สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 5-10,17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรภัทร  เพ็งภาค
 
1. นางรวิอร  งามเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วงษ์แก้ว
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   วุฒิโส
 
1. นางลาวัลย์   ศรีเงินยวง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงณัชลิดา  คงบุตร
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงสุวิมล  วงษ์กันยา
 
1. นางนฤมล  บูขุนทด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   โพธิ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ขาวนวล
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อุตเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวอณัฐชา  ท้าวประสิทธิ์
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  พลโก
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธุ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงธิญาดา  อินทร์วิเชียร
 
1. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  นามมะปราง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรีย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏยา  อ่อนละมูล
 
1. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  พัฒนเวศน์
 
1. นางสาวปิยพร  เจริญมั่นคง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวเสาวนีย์   ตุ่นแก้ว
 
1. นางพัชรี   พงษ์พานิช
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวเยาวลักษณ์  คงทิพย์ปัญญา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อุตเจริญ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  ห่อทอง
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธุ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวสุภัตรา  อินทรเทศ
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวศิริกัญญา  ทองบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวพรทิตา   พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางสาวนภาภรณ์  บรรพต
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวชลดา  เรืองเดช
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวธนภรณ์  อุ้ยคำ
 
1. นางนฤมล  บูขุนทด
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวปนัดดา  ชะอ้อนรัมย์
 
1. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวภัสสร  ผดุงภักดิ์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  เจริญสุข
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวอโรชา  รัตนชูศรี
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงรุจิรา  ดีจริง
 
1. นางสุชีรา  โกมโลทก
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงอลิชา  โมราบุตร
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ   กัลวิโล
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงอารียา   นกยาง
 
1. นางวรรณภรณ์   ภูยาดาว
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายอมรินทร์  อินต๊ะ
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวริศา  วินิจพงษ์พันธ์
 
1. นางสาวสุนิษา  ภู่เพชร
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ชมภูพันธ์
 
1. นางดวงพร  ภู่ระหงษ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณี  ทิศฟองดี
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพลอย  แก้วโชติ
 
1. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  ดวงเดือน
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวอภิชญา  นามวงค์
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวปุณยนุช  กาญจนาคม
 
1. นางดวงพร  ภู่ระหงษ์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธนัท  ตรงธรรมกิจ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   สัมพันธ์อภัย
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  พวงมะลิ
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวฟ้ารุ่ง  ยุวรรชนะ
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีพลกรัง
 
1. นางสุชีรา  โกมโลทก
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวมัลลิกา   พูลพงษ์
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์   มะลิมาตร์
 
1. นางสาวพรรณราย   ธนสัตย์สถิตย์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงสุมิตรา  งามขำ
 
1. นางสาวโชติกา  เนตรหาญ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวารินทร์ญา   นิ่มน้อย
 
1. นางสาวขนิษฐา    แสงภักดี
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  นิลาบุตร
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายภริตพร   คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายบวร  อุทัยศรี
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  วุฒิยานันท์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงไอลดา  รัสดีดวง
 
1. นางวรางคณา  ภารสงัด
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เลิศพริ้ง
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิติธัช   พรหมณี
 
1. นางสาวจันทิมา  ศรีวิรัตน์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวญาณิน  จูพานิชย์
 
1. นางบุญลือ  มากหลาย
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวฐิติรัตน์   แสงสว่าง
 
1. นางสาวขนิษฐา   แสงภักดี
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกาญจนี  ศรีสุข
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวฉัตรสุดา  หงษ์นิมิตร
 
1. นางสาวพุทธชาติ  กาวิไล
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาววันวิสา  วันดีศรี
 
1. นางวรางคณา  ภารสงัด
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวขวัญพร  คำติ๊บ
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวอภิสมีย  มีศรี
 
1. นางสาวโชติกา  เนตรหาญ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพิมระภัทร  ฟูบุญมา
 
1. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเสริฐการ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  ปานนท์
 
1. นางสาวณัฏฐวี  สุนา
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เกตุจำปา
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  จำเนียรธรรม
 
1. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงนันทนัช   พิมมะ
 
1. นางสาวเพียงใจ   คำพู
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  กูกขุนทด
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณราย  รุ่งเต่า
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อุตเจริญ
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธมนวรรณ   ศศิบุตร
 
1. นางสาวธนัชชา   รอดพวง
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิศา  มณีสาย
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงเมยาวี  ศรีสังข์
 
1. นางสาวมานิตา   ปานะถึก
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงสุพาณี  ซื่อตรง
 
1. นางสาวพุทธชาติ  กาวิไล
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกุลวดี  ทาแก้ว
 
1. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวสุนิสา   พอเณร
 
1. นางสาวเพียงใจ   คำพู
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวพลอยมณีโชค   วงษ์มอญ
 
1. นางสาวสายนที   มั่นสลุง
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 73.5 เงิน 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวณัชลิตา  คงบุตร
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวปาริชาติ  ชมป้อม
 
1. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวสุกัญญา  ไชยา
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวอาภัสรา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวน้ำค้าง  ฟักขาว
 
1. นางสาวพุทธชาติ  กาวิไล
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  โตจานสิงห์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  เจริญสุข
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  หนักเพ็ชร
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิสรา  ขันกสิกรรม
 
1. นางสาวอุษา  สุวรรณโชติ
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   อาจพังเทียม
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงมาริสา  ขันตี
 
1. นางอัมภา  ไทยจำนงค์ศิลป์
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนัฐยาภรณ์   มณีโรจน์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ยี่สุ้นแสง
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
 
1. นางสาวพุทธชาติ  กาวิไล
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เจิมชัยภูมิ
 
1. นางสาวเรวดี  เสนาะสลุง
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงธราภรณ์   อินทร์สำราญ
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สว่างศรี
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาววิริยาภรณ์   หนูสอนศรี
 
1. นางลดาวัลย์   ช้างเนียม
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนันท์ทภัส  ผดุงศิริพาณิชย์
 
1. นางวรรณพร  ธนถมทอง
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวเบญจพร   ขวัญเมือง
 
1. นางสาวขนิษฐา   แสงภักดี
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวเพ็ญนภา  สวนฉ่ำ
 
1. นางอัมภา  ไทยจำนงค์ศิลป์
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชาลินี  เชื้อตาเมฆ
 
1. นางสาวเรวดี  เสนาะสลุง
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายเฟื่องระบิล  ภาคเมธี
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาววรินทร์  กลีบสมุทร
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวภัชราภรณ์  จำเนียรบุญ
 
1. นางสาวพุทธชาติ  กาวิไล
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  คัมภิรา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ยิ่งยงสกุลไพบูลย์
 
1. นายจรรยวรรธน์  ลิ้มสร้อยเพชร
2. นางสาวสุนิษา  ภู่เพชร
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงทาริกา  มณีโชติ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เมืองจันทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกานต์ญาดา   ฮั่วจั่น
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ   คำกา
 
1. นางสาวกรวรรณ   เคยเคล้า
2. นางสาวเพ็ญพรรณ   กัลวิโล
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายบุญรัตน์  เเสงวรรณ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงสุวรรณ์
 
1. นางทัดดาว  สาระกูล
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจิราพร  ไทยธรรม
2. เด็กหญิงยุพเรศ  ทองคำ
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนพ
2. นางสาวสุราลัย  สีด้วง
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  เผือกแผ้ว
2. เด็กหญิงมาราตรี   แสนแก้ว
 
1. นางปิยะนุช   สระแก้ว
2. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชริญา  นาทาม
2. เด็กหญิงอาภัสรา  เยาวรัตน์
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
2. นางสาวมานิตา   ปานะถึก
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งรัก  ล้อมงคลทอง
2. เด็กหญิงภมรรัตต์  รุ่งโต
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อุตเจริญ
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกชกร   เทียมเศวตร์
2. เด็กหญิงวรัชยา   กะพงษ์ทอง
 
1. นางภิรมย์   มุขแจ้ง
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  มูลวงศรี
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  กิ่งโพธิ์
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นายปรเมษฐ์  เหมือนจันทร์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายราเชนทร์  ไชยหงส์ษา
2. นางสาวอรวิน  สังขพงษ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวภัทรวดี   พยัคโค
2. นางสาวศศิกานต์  อนุโชติ
 
1. นางภิรมย์   มุขแจ้ง
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนรมน   บุญมี
2. นางสาวเกศสิริภรณ์   พิมพา
 
1. นางสาวจันทิมา   ศรีวิรัตน์
2. นายอนุชิต  กิ่งก้าน
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายนนทพัทธ์  นิลพิทักษ์กุล
2. นายประทักษ์  คุปติวิทยากุล
 
1. นายสุดสาคร  อินทร์ทอง
2. นางสาวสุภาพรรณ  เจริญทัศน์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวฑิฆัมพร  คำอินทร์
2. นางสาวสุภารัตน์  เนาเนินทอง
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
2. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวธิดารัตน์  พุ่มจำปา
2. นางสาวพลอยทับทิม  เกลียวประเสริฐ
 
1. นายทวีศักดิ์  เมิงขันหมาก
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวภัทราวดี  สิมสา
2. นางสาวภัทรีพรรณ  สิมสา
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
2. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวกัลยรัตน์  หงษ์วิจิตร
2. นางสาวพัชรพร  สกุลอินทร์
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นายปรเมษฐ์  เหมือนจันทร์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชลธิชา   แปกลาง
2. นางสาวพรพรรณ  เสวตพันธ์
 
1. นางทัดดาว  สาระกูล
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  สังขทิม
2. เด็กชายชัชนันท์  จูพานิชย์
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
2. นางสาวชลทิพย์  อาจยุทธ
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายภาคิน  กองทอง
2. เด็กชายยศวริศ  ดิสสระ
 
1. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   สุขวงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงพรนภัส   เทียมจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา   แสงภักดี
2. นางสาวเพียงใจ   คำพู
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจตสุวรัตนมณี
2. เด็กหญิงรัตนาพร  เฉลยวาเรศ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นายปรเมษฐ์  เหมือนจันทร์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ขัดปัญญา
2. เด็กชายนรวิชญ์  จันขุนทด
 
1. นางแสงอุษา  แสนสวย
2. นางสาวดลญา  เพ็งสีดา
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิดา  มาสอน
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชื่นชม
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิง มณีรัตนา  แหวนทอง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   บุญเพ็ง
 
1. นางสาวสุวารี  อุดหนุน
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   โพธิ์เพ็ญ
2. เด็กหญิงธัญวลัย  หงสะตัน
 
1. นางสาวสายนที   มั่นสลุง
2. นางสาวธนัชชา   รอดพวง
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสาวรีย์  มูลลาว
 
1. นางสุวารี  อุดหนุน
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวภิญญดา  กำลังเจริญ
 
1. นางประนอม  ชาวกงจักร
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชุติมา  เชื้อตาเมฆ
 
1. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายพิชิต   จันทรจามร
 
1. นางสาวพรรณราย   ธนสัตย์สถิตย์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวศศิมาพร  วัดแก้ว
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวภิญญดา  กลัดเนินกุ่ม
 
1. นางสาวอัญชรีภรณ์  ฟักทอง
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวธัญญารัตน์   อยู่สมบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  กองสกูล
 
1. นางเยาวเรศ  จันทร์กระจ่าง
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธัญชนก   โชคถวาย
 
1. นางสาววาริน   ไทยศิริ
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายอดิรุจ  ท้วมพุดซา
 
1. นายนายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐพล  แก้วคง
 
1. นางธัญวลัย  ชีเรไร
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายอมรินทร์  อินต๊ะ
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ขจรนาม
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสาวจิณณพัต  การบรรจง
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงศิลารัตน์  ช่วยณรงค์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศิริธร
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายเรืองวุฒิ  สีดาจันทร์
 
1. นางสาวดวงใจ  จินดาดี
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายอภิเศรษฐ์   ณ ถลาง
 
1. นางรัตนาภรณ์   กุมผัน
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายนฤดม  หมีอิ่ม
 
1. นางบุญปรุง  เค้าศรีวงษ์
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชนาภัทร  ทองเสาร์
 
1. นางปราณี  เอี่ยมเนตร์
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวพิมพ์ลภัทร  สุระแย้ม
 
1. นางสาวฉัตรวารินทร์  ตาสว่าง
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายเอกรักษ์  ศรีสว่าง
 
1. นางธัญวลัย  ชีเรไร
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายกิตธิกรณ์  กุลวัฒชัยสีห์
 
1. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายภัทรพล  ภาคสังข์
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวสุพิชญา  ตระกูลฤทธิ์
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง
 
146 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนใจ
2. เด็กหญิงประภัสสร  หอมกระแจะ
3. เด็กชายภูรินทร์  บุราคร
 
1. นางนาลอน  จริยาธนบำเพ็ญ
2. นางสุพัตรา  เรืองพิศาล
 
147 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์   สวัสดิผล
2. เด็กหญิงฐิตา   โบว์ศิริกุลเดชา
3. เด็กหญิงธนพร  นุชนง
 
1. นายละออง  นิลทสุข
2. นางชุติมา   นิลทสุข
 
148 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  รินรัมย์
2. นางสาวนภัสวรรณ  กองวงศ์
3. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สงวน
 
1. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
2. นายอนุกูล  สังข์อ่ำ
 
149 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกิติกาญจน์   ตุงคะเสรีรักษ์
2. นางสาวพิมลภัทร   จันทร์ฉ่ำ
3. นายศุภกร   ประทุมวงษ์
 
1. นางดรุณวรรณ   ดุษฎีพักตร์
2. นายอภินันท์   แพงสิม
 
150 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวพรรณธร    บุญมี
2. นางสาววริศรา   รอดเดชา
3. นางสาวอุมาภรณ์    แจ้งประดิษฐ์
 
1. นางกนิษฐ์ชามน   หนูทอง
2. นางสาวปัญณวีย์    คงพันปี
 
151 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงนาตาชา  วงศ์หาญ
2. เด็กหญิงพรรณราย  รุ่งเต่า
3. เด็กชายสิรวิชญ์   พุกทอง
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
2. นายณัฐพล  จิตเย็น
 
152 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกัลยาณี   มหาทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทองหลอม
3. เด็กหญิงสโรชา   นาคจั่น
 
1. นางดรุณวรรณ   ดุษฎีพักตร์
2. นายอภินันท์   แพงสิม
 
153 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันย์กนิษฐ์    บุญมี
2. เด็กหญิงณภัทร   มีศรีสุข
3. เด็กหญิงนภสร   โมทะจิตต์
 
1. นางสาวเปรมฤดี   เปรมพงษ์
2. นางสาวสิริยุพา   บุญเพิ่ม
 
154 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงจุณรณี  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  กุมภาพันธ์
3. เด็กหญิงวรัทยา  แก้วสุข
 
1. นางพรนิภา  ผลาหาญ
2. นางสาวมัฑนา  ประชีพฉาย
 
155 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกรกัญญา  กลิ่นบัว
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  มุขพันธ์
3. เด็กหญิงพิชญา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
2. นายอนุกูล  สังข์อ่ำ
 
156 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงนันทนัช  พิมมะ
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ยะงาม
3. เด็กหญิงสุรางคณา  กะฐินเทศ
 
1. นางสาวนิตย์ยา  ทองบุญ
2. นางภิรชามญชุ์  แสงสว่าง
 
157 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกัลยา  ไทยปิยะ
2. นางสาวฉันทิศา  สืบทอง
3. นางสาวสุชาดา  ปิ่นทอง
 
1. นางสิริวิมล  ทะมาดี
2. นางสาวพรพรรณ์  ยางกลาง
 
158 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวนาตชา  อินทโชติ
2. นางสาวบุณยาพร  ดอนชาไพร
3. นางสาวพราวเพชร  ทองสุขงาม
 
1. นางสาววินา  บุญยัง
2. นางภิรชามญชุ์  แสงสว่าง
 
159 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวธารทิพย์  ศิริคุณ
2. นายวศิน  แพร่พิพัฒน์มงคล
3. นางสาวเมธาพร  จินณวงษ์
 
1. นางอนงค์  อารีรักษ์
2. นางนพวัลย์  เมืองแสน
 
160 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชลภฤต   คงช่วย
2. นางสาวฑณิฎา   มิ่งมิตรไทยกูล
3. นางสาวสุวพร   เอกประเสริฐ
 
1. นางกรรณทิมา   ก้อนทอง
2. นางสาวธัญญริญญ์   จิรกุลธนศิริโชติ
 
161 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชนากานต์   เสนะ
2. นายนคร   เจริญผล
3. นางสาวบัณฑิตา   กมลเขต
 
1. นางดรุณวรรณ   ดุษฎีพักตร์
2. นายอภินันท์  แพงสิม
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ปราโมทย์
2. เด็กชายอัคคเดช   สุวรรณลังกา
 
1. นายธนดล   เสนเกลี้ยง
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐ์   ภูสุดสูง
2. เด็กชายศุภโชค   บุตรกุล
 
1. นางมณีรัตน์   พารา
2. นางสาวอัญชลี   ทุจิ
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจิณณพัต  วงษ์แดง
2. นางสาวพรนภา  จรูญโสตร
 
1. นางสาวศศินา  ทองพันธ์
2. นายกฤษฎา  สกุลพงษ์
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แดงศรี
2. เด็กชายธเนศ  ทรัพย์สถาผล
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ยาบุญ
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญภรณ์  ปินตา
2. เด็กหญิงปพิชญา  ฉวีลักษณ์
 
1. นางปราณี  อัมพะเศวต
2. นางสาวดวงใจ  จินดาดี
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายภูริวัฒน์  สวามิภักดิ์
2. เด็กชายวัชรพงศ์  แสงลี
 
1. นายชวนัท  อัมพะเศวต
2. นางสาววงเดือน  อินทนิเวศน์
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายปริญญากร   โรจนาศรีรัตน์
2. นายภาคภูมิ   หินอ่อน
 
1. นายธนดล   เสนเกลี้ยง
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา   กำเนิดพันธ์
2. นางสาววทัยพรรณ  สันติประชา
 
1. นางดวงพร   ชาลีรัตน์
2. นางสาวศศิธร   มูลชาติ
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายชนินท์  ซุงหล้า
2. นายพงศธร  แสงลี
 
1. นางสาวกุลนันทน์  ม่วงสนธิ์
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจิราวรรณ  มุ่งเกิด
2. นางสาวนารีรัตน์  สุฤทธิ์
 
1. นางสาวศศินา  ทองพันธ์
2. นายกฤษฎา  สกุลพงษ์
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายชัยธีรนันท์  บุญมา
 
1. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายกฤษดา  วันดาคุณ
 
1. นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธุวพัส   กิจบำรุง
 
1. นางปุณยนุช   แก้วพาดี
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนภูมิ   แก้วสุขผ่อง
 
1. นางสาวอุมาพร   สินปรุ
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายวสวัตดิ์  เฉลยจันทร์
 
1. นางประทุม  เชื้อมอญ
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมล  ฐานะกาญจน์
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิกร
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงปรัชญา  จิตร์ดี
 
1. นางสาวพิมพ์อัปสรณ์  ทวีวงษ์
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายนวพรรษ  ศรสุวรรณ์
 
1. นางพจนีย์  เฉลิมวัฒน์
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงเมยาวี  ศรีสังข์
 
1. นางปราณี  อัมพะเศวต
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสกุลณา  ศรีเนตร
 
1. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาววรารัตน์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางประทุม  เชื้อมอญ
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา   น้อยอำไพ
 
1. นางเจษฎากร   ลีศุภนานนท์
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายศุจิวรรษ  สงวนสุทธิ์
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พุฒิประสิทธิ์
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายสหรัถ   ศรีเพ็ชร
 
