เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
2 นายศราวุธ ดีชัย ประธานกลุ่มศูนย์เจ้าพระยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
3 นายกิตติ ต้องประสงค์ ประธานกลุ่มเมืองทองสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
4 นายเฉลียว เงินดี ประธานกลุ่มเกษไชโย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
5 นายอลงกต แก่นคีรี ประธานกลุ่มไชโยบูรพา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
6 นายเทพ ไทยธานี ประธานกลุ่มป่าโมก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
7 นายวีรชาติ มาลัย ประธานกลุ่มพระตำหนัก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
8 นายเจริญศักดิ์ กระแสร์ ประธานกลุ่มจินดามณี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
9 นายสุรพงษ์ แก้วภักดี ประธานกลุ่มขุนอินท์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
10 นายบุญมา เปรมปรี ประธานกลุ่มดอกแก้ว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
11 นายธีรวุธ จิระโภคิน ประธานกลุ่มวิเศษเมืองทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
12 นายภาณุพงศ์ ธูปประสม ประธานกลุ่มพัฒนมิตร กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
13 นายไพเราะ พัฒตาสิงห์ ประธานกลุ่มสามโก้ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
14 นางจุฑารัตน์ เมืองวัฒนะ ประธานกลุ่มแสวงหาพัฒนา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
15 นาจยสำฤทธิ์ สำลีอ่อน ประธานกลุ่มบ้านนายแท่น กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
16 นายฉลอง อำพันเรือง ประธานกลุ่มเครือข่าย ฯ ระดับปฐมวัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
17 นายไพบูลย์ ปรากฏผล ประธานกลุ่มเครือข่าย ฯ ระดับประถมศึกษา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
18 นายณุภาพล ตรีธนะ ประธานกลุ่มเครือข่าย ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
19 นายฉลอง อำพันเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
20 นายศราวุธ ดีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
21 นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชปักษี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
22 นายโสรส มั่นดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
23 นายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
24 นายณรงค์ สังข์สอาด ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
25 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
26 นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
27 นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
28 นายณนพพล เสนาะดนตรี ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
29 นางจารุณี ปานแดง ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
30 นายปรีชา แสงไข่ ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
31 นางประทีปโชติ มากสินธุ์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
32 นางกมลรัตน์ ชุนดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
33 นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
34 นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
35 นางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
36 นางนันทยา โสภณสรัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
37 นางสาววิภา แสงนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
38 นางสาวเจริญ วงษ์อ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
39 นางสาวจงกล จิตรสมพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
40 นางสาวอารีย์ บุญเสริม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
41 นางเครือมาศ เจียรนัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
42 นายไพฑูรย์ จิตใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
43 นางสุณี บุญเลิศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
44 นางสมคิด ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
45 นายสุรสิทธิ์ ภูแฉล้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
46 นางกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
47 นางวราภรณ์ บุญใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
48 นางวนิดา อุดมวิชิตกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
49 นางสาวกัลยรักษ์ เรียบร้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
50 นางสาวกนกรัตน์ ทองดี พนักงานพิมพ์ดีด สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
51 นายไชยยันต์ ลายตลับ ช่างสี ช ๔ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
52 นายธีระ คงสมบูรณ์ ช่างสี ช ๔ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
53 นายวสันต์ บุญบาง ช่างสี ช ๔ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
54 นายมนัส แย้มสรวล ช่างสี ช ๔ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
55 นายเสรี ใบบัว ช่างสี ช ๔ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
56 นายชลอ อินพลา สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
57 นายเอนก พูลแนตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
58 นายปรีดี วัฒนพันธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
59 นางสาวธนาพร ลักษณคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
60 นางสาวกมลพรรณ สินนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
61 นางอุบล ปานพุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
62 นายเฉลิมวุฒิ ดีนุช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
63 นายสมปอง คงอ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน  
64 นายนพปฎล บุญพงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน  
65 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน  
66 นางดาวรุ่ง บุญถนอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน  
67 นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน  
68 นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.อ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน  
69 นายฉลอง อำพันเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการอำนวยการ  
70 นางวารีทิพย์ คงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานกรรมการอำนวยการ  
71 นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
72 นางสาวโอศฑี จังจริง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
