สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 022 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 68 129 106
2 001 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 109 260 160
3 002 โรงเรียนกุศลวิทยา 27 87 38
4 020 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 64 127 93
5 021 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 61 120 81
6 023 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 65 120 92
7 024 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 114 329 178
8 025 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 144 370 221
9 026 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 56 133 70
10 030 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 46 82 64
11 032 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 109 177 135
12 003 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 83 176 115
13 005 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 43 78 44
14 017 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 48 98 74
15 018 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 29 52 46
16 019 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 0 0 0
17 027 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 35 71 43
18 028 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 6 0 0
19 029 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 41 158 77
20 031 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 24 76 41
21 033 โรงเรียนอันนาลัย 47 92 64
22 034 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 13 20 16
23 016 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 26 38 31
24 014 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 1 2 1
25 004 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี 0 0 0
26 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 32 56 38
27 009 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 0 0 0
28 010 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี 0 0 0
29 011 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 0 0 0
30 008 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 0 0 0
31 012 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 0 0 0
32 007 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 0 0 0
33 013 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 0 0 0
34 015 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0
รวม 1291 2851 1828
4679

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]