เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน Child Show 2018
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   26 ก.ย. 2561   27 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 4 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.3/1-ป.3/2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 3 สีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.6/7-ป.6/8 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 3 สีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.6/9 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 4 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 3 สีส้ม ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 3 สีส้ม ชั้น 3 ห้อง ป.4/11 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 4 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 3 สีส้ม ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 3 สีส้ม ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 4 สีเขียว ชั้น 3 ห้อง ป.3/4-ป.3/5 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 3 สีส้ม ชั้น 3 ห้อง ป.4/7-ป.4/8 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 3 สีส้ม ชั้น 3 ห้อง ป.4/9 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 6 หลากสี ชั้น 2 ห้อง ป.1/8 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 6 หลากสี ชั้น 2 ห้อง ป.2/8 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 3 สีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.6/10-ป.6/11 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 3 สีส้ม ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 3 สีส้ม ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 5 สีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ประชุม 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 5 สีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ประชุม 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
2 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
3 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 27 ก.ย. 2561 13.00-16.30
5 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 1 ห้อง ศูนย์สื่อเทคโนโลยีการศึกษา 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
6 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสุพรรณกัลยา 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
7 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ม.1./2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
8 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
9 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.4-ป.6 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) อาคารสีฟ้า ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 26 ก.ย. 2561
27 ก.ย. 2561
08.30-16.30
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
5 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) อาคารสีม่วง ชั้น 1 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
6 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ม.2 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
7 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
8 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ป.6/6 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 1 ห้อง ป.1/7 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.6/2 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.6/3 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อาคาร 2 ชั้น 2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อาคาร 2 ชั้น 3 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ อาคารมัธยม ชั้น 1 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ห้องประชุม 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ห้องประชุม 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
4 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดม สำนักงานเขต 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดม สำนักงานเขต 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
6 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดม สำนักงานเขต 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 27 ก.ย. 2561 13.00-16.30
2 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 27 ก.ย. 2561 13.00-16.30
3 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 27 ก.ย. 2561 13.00-16.30
4 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 27 ก.ย. 2561 13.00-16.30
5 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารดนตรี (หลังอาคารสีส้ม) ห้อง ดนตรีไทย 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
6 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารดนตรี (หลังอาคารสีส้ม) ห้อง ดนตรีไทย 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
7 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารดนตรี (หลังอาคารสีส้ม) ห้อง ดนตรีไทย 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
8 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารดนตรี (หลังอาคารสีส้ม) ห้อง ดนตรีไทย 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
9 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารดนตรี (หลังอาคารสีส้ม) ห้อง ดนตรีไทย 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
10 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารดนตรี (หลังอาคารสีส้ม) ห้อง ดนตรีไทย 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
11 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารดนตรี (หลังอาคารสีส้ม) ห้อง ดนตรีไทย 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
12 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารดนตรี (หลังอาคารสีส้ม) ห้อง ดนตรีไทย 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
13 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย โดม 2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
14 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย โดม 2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
15 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย โดม 2 27 ก.ย. 2561 13.00-16.30
16 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย โดม 2 27 ก.ย. 2561 13.00-16.30
17 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย โดม 2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
18 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย โดม 2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
19 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย โดม 2 27 ก.ย. 2561 13.00-16.30
20 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย โดม 2 27 ก.ย. 2561 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 27 ก.ย. 2561 13.00-16.30
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 27 ก.ย. 2561 13.00-16.30
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 27 ก.ย. 2561 13.00-16.30
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 27 ก.ย. 2561 13.00-16.30
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 7 สีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ม.2/2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 7 สีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ม.2/3 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 7 สีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ม.3/2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 6 หลากสี ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 6 หลากสี ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 6 หลากสี ชั้น 3 ห้อง ม.1/5 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 6 หลากสี ชั้น 3 ห้อง ม.1/4 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 4 สีเขียว ชั้น 1 ห้อง นาฏศิลป์และห้องผู้ปกครองมารับ 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 6 หลากสี ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
10 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 5 สีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ประชุม 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
11 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อาคาร 5 สีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ประชุม 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.1/1-ป.1/3 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีส้ม ชั้น 2 ห้อง ป.3/1-ป.3/3 27 ก.ย. 2561 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารศูนย์เทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารศูนย์เทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารศูนย์เทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2561 09.00-14.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีแดง ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
3 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตูม(สิริปุญยาประชาสรรค์) ใต้ถุนอาคารฉันทะวิริยะ 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
2 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหันตรา(เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) ห้อง ป.1/1 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
3 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหันตรา(เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) ชั้น 2 ห้อง ป.4-6 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
4 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหันตรา(เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) โดม 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
5 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหันตรา(เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) โดม 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหันตรา(เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) โดม 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00
7 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหันตรา(เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2561 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อาคารอนุบาล 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]