73 นางขวัญจิรา อินทร์เอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
74 นางจิระนันท์ ปานผาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
75 นางสุนันท์ ฤกษ์วิธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
76 นายฉลอง อำพันเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
77 นางวารีทิย์ คงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
78 นางสุนันท์ ฤกษ์วิธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
79 นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
80 นางสาวโอศฑี จังจริง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
81 นางขวัญจิรา อินทร์เอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
82 นางจิระนันท์ ปานผาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
83 นางสุนันท์ ฤกษ์วิธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
84 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
85 นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
86 นางสาวจินดารัตน์ วงษ์บุญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
87 นางสุพัฒตรา วันดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
88 นางปรวี อ่อนสอาด โตรส ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
89 นางอรทัย แก้วมณี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
90 นางสาวกัณฑ์ธิมา สุขเจริญนุกูล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
91 นายพงศธร อ่วมกลัด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
92 นายประวิทย์ พันธ์ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
93 นายอุเทน ทองเศรษฐี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
94 นางมณฑา อินทร์แก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
95 นางสาวนฤมล เนียมสุข ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
96 นายธนสินธุ์ เอนกศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
97 ว่าที่ร้อยตรีกมลวัฒน์ พูลศรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
98 นายคเณศ เข็มปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
99 นางมณทิรา บุญประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
100 นายมานิตย์ สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
101 นางสาวสมพิศ ขวัญจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
102 นางสาวชลลิดา ปรางค์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
103 นายฉลอง อำพันเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
104 นางวารีทิย์ คงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
105 นางชานิณี คุ้มเกรง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
106 นางมณทิรา บุญประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
107 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
108 นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
109 นางเพลินพิศ ดีชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
110 นางขวัญจิรา อินทร์เอี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
111 นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
112 นางพิศนา สุวรรณพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
113 นายคเณศ เข็มปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
114 นายพงศธร อ่วมกลัด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
115 นายสุรเดช มีทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
116 นายแมนรัตน์ วงศ์จิรวัฒนกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
117 นางสาวศศิธร สังข์ทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
118 นายประวิทย์ พันธ์ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
119 นางสิริวรรณ ธูปแก้ว ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
120 นางสาวดวงนภา ดอกไม้ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
121 นายภาสกร แก้วกระจาย ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
122 นางสาวชลลิดา ปรางค์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
123 นายศักรินทร์ ลออเอี่ยม เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
124 นางสาววันวิสา เทียมพิพาบุญกร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
125 นางวารีทิพย์ คงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
126 นางพรทิพย์ สุดสวาท ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
127 นางสาวนุชนาถ โอฬารวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
128 นางสาวอรรัมภา วิเลปนะ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
129 นางสาวธิดารัตน์ ทองขัน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
130 นางสาวลักษณ์ศิริ เกตุงาม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
131 นางสาวศศิธร สังข์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
132 นางสาวพัสสมน วงษ์ทองดีพสุ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
133 นางสาวจิราภรณ์ มณีีอินทร์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
134 นางสาวเสาวลักษณ์ ผลหาญ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
135 นางสาวพัชนี เจียระผกานนท์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
136 นางสาวณัฐสุดา อุทัยรัตน์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
137 นางสาวนันตพร ทรัพย์สุริต ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
138 นางสาวลัดดา กลิ่นกุหลาบ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
139 นางนพมาศ แจ่มกระจ่าง ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
140 นางวิภาดา แจ่มสิริ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
141 นางสาวชฎาธาร เป่งทอง ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
142 นางสาวเกร็ดแก้ว มุขแสง ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
143 นางสาวปิยวรรณ เปรมจิตร์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
144 นางสาวอทิติยา บุญมา ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
145 นางสาวคมขำ สุวรรณปัญญา ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
146 นางสาวสุทธินีย์ เหมประไพ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
147 นางสาวริสา อินถาวร ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
148 นางสาวรุ่งทิวา แย้มปราไสย ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
