เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ สมุทรสาคร
2 นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานเครือข่ายศูนย์การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ สมุทรสาคร
3 นายอดิเทพ วรรณเรศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จังหวัดสมุทรสาคร
4 นายธเนศ สมัครไทย ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
5 นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
6 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
7 น.ส.สุทธิดา เสือสะอาด ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
8 น.ส.รัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
9 นายพิทยนันท์ จตุนราพิทย์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
10 น.ส.ปานจิต ใจเปี่ยม ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
11 นายเดชาวัต มั่นเขียว นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
12 น.ส.พัชร์พีริยา ยศเทียม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
13 นายธนดล ม้วนจั่น นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
14 นายธนพล อ่อนสนิท นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
15 น.ส.นงนภัส เอกนุ่ม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
16 นายเดชาธร ชลถาวรกุล นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
17 นายกฤษฎา ฉายแก้ว นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
18 น.ส.ณจันทร์ ช่างทุ่งใหญ่ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
19 นายธีร์ธัช สังธรรมมา นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
20 นายทัศน์พล ไชยสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
21 น.ส.พรทิพย์ สายแจ้ง นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
22 น.ส.อาทิตยา แน่นชารี นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
23 นายพิริยะพงศ์ แซ่ตั้ง นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
24 นายอนุสรณ์ ทรัพย์ขำ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
25 นายอดิเทพ วรรณเรศ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบศูนย์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จังหวัดสมุทรสาคร
26 นายสุพิษ เทียบแก้ว ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
27 นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
28 นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
29 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
30 นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
31 นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
32 นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
33 นางสาวศิริพร เฟืองอุย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
34 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
35 นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
36 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
37 นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
38 นายกฤช วิยาภรณ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม และการประกวดสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
39 นายสุเทพ กระจิบทอง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม และการประกวดสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
40 นายคามินท์ ยะตุ้ย นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม และการประกวดสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
41 นายพงศธร สาลี นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม และการประกวดสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
42 นายศราวุธ หลวงนันท์ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม และการประกวดสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
43 นายอัษฎา พิมพาแป้น นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม และการประกวดสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
44 นายสุภชิต อินทรเสมา นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม และการประกวดสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
45 นางสาวบุศบง อุยยาหาญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันสภานักเรียน
46 นางสาวศิริพร เฟืองอุย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันสภานักเรียน
47 นายศักดิ์ชัย จริตไทย นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันสภานักเรียน
48 นางสาวจิราพร โพธิสาร นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันสภานักเรียน
49 นางสาววนิชพร นาคพันธ์ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันสภานักเรียน
50 นางสาววรรณประภา ว่องดี นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันสภานักเรียน
51 นางสาวสุภัทจรัส ขันติวรคุณากร นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันสภานักเรียน
52 นายปิยะลาภ เธียรธิติ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการประกวดนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
53 นายยุทธนา จันทร์ผล ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการประกวดนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
54 นางสาวพัชระนันท์ พรหมเสน ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการประกวดนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
55 นางสาวจิรัชยา ภูสมตา นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการประกวดนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
56 นางสาวกนกวรรณ แก้วกงพาน นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการประกวดนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
57 นางสาวนารีรัตน์ หลวงภักดี นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการประกวดนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
58 นางสาวอนัญญา พรมทัน นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการประกวดนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
59 นางสาวสิรีธร นิลเนตร์ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการประกวดนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
60 นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
61 นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
62 นางชยาพร รอดเทภัย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
63 นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
64 นายศักดิ์ชัย พันธ์แตง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
65 นางสาวยุพาวดี ภูธรรมา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