1. นางปุณยนุช   แก้วพาดี
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายเจษฎาง  ปริศนานันทกุล
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวมาริสา  บุญพึ่ง
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายภัทรพงศ์  เหงียบกุล
 
1. นางอัจฉรา  ลุนภูงา
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายจตุพล   พาพิมพ์
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายพินิติ  กลีบจำปา
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวจณิสตา  คชะ
 
1. นางสาววรรณดี  เสงี่ยมศรี
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายนัฐพล  พุ่มพวง
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  ฝ่ายสิงห์
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พุฒิประสิทธิ์
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายคงเอก  นิติไกรนนท์
2. เด็กชายวรัท  ทุมพงษ์
 
1. นางุ่รุ่งนภา  สงวนรักษ์
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธันยาบูรณ์พิภพ   วงษ์ศิลป์
2. เด็กชายสรวิชญ์   รุ่งถาวรวงศ์
 
1. นายศรัญ   หรีกประโคน
2. นางพิชญา   พันเพชร์
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายรติวัติ   สินิทธ์กุล
2. เด็กชายเพ็งกร   แสนฤาชา
 
1. นางรัตนาภรณ์   กุมผัน
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏยา  อ่อนละมูล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แพรพับ
 
1. นางพจนีย์  เฉลิมวัฒน์
2. นางสาวจารุนันท์  เงินเหรียญ
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  กัณหาหวล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พันธุเกตุ
 
1. นางสาวดวงใจ  จินดาดี
2. นางปราณี  อัมพะเศวต
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายนรวิชญ์  เมืองสันต์
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ทองคล้อย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ยาบุญ
2. นางสาวจุฑามาศ  วรเมทิน
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงธณัชชา  ใสสุทธิ์
2. เด็กหญิงมุกตาภา  รามัญกิจ
 
1. นางสาวนิตย์ยา  ทองบุญ
2. นางภิรชามญชุ์  แสงสว่าง
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  จันทร์มีชัย
2. เด็กชายรชต  ไพรศรีจันทร์
 
1. นายณัฐพล  จิตเย็น
2. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายปรินทร  สาจันทึก
 
1. นางสาวณิชาภา  พรหมพินิจ
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายณภัทร   สิริกุลชัยนันท์
 
1. นางรัตนาภรณ์   กุมผัน
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายศักดิ์ศิริ  หวังอ้อมกลาง
 
1. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวปราณปริยา  ศรีประจันทร์
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายพีรวัฒน์  สีสอน
 
1. นายณัฐพล  จิตเย็น
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวช่อผกา  เขียวสะอาด
 
1. นางสาววินา  บุญยัง
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤติน   เชาวกาญจน์
 
1. นางสาวธัญญริญญ์   จิรกุลธนศิริโชติ
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อาจแก้ว
 
1. นางสาววรรณดี  เสงี่ยมศรี
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวมลชสร  บุญรัตน์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ยาบุญ
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจิรัชญา   จุลวรรณ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   ยี่สุ่นแย้ม
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีโสภา
 
1. นายกฤษฎา  สกุลพงษ์
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนาธิป   คูณตาแสง
 
1. นางจารุณี   สีหนาท
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงสุวัจนีย์  แพงแสงสุก
 
1. นางสาวณัฐสุภา  ภาพสิงห์
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  กลับใจ
 
1. นายภูริวิชญ์  สสิกาญจน์
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญอนันต์
 
1. นางรภัสสรณ์  ช่วยบุญ
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บ่วงนาค
 
1. นางสาวพิมพ์อัปสรณ์  ทวีวงษ์
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พิมพ์สว่าง
 
1. นางสาวจารุนันท์  เงินเหรียญ
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายสรศักดิ์  สนม
 
1. นางสาวนิตย์ยา  ทองบุญ
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาววรัญญา   จันทร์ฟัก
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   ยี่สุ่นแย้ม
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาววิลาสินี  กลีบเกษร
 
1. นางสาวภคินี  โป๊ะคงมี
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายจิรสิน  คำเสงี่ยม
 
1. นางสาววินา  บุญยัง
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวศิริลักษณ์  กันนิภา
 
1. นางสาวพิมพ์อัปสรณ์  ทวีวงษ์
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวรวิสรา  เอี่ยมสุดใจ
 
1. นางสาววรรณดี  เสงี่ยมศรี
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายณัฐดนัย  ปูสนหอม
 
1. นางโสภี  วงค์ราษฎร์
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  พวงมะลิ
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกาญจน์   พรหมมา
 
1. นางสาวธัญญริญญ์   จิรกุลธนศิริโชติ
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายสุภัทรพงษ์  ฉายากุล
 
1. นายภูริวิชญ์  สสิกาญจน์
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธีริศรา   ผู้วิศัลย์
 
1. นางสาวกฤษณา   พิทย์เลิศพิทักษ์
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐวศา  เศรษฐพฤกษา
 
1. นางสุปราณี  ทองอยู่
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายขวัญชัย  พรมเดช
 
1. นางอนงค์  อารีรักษ์
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายคณิศร   คำมาพล
 
1. นางสาวปัญณวีย์   คงพันปี
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงวารีรัตน์  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรเมทิน
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายกรรณภิรมย์  รัตนสุวรรณ
 
1. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายเมธาพร  อุ่นอ่อน
 
1. นางสาวอัจฉรา  ลุนภูงา
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายนวพล  สุวาท
 
1. นายภูริวิชญ์  สสิกาญจน์
 
237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกาลัญญุตา  รอดแก้ว
2. เด็กหญิงพรณพรรณ  นิจจอหอ
3. เด็กหญิงศิลารัตน์  ช่วยรณงค์
 
1. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์
2. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก
 
238 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยาพร  บุญทับ
2. เด็กหญิงพรชนก  อินทร์ชัย
3. เด็กหญิงอิงฟ้า  เสนาปิน
 
1. นางสาวลำภู  บุญธรรม
2. นางสาวขวัญตา  กางแก้ว
 
239 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  เที่ยงอยู่
2. เด็กชายธนวุฒิ  ชูมงคล
3. เด็กชายธนาเทพ  ชูมงคล
 
1. นางสาหร่าย  พันธ์น้อย
2. นางศศิพร  พงษ์ภู
 
240 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงปัญญาวี    ธูปดี
2. เด็กหญิงภูริสา   จันทร์โอ
3. เด็กหญิงอภิชญา   ปูรณัน
 
1. นางสาววิภารัตน์    ทัพพระจันทร์
2. นางโชติกา   ศิลาพัฒน์
 
241 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวนิดา  ตรงดี
2. เด็กหญิงอรไพลิน   วงษ์เงิน
3. เด็กหญิงอารียา   นกยาง
 
1. นางณัฐกมล  สุกุมลนันทน์
2. นางอัญชนา  เฉลิมวัฒน์
 
242 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงฉัตรญาดา  ฤาไชย
2. เด็กชายชัยมนัส  แอบสุข
3. เด็กหญิงพิชารัตน์  ราชสีห์
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นางสุกัญญา  พันทุกข์
 
243 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายกมัยธร  กิ่งโก้
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญบรรจง
3. เด็กหญิงธิดา  เหมือนใจ
 
1. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
2. นางสาวภัทรวรรณ  สายแวว
 
244 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   ยี่ยวน
2. เด็กหญิงอัญชิตา   รุกขชาติ
3. เด็กหญิงเอวิตา  รุกขชาติ
 
1. นายรักชาติ  ภูชะอุ่ม
2. นางจริยา  ภูชะอุ่ม
 
245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพจน์  มาเกิด
2. เด็กชายกฤษณะ  เลิศพริ้ง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เปี่ยมวัฒนา
 
1. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน
2. นางสาวปาริชาติ  คำมูลพงษ์
 
246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนิศาชล  คงช่วย
2. นายวัชรพงษ์  สุพรรณ์
3. นายวิชญ์  ชำนาญเสือ
 
1. นางสาวปัณณกัญญาษถ์  ชีพพานิช
2. นางสาวสมนึก  น้อยหลง
 
247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติบดี   วงษ์นิล
2. นางสาวจิรดา   ควรพันธ์
3. นายรุจกษิดิ์ภูมิ   เทพบาล
 
1. นางสาวสิริพร   ท้วมไทย
2. นางสาวปวินดา   ทรงมิตร
 
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกาญประภา  ปัญญาชน
2. นางสาวสุทธิดา  รัตนธิวัฒ
3. นางสาวสุนิสา  ทองเสงี่ยม
 
1. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์
2. นายเจนบดินทร์  ยศปินตา
 
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวกิตติญา  สีหนุ
2. นายกิตติพัฒน์  พานวงษ์
3. นางสาวเยนริสา  เผ่าพันธุ์แสงสุริยา
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นางสุกัญญา  พันทุกข์
 
250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกฤษดา  พาภักดี
2. นางสาวณัฐภรณ์  พรมชาติ
3. นางสาวภคจิรา  ทาอุบล
 
1. นางสาวสุนิสา   เฉยดิษฐ์
2. นางสาวธมลวรรณ   แสงสว่าง
 
251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวณนิจกมล  ศิริโพธิ์
2. นายยุทธศักดิ์  เหลือนับ
3. นางสาวหฤทัย  กุลสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวชลลดา   แสงศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์   แสงสว่าง
3. นางสาวสุนิสา   พอเณร
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
2. นางสาวฉัตรสุดา  หงอกชัย
 
253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวธนวรรณ  ชมบุญมี
2. นางสาวภัทชรัตน์  เอี่ยมสุวรรณ์
3. นายเสกสรร  กองบุบผา
 
1. นางสาวสิรินัดดา  ร่วมพร
2. นายประยุทธ  ไทยกลาง
 
254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวธนวันต์  จำปาเงิน
2. นางสาวปนัดดา  คงช้าง
3. นางสาวศิรินภา  ขอหารญกลาง
 
1. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน
2. นางสาวปาริชาติ  คำมูลพงษ์
 
255 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวธนพร  พันธุ์เกต
2. นางสาวมันทนา  ชาติชนา
3. นางสาวมัลลิกา  ใจแสน
 
1. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
2. นางสาวภัทรวรรณ  สายแวว
 
256 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มพยัคฆ์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  นะภาดล
 
1. นางปวีณา  วรรณะธูป
2. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
257 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์หทัย   พงษ์ศรัทธาสิน
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  พัฒนเวศน์
3. เด็กหญิงตรีศิริ  เธียรรักษ์วิชา
 
1. นางสาวจิราพร  เหล่าบุราณ
2. นางสาวสาวิตรี  พอกกลาง
 
258 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรดี  เนตรปรีชา
2. เด็กหญิงภมรรัตต์  รุ่งโต
3. เด็กหญิงรัตติกาล  สุขชาติ
 
1. นางทิมพร  วิเศษศิลป์
2. นางสาวณัฐกานต์  กองแก้ว
 
259 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ช่อบัวทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    แดงป้อม
3. เด็กหญิงณิฐาภัทร์  คำหวาน
 
1. นางจันทรา  เดิมหลิ่ม
2. นางจารุวรรณ  จันรงค์ฤทธิ์
 
260 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.25 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พุดขาว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   บุญเกิด
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี   วีระพงษ์
 
1. นายสามารถ    บวบมี
2. นายอารมณ์   เบสูงเนิน
 
261 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงชลธิชา  สนม
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  ไกลถิ่น
3. เด็กหญิงรสริน  วงษ์คำนา
 
1. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
2. นางสาวธัญณภัสส์  พิโรดมธนโชค
 
262 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวชนาทิพย์   ยิ้มละมัย
2. นางสาวฑิตฐิตา   เฉลยวิมาน
3. นางสาวปนัดดา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  หงอกชัย
2. ดร.สิริประภา  เทพวิมลเพชรกุล
 
263 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกชพรรณ  ศรีมันตะ
2. นางสาวขนิษฐา  วงศ์สุนันท์
3. นายพีระพงษ์  ธนีเพียร
 
1. นางปวีณา  วรรณะธูป
2. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
264 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณัฐกฤตตา  จันทร์รุ่งศรี
2. นางสาวศุภารดา  สีนวล
3. นางสาวสุดารัตน์  มธุรส
 
1. นางหนึ่งนุช  พันธุ์สด
2. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์
 
265 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจนิสตา  เมตุลา
2. นางสาวศิรดา  ชิตทอง
3. นางสาวสุทธิดา  พันเพชร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  มลณี
2. นางสาวศิริรัตน์  คล้ายนิล
 
266 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวญาณิชศา  แก้วมณี
2. นางสาวพัทรียา  พรสินชัย
3. นายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน
2. นางสาวปาริชาติ  คำมูลพงษ์
 
267 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาววัชรี  พรหมมา
2. นางสาวสุภาพร  ถามั่งมี
3. นางสาวอุไรวรรณ  ทองหลาง
 
1. นางสาวศิรินทรา  อ่อนศรี
2. นางบุญเรือน  ศรีชมภู
 
268 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวฐิตินาถ  คงเขียว
2. นางสาวศุภชา   นิลสุวรรณ์
3. นางสาวสุภิสราวัลย์   เชิดชูศิลป์
 
1. นางวิลาวรรณ   หิตาพิสุทธิ์
2. นางสาววราพร   คำภูเขียว
 
269 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวปาริฉัตต์   เขียวสีทอง
2. นางสาวมโนฉัตร   พันธ์รัตน์
3. นางสาวสุมานิตา   เขียวคำ
 
1. นางสาวธันย์ชนน    ธันย์ถิรนันท์
2. นางสาวสุนิสา   เฉยดิษฐ์
 
270 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวกันยรัตน์  พรหมดี
2. นางสาวพิมพ์มาดา  กุลมงคล
3. นางสาววันวิสา  เนตร์บุญ
 
1. นางทิมพร  วิเศษศิลป์
2. นางสาวณัฐกานต์  กองแก้ว
 
271 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ใบเงิน
2. นางสาวปภาวรินทร์  สังข์ทิพย์
3. นางสาววาสนา  จันทร์พวง
 
1. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
2. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
 
272 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงคณิตา  จุลพันธ์
2. เด็กหญิงธัญมน  ประทีป ณ ถลาง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โกสละกิจ
 
1. นายการุณ  เจียมสุวรรณ
2. นายปรัชญา  เดิมหลิ่ม
 
273 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ชัยเพ็ชร์ปภา
2. เด็กชายทนาวุธ  สำอางค์ทรง
3. เด็กชายปารณ  จันทร์อวยชัย
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นางสาวนนทิชา  ศิริ
 
274 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปนัดดา  ยินดี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  การฉัตรี
3. เด็กหญิงอภิชชญา  นิลาบุตร
 
1. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
2. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
 
275 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายจตุโชค  เสวกพันธ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  เยื่อใย
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ธีรตกุลไพศาล
 
1. นายพชร  เข็มพงษ์
2. นางสาวลำภู  บุญธรรม
 
276 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายธนดล  เนื่องมัจฉา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กองพูล
3. เด็กหญิงสุนิตษา  กิ่งก้าน
 
1. นายอารมณ์   เบสูงเนิน
 
277 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ศรีวงษ์
2. เด็กชายปวริศ  สมัยพร้อม
3. เด็กชายสรัล  ผ่องจิตร์
 
1. นายประจวบ  ไชยพิมพา
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
278 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกิตติพศ  ธรรมโชติ
2. นายปริญญา  รอดสารี
3. นายภัทรภัทร์  คำแหง
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปานเกลียว
2. นางยุรินทร์  ดวงสีแก้ว
 
279 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายณัฐวุฒิ   สุริวงษ์
2. นางสาวปวีณ์สุดา   สุคนธะ
3. นางสาวเพชรรัตน์   แจ่มจำรัส
 
1. นางวิลาวรรณ  หิตาพิสุทธิ์
2. นางสาววราพร   คำภูเขียว
 
280 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวนลินนิภา  หล่อทองคำ
2. นางสาวปภาวรินทร์  พลายงาม
3. นางสาวหยก  ผลจันทร์
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นายเสรี  บุญพิโย
 
281 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ช่างกลึง
2. นางสาวศิริพร  บัวลา
3. นางสาวอโนมา  ตุ้มสภา
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นางทิมพร  วิเศษศิลป์
 
282 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายณัฐภัทร  ปานสีดา
2. นายวริทร  อามาตย์สมบัติ
3. นางสาววันเวฬา  จำปา
 
1. นายประจวบ  ไชยพิมพา
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
283 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  เนื้อนิ่ม
2. นายกานต์  กานตรัชต์
3. นายศรันย์  ฤดีรัชต์
 
1. นางสาวนิตยา  ทนันชัย
2. นางวราภรณ์  ไชยโย
 
284 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวณัฐริยาภรณ์  นรพัฒน์
2. นางสาวปนัดดา  ชะอ้อนรัมย์
3. นายวรนน  ทาอ้น
 
1. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
285 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวธมลวัลย์  บุญนาที
2. นายพีรพัฒน์  เทียมสวรรค์
3. นางสาวเจนจิรา  คำภาน้อย
 
1. นายนันทิวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสาวิตรี  อินทะใจ
 
286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา   จันทสโร
2. เด็กหญิงอชิรญา   บรรลือหาญ
3. เด็กหญิงเนตรนภา   บัวดี
 
1. นางสาวปวีณา  วรกำพล
2. นายภูกษิดิ์กันต์  ภูมินา
 
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเตปิน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  พงษ์เนตร
3. เด็กชายเจรวุฒิ  สายสุทธิ
 
1. นางสาวสุทราทิพย์  ตั้งใจ
2. นางสาวสุกัญญา  สิมมา
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงฉัตรปวีณ์   ภาคบุญมีเจริญ
2. เด็กหญิงชลนิภา    เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  วงษ์นิล
 
1. นางสาวฐิติวรดา   ชันขุนทด
2. นางสาวสุนิษา   ปัญญะคติ
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงพรพิมล  วังเวงจิตร์
2. เด็กหญิงภูษณิศา  หมายมั่นสมสุข
3. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  ศรีคง
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นางสุกัญญา  พันทุกข์
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกันตินันท์  สายสอน
2. เด็กหญิงวันวิภา  หนูนิล
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วสีแดง
 
1. นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง
2. นางสาวกัลยารัตน์  ถาบุรี
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงธนพร  จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงวรกมล  อาจศิริ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ภู่สวรรค์
 
1. นางสาวนันทนา  ปิ่นเงิน
2. นางสาวกนกพรรณ  ธรรมวัตร
 
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงน้ำฝน   ลุงตี้
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ต่วนกลาง
3. เด็กหญิงอักษราภัค   ผลผักแว่น
 
1. นางพนัชกร   พสิมพงษ์
2. นางณัฐกมล  สุกุมลนันทน์
 
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สังฆโสภณ
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  อาทิตย์เที่ยง
 
1. นางสาวนิตยา  แรตไธสง
2. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
 
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจินตนา   ลมูลพันธุ์
2. นางสาวชุติกาญจน์   บางโม้
3. นางสาวนภัสวรรณ   วงษ์ศักดิ์
 
1. นางพรทิพย์   ฐีตะธรรมานนท์
2. นายขจรศักดิ์   รอดบุญยัง
 
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกนิษฐา  พันธ์คำภา
2. นางสาววิจิตรา   จั่นถมยา
3. นายเมธาวัฒน์  สีลานันท์
 
1. นายภูกษิดิ์กิตติ์  ภูมินา
2. นางสาวปวีณา  วรกำพล
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวฐิตาภรณ์  โคตรหัสดี
2. นายณัฐพงค์  แสงสงคราม
3. นางสาววิราวรรณ  ทิพย์ศรี
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นางสุกัญญา  พันทุกข์
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  มาลัย
2. นางสาวพัฑฒิดา  อู่วิเชียร
3. นางสาวภวรัญชน์  สมิตารุณ
 