149 นางสาวดวงนภา ดอกไม้ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
150 นางสาวสุภาภรณ์ ผลโชค ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
151 นางจารุวรรณ กำไรเพ็ชร ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
152 นางสาวปัทมา วงษ์ไทย ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
153 นางสาวนฤมล มั่นทรัพย์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
154 นางอภิญญา จันทศรี ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
155 นางสุพรรษา หอยสังข์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
156 นางสาวกรรณทิพย์ พลอยคำ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
157 นางอินทิรา วงษ์เดือน ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
158 นางสาวธัญจิรา เฉลยทิศ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
159 นางผการัตน์ คล้อยสุวรรณ์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
160 นางปวีณรัตน์ ปวรเรศรุจิภัทร์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
161 นางสาวพรนภา เจริญถิ่น เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ ฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
162 นางวารีทิพย์ คงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
163 นางจิระนันท์ ปานผาสุข ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
164 นางนิษฐา บุญโกสุมภ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
165 นางสาวอารีรัตน์ สุขโขมีทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
166 นางนพมาศ แจ่มกระจ่าง ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
167 นางสาวเสาวลักษณ์ ผลหาญ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
168 นางวัฒนา หิรัญโญภาส ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
169 นางสาวพรนภา เจริญถิ่น เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
170 นางวารีทิพย์ คงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
171 นางปิยะนาถ แสงสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
172 นายไพโรจน์ เรืองโรจน์แข ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
173 นางสิริลักษณ์ เคหา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
174 นางสิริลักษณ์ เคหา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
175 นางสุจิตรา วงษ์วิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
176 นายคเณศ เข็มปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
177 นายอรรถพร นุ่มประไพ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
178 นายพัฒนพงษ์ พลอยงาม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
179 ว่าที่ร้อยตรีกมลวัฒน์ พูลศรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
180 นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
181 นายอติชาต สามัคคี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
182 นายมานิตย์ สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
183 นายอุเทน ทองเศรษฐี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
184 นางสาวศิริลักษณ์ สวัสดิ์ตาล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
185 นายพงศธร อ่วมกลัด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
186 นางสาวศิรารัตน์ ตุงไธสง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
187 นายอุเทน คงเมือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
188 นายแมนรัตน์ วงศ์จิรวัฒนกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
189 นายประวิทย์ พันธ์ศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
190 นางสาวสุพัฒนา กิจสมศาสตร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
191 นายธนสินธุ์ เอนกศิลป์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
192 นางสาวเบญจมาศ เอกทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
193 นางสาววารุณี พุฒิโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
194 นายกานต์นิธิ แย้มสรวล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
195 นายเอนก คล้ายสังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
196 นายภาสกร แก้วกระจาย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
197 นายบุญฤทธิ์ โพธิ์มณี ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
198 นางสาวรุ่งทิวา แย้มปราไสย ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
199 นางสาวอัมภิรา นิทรัพย์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
200 นางสาววริสา อินถาวร ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
201 นางนวพร พึ่งทรัพย์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
202 นางปวีณรัตน์ ปวรเรศรุจิภัทร์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
203 นางสาวสุทธินีย์ เหมประไพ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
204 นางสาวเกร็ดแก้ว มุขแสง ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
205 นางสาวปิยะวรรณ เปรมจิตร์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
206 นางสาวอทิติยา บุญมา ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
207 นางผการัตน์ คล้อยสุวรรณ์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
208 นางสาวคมขำ สุวรรณปัญญา ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
209 นางสาวจารุวรรณ กำไรเพ็ชร ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
210 นางสาวลัดดา กลิ่นกุหลาบ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
211 นางอินทิรา วงษ์เดือน ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
212 นางสาวนฤมล มั่นทรัพย์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
213 นายศักรินทร์ ลออเอี่ยม เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
214 นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
215 นายสุรเดช มีทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
216 นายฉลอง อำพันเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
217 นางสุนันท์ ฤกษ์วิธี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
218 นางสาวโอศฑี จังจริง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
219 นางสาวนุชนาถ โอฬารวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
220 นางสาวธิตา ผ่องกาย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
221 นายอุเทน คงเมือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