66 นางสาวรักชนก แซ่อึ๊ง นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
67 นางสาวนิชกานต์ ลินทอง นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
68 นางสาวธัญจิรา พิมมะดี นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
69 นางสาววิภาดา สูงรุ่ง นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
70 นางสาวศศิธร ซุ่นฮวด นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
71 นางกัลยาณี ภูมรินทร์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
72 นางสาวอาลิตา พาหา เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
73 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
74 นายมรรคพล ยางงาม นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
75 นายภาคภูมิ กระพันธ์เขียว นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
76 นางสาวพรพิมล สมัครณรงค์ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
77 นางสาวรุ่งวิภา คงสมร นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
78 นางสาวอารียา วันยาว นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
79 นายสถาพร ฉายาลักษณ์ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
80 นายศักดิ์ดา เพชรสว่าง นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
81 นางสาวมิ่งกมล โนนสันเทียะ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
82 นางสาวอุไรพร เทาศิริ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
83 นางสาวนันทะวรรณ โคกฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประสานงานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
84 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
85 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
86 นางณรินทร น้อยพิทักษ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพกิจกรรม
87 นางสุพรรณี ปลื้อมถนอม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพกิจกรรม
88 นางสาวภาวดี เจริญสุข ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพกิจกรรม
89 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
90 นางสาวภาวดี วงศ์ดี ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
91 นางสาวปิยมาศ ปันพร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
92 นางปานปิติ ทรัพยาคม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
93 นางสาวกมลชนก ศรศักดิ์สิทธิ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
94 นางสาววิภาวี ตั้งธรรม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
95 นางวลัยพร แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
96 นางสาวพรทิพย์ ครุฑศิริ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
97 นายสุรศักดิ์ บางแวก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
98 นายเมธาพร ยุบลนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
99 นายนัคสิทธิ์ แกวนิตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
100 นางสาววรานันท์ ยอดมาลัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
101 นางสาวธันยพร มูลกระโทก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
102 นายทศพร จีนสมุทร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
103 นางสาวปทุมวดี สุพรรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
104 นางกนกวรรณ รอดท่าไม้ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
105 นายกรุณพล โลนุชิต ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
106 นางศิริวรรณ์ บุตร์เพชร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
107 นางสาวจริยา สุวรรณทา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
108 นางสาวภาวดี เจริญสุข ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
109 นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
110 นางสาวพัทธนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
111 นางสาววิภาวี เกตุแก้ว ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
112 นางสาวเยาวพา เผือกนุช ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
113 นางปาริชาติ เสลานนท์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
114 นางไพรินทร์ ไล้ทองดี ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
115 นางสาวศิริพร เฟืองอุย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
116 นางสาวรัตนชาติ ช้ำชองยนต์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
117 นางกนกวรรณ ชุนถนอม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการพยาบาล
118 นางสาวบุศบง อุยาหาญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการพยาบาล
119 นางสุภัค ตรังรัตนจิต ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการพยาบาล
120 นางทัศนียา วันนา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการพยาบาล
121 นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
122 นายสมเกียรติ แก้วชิงดวง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
123 นายสุเทพ กระจิบทอง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายสมชาย ประภาโส ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
125 นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
126 นางสาวปรานี อังติลานนท์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
127 นางสาวอริสา คามจังหาร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
128 นางสาวพรทิพย์ ครุฑศิริ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
129 นางสาวภัทรวรรณ รอดเจริญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
130 นางสาววิสสุตา สุขพันธ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
131 นางสาวอลิสา ศรีโปฏก ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
132 นายรัตนไชโย มาตพงษ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
133 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ บุญไทย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
134 นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
135 นางศิริพรรณ ทัศนิยม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประเมินผล
136 นางเจริญศรี ม่วงนา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประเมินผล
137 นางสาววินิตา เอกอนันทกุล ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประเมินผล
138 นางสาวเชาวรี ตี๋สงวน ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประเมินผล
139 นางนภวรรณ บัญชานนท์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประเมินผล
140 นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประเมินผล
141 นางสาวภัทริกา เฟื่องขจร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการประเมินผล
