สรุปเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประตูชัย 62 23 7 6 92
2 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 49 14 9 3 72
3 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 39 10 5 9 54
4 ชลประทานอนุเคราะห์ 38 23 11 16 72
5 จิระศาสตร์วิทยา 34 18 1 3 53
6 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 30 7 7 5 44
7 วัดคานหาม 19 10 10 4 39
8 ประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 19 2 4 2 25
9 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 18 11 10 4 39
10 วัดนาค 17 4 5 1 26
11 วัดจำปา 16 11 5 6 32
12 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 16 11 1 5 28
13 วัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 16 6 3 3 25
14 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 15 11 9 2 35
15 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 15 10 12 11 37
16 เทศบาลสรรพสามิตบำรุง 15 6 1 1 22
17 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 14 11 3 6 28
18 วังน้อยวิทยาภูมิ 14 10 9 12 33
19 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 14 10 6 7 30
20 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 14 6 9 7 29
21 เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 14 6 2 2 22
22 วัดบางเดื่อ 14 5 1 2 20
23 ลุมพลีชนูปถัมภ์ 13 13 10 10 36
24 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 13 7 2 3 22
25 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 12 16 14 7 42
26 วัดธรรมจริยา 12 15 6 6 33
27 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 12 11 3 7 26
28 วัดปากคลอง (ประชามหาราช) 11 12 8 2 31
29 วัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 11 5 3 2 19
30 ชุมชนวัดสุเมธ 11 0 0 0 11
31 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 10 11 6 9 27
32 วัดมเหยงค์ 10 10 5 3 25
33 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 10 8 2 4 20
34 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 10 4 8 2 22
35 วัดพุทไธศวรรย์ 9 8 3 1 20
36 วัดดาวคะนอง 9 8 2 8 19
37 วัดสะแก 9 7 1 6 17
38 บวรวิทยา 9 5 2 0 16
39 วัดนาอุ่น 9 2 5 4 16
40 วัดศรีประชา 8 11 4 3 23
41 วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 8 7 9 1 24
42 วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 8 5 11 6 24
43 ดำรงค์วิทยา 8 4 3 1 15
44 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 8 4 2 6 14
45 เชาวน์วัศ 8 2 3 1 13
46 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 7 8 8 10 23
47 วัดนางคุ่ม 7 8 8 4 23
48 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 7 8 5 6 20
49 วัดลาย (ทวีปัญญา) 7 8 1 1 16
50 วัดสว่างอารมณ์ 7 7 9 3 23
51 ยอแซฟอยุธยา 7 7 1 5 15
52 วัดบัวงาม 7 6 5 5 18
53 เปรมฤทัย 7 4 4 1 15
54 วัดกลางคลองสระบัว 7 3 5 5 15
55 วัดศาลาลอย 6 6 2 4 14
56 วัดศิวาราม 6 6 2 1 14
57 วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 6 5 6 3 17
58 สิทธิพยากรณ์ 6 5 6 3 17
59 วัดหนองนาง 6 4 3 6 13
60 วัดโพธิ์ทอง 6 4 2 1 12
61 วัดอินกัลยา 6 4 1 4 11
62 วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 6 3 4 4 13
63 วัดโพธิ์หอม 6 3 1 3 10
64 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 6 2 4 2 12
65 วัดอุทการาม 6 1 2 3 9
66 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 6 0 1 0 7
67 วัดพรานนก 5 8 4 3 17
68 วัดบ้านม้า 5 6 4 1 15
69 วัดหนองเป้า 5 5 5 2 15
70 วัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 5 5 0 0 10
71 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 5 4 2 4 11
72 เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 5 3 2 2 10
73 แสงทวีปวิทยา 5 1 1 2 7
74 วัดศรีภวังค์ 5 1 1 1 7
75 เทศบาลวัดรัตนชัย 5 0 0 0 5
76 วัดโคกมะยม 4 8 3 3 15
77 บ่อแร่ 4 8 3 2 15
78 วัดดอนพุดซา 4 7 8 10 19
79 ตะโกดอนหญ้านาง 4 7 5 7 16
80 วัดพระงาม 4 7 4 3 15
81 วัดหนองบัว 4 7 3 2 14
82 บ้านข่อยโทน 4 7 2 2 13
83 วัดหัวหิน 4 6 0 1 10
84 บ้านลำแดง 4 5 4 6 13
85 วัดบ้านหีบ 4 5 3 4 12
86 ปฐมวิทยาคาร 4 4 1 2 9
87 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 4 3 2 4 9
88 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 4 3 2 4 9
89 มุสลิมบำรุง 4 3 2 3 9
90 วัดยมนาตามธรรม 4 3 2 3 9
91 วัดทำใหม่ 4 2 3 2 9
92 วัดปรีดาราม 4 2 3 1 9
93 วัดผดุงธรรม 4 2 1 2 7
94 วัดปากกราน 4 2 1 1 7
95 บ้านคู้คด 4 2 0 2 6
96 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 4 1 2 4 7
97 แสนโกศิกนุสรณ์ 4 1 2 0 7
98 วัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 4 1 0 6 5
99 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 4 0 2 2 6
100 วัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 4 0 0 0 4