222 นางสาวเกนจิรา ศรีชุม ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
223 นางสาวศุภรัตน์ สริมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
224 นางสาววันวิสา เทียมพิพาบุญกร ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
225 นางสาวเสาวลักษณ์ ผลหาญ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
226 นางนพมาศ แจ่มกระจ่าง ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
227 นางสาวเพ็ญชญา โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
228 นางสาวพรนภา เจริญถิ่น เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
229 นางสาวสมพิศ ขวัญจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
230 นางสาวชลลิดา ปรางค์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
231 นางปรวี อ่อนสอาด โตรส ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
232 นางสาวศศิธร สังข์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
233 นางชานิณี คุ้มเกรง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายพิธีกร  
234 นางขวัญจิรา อินทร์เอี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีกร  
235 นางธุวากรณ์ โฆษิตจาตุรนต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายพิธีกร  
236 นางสาววริศรา โปติ๊บ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายพิธีกร  
237 นายพงศธร อ่วมกลัด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายพิธีกร  
238 นายประวิทย์ พันธ์ศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายพิธีกร  
239 นางสาวพรรณิดา ดีชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายพิธีกร  
240 นางวารีทิพย์ คงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
241 นางรัชนี ลือสมุทร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
242 นางราษี อินทร์พยุง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
243 นางกุญชรี ผลประทีปสุริยา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
244 นางูุวากรณ์ โฆษิตจาตุรนต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
245 นางบงกช คนรู้ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
246 นางเพลินพิศ ดีชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
247 นางปิยะนาถ แสงสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
248 นางสุพรรณ รอดน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
249 นายไพโรจน์ เรืองโรจน์แข ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
250 นางสุนทรี สายสุทธิ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
251 นางนิษฐา บุญโกสุมภ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
252 นางขวัญใจ มีวารา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
253 นางจิระนันท์ ปานผาสุข ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
254 นางสาวนฤมล เนียมสุข ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
255 นางสาวนฤมล เนียมสุข ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
256 นางสาวสุพัฒนา กิจสมศาสตร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
257 นางสาววันวิสา เทียมพิพาบุญกร ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
258 นางสาวนภาพร นิ่มสุพรรณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
259 นางสาวอทิติยา บุญมา ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
260 นางนวพร พึ่งทรัพย์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
261 นางสาวสุพรรษา หอยสังข์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
262 นางสาวสุมิตรา สำลี อัตราจ้าง ฯ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
263 นางดลใจ ทันใจ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
264 นางสาวนันทณัฐ อ่วมรอต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
265 นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
266 นายสุรเดช มีทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
267 นายพัฒนพงษ์ พลอยงาม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
268 นายแมนรัตน์ วงศ์จิรวัฒนกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
269 นายภาสกร แก้วกระจาย ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
270 นายคเณศ เข็มปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด  
271 นายศักรินทร์ ละออเอี่ยม เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิด  
272 นางมณทิรา บุญประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายการแสดง  
273 นายสุรเดช มีทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานกรรมการฝ่ายการแสดง  
274 นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายการแสดง  
275 นายวรินทร หน่ายสังขาร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายการแสดง  
276 นายจุมพล สมภาค ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายการแสดง  
277 นางสาวเกศินี ยอดแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายการแสดง  
278 นายอติชาต สามัคคี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายการแสดง  
279 นางสาวพัสสมน วงษ์ทองดีพสุ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการแสดง  
280 นางสาวธิดารัตน์ ทองขัน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการแสดง  
281 นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
282 นายสุรเดช มีทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
283 นายคเณศ เข็มปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
284 นายแมนรัตน์ วงศ์จิรวัฒนกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
285 นายแมนรัตน์ วงศ์จิรวัฒนกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
286 นางสาวเกนจิรา ศรีชุม ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
287 นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
288 นางสาวจินดารัตน์ วงษ์บุญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
289 นางสาวศศิธร สังข์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
290 นางสาวอมลรุจี แก้วประจุ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
291 นายพงศธร อ่วมกลัด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
292 นางสาวเรณู กุศลวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
293 นางสาวศุภรัตน์ สริมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
294 นางสาววันวิสา เทียมพิพาบุญกร ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
