สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมุทรสาครวิทยาลัย 108 25 6 5 139
2 สมุทรสาครบูรณะ 79 18 14 2 111
3 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 54 38 14 2 106
4 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 36 29 20 12 85
5 เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 32 19 16 12 67
6 วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 29 17 12 10 58
7 สมุทรสาครวุฒิชัย 25 16 7 7 48
8 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 22 15 15 8 52
9 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 18 24 11 12 53
10 ทานตะวันไตรภาษา 18 17 3 2 38
11 เทศบาลบ้านมหาชัย 17 7 6 2 30
12 บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 15 18 12 1 45
13 สามชัยวิเทศศึกษา 14 13 5 3 32
14 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 13 9 10 7 32
15 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 12 21 21 9 54
16 หลักสองส่งเสริมวิทยา 11 13 12 9 36
17 บ้านปล่องเหลี่ยม 11 9 5 1 25
18 อันนาลัย 10 14 13 9 37
19 ประชินนุสรณ์ 9 7 5 8 21
20 อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 7 2 1 3 10
21 อนุสรณ์ศุภมาศ 6 9 6 3 21
22 กุศลวิทยา 5 8 8 5 21
23 เทศบาลอ้อมน้อย 0 1 0 0 1
24 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0 0 0
รวม 551 349 222 132 1,122