142 นายสมภพ ออกกิจวัตร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มทัศนศิลป์
143 นายวัชรา แตงวงษ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มทัศนศิลป์
144 นายวีรชัย คำวิรัตน์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มทัศนศิลป์
145 นายรัฐพล ทีคำ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มทัศนศิลป์
146 นายณัฐวุฒิ ทิพโชติ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มทัศนศิลป์
147 นายธีระพล วงส์สุริยานนท์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มทัศนศิลป์
148 นางสาวชิดขวัญ นุชนารถ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มทัศนศิลป์
149 นางสาวจิราภรณ์ สำเภาทอง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มทัศนศิลป์
150 นางสาวภาวนา สลอดตะคุ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มทัศนศิลป์
151 นางสาวสุกานดา สวัสดิมงคล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มทัศนศิลป์
152 นางสาวศิริรัตน์ บุญชูประเสริฐ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มทัศนศิลป์
153 นางสาวธมนวรรณ ชัยแสง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มทัศนศิลป์
154 นางสาวอรวรรณ ไขพจน์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มทัศนศิลป์
155 นางสาวสิริลักษณ์ สนธิ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มดนตรีสากล
156 นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มดนตรีสากล
157 นางสาวศศิพร ขันติภิญโญ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มดนตรีสากล
158 นางภัทรานิษฐ์ ศรีสุคนธ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มดนตรีสากล
159 นางสาวดลยา เบญจนุสรณ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มดนตรีสากล
160 นางสาวปภัสชญา เสมา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มดนตรีสากล
161 นายสุภพรชัย เชาว์อยชัย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มดนตรีไทย
162 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองมาก โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มดนตรีไทย
163 นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มนาฏศิลป์ไทย
164 นางสาวศิริพร วงศ์กระต่าย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขันกลุ่มนาฏศิลป์ไทย
165 นางสาววชิราภรณ์ ทัศนีย์ไตรเทพ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการกลุ่มประสานงานศิลปะ
166 ว่าที่ ร.ต ธงชัย เชื้อนิล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
167 นางพิมพร คีรีก้องสกล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ
168 นางสาวสิรินาท พุทธมีผล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ
169 นายสุพิษ เทียบแก้ว ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
170 นายเชน ปริยะเกตุ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
171 นายจรัญ อนันต์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
172 นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
173 นายดำรง วิมลธาดา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
174 นายสมพร รอดด้วยบุญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
175 นางสาวพัชรินทร์ แหวนเงิน ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
176 นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุล ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
177 นายภชพน เชื่อมทอง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
178 นายพีรดนย์ จิระกูลวัฒน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
179 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
180 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมก่ารอำนวยการ
181 นายธเนศ พงษ์สีดา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมก่ารอำนวยการ
182 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
183 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผล
184 นางสาวณรัฎชา มณีนิล โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผล
185 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
186 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
187 นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
188 นายสาโรช เรืองศิริ ประธานศูนย์วิทยาศาสตร์ กรรมการดำเนินการ
189 นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิช รองประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ
190 นายภัลลภ อินทมาตร์ กรรมการ กรรมการดำเนินการ
191 นายภักดี คำชัย กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินการ
192 นายธเนศ พงษ์สีดา ประธานศูนย์ภาษาจีน กรรมการดำเนินการ
193 นายธเนศ พงษ์สีดา ประธานศูนย์ภาษาญี่ปุ่น กรรมการดำเนินการ
194 นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์ไทย
195 นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่น ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์ไทย
196 นายทศพร เรืองภู ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์
197 นายวิทยา วัชรสาคร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์
198 นายอรรถกรณ์ คงมณี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์
199 นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้ว ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะดนตรีไทย
200 นางนวลนุช ใจบรรจง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะดนตรีไทย
201 นางสาวจิราภรณ์ โตกราน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะดนตรีไทย
202 นายชินวัฒน์ โพธิสาร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะดนตรีสากล
203 นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
204 นายสุเมธ ที่รัก โรงเรียนเขาย้อยวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
205 นายอรรคพล สงวนยวง โรงเรียนเขาย้อยวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
206 นายธเนศ พงษ์สีดา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
207 นางเสาวนีย์ ปัตทวีคงคา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียน ตรวจหลักฐาน รายการพูดเพื่ออาชีพ(ภาษาจีน) ระดับ ม.ต้น
208 นางรดาพร บุญพรม ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียน ตรวจหลักฐาน รายการพูดเพื่ออาชีพ(ภาษาจีน) ระดับ ม.ต้น
209 นางธัญกานต์ สังฆโต ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียน ตรวจหลักฐาน รายการพูดเพื่ออาชีพ(ภาษาจีน) ระดับ ม.ปลาย
210 นางปนัดดา ปานเกิดผล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียน ตรวจหลักฐาน รายการพูดเพื่ออาชีพ(ภาษาจีน) ระดับ ม.ปลาย
