สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 167 โรงเรียนกระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) 6 10 8
2 004 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 11 22 12
3 005 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 11 16 15
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 26 43 40
5 007 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 4 15 7
6 008 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 10 15 13
7 009 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 11 18 17
8 010 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 54 148 87
9 022 โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 9 18 15
10 023 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) 2 5 4
11 024 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 0 0 0
12 025 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 5 6 6
13 027 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 0 0 0
14 028 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 48 106 78
15 029 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 0 0 0
16 030 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 9 21 14
17 031 โรงเรียนบ้านอิฐ 0 0 0
18 026 โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 1 1 1
19 032 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 8 12 9
20 033 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 7 19 12
21 036 โรงเรียนวัดกำแพง 2 4 3
22 040 โรงเรียนวัดขุมทอง 2 7 4
23 039 โรงเรียนวัดข่อย 1 5 2
24 041 โรงเรียนวัดคลองพูล 5 7 7
25 042 โรงเรียนวัดคลองสำโรง 2 6 2
26 168 โรงเรียนวัดคำหยาด 6 18 11
27 045 โรงเรียนวัดงิ้วราย 12 16 15
28 048 โรงเรียนวัดจันทราราม 0 0 0
29 046 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 11 26 18
30 047 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 2 12 3
31 049 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ"ธรรมะวิทยาทาน" 1 2 2
32 051 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 25 69 44
33 056 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 4 10 6
34 057 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 8 31 15
35 055 โรงเรียนวัดต้นทอง 4 11 8
36 059 โรงเรียนวัดถนน 12 37 13
37 170 โรงเรียนวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) 11 14 13
38 061 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 1 1 1
39 169 โรงเรียนวัดทางพระ 10 17 15
40 068 โรงเรียนวัดทำนบ 0 0 0
41 067 โรงเรียนวัดท่า 0 0 0
42 063 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 23 50 37
43 064 โรงเรียนวัดท่าตลาด 3 10 6
44 171 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) 7 8 8
45 062 โรงเรียนวัดท่าโขลง 5 11 8
46 065 โรงเรียนวัดท้ายย่าน 0 0 0
47 072 โรงเรียนวัดนางชำ 8 10 10
48 073 โรงเรียนวัดนางเล่ว 27 67 40
49 071 โรงเรียนวัดน้อย 5 12 8
50 074 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 18 23 18
51 075 โรงเรียนวัดบางจักร 0 0 0
52 082 โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 0 0 0
53 081 โรงเรียนวัดบุญเกิด 1 2 2
54 077 โรงเรียนวัดบ้านป่า 39 84 58
55 078 โรงเรียนวัดบ้านพราน 12 38 23
56 080 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 2 5 4
57 079 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 20 33 27
58 076 โรงเรียนวัดบ้านแก 13 32 20
59 087 โรงเรียนวัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) 8 15 13
60 088 โรงเรียนวัดป่ามุนี 6 11 8
61 092 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 5 20 9
62 101 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 12 31 16
63 103 โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 12 33 19
64 104 โรงเรียนวัดมหานาม 15 30 15
65 105 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 78 164 118
66 106 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 3 11 5
67 102 โรงเรียนวัดม่วงคัน 6 8 8
68 107 โรงเรียนวัดยาง 2 10 4
69 108 โรงเรียนวัดยางช้าย 9 18 9
70 109 โรงเรียนวัดยางทอง 3 6 5
71 110 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 20 29 24
72 112 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 1 1
73 113 โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 4 9 5
74 114 โรงเรียนวัดราชปักษี 1 12 5
75 115 โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 3 8 3
76 116 โรงเรียนวัดรุ้ง 11 17 13
77 117 โรงเรียนวัดละมุด 8 17 10
78 118 โรงเรียนวัดลั่นทม 9 13 9
79 119 โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 16 30 22
80 120 โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 3 7 6
81 121 โรงเรียนวัดลานช้าง 0 0 0
82 122 โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 4 9 8
83 123 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 3 8 3
84 124 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 7 10 8
85 125 โรงเรียนวัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) 17 27 17
86 126 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 3 7 6
87 175 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ 2 2 2
88 128 โรงเรียนวัดศาลาดิน 2 3 3
89 129 โรงเรียนวัดสนธิธรรม 4 6 5
90 131 โรงเรียนวัดสว่าง 2 2 2
91 133 โรงเรียนวัดสามขาว 5 9 8
92 172 โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) 15 28 21
93 132 โรงเรียนวัดสามโก้ 1 2 1
94 135 โรงเรียนวัดสิทธาราม 13 39 19
95 136 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 38 101 56
96 137 โรงเรียนวัดสี่ร้อย 5 6 6
97 138 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 20 47 29
98 139 โรงเรียนวัดหนองกร่าง 3 5 3
99 140 โรงเรียนวัดหนองยาง 30 39 36
100 141 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 5 11 8
101 142 โรงเรียนวัดหลวง 0 0 0
102 143 โรงเรียนวัดหลักแก้ว 20 36 25
103 146 โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 13 22 18
104 147 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 13 26 21
105 144 โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 5 18 8
106 145 โรงเรียนวัดห้วยโรง 4 6 6
107 149 โรงเรียนวัดอบทม 16 31 23
108 150 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 2 4 3
109 037 โรงเรียนวัดเกษทอง 3 11 5
110 050 โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 3 4 3
111 054 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 15 25 22
112 111 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 3 3 3
113 151 โรงเรียนวัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) 4 17 9
114 038 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 15 46 31
115 089 โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 6 11 6
116 173 โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) 13 22 20
117 044 โรงเรียนวัดโคศุภราช 3 6 6
118 174 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 2 5 4
119 085 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาศวิทยาคาร) 0 0 0
120 086 โรงเรียนวัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 10 29 17
121 083 โรงเรียนวัดโบสถ์(ไชโย) 0 0 0
122 093 โรงเรียนวัดโพทูล 1 1 1
123 097 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 8 12 11
124 099 โรงเรียนวัดโพธิ์ 0 0 0
125 095 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 3 8 6
126 096 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 1 3 2
127 098 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1 3 2
128 094 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 3 5 4
129 100 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 20 46 35
130 148 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 1 2 2
131 053 โรงเรียนวัดไชโย 65 124 97
132 058 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 1 2 2
133 069 โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 4 6 4
134 070 โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 3 3 3
135 090 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 2 21 7
136 091 โรงเรียนวัดไผ่วง 5 12 9
137 156 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 6 8 6
138 157 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 14 37 21
139 162 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 50 118 79
140 163 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 3 3 3
141 164 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 65 164 108
142 160 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 4 5 5
143 165 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 34 53 45
144 159 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 2 3 3
145 015 โรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 3 3 3
146 021 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 3 5 5
147 034 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 5 8 6
148 035 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 8 37 18
149 130 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 18 51 31
150 152 โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ 0 0 0
151 153 โรงเรียนสนิทวิทยา 6 7 6
152 158 โรงเรียนอนุบาลพูนสุข 0 0 0
153 161 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 0 0 0
154 166 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 12 23 17
155 003 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 1 1 1
156 012 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 1 36 5
157 013 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 10 10 10
158 014 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 32 73 43
159 018 โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร 1 2 2
160 020 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน 0 0 0
161 016 โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง 0 0 0
162 019 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข 3 6 5
163 017 โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตย์ 0 0 0
รวม 1487 3237 2194
5431

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]