สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมุทรสาครวิทยาลัย 48 43 13 104 108 25 6 5 139
2 สมุทรสาครบูรณะ 37 24 19 80 79 18 14 2 111
3 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 17 17 19 53 54 38 14 2 106
4 เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 13 5 5 23 32 19 16 12 67
5 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 10 2 6 18 22 15 15 8 52
6 เทศบาลบ้านมหาชัย 10 2 2 14 17 7 6 2 30
7 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 9 17 7 33 36 29 20 12 85
8 ทานตะวันไตรภาษา 6 4 4 14 18 17 3 2 38
9 บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 4 4 5 13 15 18 12 1 45
10 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 4 2 2 8 13 9 10 7 32
11 วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 3 10 10 23 29 17 12 10 58
12 สมุทรสาครวุฒิชัย 3 6 9 18 25 16 7 7 48
13 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 3 6 7 16 18 24 11 12 53
14 บ้านปล่องเหลี่ยม 3 5 0 8 11 9 5 1 25
15 สามชัยวิเทศศึกษา 3 4 6 13 14 13 5 3 32
16 อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 1 1 5 7 2 1 3 10
17 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 2 5 1 8 12 21 21 9 54
18 อันนาลัย 2 4 4 10 10 14 13 9 37
19 ประชินนุสรณ์ 2 4 1 7 9 7 5 8 21
20 หลักสองส่งเสริมวิทยา 1 3 2 6 11 13 12 9 36
21 อนุสรณ์ศุภมาศ 1 1 2 4 6 9 6 3 21
22 กุศลวิทยา 0 0 3 3 5 8 8 5 21
23 เทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
24 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 169 128 481 551 349 222 132 1,122