1. นางสาวพัทธานันท์  สุภารี
2. นางสาวสุทธาทิพย์  ขุนเพชร
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวกนกวรรณ  พฤกษชาติ
2. นางสาวญดาพร  เผ่าน้อย
3. นางสาวบุษบา  เมืองแมน
 
1. นางสาวศิรินทรา  อ่อนศรี
2. นางบุญเรือน  ศรีชมภู
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจีรนันท์  เอี่ยมละออ
2. นายสุชาครีย์  ภู่สวรรค์
3. นางสาวอุทุมพร  ศรีนิล
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ธรรมวัตร
2. นางสาวธัญณภัสส์   พิโรดมธนโชค
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวชลดา  เรืองเดช
2. นางสาวบุษยาศ  ราชวงษ์
3. นางสาววิชญาพร  สอนปัญญา
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  สายแวว
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายปรัชญากร  ดวงคำ
2. นางสาวศิริกานต์   สัญญะวิรี
3. นางสาวสุพัตรา   พันธ์พูล
 
1. นางอัญชนา  เฉลิมวัฒน์
2. นางสาวศศิธร  ไชนะรา
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวธนาภรณ์  กาวิละ
2. นางสาวสกุลทิพย์  จุฬารัตน์
3. นางสาวอัสสิมา  ดวงสุวรรณ์
 
1. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
2. นางสาวนิตยา  แรตไธสง
 
303 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนันท์นลิน   แท่งทอง
2. เด็กชายภาณุ   น่วมเจริญ
 
1. นางสาวรุ่งอุทัย   ผลเกิด
2. นางสาวประภัสสร   เศรษฐา
 
304 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายปราโมทย์  เนาว์กระโทก
2. เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  แก้วเรืองฤทธิ์
 
1. นายพชร  เข็มพงษ์
2. นางณัฐชาพร  สาที
 
305 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงปพิชญา  ยอดฉิม
2. เด็กหญิงเบญจพร  ปานดวงแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  แก้ววิลัย
2. นายสมทบ  ปานดวงแก้ว
 
306 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายกฤษฎาบุญ  บริคุต
2. เด็กหญิงพรดา  ตันพุก
 
1. นางสาวนันทนา  ปิ่นเงิน
2. นายวิสุทธิ์  อยู่ญาติมาก
 
307 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งรัก  ล้อมงคลทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ขาวนวล
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นางทิมพร  วิเศษศิลป์
 
308 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงวรรณิภา   ชูทองดี
2. เด็กหญิงศราสินี  ทองแกมแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
309 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายนิพล  อัมฤทธิ์
2. เด็กชายพีรภัทร  สุขสบาย
 
1. นายประจวบ  ไชยพิมพา
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
310 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวฐานิมาศ  ศรีสวรรค์
2. นายธนัสชัย  สังคะรินทร์
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
 
311 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายทักษิณ  บุญมี
2. นายสิทธานต์  ชื่นบุญ
 
1. นายประจวบ  ไชยพิมพา
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
312 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายสมรักษ์  วงษ์ตุ่น
2. นายเกษม  กองเพ็ง
 
1. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
313 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายณัฐฐาปกรณ์  อุดานนท์
2. นายภูชนม์  วงศ์วิเศษ
 
1. นางสาวนิตยา  ทนันชัย
2. นางวราภรณ์  ไชยโย
 
314 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวปานชีวา   ชัยปัญญา
2. นายปิยะ  พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวธันย์ชนน   ธันย์ถิรนันท์
2. นางวิไลลักษณ์   ปานเกลียว
 
315 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธนกร   คันยี่สุ่น
2. นางสาวศศินันท์   คำเส็ดสัก
 
1. นางสุวารี   จำนงค์ศาสตร์
2. นางโชติกา   ศิลาพัฒน์
 
316 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา  สุขีชิต
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กลั่นเรืองแสง
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นางสาวณัฐกานต์  กองแก้ว
 
317 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนริศรา  จำปาทอง
2. นายศรนรินทร์  บุตรสะสม
 
1. นายนันทิวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสาวิตรี  อินทะใจ
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชนสรณ์  ภู่เปี่ยม
2. เด็กชายสิทธิชัย   จันลา
 
1. นายประเจิด   อู่อะรุญ
2. นางสาวสิริพร   ท้วมไทย
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ทับทิบงาม
2. เด็กหญิงอาภาสิริ  ศรีสัมพันธ์
 
1. นายอาทิตย์  แก้ววิลัย
2. นางสาวอรพรรณ   แตงพิมาย
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุขสนอง
2. เด็กชายไชชาญ  แซ่ซัน
 
1. นายอดิศักดิ์  คชรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  กุสดิษฐ
2. เด็กชายพงศธร  หมุนวงศ์
 
1. นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล
2. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชณาธิป  นงคมณีกุล
2. เด็กชายธนภัทร  ทองไสว
 
1. นางสาวนิตยา  ทนันชัย
2. นางสาวฐิตาภา  จิตต์ประเสริฐ
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  สีท้าว
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กล้วยน้อย
 
1. นางศิริเพ็ญ  สีท้าว
2. นางสาวภัทรศรี  พุ่มขจร
 
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายคริษฐ์   เม่นสิน
2. เด็กชายวัชรินทร์  ทองคำ
 
1. นายประเจิด   อู่อะรุญ
2. นางสาวสิริพร  ท้วมไทย
 
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายปลายดิษ  แซ่ซัน
2. เด็กชายอัษฏาวุธ  ชนิดนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
2. นายอดิศักดิ์  คชรินทร์
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจิรสุตา  ทองด้วง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   คล้ายโพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  วงษ์สอน
4. เด็กหญิงพนิดา  ชมภูนุช
5. เด็กหญิงวรินทร  อู๋
 
1. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
2. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงนภัสสร   พงษ์ภมร
3. เด็กหญิงนรมน   แก้วสาย
4. เด็กหญิงพัชราภา   ตั้งเทียมพงษ์
5. เด็กหญิงเปรมา   ยอดวิชา
 
1. นางสาวภัทรา   ยศยิ่ง
2. นางสาวสุจิกา   เนื่องจำนงค์
 
328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ป้องคำ
2. เด็กหญิงธนวรรณ   มะโนมาน
3. เด็กชายธนเสฏฐ์   โมราบุตร
4. เด็กหญิงภาสินี  อ้นประเสริฐ
5. เด็กหญิงอภิญญา   จูทิม
 
1. นางรัชติการ์   ศรีประเสริฐ
2. นางสิทธรัตน์   สงึมรัมย์
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปู่เรือน
2. เด็กหญิงปองวรรณ  ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงภัคจีรา  ชมชื่น
4. เด็กหญิงยอดขวัญ  ทองมาก
5. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ดีอินทร์
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
2. นางสาวสุนันท์  อุทัยทอง
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิลป์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ผลพุด
3. เด็กหญิงลลิตา  มิ่งขวัญ
4. เด็กหญิงเจนจิรา   เนตรนิยม
5. เด็กหญิงเอริยาห์  เบ็ญจมินทร์
 
1. นางสาวธัญณัชฐ์  ทองฟัก
2. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.8 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชลิตา  ลิตรโต
2. เด็กหญิงณภัสสรณ์  เกตุมอญ
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สามลฑา
4. เด็กหญิงพิรัตน์  กรมแสง
5. เด็กหญิงมนัสชนก  พรมธิทรัพย์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เกตสระ
2. นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
 
332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกรกช  อินทรโชติ
2. เด็กหญิงจันทิมา  พินสา
3. เด็กหญิงวรนันท์  เภตรา
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  สังฆโสภณ
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
 
1. นายธีรพงษ์  ประโลม
2. นางสาวศรัญญา  เปี่ยมบุญ
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 8 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายกิตติภณ  อำนวยโคกสี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขอาจ
4. เด็กหญิงเมธินี  มานหมัด
5. เด็กหญิงโสพิตา  บัติทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงพรรัมภา  บานแย้ม
3. เด็กหญิงวาสนา  มุสิกิจ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  เรืองฤทธิ์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตอเงิน
 
1. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
2. นายรัฐพงศ์  ฝายทองคำ
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.6 เงิน 10 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ละอองศรี
3. เด็กหญิงณัฐมณฑน์  ละอองศรี
4. เด็กชายพงษ์เจริญ  ประสมพงษ์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสาวคนธ์
 
1. นายชาญวุฒิ  ดอนพุทธา
2. นายกรกช  ทองรัตน์
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา   ฝั้นแก้ว
2. นายทัศศิษฏ์   ภูวันทมาตย์
3. นางสาวปุณฑริก   อุทุม
4. นายพาทิศ   ภิญโญจิตร
5. นายอธิบดี   แดงฉาน
 
1. นายนิรันดร์  อยู่อ่ำ
2. นายธีธัช  กองกวี
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกฤติยาณี  กาวีจันทร์
2. นายฉัตรชัย  ดวงสุวรรณ์
3. นายบัณฑิต  คำพยา
4. นางสาวปัญชนิตย์  บุญสุทัศน
5. นางสาวสุพิชญา  สืบด้วง
 
1. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
2. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายฉัตรมงคล  กาฬปักษ์
2. นางสาวพัชรีภรณ์  รัตนชูศรี
3. นายรติกร  ทองคล้อย
4. นายวิชิต  บุญแก่น
5. นายเจษฏา  กล่อมกูล
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
2. นางสาววีรพัชชา  รอดเอียด
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกุลณัฐ  บุญยภาส
2. นางสาวขวัญศิริ  พันระยักคงคา
3. นางสาวทิพวรรณ  แจ่มจำรัส
4. นางสาวศิริญา  เกิดแก้ว
5. นางสาวเนตรนภา  ซักไทร์
 
1. นายธีรพงษ์  ประโลม
2. นางสาวศิริวรรณ  เอี่ยมสอาด
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวนงลักษณ์  ปิ่นนิล
2. นางสาวพรพิมล  โตจันทึก
3. นางสาวพิจิตรตรา  ผาโคตร
4. นางสาววัชรี  ประเสริฐศรี
5. นางสาวสุวิมล  พรมบันดิษ
 
1. นายศราวุฒิ  แก้วปินะ
2. นายจักรกฤษณ์  เกตสระ
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  นิลคูหา
2. นายชนกานต์  อุ่นเสนีย์
3. นางสาวชิดชนก  อสัมภินนพงษ์
4. นางสาวนันธิดา  อุ่นจันทร์
5. นายสุภัทร  ไทยมานิตย์
 
1. นายรัฐพงศ์  ฝายทองคำ
2. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  บรรเทาทุกข์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เฮงศิริไพศาล
3. เด็กหญิงทรายแก้ว  จันทะแสง
4. เด็กหญิงนาตาลี  กล่อมใจ
5. เด็กหญิงประภาศิริ  ทองคล้อย
 
1. นายทศพล  ภักดีล้น
2. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงณัฐอนงค์  อ่องชาติ
3. เด็กหญิงวิภา  จันทร์ใส
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผลหมู่
5. เด็กชายศิวัฒน์  กัญญาวุฒิ
 
1. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
2. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช   หินดี
2. เด็กชายพีรวัส   เอกประเสริฐ
3. เด็กชายภัทรวรรธน์   เอี่ยมวิลัย
4. เด็กหญิงวรรณวนัช   ปางชาติ
5. เด็กหญิงอภิสมัย   จิตรเหิม
 
1. นางสาวณัฏฐ์พิมล   วงษ์ตุ้ม
2. นางสุนีย์  ไชยเทพ
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงธนาภา  ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงรัตนา  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงสุธินี  ภิรมย์ทอง
4. เด็กหญิงสุวรรณา  ธารีรัตน์
5. เด็กหญิงอุรชา  ขุนวิเศษ
 
1. นายศราวุฒิ  แก้วปินะ
2. นางสาววิไลลักษณ์  ป้อมคำ
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา   เลยะกุล
2. นายธนบดี   ชัยนิธิกรรณ
3. นางสาวปฐมจันทร์   จันทร์พงษ์ศรี
4. นายปิยพนธ์   กุฎเพชร
5. นางสาวอวิภากรณ์   พรพิพัฒน์กุลชัย
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   สวนเส
2. นายสมนึก  กำลังเดช
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวนิรมล  โพธิศิริ
2. นางสาวปิยะพร  ตันศิริ
3. นางสาวพัชดาภรณ์  สังข์หิรัญ
4. นายยงยศ  พานดอกไม้
5. นางสาวอริสสรา  ปิ่นโมรา
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางปวีณา  วรรณะธูป
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกฤษฎากร  บำรุง
2. นางสาวจุฑามาศ  กล่อมใจ
3. นายนิพิฐพนธ์  พุ่มจันทร์
4. นางสาวศศิการณ์  ชัยวศิลป์
5. นายเพ็ญพัฒน์พงษ์  ศรีจันทรามาศ
 
1. นางสุพรรณี  เสาใบ
2. นางจิรวรรณ  กาญจนารัตนากร
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวธนพร  พันธุเกตุ
2. นายธนโชติ   ปิยะสรรเพชญ์
3. นางสาวพัชรินทร์  เนาว์นิเวศน์
4. นางสาวมันทนา  ชาติชนา
5. นางสาวเฟื่องฟ้า  เติมวิถี
 
1. นางสาวจินตนา​  สว่างภพ​
2. นายปิยะพงษ์  ​ ไตรพรหม
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  พุ่มพฤกษ์
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  พามา
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ป้องพรมมา
5. เด็กชายภาสกร  บุญเรือง
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
2. นายทศพล  ภักดีล้น
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงตวิษา   วงศ์เสาร์
2. เด็กชายธเนศ   กสิกิจนำชัย
3. เด็กชายพงศ์ปณต   อุ่นอารมณ์
4. เด็กหญิงลัลนา   ต่ออุดม
5. เด็กหญิงวรัชยา   รัชวัตร์
 
1. นางสาวธิติยา   ฉะกระโทก
2. นางสาวพรรณนิภา   แก้วสถิตย์
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกฤติยา  สังข์ดอน
2. นายกิตติธร  มะณี
3. นางสาวญดาวรรณ  กองสาสน
4. นางสาวนภาพร  ถาวรกุล
5. นายภควัตร  คำนวนศิลป์
 
1. นายศิธา  สุธาวุฒิ
2. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติ  เพชรพิมาย
2. นางสาวณิชาภัทร  ปัตถานัง
3. นายทศพล  สุขประเสริฐ
4. นายธนภัทร  นันทสิริโยธิน
5. นางสาวอริยา  โพธิ์นิล
 
1. นางสาวอ้อมหทัย  เขียนพลกรัง
2. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิศักดิ์  กุลธราวิทย์
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกันยาพร  ไตรสรณะพงษ์
2. นายนัฐพงษ์  สุขปรั่ง
3. นายวัชรพล  ศรีเพ็ชร
4. นายศาศวัต  เต๊ะวงษ์
5. นายสายันต์  อินทรพรม
 
1. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา
2. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 66.48 ทองแดง 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายกลวัชร  ทองเถาะ
2. นางสาวปราณปริยา  ทรงประไพ
3. นายพิชัยยุทธ  เจ็กจันทึก
4. นางสาววรินทร์  กลีบสมุทร
5. นางสาวสุชานันท์  จันทร์เติม
 
1. นางสาวพฤกษวรรณ  แสงอุดม
2. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกฤติยาณี  กาวีจันทร์
2. เด็กหญิงชลณิชา  ผลจรัส
3. เด็กหญิงชลธิชา  สีเงิน
4. เด็กหญิงตรีทิพย์  ศิริ
5. เด็กชายทิณรัชน์  ยุทธศาสตร์
6. เด็กชายธนกฤต  มีชัย
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชมภูสาร
8. เด็กหญิงนันทพร  พรมมา
9. เด็กหญิงนิธิชา  วงษ์สง่า
10. เด็กหญิงปิยมน  อินทะพุฒ
11. เด็กชายพงศ์หิรัญ  บุณยปูชิต
12. เด็กชายพลอนันต์  สงเคราะห์
13. เด็กหญิงภัทรวดี  บุราณปู่
14. เด็กชายภาคิน  เจริญพืช
15. เด็กหญิงลลิตา  พิมขาว
16. เด็กหญิงวรรณพร  เกตุอินทรีย์
17. นายวิศิษฐ์  เถื่อนวงษ์
18. เด็กชายวุฒิศักดิ์  กันปุย
19. เด็กชายศิรวิชญ์  เปลี่ยนฟ้า
20. เด็กชายอนิรุทธ์  คำมูล
 
1. นางสาวฐิติชญา  เย็นเจริญ
2. นางสาวเตนรินทร์  หินอ่อน
3. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
4. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
5. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงยุรดา  ทองคำพันธ์
 
1. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำบาง
 
1. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  ชังจอหอ
 
1. นางสาวฐิติชญา  เย็นเจริญ
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา​  สุนันทารอด
 
1. นายูปิยะพงษ์​  ไตรพรหม​
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินทรา   จูทิม
 
1. นางสาวผกาวรรณ  ปันเทียม
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  กัลยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงพัชราพร  ช้างเนียม
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  อบอุ่น
 
1. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.66 ทอง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายคณิน  ทศานนท์
 
1. นางสาวชลธิชา  แสงอิ่ม
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวแพรวา  สุ่มประดิษฐ
 
1. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  ประเสริฐ
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาววรรณวิษา  บุญเทพ
 
1. นางสาวสุลัดดา  นิราช
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวมัลลิกา  พูลพงษ์
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.4 เงิน 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายวิสุทธิ  ดาวลอย
 
1. นายรัฐพงศ์  ฝายทองคำ
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวศิราณี   วันนา
 
1. นางสาวจำลอง  นำพา
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษรี  พ่งเฟี้ยม
2. เด็กชายชญานนท์  เกิดปาน
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นายวิษณุ  ประเสริฐดี
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายชนันธร  อิ่มพงษ์
2. เด็กหญิงปลายฝน  อยู่สบาย
 
1. นางสาววันดี  อำพันรัตน์
2. นายปรเมษฐ์  เหมือนจันทร์
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพรภวิษย์   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เล็กพรหมมารถ
 
1. นางสาวนวพา  จันทะสน
2. นางสาวผกาวรรณ  ปันเทียม
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายปณัชชานนท์  สุมาลัย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จินตะบุตร
 
1. นางสาวรุ่งศรี  แสนเกษม
2. นางมนัสนิตย์  อินทรา
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.32 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เยาวยอด
2. เด็กชายปพนธีร์  ยิ้มเส็ง
 
1. นางสาวสุลัดดา  นิราช
2. นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนลพรรณ   อ้วนอินทร์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พันธ์ุทอง
 
1. นางวราภรณ์   พันธุ์หิม
2. นางน้ำผึ้ง   อุ่มน้อย
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.32 เงิน 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เหล่าลาด
2. เด็กหญิงเมยาวี  ศรีสังข์
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ
2. นางมาวดี  เมืองแก้ว
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐณ์  สุขศาลา
2. เด็กชายจิรกิตติ์  แก้วแสง
 
1. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
2. นายรัฐพงศ์  ฝายทองคำ
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.99 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ทองพูล
2. เด็กหญิงอารียา  นกยาง
 
1. นางบุปผา  วงษาเลิศ
2. นางสาวศิริวรรณ  เอี่ยมสอาด
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.99 เงิน 10 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร   สมเพียร
2. เด็กชายอรรถกานต์  พิมพ์ขันธ์
 