295 นางดลใจ ทันใจ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายประสานงานกลาง  
296 นายศักรินทร์ ละออเอี่ยม เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลาง  
297 นางสาวสมพิศ ขวัญจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานกลาง  
298 นางสาวชลลิดา ปรางค์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานกลาง  
299 นายศราวุธ ดีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง ประธานกรรมการ อำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
300 นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ รองประธานกรรมการ อำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
301 นายดิษย์ ปานนวม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรุ้ง กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
302 นายณัฐพล เต็งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านอิฐ กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
303 นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
304 นางรสสุคนธ์ ติณกุลกำจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
305 นางมานิตา สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มราย กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
306 นางสรวีย์ นำสินวิเชษฐชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส กรรมการและเลขานุการ อำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
307 นายศราวุธ ดีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
308 นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
309 นายดิษย์ ปานนวม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรุ้ง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
310 นายณัฐพล เต็งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านอิฐ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
311 นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
312 นางรสสุคนธ์ ติณกุลกำจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
313 นางมานิตา สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มราย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
314 นางสรวีย์ นำสินวิเชษฐชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
315 นางสรวีย์ นำสินวิเชษฐชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
316 นายพงศกร พูลสุข ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
317 นายไชยวัฒน์ ผลสันติด ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
318 นางสาวจุฑาทิพย์ คิดอ่าน ครู โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
319 นางรสสุคนธ์ ติณกุลกำจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
320 นางกาญจนากร ศรีพยัคฆ์ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
321 นางสุพัฒนี มะลิทอง ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
322 นางสุกัญญา นาคประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
323 นางวรรณประภา ไทยพยัฆ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
324 นางสาวปาริชาต กองแหวน ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
325 นางสาวนิภาวรรณ เอี่ยมสุเมธ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
326 นางนิภาวรรณ เอี่ยมสุเมธ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
327 นายธนวัฒน์ ลำเพ็ญ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
328 นางสาวปิยพร มีพัฒนะ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
329 นางสาวบงกช สำราญ ครู โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
330 นางสาวหนึ่งฤทัย นาคประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง กรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
331 นางสาวนิตยา ศรีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
332 นายศราวุธ ดีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
333 นางสาวอภิญญา ลีซ้าย ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
334 นางอรอุมา สุรัตนวนิช ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
335 นางโยธกา ช้างงาม ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
336 นายศราวุธ ดีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
337 นายณัฐพล เต็งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านอิฐ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
338 นางสาวกนกวรรณ อยู่สุข ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
339 นายสุรินทร์ จันทศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
340 นางอรอุมา สุรัตนวนิช ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
341 นางสาวนุชนาฏ พุทธชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
342 นางสาวธัญญ์สิริณทร์ ทองสร้อย ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
343 นางประมง ศรีมะโน ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
344 นางโยธกา ช้างงาม ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
345 นายพงศกร พูลสุข ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
346 นางอภิญญา จันทศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
347 นายฐิติพงษ์ จันทศรี ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
348 นายรัธพล แสงประพาฬ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
349 นางจิราวรรณ สีนวล ครู โรงเรียนวัดบ้านอิฐ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
350 นางจีรภา เงินอาจ ครู โรงเรียนวัดบ้านอิฐ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
351 นางกัญจณาฒิพ แสงศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านอิฐ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
352 นางสาวสิรินภาวรรณ สมัึครเขตร์กิจ ครู โรงเรียนวัดบ้านอิฐ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
353 นางสาวกมลชนก สีนวล ครู โรงเรียนวัดบ้านอิฐ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
354 นางสาวมินตรา ใจอ่อน ครู โรงเรียนวัดบ้านอิฐ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
355 นายสานิต คงคุ้ม ช่างสี ๔ โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
356 นายผัน ชนะพาล ช่างสี ๔ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
357 นายวสันต์ อรรถวิชัย ช่างสี ๔ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
358 นายอดุลย์ สืบสุข ช่างสี ๔ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