101 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 3 10 8 10 21
102 วัดหนองไม้ซุง 3 7 8 10 18
103 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 3 4 8 4 15
104 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 3 4 1 0 8
105 บ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 3 4 0 5 7
106 กลางคลอง 27 3 4 0 2 7
107 วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 3 3 8 10 14
108 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 3 3 2 6 8
109 บ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 3 3 2 1 8
110 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 3 3 1 2 7
111 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 3 2 3 2 8
112 วัดโพธิ์ 3 2 0 3 5
113 วัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 3 2 0 1 5
114 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 3 1 9 3 13
115 วัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 3 1 0 2 4
116 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 3 1 0 1 4
117 วัดกุ่มแต้ 3 1 0 0 4
118 ชุมชนวัดระโสม 2 8 4 6 14
119 วัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 2 5 3 3 10
120 วัดหัวคุ้ง 2 5 3 1 10
121 ชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 2 5 0 1 7
122 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 2 4 4 4 10
123 วัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 2 4 3 3 9
124 บ้านเป็ด 2 4 0 1 6
125 บ้านกะทุ่มลาย 2 4 0 0 6
126 วัดบึง 2 3 6 1 11
127 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 2 3 5 4 10
128 วัดบ้านช้าง 2 3 4 0 9
129 วัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 2 3 3 1 8
130 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 2 3 1 1 6
131 วัดสะตือ 2 2 2 4 6
132 วัดบ้านดาบ 2 2 2 3 6
133 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 2 2 0 5 4
134 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 2 2 0 0 4
135 โพธิ์ราษฎร์บำรุง 2 1 4 1 7
136 พรพินิตพิทยาคาร 2 1 1 3 4
137 บ้านบ่อตาโล่ 2 1 1 2 4
138 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 2 1 1 0 4
139 วัดไก่ 2 1 0 5 3
140 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 2 1 0 1 3
141 ชุมชนป้อมเพชร 2 1 0 0 3
142 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 2 0 0 1 2
143 วัดโตนดเตี้ย 1 12 6 5 19
144 สุดินสหราษฎร์ 1 7 5 4 13
145 วัดโพธิ์สาวหาญ 1 7 2 0 10
146 เทศบาลวัดเขียน 1 7 1 6 9
147 วัดท้าวอู่ทอง 1 5 3 2 9
148 วัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 1 4 0 1 5
149 วัดเกาะเลิ่ง 1 3 1 2 5
150 วัดพะยอม 1 3 1 1 5
151 วัดดอกไม้ 1 3 0 0 4
152 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 1 2 3 0 6
153 วัดโคกโพธิ์ 1 2 2 4 5
154 ประชาสามัคคี 1 2 2 1 5
155 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 1 2 1 3 4
156 วัดกุฎีประสิทธิ์ 1 2 1 3 4
157 คอตันคลอง 27 1 1 3 0 5
158 วัดนครโปรดสัตว์ 1 1 1 2 3
159 วัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 1 1 1 2 3
160 บ้านช้าง 1 1 1 2 3
161 วัดมาบโพธิ์ 1 1 1 0 3
162 วัดเทพคันธาราม 1 1 0 1 2
163 วัดสฎางค์ 1 1 0 1 2
164 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 1 0 1 1 2
165 วัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 1 0 1 0 2
166 วัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1
167 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1
168 ปณิธานเด็กดี 1 0 0 0 1
169 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 1 0 0 0 1
170 วัดช้าง 0 3 1 0 4
171 วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 0 2 1 3 3
172 วัดทุ่งมน 0 2 1 0 3
173 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 0 2 1 0 3
174 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 0 2 0 2 2
175 วัดแค 0 2 0 1 2
176 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 0 2 0 0 2
177 เทศบาลวัดศาลาปูน 0 1 4 3 5
178 ชุมชนวัดบ้านร่อม 0 1 2 3 3
179 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 0 1 2 2 3
180 วัดเทพอุปการาม 0 1 0 3 1
181 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1
182 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
183 รอตเสวกวิทยา 0 1 0 0 1
184 วัดนนทรีย์ 0 0 1 7 1
185 เทศบาลวัดป่าโค 0 0 1 2 1
186 วัดนางชี 0 0 1 1 1
187 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 0 0 1 0 1
188 วัดจําปา 0 0 0 3 0
189 วัดวงษ์สวรรค์ 0 0 0 3 0
190 วัดไทรงาม 0 0 0 1 0
191 วัดโตนด 0 0 0 1 0
192 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 0 0 0 1 0
193 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 0 0 0 0 0
รวม 1,138 845 549 567 3,099