1. นางสาวธัญณัชฐ์  ทองฟัก
2. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 11 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรดี  เนตรปรีชา
2. เด็กชายนลธินัลธ์  สนธิเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.99 เงิน 12 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายธีรภัทร  พินสา
2. เด็กหญิงมนัสวี  สีสูงเนิน
 
1. นางอัจฉรา  ใจเย็น
2. นางชูจิตร  สุดถนอม
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาววรกมล  กำปั่นทอง
2. นายวรุตน์  แก้วจันทร์
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นายทศพล  ภักดีล้น
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณญาฎา   ควรชม
2. นายธนธรณ์   เตียนโพธิ์ทอง
 
1. นางผกาพร   ตาสว่าง
2. นายปรเมษฐ์   ปานเกลียว
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายศักดิ์รินทร์  ทิพวงษ์
2. นางสาวสกุลทิพย์  จุฬารัตน์
 
1. นางสาวธัญณัชฐ์  ทองฟัก
2. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.99 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวณัฐนรี  จุลจันทร์
2. นายธีรศักดิ์  วุฒิเลิศศักดา
 
1. นางสาววันดี  อำพันรัตน์
2. นายปรเมษฐ์  เหมือนจันทร์
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.06 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวปิยะฉัตร  คชสาร
2. นายรัชชานนท์  คิดชนะ
 
1. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
2. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.98 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาววัศยา  ใสสด
2. นายสิรพัทธ์  มะโนสา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริทอง
2. นางสาววิไลลักษณ์  ป้อมคำ
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวธนัชพร  พูลสวัสดิ์
2. นายพีรเดช  ชื่นเรือง
 
1. นางบุปผา  วงษาเลิศ
2. นางสาวศรัญญา  เปี่ยมบุญ
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.52 ทอง 8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวมาริสา  แดงเพียว
2. นายเรืองศักดิ์  กองเพ็ง
 
1. นางอัจฉรา  ใจเย็น
2. นางชูจิตร  สุดถนอม
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.81 ทอง 9 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายนพรัตน์​   ลิ้มอำไพ
2. นางสาววธันยธรณ์  ทิพปฐม
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ​
2. นายปิยะพงษ์  ไตรพรหม​
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.05 ทอง 10 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายญาณภัทร   อุ่ยวัฒนา
2. นางสาวรังสิมา   พูนศรี
 
1. นางสาวนิรมล  มณีคุ้ม
2. นางปาริชาต  อุ่นจังหัน
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.99 ทอง 11 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เฉลยวาเรศ
2. นายอัษฎายุธ  จันเกิด
 
1. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
2. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.92 ทอง 12 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายภูมิระพี  พันธุ์สุ
2. นางสาวเพ็ญพร  ศรสวาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา   แซนเดอร์สัน
2. เด็กหญิงญาดา   ตันสังวรณ์
3. เด็กหญิงฐิติญา   ศรีคลหนู
4. เด็กหญิงณหทัย   พลอยหมื่นไวย
5. เด็กหญิงณัฐรดา   วรชาญฤทธิ์
6. เด็กหญิงณัฐรดา   ปัญญากาวิน
7. เด็กหญิงพรนภา   เทพภักดี
8. เด็กหญิงมนัสนันท์   เอื้อจิระพงษ์พันธ์
9. นางสาวสุกฤตา   ตันเรือง
10. นางสาวอภิญญา   ขันทอง
 
1. นางสาวผกาวรรณ  ปัมเทียม
2. นายรัชพล  ลานตวน
3. นางสาวธันยานี  แก่นจักร์
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พานทอง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉ่ำแสง
3. เด็กหญิงตานดา อ่อง  -
4. นางสาวนริศรา  เถื่อนวงษ์
5. นางสาวนริศรา  โพธิระหงษ์
6. เด็กหญิงพรทิพย์  คำพิมาร
7. เด็กหญิงลวัณรัตน์  สาทิพจันทร์
8. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  สีดาพารี
9. นางสาวสายพิน  หอมอินทร์
10. นางสาวอริสรา   วงษ์ทอง
 
1. นายรัชพล  บุตรดี
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
 
398 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสุทัศน์
2. เด็กชายกิตติพล  ปัญญาชน
3. นางสาวจันทกานติ์  โพธิ์แหน
4. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทบูรณ์
5. เด็กหญิงธนพร  เรืองเดช
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขปลั่ง
7. เด็กหญิงพรลภัส  มหาวงษ์น้อย
8. นางสาวรัตน์ทภรณ์  ศรทอง
9. นางสาวศิริกานดา  รัตนพันธ์
10. เด็กหญิงอัยยาวีร์  ศรีนิล
 
1. นายปิยณัฐ  แก้วมา
2. นางวรินทร  ยอดนารี
3. นางสาวพรพิมล  นันทปัญญา
 
399 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคอ้าย
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ผันผ่อน
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  คำภา
4. เด็กหญิงปภัสสร  สุมาลัย
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีศักดา
6. เด็กหญิงวริษา  เก้าดวง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เนกขำ
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  พุ่มดวง
9. เด็กหญิงอรวรา  หงษ์เผือก
10. เด็กหญิงอารียา  พลวัน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สมัย
2. นางสาวดวงดาว  ม่วงตะเภา
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิไล  พลศร
 
400 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวญดาพร  เผ่าน้อย
2. เด็กหญิงปราณี  แสงเงิน
3. เด็กหญิงปัฐมา  เล็กคะนา
4. เด็กหญิงพรนภา  มลแก้ว
5. เด็กหญิงพัชนิตรา  กองตาพันธ์
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  เปียผล
7. นายวิชาญ  วงษาหาร
8. เด็กหญิงสุพาณี  ซื่อตรง
9. เด็กหญิงเกศรา  มาศิริ
10. เด็กชายเสกสรร  ทิพย์ศรี
 
1. นายสุรชัย  สุวัฒนพงศ์ศักดิ์
2. นายสนอง  แสงสุข
 
401 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกิตติชัย  วสุธนไพโรจน์
2. นางสาวกุลสตรี  เจกะพงษ์
3. นางสาวชนัดดา  รุ่งเรืองศรี
4. นายนิลพัชร์  ภิญโญ
5. นางสาวมนัสวี  ปัตตะมะ
6. นางสาววิไลลักษณ์  บุญแสง
7. นางสาวศิริภรณ์  เสมอชาติ
8. นางสาวสุกัญญา  ราชสุภา
9. นางสาวเจนจิรา  หมวกลาว
10. นางสาวเบญจมาศ  อัคราภิรมย์
 
1. นายสมภพ  ไตรทอง
2. นายขวัญชัย  มันทากาศ
3. นางสาวปภัสนันท์  ยงเพชร
 
402 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐธิดา    กำเนิดชาติ
2. นางสาวทศวรรณ   ท้วมพุดซา
3. นางสาวนันทิยา   วงษ์มีพันธุ์
4. นางสาวปรายฟ้า   พิมพะกัน
5. นายปวเรศ    แปลกวงศ์
6. นางสาวพจณ์จณี   กระภูชัย
7. นางสาวภัทรพร    โคยามา
8. นางสาวสร้อยธิดา   สุดารักษ์
9. นางสาวเกศสุดา   ต้นเกตุแก้ว
10. นางสาวเพ็ญพิชา   วงษ์สิงห์
 
1. นายวิเชียร   พันธุ์ทอง
 
403 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจันทิรา  จันทร์น้อย
2. นายจิรเมธ  จนะอินทร์
3. นายฉัตรชัย  งามประเสริฐ
4. นางสาวพลอยมณี  ด้วงเงิน
5. นางสาวพัชรินทร์  นิลหุต
6. นายภาสกร  สุขคำนำ
7. นางสาววิไลลักษณ์  บุญแสง
8. นางสาวสุวิยะดา  ธูปทอง
9. นายอานนท์  แม้นชัยภูมิ
10. นายเจตนริน  มันทากาศ
 
1. นายสมภพ  ไตรทอง
2. นายขวัญชัย  มันทากาศ
3. นายศักดิ์กรินทร์  วิเศษ
 
404 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชิตดนัย  เเสงน้อย
2. เด็กหญิงวรกมล  ยงพานิชย์
 
1. นางสาวสกุลตรา  กลิ่นเกษร
 
405 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พรหมลัทธิ์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  แผ่วพรมราช
 
1. นายสุพจน์  แสงสาคร
2. นางสุนีย์  แสงสาคร
 
406 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายดนุสรณ์  กิ่งสำโรง
2. เด็กหญิงศรอุษา  ว่องไว
 
1. นายอภิสิทธิ์   บุญรักษา
2. นายสุรชัย  ใจดี
 
407 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ป้องคำ
2. เด็กชายภูริณัฐ  กองเงินนอก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บุดดาพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิไล  พลศร
 
408 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงภาคินี  ละออศรี
2. เด็กหญิงไพลิน  เพ็งทิม
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
 
409 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณราย  รุ่งเต่า
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อาจหาญ
 
1. นายยุทธภูมิ  พลนามอินทร์
 
410 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงอันธิมา  คำมี
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อ่ำวงษ์
 
1. นายสุรชัย  สุวัฒนพงศ์ศักดิ์
2. นายสนอง  แสงสุข
 
411 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นบนอบ
2. เด็กหญิงธนัชพร  กาลิก
 
1. นายปรีชา  มุขแจ้ง
2. นายนรากร  กลิ่นหอม
 
412 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิลป์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เนตรนิยม
 
1. นายสมัคร  ม้าแก้ว
2. นางบุบผา  บุญเพ็ง
 
413 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธนากร  บังเกิดฤทธิ์
2. นางสาวสโรชา  พิลา
 
1. นางปัญณิดา  อัมพวัน
 
414 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายธนภูมิ  ชิดใจ
2. นายพลพงศ์  เปริญกุล
 
1. นายปรัชญา  เพียราษฎร์
2. นางจงรัก  ศิริบุญ
 
415 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกชกร  ปัญญาหลัก
2. นางสาวปาณิศา  แก้วอร่าม
 
1. นายอภิสิทธิ์   บุญรักษา
2. นายสุรชัย  ใจดี
 
416 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวจันทรัตน์  เทียนประเสริฐ
2. นางสาวน้ำเพ็ชร  บุญฉุน
 
1. นายสุพจน์  แสงสาคร
2. นางสุนีย์  แสงสาคร
 
417 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวปัทมาภรณ์  ดีชาติ
2. นางสาวศานต์ฤทัย  ไกรถวิล
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
 
418 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวทรรศิตา  ถามั่งมี
2. นางสาวปนัดดา  ชะอ้อนรัมย์
 
1. นายสุรชัย  สุวัฒนพงศ์ศักดิ์
2. นายสนอง  แสงสุข
 
419 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาววาสนา  คำเรือ
2. นางสาวเกษมณี  วิไล
 
1. นางนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
2. นายกัมปนาท  พาดี
 
420 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  จำปาหอม
2. นางสาวอัญชลี  วงษ์ประกรคำ
 
1. นายสมัคร  ม้าแก้ว
2. นางบุบผา  บุญเพ็ง
 
421 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายณัฐพัชรพงศ์กร  เทียมจันทร์
2. นางสาวรัตนากร  อ่องศรี
 
1. นายปรีชา  มุขแจ้ง
2. นายนรากร  กลิ่นหอม
 
422 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายภูมิระพี  พันธุ์สุ
2. นางสาวศกุลสรา  พหลยุทธ
 
1. นายยุทธภูมิ  พลนามอินทร์
 
423 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
424 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงปนัสยา   มีแป้น
 
1. นางสาวศศินิภา   เชียงว่อง
 
425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  อยู่เย็น
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมสมบัติ
 
426 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงภัทราพร  รักวงศ์สกุล
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณัฐสุดา   ถมเถื่อน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกาญจนา  ทองกล่ำ
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายศุภทัต  มานะเพียร
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมสมบัติ
 
430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกรภัทร  จันทัน
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
2. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรุดา  อันทานนท์
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เกิดปฐม
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายพีรวิชญ์   กลอยคำ
 
1. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
 
434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายณัฐพล  ทาอูด
 
1. นางสาวปทมา  วรรณกุล
 
435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงพรกมล  รอดเนียม
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา  โตฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวอมรรัตน์  ศรีอภิญญาโยธิน
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกรปภา   ชื่นกลิ่น
 
1. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
 
439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวภนัดดา  อิ่มสไว
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวชลดา  ไตรลาภวิฒิ
 
1. นางสาวจินตธิดา  มูลสภา
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวปิยะชาติ  กาฬภักดี
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวพลอยไพลิน  เพ็งรุ่ง
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์กุล
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  ปุณณรานิชศิริ
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงปณตพร   สิงห์ตุ่ย
 
1. นางสาวศศินิภา   เชียงว่อง
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายชัยพร  ขุนพัตร์
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายหาญณรงค์  อินเทียน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกฤศฎา  พรมสวัสดิ์
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวสุนิตรา   นิ่มสุนทร
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งรวี  โพธิ์ชารี
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวณัฐวดี  ที่รัก
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองวันดี
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อิทธิเดชรัตน์
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายทัพไทย  สูตรพงษ์
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  อุทราเรือน
 
1. นางสาวจินตธิดา  มูลสภา
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   รุ่งเรืองบูรณะกุล
 
1. นางสาวศศินิภา   เชียงว่อง
 
458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายวรภพ  ไสวดี
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวขนิษฐา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจุฑาทิพย์   อุดมศรี
 
1. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  ทัพวงศ์
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวฑิตฐิตา  เฉลยวิมาน
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายรณกร  บัวสนธิ์
 
1. นางสาวจินตธิดา  มูลสภา
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนัฐมล  ชื่นภิรมย์
2. เด็กหญิงภูษิตา   โพธิ์นาคม
 
1. นายมณฑล   เทียมรักษ์
2. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญกลึง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรมมา
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
2. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงตรงฤทัย  จินะทิพย์
2. เด็กหญิงอาภัสรา  เยาวรัตน์
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นางสาวจันทธิกา  กนกพรไพบูลย์
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงทักษพร  ยะสุวรรณ
2. เด็กหญิงมาลิษา  บรรดาศักดิ์
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
2. นายอุบล  ยศศรี
 
468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายวิสิฐศักดิ์  นายะพันธ์
2. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสุขดี
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
2. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตันจอ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงรสริน   เตมียงค์​
 
1. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงสุรางคณา  กะฐินเทศ
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายธนภัทร  แสงจันทร์
 
1. นางสาวปทมา  วรรณกุล
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายสรยุทธ  สุขอันเลิศ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาววราภรณ์  พวงพลอย
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชยาภรณ์   เสริฐสอน
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวธัญญาภรณ์  ณคร
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายณัฐวงศ์  รักพุด
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายพีรวัส  เจริญประดับศิลป์
 
1. นางสาวจินตธิดา  มูลสภา
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายพีระพัฒน์  เสือศรี
2. เด็กชายวีรชล  อยู่เจริญ
3. เด็กชายอิงธรรม  ฝอยทอง
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
2. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   มุ่งดี
2. เด็กชายกิตติภพ   นิลชาติ
3. เด็กชายทิวทัศน์   หงอกชัย
 
1. นางสาวศศินิภา   เชียงว่อง
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายกฤตภาส  เปี่ยมแทน
2. เด็กชายทัตพงศ์  สมบูรณ์อ้วน
3. เด็กชายนินทกรณ์  เกตุใหม่
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
2. นายอุบล  ยศศรี
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72.8 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐริการ์  เหล็กราช
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  อยู่เจริญสุข
3. เด็กหญิงศิรดา  สิงโต
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
2. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติพิชญ์   แก่นสาร์
2. นายพัสสน   แสงฉาย
3. นางสาววรรณวรัตน์   สร้อยสังข์
 
1. นางสาวศศินิภา   เชียงว่อง
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ขำมาลัย
2. นางสาวชนัดดา  สุวรรณเกตุ
3. นางสาวพิมพ์มาดา  บุทอง
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
2. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายชินวัตร  มณีวงษ์
2. นายปัญญาวัฒน์  บัวพรม
3. นายภคกรวรรฒ์  พัฒน์ธนะเกษมภัค
 
1. นางสาวจินตธิดา  มูลสภา
2. นายณัฐพงศ์  หอมสมบัติ
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78.2 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวธัญชนก  จันเกิด
2. นางสาวพัชริน  คำจันทร์
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  เติมกล้า
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
2. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  ใจแก้ว
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนต์   อุนทะอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
 
1. นายกรกช  ทองรัตน์
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายมนัส  หมายมั่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  วงษ์สวรรค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายดนุเดช   ยะสาร
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ภู่แสนสอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.75 ทอง 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายรพีภัทร  วิชาธร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.75 ทอง 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายนันฐวุฒิ  ฐานะสุ
 
1. นายกรกช  ทองรัตน์
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วรรณทอง
 
1. นายปฏิพล  อารีย์
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายชูชาติ  เขียวพุฒ
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวพิยะดา  มะรุมกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ตรีแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  ใจแก้ว
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ชมวะนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายเมธาพร  อุ่นอ่อน
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกฤตยานี  บุญชู
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายญาโณทัย  ชาติชนา
 
1. นายกรกช  ทองรัตน์
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชยาวุธ  สีดาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายดำรงค์  สว่างวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายศุภณัฐ  แพรญาติ
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายธนากรณ์  รอดประเสริฐ
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ยศตะสา
 
1. นายกรกช  ทองรัตน์
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายวชิระ  หมายมั่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายศิริชัย  กองแก้วภูมิ
 
1. นายไพศาล  แก้ว
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายศรราม  แสงประไพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤษฏ์  กิจวิเศษ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นิลเขียว
 
1. นายบัญญัติ  พระวัยทางค์
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ละอองศรี
 
1. นายกรกช  ทองรัตน์
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชิติพันธ์  พึ่งทิม
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมณฑน์  ละอองศรี
 
1. นายกรกช  ทองรัตน์
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงไพลิน  ม่วงมณี
 
1. นายบัญญัติ  พระวัยทางค์
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสิริกร  คงเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชูโชติ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวโซร์เฟียร์  แพรญาติ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   ยุรยาตร์
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  สว่างนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  เขตวงษ์
 
1. นายกรกช  ทองรัตน์
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  นิรชน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญเร็ว
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงสุภัสสรา​  เขียวเรืองงาม
 
1. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงรัชชาวดี  สมบัติ
 
1. นายวัชรพงษ์  นาโควงค์
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   นาทะทอง
2. เด็กหญิงคุณัญญา  อุนทะอ่อน
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรมมันทา
4. เด็กหญิงฐิตาพร  แสนบุญครอง
5. นายพงศกร  สว่างนวล
6. นางสาวรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
7. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญเร็ว
8. นายอธิบดี  แดงฉาน
9. นางสาวโซร์เฟียร์  แพรญาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤษฏ์  กิจวิเศษ
2. นายกฤษณะ  วงษ์สวรรค์
3. เด็กชายคุณานนต์   อุนทะอ่อน
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรมมันทา
5. นายชยาวุธ  สีดาคำ
6. เด็กชายชิติพันธ์  พึ่งทิม
7. เด็กหญิงฐิตาพร  แสนบุญครอง
8. เด็กชายดำรงค์  สว่างวงศ์
9. นายนิพิฐพนธ์  พานทองคำ
10. นางสาวปลายฟ้า  แก้วกล้า
11. นายพงศกร  สว่างนวล
12. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชูโชติ
13. นางสาวพิยะดา  มะรุมกลาง
14. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญเร็ว
15. เด็กชายอภิศักดิ์  รอดตาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ชีวินพงษ์
2. เด็กชายชาตรีอภิรักษ์  จันทร์มูล
3. เด็กชายตะวัน  ใจแก้ว
4. เด็กชายธนธรณ์  ใจแก้ว
5. นายธีรพงศ์  ควรชม
6. เด็กชายพิพัฒน์  หลักพิมพ์
7. นางสาววณิชญา  พันธ์สำโรง
8. เด็กชายศิริชัย  กองแก้วภูมิ
9. นายศุภชัย  ชาญเกษม
10. นายอดิศร  หวังปรุงกลาง
11. นางสาวอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
2. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
3. นายสุรเดช  สิงหะ
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
2. เด็กชายชินวัตร  เขตวงษ์
3. เด็กชายญาโณทัย  ชาติชนา
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ละอองศรี
5. เด็กหญิงณัฐมณฑน์  ละอองศรี
6. เด็กชายธีรวุฒิ  บัวผาย
7. เด็กชายนันฐวุฒิ  ฐานะสุ
8. เด็กชายพงษ์เจริญ  ประสมพง
9. เด็กหญิงสิราณี  ตาตะกะ
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสาวคนธ์
11. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ยศตะสา
12. เด็กชายเมธัช   เศรษฐผล
 