359 นายอรุณ คงรักษ์ ช่างสี ๔ โรงเรียนวัดบ้านอิฐ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
360 นายดนัย ฉัตรเฉลยถ้อย ช่างสี ๔ โรงเรียนวัดรุ้ง กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
361 นายวรงค์กช ขำวงษ์ ช่างสี ๔ โรงเรียนกระทุ่มราย กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
362 นางสาวเอกสุนีย์ ส่านสม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
363 นางทัศนีย์ พิทักษ์เขตต์ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพสะ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
364 นายนันท์ธวัฒน์ สกุลรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
365 นางมานิตา สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มราย ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนถุบาลเมืองอ่างทอง  
366 นางฉัตราภรณ์ ขำวงษ์ ครู โรงเรียนกระทุ่มราย รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
367 นางสาวกรรณิกา ก่อวงษ์ ครู โรงเรียนกระทุ่มราย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
368 นางสาวสุพัตรา วรรณลักษณ์ ครู โรงเรียนกระทุ่มราย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
369 นางสาวพรพรรณ ส้มทอง ครู โรงเรียนกระทุ่มราย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
370 นางสาวกุลสิริยา ชูยิ่งสกุลทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
371 นายอาทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
372 นางสาวเอกสุนีย์ ส่านสม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
373 นางสาวธัญญ์สิริณทร์ ทองสร้อย ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
374 นายศราวุธ ดีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
375 นางสาวนุชนาฏ พุทธชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) รองประธานกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
376 นางอำนวย ภาคฐิน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
377 นางไพรัช ช่วงชู ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
378 นางขวัญเรือน เอนกศรี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
379 นางโยธกา ช้างงาม ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหาร ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง  
380 สิบโทดุสิต คุมมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล ประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
381 นายดิเรก สุขศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
382 นางวิมลรัตน์ คันธานุรักษ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
383 นางฐิติมา เกษวงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
384 ว่าที่ร้อยเอก อริยวรรธต์ หนุมาร ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
385 นางชุติกา ผดุงชัย ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
386 นางสาวภัทรวดี แตรสังค์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
387 นายอำนาจ มารยาท ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล กรรมการและเลขานุการ อำนวยการ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
388 นายดิเรก สุขศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
389 นายธีระ สุภาวิมล ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
390 นายมนตรี รื่นสุข ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
391 นายศุภวิทย์ จันทพันธุ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
392 นางสาวพิมลมาศ วัดเช่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
393 ว่าที่ ร.ต.ศุภลักษณ์ ลิ้มถาวรรักษ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
394 นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
395 นายณรงค์ สังข์สอาด ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
396 นางวนิดา อุดมวิชิตกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
397 นางสาวกัลยรักษ์ เรียบร้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
398 นายสุรสิทธิ์ ภูแฉล้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.อ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล  
399 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
400 นายศราวุธ ดีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
401 นายณนพพล เสนาะดนตรี ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
402 นายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
403 นายฉลอง อำพันเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
404 นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชปักษี กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
405 สิบโทดุสิต คุมมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
406 นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล  
407 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายติดตามประเมินผล  
408 นางดาวรุ่ง บุญถนอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายติดตามประเมินผล  
409 นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายติดตามประเมินผล  
410 นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.อ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายติดตามประเมินผล  
411 นายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและรายงานผล  
412 นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.อ่างทอง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและรายงานผล  
413 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและรายงานผล  
414 นายนพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุกลาง  
415 นางชลธิชา พงศ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุกลาง  
416 นางสาวอรุณี จึงสวัสดิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุกลาง  
417 นางธัญญารัตน์ จันทร์แก้ว นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุกลาง  
418 นางสายสุนีย์ ควรมิตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุกลาง  
419 นางสาวสุภา พงษ์หวั่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุกลาง  
420 นางอรนุช ชูเทียน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุกลาง  
421 นางอังคณา อินทร์สุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุกลาง  
422 นางอัมพรรณ หอมกรุ่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน-พัสดุกลาง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]