สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางคลอง 27 9 19 14
2 002 โรงเรียนคอตันคลอง 27 6 11 7
3 003 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 28 52 40
4 005 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 98 223 152
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 6 12 10
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 24 39 29
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 27 47 39
8 011 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 11 19 12
9 013 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 40 62 41
10 006 โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 12 21 18
11 016 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 24 45 38
12 017 โรงเรียนตำหนักเพนียด 0 0 0
13 027 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 42 78 63
14 031 โรงเรียนบ่อแร่ 19 46 29
15 032 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 6 20 11
16 033 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 17 40 22
17 034 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 50 113 85
18 035 โรงเรียนบ้านคู้คด 8 32 18
19 036 โรงเรียนบ้านช้าง 5 8 7
20 037 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 12 26 20
21 038 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 8 16 12
22 040 โรงเรียนบ้านลำแดง 23 46 34
23 041 โรงเรียนบ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 9 20 13
24 042 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 2 2 2
25 039 โรงเรียนบ้านเป็ด 8 12 10
26 044 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 12 21 17
27 045 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 11 16 15
28 047 โรงเรียนประชาสามัคคี 6 15 11
29 048 โรงเรียนประตูชัย 103 230 153
30 051 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 11 16 16
31 052 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 38 78 60
32 055 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 12 34 21
33 058 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 46 85 68
34 059 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 50 90 76
35 060 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 0 0 0
36 061 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 3 7 6
37 062 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 24 72 39
38 063 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช(ไพจิตรวิหารการบำรุง) 0 0 0
39 064 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 7 8 8
40 065 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 7 12 7
41 066 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 6 8 8
42 067 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 5 14 8
43 074 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 8 13 8
44 077 โรงเรียนวัดคานหาม 53 98 73
45 078 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 8 35 16
46 086 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 6 14 10
47 087 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 14 28 21
48 088 โรงเรียนวัดจำปา 43 105 74
49 240 โรงเรียนวัดจําปา 3 5 4
50 091 โรงเรียนวัดจําปา อำเภอท่าเรือ 0 0 0
51 094 โรงเรียนวัดช้าง 4 15 9
52 093 โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) 0 0 0
53 095 โรงเรียนวัดดอกไม้ 4 5 5
54 097 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 0 0 0
55 098 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 33 52 42
56 099 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 30 45 34
57 101 โรงเรียนวัดตลาด 0 0 0
58 102 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 11 39 13
59 104 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 14 22 16
60 105 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 4 5 5
61 109 โรงเรียนวัดทรงกุศล (โยธาราษฎร์รังสฤษณ์) 0 0 0
62 110 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 4 6 5
63 113 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 1 1 1
64 114 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 12 24 21
65 118 โรงเรียนวัดทำใหม่ 11 16 13
66 119 โรงเรียนวัดทุ่งมน 6 13 10
67 116 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 16 22 20
68 117 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 13 22 18
69 123 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 41 62 56
70 124 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 6 9 8
71 125 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 8 9 9
72 128 โรงเรียนวัดนาค 27 61 43
73 129 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 33 50 43
74 130 โรงเรียนวัดนางชี 2 3 3
75 131 โรงเรียนวัดนาอุ่น 23 41 31
76 126 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 7 15 14
77 132 โรงเรียนวัดน้ำเต้า 0 0 0
78 133 โรงเรียนวัดบัวงาม 31 62 50
79 136 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 26 63 47
80 134 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 26 63 43
81 135 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 4 4 4
82 145 โรงเรียนวัดบึง 12 17 12
83 138 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 46 77 65
84 137 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 11 18 17
85 141 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 9 28 16
86 143 โรงเรียนวัดบ้านม้า 16 23 23
87 144 โรงเรียนวัดบ้านหีบ 19 32 27
88 142 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 6 13 10
89 149 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 35 114 66
90 150 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 9 11 11
91 148 โรงเรียนวัดปรีดาราม 11 16 11
92 152 โรงเรียนวัดปากกราน 11 20 19
93 153 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 34 68 53
94 154 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 15 25 23
95 155 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 26 55 42
96 157 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 34 80 57
97 159 โรงเรียนวัดพระงาม 21 44 32
98 160 โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 1 1 1
99 161 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 30 81 42
100 158 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 21 44 33
101 162 โรงเรียนวัดพรานนก 26 47 39
102 163 โรงเรียนวัดพะยอม 9 14 12
103 164 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 25 44 30
104 173 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 21 40 32
105 174 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 14 29 23
106 178 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 9 14 9
107 179 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 3 6 5
108 175 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 30 63 39
109 180 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 13 19 17
110 182 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 30 51 39