1. นายกรกช  ทองรัตน์
2. นายคณพศ  พูลสมบัติ
3. นายชาญวุฒิ  ดอนพุทรา
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายชยานันท์  ทิดนอก
2. นายณัฏฐวรณ์  ยิ้มสรวล
3. เด็กชายดนุสรณ์  ฐานวิสัย
4. เด็กชายธนากรณ์  รอดประเสริฐ
5. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
6. เด็กชายรพีภัทร  วิชาธร
7. นายรังสิมันต์  สร้อยระย้า
8. เด็กชายรัชชานนท์  นิลถนอม
9. เด็กชายสหรัฐ  ตาพาลี
10. นายอธิชาติ  งามฤทัย
11. เด็กชายอภิชาติ  ญาติดีพันธ์
12. เด็กชายเมธาพร  อุ่นอ่อน
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
2. นายอนุพงษ์  แก้วจีน
3. นายศุภชัย  สังข์ทอง
4. นายณัฏฐวรณ์  ยิ้มสรวล
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายกรกช  คำสูง
2. เด็กชายกฤต  ชีววัฒนกุล
3. เด็กชายกิตติทัต  อ่อนจันทร์
4. เด็กชายกิตติพัฒน์  ภู่แสนสอาด
5. เด็กชายขุนณรงค์  กิตติมงคล
6. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีแก้ว
7. เด็กชายธนพัฒน์  เขียวเพชร
8. เด็กชายธนภัทร  นิรชน
9. เด็กชายธนาเทพ  กระปุกนาค
10. เด็กชายบูรพา  คำบุญยอ
11. เด็กชายพัฒธินัน  นาคสุข
12. เด็กชายมนัส  หมายมั่น
13. เด็กชายรัฐภูมิ  วงษาก้อ
14. เด็กชายรัฐภูมิ  สวนกัน
15. เด็กชายวชิระ  หมายมั่น
16. เด็กชายวีระชัย  ผดุงชัย
17. เด็กชายวุฒิชัย  เอี่ยมกล้า
18. เด็กชายอนุสร  ศรีคราม
19. เด็กชายอัสดา  ดาวลอย
20. เด็กชายเดชารัตน์  เรืองกัลป์
21. เด็กชายเทพมงคล  เทียนเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
2. นายเอกมล  ถวิลมาตร
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎ์  ศตพรวรกุญ
2. เด็กชายปธานิน  ตรีรัสสพานิช
3. เด็กหญิงปาณิสา  ถนอมพิชัย
4. เด็กหญิงลภัสรดา  สุขการผดุง
5. เด็กชายวัฒนชัย  บุญเหนือ
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
2. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
2. เด็กชายธีระพล  เพิ่มเพียร
3. เด็กชายรพีภัทร  วิชาธร
4. เด็กชายวงษ์พิทักษ์  สายวัน
5. เด็กชายอัครพล  นุวงษ์
 
1. นายศุภชัย  สังข์ทอง
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
3. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายฐปนนันท์  เต็งสิริ
2. เด็กชายณัฐปพล  ยาวุฒิ
3. นางสาวพิมลภัส  สุขการพดุง
4. นายภาธรณ์  ประคองสังข์
5. นายอนาวิล  ศรีศักดิ์
6. นายเอกรัตน์  ไชยคาน
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
2. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวชราธร  ธนาคุณ
2. นางสาวชลธิชา  จันทรสูต
3. นางสาวชลลดา  ธนาคุณ
4. นายณัฐนันท์  ศิริพันธุ์
5. นางสาวทัศนีย์  มลาตรี
6. นายพงศธร  คุ้มเงิน
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
2. นายวุฒิชัย  จงสุขกลาง
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายภูริทัศ  ภูษิตรัตนาวลี
2. นายวรนน  ทาอ้น
3. นายเกษม  กองเพ็ง
4. นายเมธี  สุทธิประภา
 
1. นายศุภชัย  สังข์ทอง
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
3. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายการัณยภาส   เพชรพรหมรักษ์
2. เด็กหญิงคีตภัค   แดงโสภา
3. เด็กชายคุณานนต์  น้อยญาโน
4. เด็กชายจารุพักตร์  วาริชล
5. นางสาวจุฑามาศ   ทิพย์โสตร
6. เด็กชายชนันท์ธิพัฒน์  วิยาสิงห์
7. เด็กชายชากร  ยอดเมือง
8. นายชาคริต   บัวพันธุ์
9. เด็กชายณัฐกมล   ยาดี
10. เด็กชายณัฐิวุฒิ   มณีคุ้ม
11. เด็กหญิงธมนวรรณ   วาโย
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทวิวัฒนกุล
13. เด็กหญิงนฤภร   พินจงสกุลดิษฐ
14. นางสาวนิตยา   ต้นแก้ว
15. เด็กชายปวรรัตน์   กำเนิดบุญ
16. นางสาวปาณิสรา   ศุจิสมิต
17. นายพงศภัค  กีบุญมี
18. เด็กหญิงพัสตราภรณ์   จักรพล
19. นางสาวพิชชาภรณ์   ล้อมวงษ์
20. เด็กหญิงพิยดา  อินตาพวง
21. นายพีระกานต์  ราชวงษ์
22. นายภราดร   บังเกิดฤทธิ์
23. เด็กชายภัทรพงษ์   กุหลาบ
24. เด็กชายภัทรพล  เปรื่องการ
25. นายภูฐาน  ชินะโชติ
26. เด็กชายภูริพัฒน์  แสนศักดา
27. เด็กหญิงวรรณวณัช  เอื้อสัมฤทธิผล
28. เด็กหญิงวาสนา  ทองย้อย
29. นายวิชชากร  บัวแก้ว
30. นายวุฒิชัย  ลับกิ่ม
31. นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีบัว
32. เด็กหญิงศิรภัสสร   บ่อโทณดำ
33. นางสาวสุพิชฌาย์   สุขสุคนธ์
34. นางสาวอลิตา  อุดมกูล
35. เด็กชายอัครวินท์  ชัยยัง
36. นางสาวอัจจิมา  ภูเก้าล้วน
37. นางสาวโชติรส  ทิพหา
38. เด็กหญิงโญทกา  ศรีระสา
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีสุข
2. นายขวัญ   จำปาหอม
3. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
4. นางกฤษณา   สุรวัตร
5. นายมณฑล   เทียมรักษ์
6. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
7. นางสาวศศินิภา   เชียงว่อง
8. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกฤติยา  สังข์ดอน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ
3. นายจตุพจน์  อินแหยม
4. เด็กชายจตุภัทร  ศรนาราย
5. เด็กชายจักกริช  หอมนวล
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะการ
7. นางสาวชุธิดา  ย่นมรรคา
8. เด็กหญิงชไมพร  คงเจริญถิ่น
9. เด็กหญิงณัชชา  อ่อนน้อม
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  อาจพังเทียม
11. เด็กชายณัฐนันท์  เกลื่อนเพชร
12. นางสาวณัฐริกา  อยู่เจริญ
13. เด็กชายทศพล  ดนัยดุริยะ
14. เด็กชายนนทกานต์  สิงห์สวัสดิ์
15. เด็กชายนพดล  บรรดาศักดิ์
16. เด็กหญิงนันท์นภัทร์  เอี่ยมเจริญ
17. เด็กชายนิติพงษ์  ไพรัตน์
18. นางสาวนุชจรีย์พร  ธนูศิลป์
19. เด็กหญิงบุณยาพร  เทศสวัสดิ์
20. เด็กชายปฏิภาณ  เฉลียงพงษ์
21. เด็กหญิงปฐมพร  เอี่ยมเนตร
22. เด็กหญิงพนิดา  สุดวิไล
23. เด็กชายพรชัย  งามเจริญพุทธศรี
24. เด็กชายพลเฉลิม  บุญถึง
25. เด็กหญิงพิยดา  แสงนภา
26. เด็กหญิงภิชชานันท์  สีสุวรรณ์
27. เด็กชายรพีภัทร  แย้มมีกลิ่น
28. นายวุฒิชัย  ใจเที่ยง
29. เด็กชายวุฒินนท์  สิงห์สวัสดิ์
30. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีพุทธา
31. นายสหรัฐ  จักรสาน
32. นางสาวสุพรรษา  ชินทรักษา
33. เด็กชายส่งศักดิ์  วงษ์ละคร
34. นายเกรียงศักดิ์  เพ็ชรมณี
35. เด็กหญิงแพรวนภา  อยู่เนียม
 
1. นายนัฐพงษ์  บุตรพรหม
2. นางสาวพิชญ์นรี  ชิดสูงเนิน
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกฤษดากร  อ่อนทองใหญ่
2. นางสาวกัลยกร  ชาโท
3. นางสาวกาญตนา  สุขเจริญ
4. นางสาวกานต์กณิศฐ์  กาลพงษ์นุกูล
5. นายชาญยุทธ   ประทุมวงษ์
6. นางสาวชุติกาญจน์  สอนภูเขียว
7. เด็กชายณัฐนันท์  เข็มทอง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุยนา
9. นายธนภัทร  ทองมิตร
10. เด็กชายธีระพันธ์  ร่างวิจิตร
11. นายนรภัทร  หรุ่นพานิช
12. เด็กชายปัณณวิชญ์  สีอุด
13. นายปารเมศ   ศิรินุช
14. นางสาวพรรคพร  พรหมรักษา
15. นางสาวพรรณพัสสา  กุมภาพันธ์
16. เด็กชายพิสุทธิศักดิ์   เนตรปรีชา
17. นางสาวภควดี  เวียงชัย
18. เด็กชายภัชศุ  รักษธรรม
19. เด็กชายภูริณัฐ  ปัญเศษ
20. นายภูวัลย์  คันทะมาลา
21. นางสาวมาลินี  นาคีสังข์
22. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์ทอง
23. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชมสุวรรณ
24. เด็กหญิงวนิดา  นาดี
25. นายวรวุฒิ   ศรีอำไพพร
26. นายวรเชษฐ์  ชูทรัพย์
27. เด็กหญิงวิยะดา   ศรีวะลม
28. เด็กชายวิศรุต  เชื้อทอง
29. เด็กชายวิศวะ  สุมาวรรณ์
30. นางสาวศิริยาภรณ์  แสนหาญ
31. นายศุภณัฐ   อิ่มแผน
32. เด็กหญิงศุภัชญา  จินพละ
33. เด็กชายสิรดนัย  จินดาพันธ์พงษ์
34. นางสาวสุขนัฐตา   บำเพ็ญสินธุ์
35. เด็กชายสุพจน์   ระมั่งทอง
36. นางสาวสุริษา  ภักดีศรี
37. นางสาวอติกานต์  พรมอินทร์
38. นางสาวอรพรรณ  เคนคำ
39. นางสาวอาภัสรา  ศรีภู
40. เด็กชายเอเปก  ต้นนุกูล
 
1. นายทนงศักดิ์   พันธุ์ชุม
2. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
3. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
4. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
5. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
6. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายจักรพงษ์   วงษ์สง่า
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายบุญรัตน์  แสงวรรณ
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายจักรพันธ์  สุขเกษม
 
1. นายนัฐพงษ์  บุตรพรหม
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนพล  ศูนย์รัมย์
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีสุข
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.8 เงิน 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ชื่นอารมณ์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.4 เงิน 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายรพีภัทร  วิชาธร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.6 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองก้อน
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายนพรัตน์  สิงห์โท
 
1. นายนัฐพงษ์  บุตรพรหม
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายเมธี  สุทธิประภา
 
1. นายศุภชัย  สังข์ทอง
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายสุวโรจน์  ดีลุน
 
1. นายมงคล  สุดใจ
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติพจ  หมวกลาย
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงพิยดา  อินตาพวง
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีสุข
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสรินทร์  วุฒิเสรีเกียรติ
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงวริทร  อู๋
 
1. นายจักรพงษ์   วงษ์สง่า
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชนิดา  รัตนะ
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.6 เงิน 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกาล  สุขชาติ
 
1. นายมงคล  สุดใจ
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวพรรณแพร  ทรงกัมพล
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาววิชิตา  พักชื่น
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาววรรณิษา  เฉลิมบุญ
 
1. นายนัฐพงษ์  บุตรพรหม
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวภัชราภรณ์  จำเนียรบุญ
 
1. นางสาวศิรินทรา  อ่อนศรี
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.6 เงิน 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวณัฐณา  มีรินทร์
 
1. นายเอกมล  ถวิลมาตร
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.6 เงิน 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาววณิชญ  พันธ์สำโรง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวมนัสวี  ปัตตะมะ
 
1. นายจักรพงษ์   วงษ์สง่า
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายจักรพงษ์   วงษ์สง่า
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนพล  ศูนย์รัมย์
 
1. นายขวัญ   จำปาหอม
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายปิยะ  มธุรส
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม    
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม    
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงภิญญดา  กล้วยน้อย
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงรัตติกาล  นกแก้ว
 
1. นายขวัญ   จำปาหอม
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอมิตา  แสงลำใย
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวพรรณแพร  ทรงกัมพล
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธยาน์  ตุรงค์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏ์  ศตพรวรากุล
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายตรีเนตร  ทรัพย์คงเจริญ
 
1. นายจักรพงษ์   วงษ์สง่า
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายวิษณุ  พงษ์พัฒณ์
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติพศ  หมวกลาย
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงแองเจ๊ล เกรซ  แอทมัน
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงภิญญดา  กล้วยน้อย
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณิชกร  ฑีฆะ
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีสุข
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  ทองละมูล
 
1. นายมงคล  สุดใจ
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวโชติรส  ทิพหา
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีสุข
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวทัศนีย์  มลาตรี
 
1. นายจักรพงษ์   วงษ์สง่า
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปิ่นปินัทธ์  สิงห์ประเสริฐ
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายจักรพงษ์   วงษ์สง่า
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายบุญรัตน์  แสงวรรณ
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายรพีภัทร  วิชาธร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม    
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายวิชาญ  วงษาหาร
 
1. นายศุภชัย  สังข์ทอง
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายศุภณัฐ  อภิญญากูล
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายภาธรณ์  ประคองสังค์
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริสลุง
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสาทเงิน
 
1. นายมงคล  สุดใจ
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีสุข
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงปิยดา  บุญมา
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทองพันธ์
 
1. นายนัฐพงษ์  บุตรพรหม
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวปัญชนิตย์  บุญสุทัศน์
 
1. นายจักรพงษ์   วงษ์สง่า
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวอัจจิมา  ภูเก้าล้วน
 
1. นายขวัญ   จำปาหอม
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.7 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปุณทริก  อุทุม
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวทิพยวรรณ  ฝึกฝน
 
1. นางสาวศิรินทรา  อ่อนศรี
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวบุศรินทร์  ด้วงทอง
 
1. นายเอกมล  ถวิลมาตร
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ศิรารัตน์
2. เด็กชายชนันท์ธิพัฒน์    วิยาสิงห์
3. เด็กหญิงทัศนีย์   ก้งทอง
4. เด็กหญิงทิพย์จินดา  กล้วยป่า
5. เด็กชายนภัสกรณ์   อนันตกาล
6. เด็กหญิงปริณดา   มีทอง
7. นายพีระกานต์  ราชวงษ์
8. เด็กชายภัทรพล  เปรื่องการ
9. เด็กชายภานุพงษ์   แสงแก้ว
10. นางสาววรรณพร  ปทุมมาลย์
11. นางสาวสุพรรษา  อยู่ชูฉาย
12. นายอัครพนธ์  รุจิตวรรณ
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีสุข
2. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
3. นายขวัญ   จำปาหอม
 
615 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  ธาตุมี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวเทศ
3. เด็กชายธนกฤต  หลอดนคร
4. เด็กหญิงธิติมา  สังข์ทอง
5. เด็กชายปัฐวี  แก้วมณี
6. เด็กชายภรภัทร  ส้มฉุน
7. เด็กชายภูดิศ  วงษ์เจริญ
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ป้อมเรือง
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
2. นางนิตยา  ธงชาติ
3. นายปรเมษฐ์  เหมือนจันทร์
 
616 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   เมฆไชยภักดิ์
2. เด็กหญิงจตุพร   วินิยม
3. เด็กชายจุลจักร   ธงยี่สิบสอง
4. เด็กหญิงณัฐฑิกา   อุ่นดวง
5. เด็กชายภูกริช   มีสัจจี
6. เด็กหญิงยศวดี   สุขนิ่ม
7. เด็กชายวิทยา   ทะลิ
8. เด็กชายศักรินทร์   พวงดอกไม้
9. เด็กหญิงอมรรัตน์   ยอดโฉมฉิม
10. เด็กหญิงอัจฉรา   หนูเงิน
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
617 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกิตติมา  ประกอบธรรม
2. เด็กชายณัฐพล  จันทร์พริ้ง
3. เด็กชายทศพล  ดนัยดุริยะ
4. เด็กชายพรชัย  งามเจริญพุทธศรี
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  มูลจันทร์
6. เด็กหญิงภาวดี  แก้วสิทธิ์
7. เด็กหญิงวิชญาพร  มโนเย็น
8. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีพุทธา
 
1. นางสาวพิชญ์นรี  ชิดสูงเนิน
 
618 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวชมพูนุท  บุญเพ็ง
2. นายชาญณรงค์  ชมพรมราช
3. นายทัตธน  พัดเงิน
4. นายพัสกร  เรณูแย้ม
5. นางสาววิชญาดา  บุศรา
6. นายศุภกิตต์  ประเสริฐรอด
7. นางสาวอภิชญา  โพธิ์ทอง
8. นางสาวอภิญญา  ละออศรี
 
1. นายปรเมษฐ์  เหมือนจันทร์
2. นางนิตยา  ธงชาติ
3. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
619 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกานสุดา  รัตนนท์
2. เด็กหญิงชุติมา   บุญทาบทอง
3. เด็กหญิงณัฐิดา  ทับอุไร
4. เด็กหญิงปาริชาติ   ทรงงาม
5. เด็กหญิงรัญชน์รตาฒ์   ตานแตง
6. เด็กหญิงวัลลดา   วงษ์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงศศิประภา   พวงเงิน
8. เด็กหญิงสริลยา   แสงสว่าง
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
620 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภา  มุขมนตรี
2. เด็กหญิงกฤษรี  พ่งเฟี้ยม
3. เด็กหญิงจริยา  สิริรัตน์
4. เด็กหญิงชลธิชา  อาริวงค์
5. เด็กหญิงวรรณิดา  พรมมา
6. เด็กหญิงแพรเงิน  เจริญทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
 