211 นางสาวทองพูน นุชมั่น ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียน ตรวจหลักฐาน รายการแข่งขันละครสั้น(ภาษาจีน)
212 นางสาวฐานิตา โตสิน ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียน ตรวจหลักฐาน รายการแข่งขันละครสั้น(ภาษาจีน)
213 นางสาวรัตนาภรณ์ เชยชิต ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียน ตรวจหลักฐาน รายการเล่าเรื่องจากภาพ(ภาษาจีน)
214 นายฉัตรชัย จันทร์ดี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียน ตรวจหลักฐาน รายการเล่าเรื่องจากภาพ(ภาษาจีน)
215 นายฉัตรชัย จันทร์ดี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียน ตรวจหลักฐาน รายการเขียนเรียงความ(ภาษาจีน)
216 นางสาวรัตนาภรณ์ เชยชิต ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียน ตรวจหลักฐาน รายการเขียนเรียงความ(ภาษาจีน)
217 Miss Lyu Jinxiu ครูชาวจีนโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
218 Miss Sha Rouqin ครูชาวจีนโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
219 Miss Li Xueling ครูชาวจีนโรงเรียนอัมพวันวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
220 นายธนาเทพ ธิตา ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
221 นางชัญญ์ชญา คูเจริญไพศาล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานและควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
222 นางทิพวัลย์ นาคะเวช ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานและควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
223 นางสาวณัฐิตาภรณ์ สุรินทร์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานและควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
224 Miss Zhong Yangyuchen ครูชาวจีนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานและควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
225 Miss Yang Qiannan ครูชาวจีนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานและควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
226 Miss Li Qing ครูชาวจีนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานและควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
227 Miss Wang Xinyu ครูชาวจีนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานและควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
228 นางสาวศศินันท์ ฮะสม ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะรายการพูดเพื่ออาชีพ(ภาษาญี่ปุ่น)
229 นางสาววันเพ็ญ พุทธา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะรายการเล่าเรื่องจากภาพ(ภาษาญี่ปุ่น)
230 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองมาก ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะรายการละครสั้น(ภาษาญี่ปุ่น)
231 นางสาวชฎาภรณ์ จันทะบุดศรี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะรายการเขียนเรียงความ(ภาษาญี่ปุ่น)
232 นางสาวสิริน อันติมะคุณ ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการตัดสินทักษะภาษาญี่ปุ่น
233 นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญา ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี กรรมการตัดสินทักษะภาษาญี่ปุ่น
234 Miss Takako Shiotani ครูชาวญี่ปุ่นโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการตัดสินทักษะภาษาญี่ปุ่น
235 นายภาณุวัฒน์ สาสุข ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานและควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
236 นายติณณดิษย์ เกาะสมุทร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานและควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
237 นายอธิคม เตื่อยตุ่น นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
238 นางสาวอมลวรรณ จันทร์สิงโต นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
239 นางสาวนันทกาญจน์ ทิมดี นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
240 นางสาวพรชนก ศรีต่างวงษ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
241 นางสาวพลอยชมพู สว่างฉาย นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
242 นางสาวนิธิฌา แสงมีสี นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
243 นางสาวกมลวรรณ ทรงลักษณ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
244 นางสาวประภัสสร ชำนาญนก นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
245 นางสาวศศิภา ดีหาญ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
246 นางสาวจิรัชญา ศรีจันทรา นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
247 นางสาวณภัสสรณ์ ประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
248 นางสาววราลี จันทคิรี นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
249 นางสาววิชญาพร ลั่นคีรี นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
250 นายกรกต หนุนเหลือง นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
251 นายจุฑาภัทร์ พุ่มจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและเครื่องดื่ม(การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น)
252 นายติณณดิษย์ เกาะสมุทร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
253 นายสิทธา ทิศกระโทก นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
254 นางสาวญดาวรรณ ปิ่นวิลัย นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
255 นางสาวดวงฤทัย พลสนาม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
256 นางสาวกิตติมา ฉัตร์ทอง นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
257 นางสาวธมลวรรณ จันจู นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
258 นางสาวรัญชนา พุ่มจำปา นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
259 นางสาวโสภณา ผลุงกระโทก นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
260 นางสาวนิลลิณี ม่วงจีบ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
261 นางสาวอมรรัตน์ แจ่มจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
262 นางสาวกัลยา ทองคำ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
263 นางสาวจิตรรัตน์ รวยสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
264 นางสาวเบญญาภา เสือวิเชียร นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
265 นางสาวภัคสิริกานต์ ทองสันติ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
266 นางสาวอมราพร สารจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
267 นายธเนศ พงษ์สีดา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานประสานงานและควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
268 นายธเนศ พงษ์สีดา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานประสานงานและควบคุมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]