111 186 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 20 32 29
112 187 โรงเรียนวัดลาดทราย 0 0 0
113 188 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 18 45 29
114 190 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 33 67 48
115 191 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 7 9 9
116 192 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 21 45 35
117 194 โรงเรียนวัดศรีประชา 32 73 43
118 195 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 8 13 11
119 196 โรงเรียนวัดศาลาลอย 23 37 30
120 197 โรงเรียนวัดศิวาราม 16 34 27
121 198 โรงเรียนวัดสฎางค์ 8 16 12
122 199 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 19 30 27
123 201 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 36 73 61
124 200 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 43 89 65
125 203 โรงเรียนวัดสะตือ 10 13 11
126 202 โรงเรียนวัดสะแก 29 81 40
127 204 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 0 0 0
128 205 โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 10 24 14
129 207 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 2 3 3
130 208 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 18 50 28
131 209 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 16 20 20
132 212 โรงเรียนวัดหนองนาง 22 56 41
133 213 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 7 12 10
134 214 โรงเรียนวัดหนองบัว 17 32 25
135 215 โรงเรียนวัดหนองเป้า 17 37 29
136 216 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 31 51 44
137 218 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 31 66 43
138 219 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 11 29 20
139 220 โรงเรียนวัดหัวหิน 11 18 12
140 217 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 4 7 7
141 224 โรงเรียนวัดอินกัลยา 15 39 25
142 225 โรงเรียนวัดอุทการาม 12 14 13
143 226 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 54 137 71
144 227 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 5 14 10
145 068 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 11 20 18
146 075 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) 0 0 0
147 089 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 25 47 32
148 090 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 7 12 10
149 120 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 3 14 6
150 121 โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 5 5 5
151 183 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 13 22 19
152 210 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 6 21 11
153 069 โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 6 22 12
154 079 โรงเรียนวัดแค 3 5 3
155 076 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 14 19 17
156 080 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 3 6 6
157 081 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 19 68 35
158 082 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 54 114 83
159 084 โรงเรียนวัดโคกมะยม 22 41 32
160 085 โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 6 14 11
161 083 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 10 17 15
162 106 โรงเรียนวัดโตนด 1 1 1
163 107 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 6 9 7
164 108 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 26 42 36
165 146 โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
166 147 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 34 73 53
167 169 โรงเรียนวัดโพธิ์ 10 15 15
168 167 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 13 24 21
169 165 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 4 7 6
170 168 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 43 79 61
171 170 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 11 29 22
172 171 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 15 23 19
173 172 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 13 24 19
174 221 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 3 4 4
175 223 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 65 183 114
176 073 โรงเรียนวัดไก่ 8 13 12
177 070 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 2 6 4
178 072 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 0 0 0
179 071 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 4 9 7
180 122 โรงเรียนวัดไทรงาม 2 2 2
181 156 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 6 11 10
182 229 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 26 59 45
183 230 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 17 28 25
184 232 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 16 49 26
185 237 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 78 160 116
186 014 โรงเรียนเชาวน์วัศ 16 44 28
187 021 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 12 28 21
188 022 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 3 3 3
189 024 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย 6 18 9
190 025 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน 9 17 13
191 023 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 26 67 35
192 026 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 23 57 37
193 053 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 14 24 20
194 004 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 59 137 87
195 015 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 16 50 31
196 030 โรงเรียนบวรวิทยา 16 55 33
197 231 โรงเรียนปณิธานเด็กดี 1 1 1
198 046 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 28 108 51
199 049 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 0 0 0
200 054 โรงเรียนภูมิทองวิทยา 0 0 0
201 056 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 20 39 26
202 057 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1 2 2
203 228 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 0 0 0
204 236 โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ 0 0 0
205 235 โรงเรียนอนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา 0 0 0
206 238 โรงเรียนอรุณประเสริฐ 0 0 0
207 239 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1 2 1
208 018 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 0 0 0
209 050 โรงเรียนเปรมฤทัย 18 32 28
210 233 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 9 10 10
211 234 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 7 27 12
212 007 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 5 21 10
213 092 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 24 37 29
214 019 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 0 0 0
215 020 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 16 28 21
รวม 3460 7206 5153
12359

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]