621 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  หมวกเสนา
2. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณวงศ์
3. เด็กหญิงบุรฉัตร  เทียบแก้ว
4. เด็กหญิงปพิชญา  อโปกุล
5. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญทศ
6. เด็กหญิงภัทรมน  บุญสุภาพ
 
1. นายณัฐพลธวัช  นิ่งราวี
2. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
3. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
 
622 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัลยากร  มะลิซ้อน
2. นางสาวจิดาภา  พึ่งพราห์ม
3. นางสาวฐิติมา  ทับภูมี
4. นางสาวนันทิชา  สิงหจินดา
5. นางสาวพลอยพรรณ  ธาระเนตร์
6. นางสาวมนัสวี  ศรีคุ้ม
 
1. นายณัฐพลธวัช  นิ่งราวี
2. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
3. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
 
623 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกุลยา  อินทร์นุช
2. นางสาวฐาปนีย์  พูลมา
3. นางสาวณัฏฐณิชา  หอมสนั่น
4. นางสาวนัฐภัสสร  ภูทอง
5. นางสาวอัญมณี  อัตถีโพค
6. นางสาวเกศิณี  วงษ์วิสุทธิ์ขจร
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
 
624 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภา  มุขมนตรี
2. เด็กหญิงจริยา  สิริรัตน์
3. เด็กหญิงชลธิชา  อาริวงค์
4. นางสาวธันยรัศม์  สันติชัยกุล
5. เด็กหญิงวรรณิดา  พรมมา
6. นางสาวสุนิสา  วงษ์เหล็ง
7. เด็กหญิงแพรวตา  ขันตินิยม
8. เด็กหญิงแพรเงิน  เจริญทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
2. นางพัชรี  ธรรมเจริญพงศ์
 
625 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ทรัพย์ชูชนะ
2. เด็กหญิงชาลิสา   ลอดเลิศ
3. เด็กหญิงณัฐิดา   ทับอุไร
4. เด็กหญิงปนัดดา   คำนวน
5. เด็กหญิงประกายฝัน   เกษรครบุรี
6. เด็กหญิงพิชชา   ขันธหงส์
7. เด็กหญิงรัญชน์รตาฒ์  ตานแตง
8. เด็กหญิงวรินทร   ศิริรัศมีวงศา
9. เด็กหญิงวริศรา   ศิริรัศมีวงศา
10. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีพลกรัง
11. เด็กหญิงอภิสรา   ชาสาร
12. เด็กหญิงเกศญาศิภัสร์   จบไพร
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
626 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  สว่างศรี
2. เด็กหญิงณัฏภวรรพร  จิรเดชทวีพร
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทรายสถิต
4. เด็กหญิงนวรักษ์  ถนอมรัตน์
5. เด็กหญิงพนิตตา  วัฒนสมบูรณ์
6. เด็กหญิงภาวิยา  ดียิ่ง
7. เด็กหญิงภาษิตา  อุลิศ
 
1. นายณัฐพลธวัช  นิ่งราวี
2. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
3. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
 
627 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกชมน   พรหมมา
2. นางสาวกัญญานาถ   วรรณาเจริญพร
3. นางสาวจิราภรณ์   จอกทอง
4. นางสาวชลธิชา   วงษ์ที
5. นางสาวตรีประดับ   กุลมูล
6. นางสาวปุณยนุช   ชะทุมรัมย์
7. นางสาวศิริอร   มีเดชา
8. นางสาวสุนิษา   แย้มครวญ
9. นางสาวสุรีพร   เนตรจินดา
10. นางสาวสโรชา   เจือทอง
11. นางสาวอารีวรรณ   เปรมปราโมทย์
12. นางสาวเบญจวรรณ   สร้างเขต
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
628 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกมลชัย   ผมไผ
2. เด็กหญิงจีราดา   ทองมั่ง
3. เด็กหญิงชญาภรณ์  ศิลาแรง
4. เด็กชายธนบดี   ศรีภักดี
5. เด็กหญิงนันธิดา   นาคสุทธิ์
6. เด็กหญิงรภัทกร   ศรีลานิล
7. เด็กหญิงรภัทภร   ศรีลานิล
8. เด็กหญิงวัลลภา   จันทร์ทอง
9. เด็กหญิงสิตา   มั่นกตัญญู
10. เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชวงษ์
11. เด็กหญิงสุพิชชา   ศรีจันทร์
12. เด็กหญิงสุวิมล   เม่นน้อย
 
1. นางกฤษณา   สุรวัตร
2. นายวีรพงษ์   จุณศรี
3. นางสาวศศินิภา   เชียงว่อง
 
629 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกษลา
2. เด็กหญิงจันทกานต์  อรุณบน
3. นางสาวมารีน่า  โพธิ์พารากร
4. เด็กหญิงมีณา  มาหอม
5. เด็กหญิงมุฑิตา  ยะมะรินทร์
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  พุกสุวรรณ
7. เด็กหญิงวริศรา  พิมลรัตนอาภา
8. เด็กหญิงสุณิศา  ทองแท้
9. เด็กหญิงอารยา  นาคนิวงค์
10. เด็กหญิงแคชรียา  เย็นจุระ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
630 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชมพูนุท   โพธิตา
2. นางสาวชลลดา   สุโข
3. นางสาวณัฐภัทร   วิจิตรแพทย์
4. นางสาวธารทิพย์   คำปู่
5. นางสาวพนาพร   เฉากระโทก
6. นางสาวพิริยพร   แก้ววาสี
7. นางสาวมินธาดา   คชานันท์
8. นางสาวรุ่งไพลิน   วงษ์ขนิษฐ์
9. นางสาวรุ่งไพลิน   สุขเกษม
10. นางสาววิภาวดี   สุขศรี
11. นายศิริโชติ   กุดแถลง
12. นางสาวศุภิสรา   ไตรยวงค์
13. นางสาวอณัชยา   เพ็ชรักษ์
14. นางสาวอรพรรณ   พูลรักษ์
15. นางสาวอรวี   จอกแก้ว
16. นายเมืองแมน   เพ็งแสง
 
1. นางกฤษณา   สุรวัตร
2. นายวีรพงษ์   จุณศรี
3. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
4. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
631 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกาญตณา  สุขเจริญ
2. นายชาญยุทธ  ประทุมวงษ์
3. นายธนภัทร  ทองมิตร
4. นายปารเมศ  ศิรินุช
5. นางสาวพรรคพร  พรหมรักษา
6. นางสาวพรรณพัสสา  กุมภาพันธ์
7. นางสาวภควดี  เวียงชัย
8. นายศุภณัฐ  อิ่มแผน
9. นางสาวสุขนัฐตา   บำเพ็ญสินธุ์
10. นางสาวสุริษา  ภักดีศรี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
632 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายจิรวัฒน์  ประสพเนตร
2. นายชโยดม  กรรณิการ์
3. นางสาวนริศรา  ทรงรัตนา
4. เด็กชายพรพิทักษ์  ประดิษฐ์
5. นางสาวระวิวรรณ  สีบัง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
633 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปุณยนุช  มงคลชู
 
1. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย
 
634 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชิตดนัย   แสงน้อย
 
1. นางสาววิชยา   วัฒนกูล
 
635 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนกาญจน์  รื่นไว
 
1. นายยุทธศักดิ์  กุลมา
 
636 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 53.67 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงครวญคำนึง  จันทร์พริ้ง
 
1. นางจุรีรัตน์  จิตธนพาณิช
 
637 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 47.33 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร  สุชาติสกุลชัย
 
1. นางณัฐรินทร์  อัครพัฒน์เมธา
 
638 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 45.66 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ขาวขำ
 
1. นางสาวนรินทร์  โพธิ
 
639 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปัทมนา   ตรีระตระกูล
 
1. นางเยี่ยมจิต  ตติรังสรรค์สุข
 
640 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวอัจฉริยา  อานาเขตต์
 
1. นายชัชชล   เจริญพันธ์
 
641 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 39.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายกวีวัฒน์  บัวพรม
 
1. นางสาวศศิวิมล  คำศรี
 
642 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายชโยดม  กรรณิการ์
 
1. นางพิมพ์ชนก  คำปัน
 
643 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ขอนแก่น
 
1. นางขจี   เปรมปรี
 
644 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาณี   พุฒจิระ
 
1. นางสาวปิยะพร  สุขสำราญ
 
645 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลักษณะพล
 
1. นางสาวบัวหลง  ปราบพราน
 
646 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองคำ
 
1. นางวริมน  สุทธิพงษ์
 
647 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  เที่ยงธรรม
 
1. นางสุภาพร  พฤฒิธาดา
 
648 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์   สุขประเสริฐ
 
1. นายฐานันดร์   สุริวรรณ
 
649 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  แก้วเชื่อม
 
1. นางสาวสุกิตติมา  หอมยามเย็น
 
650 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อนุรักษา
 
1. นายภรัณยู  อินทกนก
 
651 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวศิรภัสสร  จรลีชาญชัย
 
1. นางเบญจวรรณ  วัฒนคัมภีร์
 
652 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายภัทรพล   หรั่งกิจ
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญทัน
 
653 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวธนพร  คำมะมูล
 
1. นางสาวบัวหลง  ปราบพราน
 
654 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายพีรพัฒน์  จันทร์กลั่น
 
1. นายชำนาญ  ผานคำ
 
655 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  เติมวิถี
 
1. นางสาวบุณยาพร   พันธ์โพธิ์ทอง
 
656 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวพวงผกา  ท้ายวัด
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศิริสธนพันธ์
 
657 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวปิยะดา  ภาวะกุล
 
1. นางสาววิไลวรรณ์  ละมุล
 
658 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพฤกศร  ปาทาน
 
1. นางสาวนิตยา  ลักขณะ
 
659 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงทักษพร   ตระกูลตั้งอนันต์
 
1. นางสาววิชยา   วัฒนกูล
 
660 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายอติวิชญ์  ถุงเงิน
 
1. นางวราภรณ์  ด่านตระกูล
 
661 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงสมฤทัย  จุลสุวรรณ
 
1. นางสาววรรณิษา  เหลี่ยงตระกูลชัย
 
662 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนะโชติกุล
 
1. นายธีระเดช  ผิวผ่อง
 
663 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายกิตติกร  จิตรเขต
 
1. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม
 
664 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายธรรมพัฒน์  หิรัญประจักษ์
 
1. นางราตรี  บูรณสันติ
 
665 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายศศิรพล   ผาสุขถ้อย
 
1. นางสาวสาวเสาวรส   บุญทัน
 
666 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวพัณสิรา  โทแก้ว
 
1. นายธีระเดช  ผิวผ่อง
 
667 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายธนพล  สีดาดวง
 
1. นายนินาท  ศริพันธุ์
 
668 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายบดินทร์  ธุรกิจ
 
1. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม
 
669 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวพิมลพา  กองอรรถ
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
670 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวดวงกมล  สร้อยสน
 
1. นางสาววรรณิษา  เหลี่ยงตระกูลชัย
 
671 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์มวย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พรมา
3. เด็กหญิงบุญญาพร  สิทธิถาวร
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์  โรจน์ปาน
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ทาบุตร
 
1. นางสุธิมา  กันธะวงศ์
2. นางสุมาลี  มะโนน้อม
 
672 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายตรีเนตร  ทรัพย์คงเจริญ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ผาสุข
3. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่เจียว
4. เด็กหญิงรมย์ธีรา  เบ้าทอง
5. เด็กหญิงวรรณาพร  ดอกจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา  อยู่ประยงค์
 
673 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธารดา  จันทร์ฉาย
2. เด็กหญิงพรชนก  อินทร์ชัย
3. เด็กหญิงมณจิรา  เทศสาย
4. เด็กหญิงวัณศิริ  ตรีวิเชียร
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศิริรัตนรักษ์
 
1. นายธนพิสิษฐ์  เปรียบกล้า
2. นางสาววาทินี  รุ่งสาย
 
674 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  วีระพงษ์
2. เด็กหญิงรัตนา   ประเสริฐศักดิ์
3. เด็กหญิงสุธินี  ภิรมย์ทอง
4. เด็กหญิงสุุวรรณา  ธารีรัตน์
5. เด็กหญิงอุรชา  ขุนวิเศษ
 
1. นางสาวรัตติยา  เคารพ
 
675 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  กัลยา
2. เด็กหญิงณัฐรดี  เนตรปรีชา
3. เด็กชายธีรภัทร  มีกมล
4. เด็กหญิงรัตติกาล  สุขชาติ
5. เด็กหญิงสุนิสา  สุขอาจ
 
1. นางสาวพรรณวิภา  ภูทอง
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
676 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  คชาพงษ์
2. นายธนกร  โยธาสุทธิ์
3. นางสาวนวสรณ์  เที่ยงเจริญ
4. นางสาวพิมพ์  โพธิ์ร่มชื่น
5. นางสาวอาทิตยา  ปลอดห่วง
 
1. นางกวิตา  คงสำราญ
2. นางสาวปภาดา  พรมชัย
 
677 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสิริยากร  ทองบ่อ
2. นางสาวสุนิสา   สุวรรณ์
3. นางสาวสุมีนตา  ปราทาน
4. นางสาวอนัญญา  บัวกัณหา
5. นางสาวอาทิตยา  พุดกุดเรือ
 
1. นางนภาพร  สอนจรูญ
 
678 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกัลยรัตน์  กุลโรมจันทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหง้าศิริ
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  เกษรบัวขาว
4. นางสาวพันพัสสา  สายขุนทด
5. นางสาวเอริกา  เกตุวร
 
1. นางสาววิไลวรรณ์  ละมุล
 
679 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงธัญรดา  กล่อมกูล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัญญากล้า
 
1. นางสาวชญานุตม์   สนพลอย
 
680 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาวีร์  ยอดเพ็ง
2. เด็กหญิงธารวิมล  ดาบสันเทียะ
 
1. นางสาวอรพิม  นกยูงแดง
 
681 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฉัตรพันธารัตน์
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร์  รุ่งถาวรวงศ์
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
682 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายวรินทร   ทองสอน
2. นางสาวอริสรา   รติธรรมานนท์
 
1. นายวรัญญู   วงษ์แหยม
 
683 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายรัชชานน์  คำมี
2. นางสาวหทัยชนก   สุทนต์
 
1. นางสาวชญานุตม์   สนพลอย
 
684 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวพรวิภา  หิรัญพฤกษ์
2. นางสาวอชิรญา  ชิวารักษ์
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
685 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.33 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาววชิรญาณ์  สุขเจือ
2. นางสาวสุพัตรา  ศิริยม
 
1. นางสาวอรพิม  นกยูงแดง
 
686 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวธนสรณ์  คงสมกาย
2. นางสาวรัชนีกร  ชักนำ
 
1. นางศศิมา  มูลสภา
 
687 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงกุลฉัตร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
 
1. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
2. นางสาวนภาพร  โพธิ์กลาง
 
688 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา   แก้วเสน่ห์
2. เด็กหญิงสุมินตรา   บุตรเวียงพันธ์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  อินตา
2. นางสาวอัญชนา  ยิ่งเชิดงาม
 
689 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายชินวัตร  สุขเรือน
2. เด็กหญิงลักษิกา  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  อินธนู
 
690 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 74.17 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สมัยมาก
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เดชบุญ
 
1. นางสาวณัฐชา  อินโต
 
691 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาววีรภัทรา  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวอาภัสสร  เวกสูงเนิน
 
1. นางสาวนภาพร  โพธิ์กลาง
2. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
 
692 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวสิริภัทร   จันทรา
2. นางสาวอรปรียา   แก้วประพาฬ
 
1. นางสาวอรอร  โชติมณี
2. นางสาวกรองกาญจน์  อินตา
 
693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนันทิพร  สงวนวงษ์
2. นางสาวนาตารี  อนุสุเรนท์
 
1. นางสาวชวัญชนก  คำไชย
 
694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.34 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวพรพิมล  โตจันทึก
2. นางสาวสุวรรณา  นวลลือชา
 
1. นางสาวนรินทร์  โพธิ
 
695 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  วงษ์จีน
2. นางสาวชิดชนก  อิ่มอรชร
 
1. นางสาวสุพัตรา  เปลี่ยนทองดี
2. MissSim  MISUN
 
696 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายปรัชญา  โทมุลา
2. นางสาวเกตุศิรดา  ชูชัยมงคล
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
2. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
 
697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนรินทร์  รื่นสำราญ
2. นางสาวสรารัตน์  เอี่ยมคำ
 
1. นางสาววิรัญญา  จึงจรรยา
 
698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายวีระกร   สารประดิษฐ์
2. นางสาวแพรว   ตีรโสภณ
 
1. นางสุดาทิพย์   สายแก้ว
 
699 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวรินรดา  นามมณี
2. นางสาวเบญญาภา  อธิมุตติกุล
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
700 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  กัลยาณธีร์
2. นางสาวธัญจิรา  จักรพล
 
1. นางรุ่งศิริ  ทิพย์อักษร
 
701 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายธีระพงษ์  เย็นสุข
2. นางสาวศุภรัตน์  หวังกุศล
 
1. นางสาวขวัญชนก  คำไชย
 
702 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวอักษราภัค   ผสม
2. นางสาวเสาวนีย์   อนุรักษา
 
1. นางสาวอัญชนา  ยิ่งเชิดงาม
2. นางสาวอรอร  โชติมณี
 
703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรฤดี  วาณิชสรไกร
2. นางสาวนาตาลี  ชอบธรรม
 
1. นางสาวสุพัตรา  เปลี่ยนทองดี
2. MissSim  MISUN
 
704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชนิตสิรี  รัตนคงสวัสดิ์
2. นางสาวบงกชศิณา  เจริญธนเศวต
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
2. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
 
705 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายธนเทพ  หัตถโกศล
2. นางสาวนัฐพร  มรกต
3. นางสาวปิยธิดา  ช่วยตั้ง
4. นางสาววรรณรดา  พลเสน
5. นางสาวเบญญาภา  สุวรรณ์
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจิราภรณ์  อินท์รัก
2. นางสาวณัฐวรรธน์  พันธ์นิยม
3. นางสาวนิภาพร  ศรีโฮง
4. นางสาวปรียานุช  ผาปะทะ
5. นายหทัยเทพ  สองวงษ์
 
1. นางสาวชญานุตม์   สนพลอย
2. Ms.Ding  haiying
 
707 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกวีกร   กังกเวคิน
2. นายณัฐนันท์   จุ้ยเจริญ
3. นางสาวดนุนุช   สีวิไชยแก้ว
4. นางสาวนภสร   พรหมสวัสดิ์
5. นางสาววริศรา   จำนงค์ฤทธิ์
 
1. นางสาวอรอร  โชติมณี
2. นางสาวอัญชนา  ยิ่งเชิดงาม
 
708 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกิตติวรรณ  หอมขจร
2. นายณฐพัฒน์  กรุดน้อย
3. นางสาวพิธุฎลญาศ์  ค้าเจริญ
4. นางสาวรุ่งไพลิน  เหล็กสิงห์
5. นายเอกนรมันต์  จันจารุ
 
1. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
2. นางสาวนภาพร  โพธิ์กลาง
 
709 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายธีรพล  ไกรจันทร์
2. นายนัฐวุฒิ  หมอนทอง
3. นางสาวสุชาดา  จักรพล
4. นางสาวสุดารัตน์  จันทุมมา
5. นายอนุรักษ์  เอี่ยมฤทธิ์
 
1. นางสาวณัฐชา  อินโต
 
710 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติภพ  หินเธาว์
2. นางสาวพุธิตา  อ้นจันทร์
3. นางสาวรวิสรา  นิยากร
4. นางสาวสัตตบงกช  เยาวโยธิน
5. นายเฉลิมชัย  ละอองแก้ว
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
2. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
 
