 1 1 6 6 2 4 14
107 วัดหนองนาง 0 0 1 1 6 4 3 6 13
108 ตะโกดอนหญ้านาง 0 0 1 1 4 7 5 7 16
109 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 4 3 2 4 9
110 มุสลิมบำรุง 0 0 1 1 4 3 2 3 9
111 วัดทำใหม่ 0 0 1 1 4 2 3 2 9
112 บ้านคู้คด 0 0 1 1 4 2 0 2 6
113 วัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 0 0 1 1 2 4 3 3 9
114 วัดโคกโพธิ์ 0 0 1 1 1 2 2 4 5
115 วัดแค 0 0 1 1 0 2 0 1 2
116 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 7 7 9 3 23
117 วัดโพธิ์หอม 0 0 0 0 6 3 1 3 10
118 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 0 0 0 0 5 4 2 4 11
119 วัดศรีภวังค์ 0 0 0 0 5 1 1 1 7
120 เทศบาลวัดรัตนชัย 0 0 0 0 5 0 0 0 5
121 วัดบ้านหีบ 0 0 0 0 4 5 3 4 12
122 วัดยมนาตามธรรม 0 0 0 0 4 3 2 3 9
123 วัดปรีดาราม 0 0 0 0 4 2 3 1 9
124 วัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 0 0 0 0 4 1 0 6 5
125 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 4 0 2 2 6
126 วัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
127 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 0 0 0 0 3 4 8 4 15
128 วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 0 0 0 0 3 3 8 10 14
129 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 3 3 1 2 7
130 วัดโพธิ์ 0 0 0 0 3 2 0 3 5
131 วัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 0 0 0 0 3 2 0 1 5
132 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
133 วัดกุ่มแต้ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
134 วัดหัวคุ้ง 0 0 0 0 2 5 3 1 10
135 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 0 0 0 0 2 4 4 4 10
136 บ้านเป็ด 0 0 0 0 2 4 0 1 6
137 บ้านกะทุ่มลาย 0 0 0 0 2 4 0 0 6
138 วัดบึง 0 0 0 0 2 3 6 1 11
139 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 0 0 0 0 2 3 5 4 10
140 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 3 1 1 6
141 วัดสะตือ 0 0 0 0 2 2 2 4 6
142 วัดบ้านดาบ 0 0 0 0 2 2 2 3 6
143 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 0 0 0 0 2 2 0 5 4
144 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
145 โพธิ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 1 4 1 7
146 พรพินิตพิทยาคาร 0 0 0 0 2 1 1 3 4
147 บ้านบ่อตาโล่ 0 0 0 0 2 1 1 2 4
148 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
149 วัดไก่ 0 0 0 0 2 1 0 5 3
150 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
151 วัดโตนดเตี้ย 0 0 0 0 1 12 6 5 19
152 วัดโพธิ์สาวหาญ 0 0 0 0 1 7 2 0 10
153 วัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 0 0 0 0 1 4 0 1 5
154 วัดเกาะเลิ่ง 0 0 0 0 1 3 1 2 5
155 วัดพะยอม 0 0 0 0 1 3 1 1 5
156 วัดดอกไม้ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
157 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
158 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 2 2 1 5
159 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 2 1 3 4
160 วัดกุฎีประสิทธิ์ 0 0 0 0 1 2 1 3 4
161 คอตันคลอง 27 0 0 0 0 1 1 3 0 5
162 วัดนครโปรดสัตว์ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
163 วัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 1 2 3
164 บ้านช้าง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
165 วัดมาบโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
166 วัดสฎางค์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
167 วัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
168 วัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
169 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
170 ปณิธานเด็กดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 วัดช้าง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
173 วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 2 1 3 3
174 วัดทุ่งมน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
175 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
176 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
177 เทศบาลวัดศาลาปูน 0 0 0 0 0 1 4 3 5
178 ชุมชนวัดบ้านร่อม 0 0 0 0 0 1 2 3 3
179 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 2 2 3
180 วัดเทพอุปการาม 0 0 0 0 0 1 0 3 1
181 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
182 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 รอตเสวกวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 วัดนนทรีย์ 0 0 0 0 0 0 1 7 1
185 เทศบาลวัดป่าโค 0 0 0 0 0 0 1 2 1
186 วัดนางชี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
187 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 วัดจําปา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
189 วัดวงษ์สวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
190 วัดไทรงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 วัดโตนด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 208 187 176 571 1,138 845 549 567 2,532