เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ สมุทรสาคร
2 นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานเครือข่ายศูนย์การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ สมุทรสาคร
3 นายอดิเทพ วรรณเรศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จังหวัดสมุทรสาคร
4 นายธเนศ สมัครไทย ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
5 นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
6 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
7 น.ส.สุทธิดา เสือสะอาด ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
8 น.ส.รัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
9 นายพิทยนันท์ จตุนราพิทย์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
10 น.ส.ปานจิต ใจเปี่ยม ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
11 นายเดชาวัต มั่นเขียว นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
12 น.ส.พัชร์พีริยา ยศเทียม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
13 นายธนดล ม้วนจั่น นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
14 นายธนพล อ่อนสนิท นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
15 น.ส.นงนภัส เอกนุ่ม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
16 นายเดชาธร ชลถาวรกุล นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
17 นายกฤษฎา ฉายแก้ว นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
18 น.ส.ณจันทร์ ช่างทุ่งใหญ่ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
19 นายธีร์ธัช สังธรรมมา นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
20 นายทัศน์พล ไชยสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
21 น.ส.พรทิพย์ สายแจ้ง นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
22 น.ส.อาทิตยา แน่นชารี นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
23 นายพิริยะพงศ์ แซ่ตั้ง นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
24 นายอนุสรณ์ ทรัพย์ขำ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
25 นายอดิเทพ วรรณเรศ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบศูนย์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จังหวัดสมุทรสาคร
26 นายสาโรช เรืองศิริ ประธานศูนย์วิทยาศาสตร์ กรรมการดำเนินการ
27 นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิช รองประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ
28 นายภัลลภ อินทมาตร์ กรรมการ กรรมการดำเนินการ
29 นายภักดี คำชัย กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินการ
30 นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์ไทย
31 นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่น ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์ไทย
32 นายทศพร เรืองภู ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์
33 นายวิทยา วัชรสาคร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์
34 นายอรรถกรณ์ คงมณี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทัศนศิลป์
35 นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้ว ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะดนตรีไทย
36 นางนวลนุช ใจบรรจง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะดนตรีไทย
37 นายชินวัฒน์ โพธิสาร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะดนตรีสากล
38 นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]