711 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรักษ์  ชูชุมวัฒน์วงศ์
2. นางสาวธนพร  เงินลาด
3. นางสาวธนัชพร  ใจอุ่น
4. นางสาวนภัสสร  แววนกยูง
5. นางสาวสายป่าน  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวสุพัตรา  เปลี่ยนทองดี
2. MissSim  MISUN
 
712 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจตุพร   จันทร์สิงขร
 
1. นางสุดาทิพย์  สายแก้ว
 
713 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชัญญา  สมภูร์
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
714 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวพรรณิภา  บัวใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกต  พิมทุม
 
715 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 72.2 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาววรรณภัทร  บุญมา
 
1. นางศศิมา  มูลสภา
 
716 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนันทนัช   ไกรวิชา
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  อินตา
 
717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวเครืย์วลี  ทองอยู่
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  อินธนู
 
718 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจนันญา  เรือนจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
 
719 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวณิชกมล  เอกสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฐชา  อินโต
 
720 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสายป่าน  พันธ์ศาลา
 
1. นางสาวสุพัตรา  เปลี่ยนทองดี
 
721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัฐรพรณีย์  ดีศรี
2. เด็กหญิงลักษมี  พันธุ์สง่า
 
1. นางศิรินันท์  จาตุพงษ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  หนุนเพ็ชร
 
722 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนาฏฑรีย์   ฤกษ์เกษม
2. เด็กหญิงสุชานาถ   บัวเจริญ
 
1. นางสาวจิราภา   พูนสูงเนิน
 
723 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงสิราลักษณ์  ฟูกำเนิด
2. เด็กหญิงแก้วมาริศา  หินแก้ว
 
1. นางสาวกุลธิดา  สร้อยสนธิ์
 
724 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จรดล
2. นางสาวศรัญญา  โสดาดง
 
1. นางสาวสุมิตตา  บุญสุวรรณ์
 
725 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  ทัพคุณ
2. เด็กชายนวพรรษ  ศรสุวรรณ์
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
726 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสาทเงิน
2. เด็กหญิงนาตาชา  วงศ์หาญ
 
1. นางสาวพรรณวิภา  ภูทอง
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
727 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายภูเบศ  นิลาบุตร
 
1. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
 
728 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวพิรัชดา  แสงเพ็ชร
 
1. นางสาววรารัตน์  นาคเขียว
 
729 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวศุภลักษณ์  กุหลาบ
 
1. นางสาวกุลธิดา  สร้อยสนธิ์
 
730 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายธนาวุฒิ  แก้วตุมกา
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
731 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกัลยกร   ชีวะเจริญ
 
1. นางสาวภาณิชดา   ศรีแพรศรี
 
732 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายกมลชัย  จันทร์มีชัย
 
1. นางสาวพรรณวิภา  ภูทอง
 
733 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวมธุรสภรณ์  ฟักเนียม
 
1. นายศิธา  สุธาวุฒิ
 
734 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  นิลพานิช
2. เด็กชายชุติเดช  กองวงค์
3. เด็กชายธนภัทร  อาจณรงค์
4. นายธวรรณ  อุทกศิริ
5. เด็กชายธีรภัทร์  พึ่งฉ่ำ
6. เด็กชายยุทธนา  แก้วอุดร
7. เด็กชายรังสรรค์  ประคำสี
8. เด็กชายเศรษฐีวิกรม  บุญประเสริฐ
 
1. นายวิษณุ  ประเสริฐดี
2. นายอนุกูล  สังข์อ่ำ
3. นายอดิศักดิ์  คชรินทร์
 
735 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายชานน  มงคลทรัพย์
2. เด็กชายณัฐพล  โทนะบุตร
3. เด็กชายธนดล  เนื่องมัจฉา
4. เด็กชายนรภัทร  เศรษฐพฤกษา
5. เด็กชายปฏิพล  ประเสริฐสังข์
6. เด็กชายปัทวี  ผ่องฉวี
7. เด็กชายภูริวัฒน์  สวามิภักดิ์
8. เด็กชายยศวริศ  ดิสสระ
 
1. นายมงคลฤกษ์  ขำละม้าย
2. นางสาววิไลวรรณ์  ละมุล
3. นางสาวนรินทร์  โพธิ
 
736 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แสนวัง
2. เด็กชายชัชชัย  ชื่นชม
3. เด็กชายณัฐกวินท์  เลียงอรุณวงศ์
4. เด็กชายธนากร  คำพรหมมา
5. เด็กชายนรภัทร  ธิติชุณหกุล
6. เด็กชายยศพัทธ์  อัตถะสัมปุณณะ
7. เด็กชายวงศกร  มงคลทอง
8. เด็กชายศุภณ  กลั่นพรหม
 
1. นายธนาศักดิ์  มูลสภา
2. นายรัชพล  ลานตวน
3. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย  ศักดิ์เสรีกุล
 
737 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกฤษฎากร  บำรุง
2. นายนิพิฐพน  พุ่มจันทร์
3. นายพงษ์ภพ  สูตรพงษ์
4. นายภูตะวัน  แดงทองดี
5. นายศิวนาท  ศรีศักดิ์ดา
6. นายสรายุทธ  เกตุพันธ์
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
2. นางสาวปวีณา  วรกำพล
3. นางสาวอรพรรณ  แตงพิมาย
 
738 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤติภูมิ  เกียรติวิวัฒนกูล
2. นายกิตติศักดิ์  เตียสวัสดิ์
3. นายปวริศร์  กองถวิล
4. นายพรรษฐิติกร  สมศรี
5. นายสรวิชญ์  สิงห์ประไพ
6. นางสาวโยษิตา  มีสีดา
 
1. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
2. นายศรัญ  หรีกประโคน
3. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
 
739 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจุฑามณี  สุนประโคน
2. นางสาวชนากานต์  ฝีปากเพราะ
3. นางสาวชัชภรณ์   กองช้าง
4. นายชิษณุพงศ์  เรือนเงิน
5. นางสาวทิมพิกา  ราวเรือง
6. นายธีรภัทร  คุณกิจชัยเจริญ
7. นางสาวนาตาชา  อึ่งน้อย
8. นางสาวบงกชพร  เทียนแจ่ม
9. นางสาววิมลศิริ  บุพชาติ
10. นายอชิตตพงษ์   พูลสวัสดิ์
 
1. นางภัคจิรา  มโนปราณีต
2. นายพัฒนะพจ  วิมาโนพิรัฐ
3. นายวิเชียร   พันธุ์ทอง
 
740 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกฤตติยา   ศิริบรรณ์
2. เด็กหญิงธนวรรณ   ใสระย้า
3. เด็กหญิงบุณฑริกา   ธนเจริญเบญญา
4. เด็กหญิงภัทรนันท์   รอดมะลิ
5. เด็กหญิงศิรินรัตน์   บุญเติม
 
1. นางสุภัชชา   เสือจุ้ย
2. นางรัชดา   ศรีรางกูล
 
741 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรภัสวรรณ  กีรติกุลศักดิ์
2. เด็กหญิงปวีณอร  สุขปาน
3. เด็กหญิงปัญณพร  เฉลยสมัย
4. เด็กหญิงยลชฎา  แสงทอง
5. เด็กหญิงอภิญญา  จูทิม
 
1. นางสาวอินทิรา  จั่นโต
2. นางชนาพร  วทัญญู
 
742 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชณัฐวัลย์   คุรีพันธ์ุ
2. นางสาวสุภานันท์   นิลเกษ
3. นางสาวอริสรา   พุธรักขิตโต
4. นางสาวอัญชลีพร   บัวติ๊บ
5. นางสาวเพชรนภา  พรมศร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
2. นางสาวกัลยารัตน์   จันทร์ขาว
 
743 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายจิรภัทร  กุศลสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรมณฑน์  เลิศวิสุทธิกุล
3. นายภคพงษ์  ชูเสถียร
4. นายภาว์กร  เสมาพงศ์พันธ์
5. นายสิรวิชญ์  เกษประทุม
 
1. นางสาวประกายกุล  พินิจบุตร์
2. นางชนาพร  วทัญญู
 
744 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   หอมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐญา   ผาแสง
3. เด็กหญิงสุพิชชา   ภูถมศรี
 
1. นางสาวกัลยารัตน์   จันทร์ขาว
2. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
 
745 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงลี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ประภาตนันท์
3. เด็กหญิงไมเลีย  แซ่วื่อ
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
2. นางสาวดลญา  เพ็งสีดา
 
746 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  ฉายพุทธ
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ไอยรานภารักษ์
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
 
1. นางกฤษณา  จูพานิชย์
2. นางสาวอัญชลี  อุปกรณ์
 
747 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   บุญเกิด
2. เด็กชายทัพไทย  สูตรพงษ์
3. เด็กหญิงเพชรมณี  พุดซา
 
1. นายธวัช  หงสะต้น
2. นางสาวธันย์ชนน  ธันย์ถิรนันท์
 
748 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  คำกิ่ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสือคุ่ย
3. เด็กชายปรารัตน์ดา  เกตุสุข
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
749 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    มหาสุคนธ์
2. เด็กหญิงบุษบา   บุตรวรรณ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี   แจ้งหิรัญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์   ภูยาดาว
 
750 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  บุตรเมือง
2. นางสาวอทิตยา  เเก้วเเพงพันธ์
3. นางสาวไอลดา  เกรียงยศ
 
1. นางรัชดา   ศรีรางกูล
2. นางสุภัชชา   เสือจุ้ย
 
751 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปานดารา  สุพันธะ
2. นางสาวปิ่นปินัทธ์  สิงห์ประเสริฐ
3. นางสาวลภัสรดา  ศรีสุภา
 
1. นางกฤษณา  จูพานิชย์
2. นางสาวอัญชลี  อุปกรณ์
 
752 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวบุสสดี  อากาศโสภา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  จีรัตน์
3. นางสาวเกศิณี  วงษ์วิสุทธิ์ขจร
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
2. นางสาวกศมลชนก  ดำพลงาม
 
753 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวณัฐธิดา   ใจดี
2. นางสาวณัฐวดี   ที่รัก
3. นางสาวทิตฐิตา   เฉลยวิมาน
 
1. นางสาวเพียงใจ   คำพู
2. นางสาวขนิษฐา   แสงภักดี
 
754 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวจารุวรรณ  เรือนจันทร์
2. นางสาวนฤมล  อ่อนน่วม
3. นางสาวสัตตบุษย์   วิชัย
 
1. นายธวัช  หงสะต้น
2. นางสาวธันย์ชนน  ธันย์ถิรนันท์
 
755 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวณัสรินทร์  ปัญญาผล
2. นายอดิศร  กะพงษ์ทอง
3. นายเจริญ  ดอกรัก
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
756 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  ใจทา
2. นางสาววรรณิสา  สีละคุณ
3. นางสาวอิสรียา  ใจห้าว
 
1. นายภรัณยู  อินทกนก
 
757 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงสมฤทัย  จุลสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุนิตษา  กิ่งก้าน
3. เด็กหญิงอารยา  โพธิผล
 
1. นายธวัช  หงสะต้น
2. นางสาวธันย์ชนน  ธันย์ถิรนันท์
 
758 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูริณัฐ  นิ่มประเสริฐ
2. เด็กชายรักษ์  หอมบุญเรือง
3. เด็กหญิงรุจิรดา  หน่วยจันทึก
 
1. นางกฤษณา  จูพานิชย์
2. นางสาวอัญชลี  อุปกรณ์
 
759 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพรหมลิขิต  ดวงสวัสดิ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  จันทมี
3. เด็กหญิงภามาศ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวยุวดี  ญาณสิทธิ์
2. นางวรยา  วรคณิตาจารย์
 
760 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชนิดา  ทาซ้าย
2. นางสาวธนิชา  อร่ามเรือง
3. นางสาวพัชรี  อาษากิจ
 
1. นายธวัช  หงสะต้น
2. นางสาวธันย์ชนน  ธันย์ถิรนันท์
 
761 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวคุณัญญา  เอื้อดำรงสิริ
2. นางสาวชมพูนุท  เริงสูงเนิน
3. นางสาวญาณิน  นามอุตวงษ์
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
2. นายเกษม  พิมพ์เงิน
 
762 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยสงคราม
2. เด็กหญิงเบญจพร  ปานดวงแก้ว
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
763 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ทิศกระโทก
2. เด็กชายภัทรพล  นวลคำ
 
1. นางอัจฉรัตน์  เกิดศิริ
2. นางขนิษฐา  พยัพเมฆ
 
764 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงธันยกานต์  ธุระกิจ
2. เด็กหญิงธันยพร  ธุระกิจ
 
1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
2. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
 
765 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์   เจริญสุข
2. เด็กหญิงทิพรดา   โมพัด
 
1. นายวรวัช  ภัทรากิจ
2. นายสิทธิกร   พะวิขุณี
 
766 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายธนภพ   วงษ์เพ็ญ
2. เด็กชายธรรมนูญ  ชัยประดิษฐ์
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา
 
767 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวรัญญา  เนียมหุ่น
2. เด็กหญิงเมขลา  แสนอภัย
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
768 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์    โชติชัย
2. เด็กหญิงศศินาภรณ์   เพ็งสุวรรณ์
 
1. นายวรวัช  ภัทรากิจ
2. นางสาวนัฏกาญจน์   วิจารณ์
 
769 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณิชากร   พรหมประโคน
2. เด็กหญิงพัณณิตา   มงคลจินดา
 
1. นางสาววณิชชากร   จันทร์งาม
2. นายอภิสิทธิ์   วรรณแสง
 
770 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายจักรรินทร์  วงษ์จำปา
2. เด็กหญิงญาณิศา  กูกขุนทด
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
771 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงนฤมล  สินสู่
2. เด็กหญิงสิริกร  คำปิ่น
 
1. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
2. นางปาณิสรา  สาระฤทธิ์
 
772 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.83 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   เจริญผล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สันธินาค
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวชุติมา  เพชรี
 
773 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.17 เงิน 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐพล  แก้วคง
2. เด็กชายอภิเชษฐ  หมอสุวรรณ
 
1. นางพรจันทร์  ธรรมรัตน์
2. นางสาววิชุดา  ฉายากุล
 
774 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายฐิติกร  อรุญวงษ์
2. เด็กชายอานุภาพ  ศรีสุขเจริญชัย
 
1. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
775 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา    โพธิ์เสือ
2. เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์จู
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางอารีย์  มิ่งภูษา
 
776 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายคมสัน  ป้อมทะเล
2. เด็กชายธนาพล   ยิ้มใย
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
 
777 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายณัฐกานต์  ตะกรุดโฉม
2. เด็กชายพงศ์พล   ไชยศร
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาววันวิสา  คำแฝง
 
778 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จิตรเขต
2. เด็กชายอัครวิชญ์  กาญจนประเสริฐ
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
779 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกันตพงษ์  มณีคุ้ม
2. เด็กชายศวิษฐ์  แสงคำ
 
1. นายสุจิน   โมทะจิตต์
2. นายอธิวัฒน์   มานพ
 
780 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงฌิชนันทน์  อินโต
2. นางสาวณภัทร  สีดาจักร์
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
781 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายธนากร  นิราบุตร
2. เด็กชายธีรภัทร์  ราชฤทธิ์
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์คำ
2. นางสาวณพิชญ์ษิญา  ปุญญารัชต์วงษ์
 
782 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงณัฐรวี  โปร่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรนาราย
 
1. นางสุกัญญา  พันทุกข์
2. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
 
783 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพงไตย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมมี
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
784 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรรณิกา   ลาวะกุล
2. นางสาวจิราวรรณ  อัคราภิรมย์
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา
 
785 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณิชากร    คำภักดี
2. นายธนพนธ์   ม่วงมะเริง
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางอารีย์  มิ่งภูษา
 
786 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายธีรพงศ์  ปลั่งกลาง
2. นายยืนยง  ไตรเสนีย์
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
787 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายนวพล  ศรีชูวงศ์
2. นายอัศวิน  ประทุมบุตร
 
1. นายสุจิน   โมทะจิตต์
2. นายอธิวัฒน์   มานพ
 
788 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายธัญยธรณ์  มุขดา
2. นางสาวสุนิสา  กุศลเสนอ
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์คำ
2. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
789 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวอรวรรณ  สระแก้ว
2. นางสาวเปรมวดี  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางปาณิสรา  สาระฤทธิ์
 
790 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายกรวิชญ์  พงษ์อินทร์
2. นายเทวิน  จันสวัด
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
2. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
 
791 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวชริญดา  บุญรักษา
2. นายพงศกร  พิมพ์สว่าง
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
792 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวชลลดา  ม่วงทอง
2. นางสาวอรรถพร  จันทร์เรืองรบ
 
1. นางสุกัญญา  พันทุกข์
2. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
 
793 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายสุชาครีย์  สุวิถีนันทกิจ
2. เด็กชายสุวรรณเทพ  ผาปะทะ
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นายวิรัตน์   เชาว์สุนทร
 
794 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  วงษ์นายะ
2. เด็กชายภูริพงษ์   คงรื่นเริง
 
1. นางอัจฉรัตน์   เกิดศิริ
2. นางสาวสาวิตรี   ศรีสังวาลย์
 
795 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงรัตนา  พาศรี
2. เด็กหญิงเมธาพร  โศภิษฐ์บุญนิธิ
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นายพงศ์ธนาพัฒน์  สมบัติ
 
796 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฎฐ์    เพิ่มกิตติกุล
2. เด็กชายประเมศฐ์   อนันท์ธนศาล
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นายเกษม  พิมพ์เงิน
 
797 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายชินวัตร  นามเหลา
2. นายยศพนธ์  ถั่วสันเทียะ
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นายพงศ์ธนาพัฒน์  สมบัติ
 
798 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายการัณย์ภาคิน  ผาสุริวงศ์
2. นายธีรศักดิ์   แซ่โง้ว
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นายวิรัตน์  เชาว์สุนทร
 
799 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายณัฐวุธ  ทิมสังข์
2. นายธีรเมธ  อินาลา
 
1. นางอัจฉรัตน์   เกิดศิริ
2. นายชิษณุพงศ์  เข็มนาค
 
800 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชวนากร   อินทรประสงค์
2. นายภูริ  นิติวัฒน์
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
801 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายภควัต  จันทานานนท์
2. นายเอกภพ  จามร
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
802 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวชมพูนุช  สิงห์ทอง
2. นางสาวรุ่งนภา  พฤษพฤก
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
803 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  กรบุตร
2. นางสาวปภัสสร  อ่อนเงิน
 
1. นางสาววิชุดา  ฉายากุล
2. นายกฤษณะ  จันทร์คำ
 
804 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกษมา  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวพิมลวรรณ  สุทธิใจ
 
1. นางสาววันวิสา  คำแฝง
2. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
 
805 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนภาพ​ร​   ดีเดช​
2. นางสาวศุภัคตา   พรรคเจริญ​
 
1. นางสาวสุภาดา  คำตา
2. นายอภิสิทธิ์  วรรณแสง
 
806 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา   ตรีทอง
2. นางสาวพิมลรัตน์   ภักดีพัฒนาทร
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นางสาวนัฏกาญจน์   วิจารณ์
 
807 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายจักริน  แสงสว่าง
2. นายอำนาจ  มู้ทัพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
808 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายภูวาดล  เฉลิมโฉม
2. เด็กชายอรรถพร  ศึกสพ
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
809 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธัญธวัช    คำโพธิ์
2. เด็กชายปฐมกานต์  สุวรรณน้อย
 
1. นางอาภาธร   กำลังเจริญ
2. นายสุธน  กำลังเจริญ
 
810 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธนัชพร  พลแสน
2. เด็กชายเจษฎากร  คำน้อย
 
1. นายชิษณุพงศ์  เข็มนาค
2. นางราตรี   โมทะจิตต์
 
811 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายชลกานต์  อินฟัก
2. นายอัมรินทร์  เพ็งที
 
1. นางสาวสุภาดา  คำตา
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีสังวาลย์
 
812 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชุดาภรณ์  คงภักดี
2. เด็กชายดิลกคุณ  แดงขุนทอง
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
 
813 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายภูมเรศ  สอนราช
2. เด็กชายอาทิตย์  นันทะสี
 
1. นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์
2. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
 
814 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ด้วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์คำ
 
1. นางชนม์นิภา  ประทุมรัตน์
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
815 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.8 เงิน 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  พรมศรี
2. เด็กหญิงออระรัตน์  สวยวิเศษ
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
816 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิดา  บุ้นประสิทธิ์ชัย
2. เด็กหญิงรมิดา  กองสาลี
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
817 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวปภัสรา  บุญมา
2. นายเฉลิมชัย  อุ่นกระมล
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
 
818 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธเนศ  จุมภู่
2. นายพรพิชัย  ผารุธรรม
 
1. นางสาวสุภาดา   คำตา
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
819 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายณนนท์   ดวงแก้ว
2. นางสาวธัญนันท์   ทองรัตนะ
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
820 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายนฤดม    หมีอิ่ม
2. นายมติมนต์  นาคดุค
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
 
821 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายณัฐชัย  เภตรา
2. นายธนพัต  แปลกวงษ์
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
822 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายยศภัทร์  สีดาจักร์
2. นายสรนันต์  ไพศาลพงษ์
 
1. นายพงศ์ธนาพัฒน์  สมบัติ
2. นายมงคลฤกษ์  ขำละม้าย
 
823 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฎฐากัญญา  ขวัญอยู่
2. นายศักรพงศ์  พิพัฒน์พรชัยกุล
 
1. นายอธิวัฒน์   มานพ
2. นางขนิษฐา   พยัพเมฆ
 
824 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์   อินทรประสงค์
2. เด็กหญิงรอมแพง   เอกตระกูลชัย
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์   แจ้งศรี
 
1. นางสาวนัฏกาญจน์   วิจารณ์
2. นางสาวปราณี  อินต๊ะขัน
 
825 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจีราภา  ทองมั่ง
2. เด็กหญิงชนิกา  บุตรเมือง
3. เด็กหญิงอภิชญา  วิรัติ
 
1. นายอธิวัฒน์   มานพ
2. นางสุปราณี   อินทพิบูลย์
 
826 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายนภาพร  แสงสุริยา
2. นายนันทวัฒน์   คำภา
3. นางสาวศศิกานต์  ใจซื่อ
 
1. นางสาวสุภาดา  คำตา
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีสังวาลย์
 
827 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ   สุขเอี่ยม
2. นายกิตติธัช  มีภู่
3. นางสาวศิรประภา   บุญเพ็ง
 
1. นายสิทธิกร   พะวิขุณี
2. นายวรวัช  ภัทรากิจ
 
828 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติธัช  วีระเดช
2. นายวชิระ  เอี่ยมเพ็ชรเท็ง
 
1. นางราตรี   โมทะจิตต์
2. นายอธิวัฒน์   มานพ
 
829 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวพิชชาพร   พิญญกิจ
2. นางสาวสุวภัทร  มะนู
 
1. นางสุมนธา  คงทายาท
2. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
 
830 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายทักษิณ  ดำมณี
2. นายพิพัฒน์  รัตนเจริญ
 
1. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
831 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญยมาลิก
2. นางสาวศุภัชญา   เรืองศรี
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
832 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  บุญสนธิ์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีคงทน
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
2. นางอารีย์  เฟื่องฟุ้ง
 
833 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายธนพล  นาคตระกูล
2. นายบุญธิชา   จันสีดา
 
1. นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา
2. นายวิรัตน์  เชาว์สุนทร
 
834 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายปฏิภาณ  สุโนภักดิ์
2. นายภัทรภณ  โคตรพงษ์
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
835 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายธนกร  เอี่ยมจำรัส
2. นายนครินทร์  บุญมี
 
1. นางสุกัญญา  พันทุกข์
2. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
 
836 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเชียรศรี
2. เด็กชายนิติพนธ์  ล่วงลือ
3. เด็กชายสรศักดิ์  สนม
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
837 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายธนวัต   สนอุทา
2. เด็กชายมนทกานต์   หาญจันทร์
3. เด็กชายสุธิชัย   โสภา
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
 
838 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  เอี่ยมกล้า
2. เด็กชายเมธา  พาทอง
 
1. นายประยุทธ  ไทยกลาง
2. นางสาวสิรินัดดา  ร่วมพร
 
839 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายชลกาญจน์  สงวนทรัพย์
2. นายภาณุวัฒน์  เจริญศิลป์
3. นายอภิสิทธิ์  ปรักมาศ
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา
 
840 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายพรเทพ  เทพนุรักษ์
2. นายสมหวัง  ลุงตี้
3. นายสมเกียรติ  พึ่งสังวรณ์
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
841 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายคฑาวุธ  พุฒจันทร์
2. เด็กชายสิทธิโชค  พูลศิริ
3. เด็กชายอันดามัน  แสงสมบัติ
 
1. นางพรจันทร์  ธรรมรัตน์
2. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
842 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายจักรรินทร์  มณีนิล
2. เด็กชายนรรัตน์  ชูโอชา
3. เด็กชายออมทรัพย์  เถาหล้า
 
1. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
2. นายเอกมล  ถวิลมาตร
 
843 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงพนิดา  เขียวมา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ปลื้มจิตร
3. เด็กหญิงอุไรพร  ช่วยตา
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
 
844 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายปิยพัชร  อินตาพวง
2. นายพัชรพล  คำแก้ว
3. นายสุพจน์  สว่างอารมณ์
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นายปิยสรณ์  จันพูล
 
845 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายณัชพล  สุขเจริญ
2. นายวรวุฒิ  บุญเลิศล้ำ
3. นายศิริพร  เหมือนชอบ
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
 
846 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายณัชพล  หมายมั่นสมสุข
2. นายธีรวัฒน์  อินทร์สวน
3. นายนัทธพงศ์  ท่านัดที
 
1. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
2. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
847 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชัยนุชิต   บุญเติม
2. เด็กหญิงพรทิพย์   ทันใจ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   รัตนะ
 
1. นายทวี  ศรีเงินยวง
2. นายปรัชญา   เดิมหลิ่ม
 
848 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นกยาง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไผ่ตาด
3. เด็กหญิงสุนิษา  ย่นมรรคา
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
 
849 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติศักดิ์   คำบาง
2. นายพงศกร    เมืองมา
3. นางสาวศิริรัตน์   หนูเล็ก
 
1. นายทวี   ศรีเงินยวง
2. นายปรัชญา   เดิมหลิ่ม
 
850 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีพุก
2. เด็กหญิงณัฐฑริกรี  จันทะบูรณ์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  เลิศปริยานันท์
4. เด็กหญิงภาวินี  จันตรา
5. เด็กหญิงศศิประภา  เจริญวงษ์
6. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สีวัน
 
1. นางอุษา  ตันติโภคา
2. นางสาววนิดา  โกโสภา
3. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
 
851 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายนนทกร  บัวลอย
2. นางสาวภัทราพร  จำปาหอม
3. นางสาวสายชล  โงชาฤทธิ์
4. นายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า
5. นางสาวอัญชลี  วงษ์ประกรคำ
6. นางสาวอัสสิมา  ดวงสุวรรณ์
 
1. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี
2. นางณัจนา  สุขกรีด
3. นางเพ็ญศรี  สุดสวาท
 
852 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกิติยาภรณ์   วงษ์เพ็ญ
2. นางสาวณัฐฌา   ประกอบชัย
3. นางสาวธันย์ชนก    ชื่นบุญ
4. นางสาวลัลรตา   จงอรุณงามแสง
5. นางสาวสุจิตตา   ด้วงอำไพ
6. นายเนมิธร   จารุอินทร์
 
1. นางสาววนิดา   โกโสภา
2. นางสาวศิวพร   ชายชม
3. นางอุษา   ตันติโภคา
 
853 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวธนวรรณ  ชมบุญมี
2. นางสาวพัชรินทร์  ศรีเพ็ชร์
3. นางสาวภัทชรัตน์  เอี่ยมสุวรรณ์
4. นางสาวสุขพัฒน์  งามคณะ
5. นางสาวสุชาวดี  ทันประโยชน์
6. นางสาวสุวนันท์  จิตตรีรัตน์
 
1. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
854 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงพัชรี  ภูมิสูตร
2. เด็กหญิงอนุสรา  มูลทอง
3. เด็กหญิงอุรัสยา  พันพุฒ
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางพัชรี  เที่ยงเจริญ
 
855 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธีรศักดิ์   นาคสังข์
2. เด็กชายปณต   แสงคำ
3. เด็กหญิงศิรประภา   สุขประเสริฐ
 
1. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
2. นางสาวสุภาดา  คำตา
 
856 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  แจ่มฟ้า
2. เด็กหญิงมินตรา  เพียงพร
3. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  วงค์คำจันทร์
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
857 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชฎาภรณ์  หมื่นมี
2. นางสาวณัฐริกา  รอดรักษา
3. นางสาวพรนภัทร  ศรีผ่อง
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
858 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวมนัสดา  ซักไทร์
2. นางสาวรสริน  อินโส
3. นางสาวอรณิชา  หงษ์วิจิตร
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางพัชรี  เที่ยงเจริญ
 
859 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจินตนา  ลมูลพันธ์ุ
2. นางสาวนภัสวรรณ   วงษ์ศักดิ์
3. นางสาวเจนจิรา  อำภา
 
1. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
2. นางสาวพิมพ์พร   เพ็ขอินทร์
 
860 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวโทน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพสุดตา
3. เด็กหญิงโชติกา  เถาว์วรกูล
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นายกัมปนาท  พาดี
 
861 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงฐิติพร  กิมาลี
2. เด็กหญิงดลนภา  ไตรยสุทธิ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สิงโห
 
1. นายณัฐพนธ์  ใยเกษ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร  ศรีจันทร์สุข
 
862 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  พานวงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองละมูล
3. เด็กหญิงสิริจำนงค์  มณีนพรัตน์
 
1. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
2. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
 
863 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  แก้วบับพา
2. เด็กหญิงกิ่งรัก  ล้อมงคลทอง
3. เด็กหญิงภมรรัตต์  รุ่งโต
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
2. นางสาวพรรณวิภา  ภูทอง
 
864 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สูงปานเขา
2. เด็กหญิงจณิสตา  อุ่นทิม
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ผ่องแผ้ว
 
1. นายวิษณุ  จันทร์กระจ่าง
2. นางยุวดี  ไชยไธสง
 
865 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  มูนวงษ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หนูแสง
3. เด็กชายสุรพัศ  ฟักน่วม
 
1. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
2. นางสาวสุภาดา  คำตา
 
866 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปณิตา  จันทรโชติ
2. เด็กหญิงปวีณา  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงโสรญา  ยวนเมือง
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางณัฐกมล  สุกุมลนันท์
 
867 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพรธิรา  บุญสีมา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  วังสูงเนิน
3. เด็กหญิงอุปสรา  มีสมบัติ
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
 
868 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พ่วงแพ
2. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรดี
3. เด็กหญิงศุภาทิพฐ์  สุขเสนา
 
1. นางอัณณ์ชญาน์  สีตะระโส
 
869 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายชนะขล  พุ่มประภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสือคุ่ย
3. เด็กหญิงปรารัตน์ดา  เกตุสุข
 
1. นายเอกมล  ถวิลมาตร
2. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
 
870 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวพิมลวรรณ  เรืองรัตน์
2. นางสาวภัทรวดี  สิมสา
3. นางสาวภัทรีพรรณ  สิมสา
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นายปิยสรณ์  จันพูล
 
871 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายวรวัฒน์  ทรัพย์เชาว์
2. นางสาวเพชรรัตน์  ศรศิลป์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  คงทิพย์ปัญญา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อุตเจริญ
2. นางทิมพร  วิเศษศิลป์
 
872 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐริกา  สงเคราะห์
2. นางสาวสุนิษา  นินละลักษณ์
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  สงค์ประเสริจ
 
1. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
2. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ขอินทร์
 
873 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.75 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายธนธรณ์  หัสสะ
2. นางสาวนฤมล  ฤทธิสาร
3. นางสาวสุธาสิณี  สิทธิแก้ว
 
1. นายณัฐพนธ์  ใยเกษ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร  ศรีจันทร์สุข
 
874 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.25 ทอง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวญานิกา  ศรเกษตริน
2. นางสาวปณิษา  ครุฑพันธ์
3. นางสาวสาธิตา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายวิษณุ  จันทร์กระจ่าง
2. นางยุวดี  ไชยไธสง
 
875 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.25 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จำปาโพธิ์
2. นางสาวน้ำเพ็ชร  บุญฉุน
3. นางสาวอริศรา  พันนาเหนือ
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
 
876 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงทีมทัย  ทาทอง
3. เด็กหญิงวรัชยา  กะพงษ์ทอง
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
2. นางสาวพัชมน  ธำรงเวียงผึ้ง
 
877 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวจุฑารัตน์  อิณปุรณ
2. นางสาวชลธิชา  ทองธิสาร
3. นางสาวนัฐพร  วงษาทอง
 
1. นางสาววิบูลย์ศรี  ศรีอุทัย
2. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
878 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวสุนิศา  บุญช่วย
2. นางสาวสุภาวิณี  ยอดบุรุษ
3. นายเอกลักษณ์  พรหมมาศ
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
2. นางสาวพัชมน  ธำรงเวียงผึ้ง
 
879 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำสุทธิ
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุขกำเนิด
3. เด็กหญิงพิริษา  สร้อยมณี
 
1. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา
2. นายรังสรรค์  อินทรา
 
880 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤภร  ทิพยชล
2. เด็กหญิงรัตน์นรี  เลิศมงคลไทย
3. เด็กหญิงอารณีย์  คงเผื่อน
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางกฤตพร  แผนสมบูรณ์
 
881 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แดงพงษ์
2. เด็กหญิงสายธาร  ชัยฉลอง
3. เด็กหญิงอรธิชา  สืบรัตนา
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
 
882 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติพร  เพ็งชัยสิน
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงพรวี  เพชรพลอย
 
1. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
2. นางปราณี  อัมพะเศวต
 
883 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกมลวรรณ   อินจร
2. นางสาวณัฐนิชา   คัมภิระ
3. นางสาวนันทัชพร   พึ่งแก้ว
 
1. นางนางพรทิพย์   หนุนทรัพย์
2. นางอุษา   ตันติโภคา
 
884 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  สีหนาท
2. นางสาวสุกัญญา  ด่านแก้ว
3. นางสาวสุมิตตา  คงเรียน
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
 
885 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวพิยะดา  จันทร์ฉาย
2. นางสาวลัคนา  ยอดแก้ว
3. นางสาววาสนา  คำเรือ
 
1. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
2. นางปราณี  อัมพะเศวต
 
886 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  ไข่มุก
2. เด็กหญิงศิริวิมล   ไข่มุก
3. เด็กหญิงสุจิวรรณ   เกาะกลาง
 
1. นางสาวศิวพร  ชายชม
2. นางสาววนิดา  โกโสภา
 
887 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงดลฤดี  แสงกินยา
2. เด็กหญิงมารืสา  เผือกโสภา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สารแสน
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางกฤตพร  แผนสมบูรณ์
 
888 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรทิพย์  บัวเขียว
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  สำอางเอี่ยม
3. เด็กหญิงวิไลพร  พุดจันทึก
 
1. นายเกริกฤทธิ์  วงศ์ละมาย
2. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
 
889 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บัวคลี่
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ประทุมทอง
3. เด็กหญิงสุชาวลี  สุขสำราญ
 
1. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
2. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
 
890 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชยุดา  นุ่มนวล
2. นายพริษฐ์  กุระจินดา
3. นางสาวเบญญภา  อโปกุล
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางกฤตพร  แผนสมบูรณ์
 
891 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกชกร  บุญเกิด
2. นางสาวสุทธิดา  ตะเพียนทอง
3. นายอดิเทพ  เหมะธุลิน
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
2. นายเกริกฤทธิ์  วงศ์ละมาย
 
892 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชิตาภา    นิติชาติ
2. นางสาวณิชลดา   ธนูทอง
3. นางสาวพรทิพย์   กองอินทร์
 
1. นางสาวศิวพร   ชายชม
2. นางสาววนิดา    โกโสภา
 
893 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายชัยภัทร  ฟักแป้น
2. นางสาวสรณ์สิริ  แสงรัตนะ
3. นางสาวสุพรรษา  อ่อนศรี
 
1. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
2. นางอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
 
894 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  อุบลชัย
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นามนาค
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ฤทธิ์ขันธิ์
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐชา  เปรมปรี
 
895 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงญาธิดา  สุกสาย
2. เด็กหญิงทิตาวีร์   สำเนียง
3. เด็กหญิงสิริโสภา   จักษุอินทร์
 
1. นางสาววนิดา   โกโสภา
2. นางสาวศิวพร   ชายชม
 
896 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกาญจนา   ปักมาต
2. นางสาวณัสชริกา   ไผทรัตน์
3. นางสาวอมรรัตน์   อางคาสัย
 
1. นางสาววนิดา   โกโสภา
2. นางสาวศิวพร   ชายชม
 
897 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงศิรประภา  ฐีตะธรรมมานนท์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
898 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  น้อยวิบล
 
1. นางสาวพุทธชาติ  กาวิไล
 
899 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายเมษา  สาวะ
 
1. นางสาวเพียงใจ  คำพู
 
900 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  เข้มแข็ง
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
901 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัชชา  เล็กดา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ระหงส์
3. เด็กชายยุทธพงษ์  อ่อนสกุล
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
902 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณหงษ์
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
903 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงสุธิษา  ทองเกิดหลวง
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
 
904 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทานัง
 
1. นางสาวพิมพ์อัปสรณ์  ทวีวงษ์
 
905 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายสุธิชัย  อินทร์โน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
906 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงลลีดา  จำเนียรบุญ
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
907 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายวรินทร  โชคเหมาะ
 
1. นางสาวพิมพ์อัปสรณ์  ทวีวงษ์
 
908 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐปคัลต์  หาญเกียรติกุล
 
1. นางสาวศศิธร  มูลชาติ
 
909 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายวิศณุกร  คีรีเดช
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
910 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายอนุชา  เรืองเดช
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
911 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ยอดริด
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
912 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาววิชญาดา  อินทรวงค์
 
1. นายศุภชัย  สังข์ทอง
 
913 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทิพย์น้อย
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
914 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกรรณิการ์  โตเจริญ
2. เด็กหญิงศิลาพร  ตั้งทอง
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
915 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  แสนดวงดี
2. เด็กชายศุภโชค  เกษสุริยงค์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
2. นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล
 
916 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  ชวีกลกิจ
2. เด็กชายวรปรัชญ์  มาขุนทด
 
1. นางสาวมริสสา  เปี่ยมรุ่งเรือง
2. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
 
917 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชลกานต์   เสงี่ยม
2. เด็กหญิงนิติรัตน์   เชิดพงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวธนัชชา   รอดพวง
2. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
 
918 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชมป้อม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สมตระกูล
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข