::sm-skn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บุญเฉลิมโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิเรข เฟื่องบางหลวงโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางกัลยา ศรีสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ดิษฐ์ประดับโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวชิดขวัญ นุชนาถโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ สว่างสุรีย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯกรรมการ
2. นางสาวพีรนุช ชาวนาโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวดุฤษดี ยืดเนื้อโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)กรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวพรรณทิพา สายกระสุนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายคเณศ สินไชยโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวชุลีพร ฤทธิเดชโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรินทร ผลจันทร์โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวรัญญา ทองหล่อโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี สุทธิเวชโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางสาวสุกานดา สวัสดิมงคลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์วงศ์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายธนู ทอมุดโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
3. นายสุภพรชัย เชาว์อยชัยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางชยาพร รอดเทภัยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา แก้วประเสริฐโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอาจารี ชูสุวรรณโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ ฤทธิเดชโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ชาญณรงค์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางจำรัส พันลำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลฉัต ปทุมศรีโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายนเรศ ทองอินทร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภา กองบัวแก้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ คชาชัยโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นายสมยศ ปิ่นทองโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน แซ่ตึ้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางวิมล บุตรศรีด้วงโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย พันธุ์แตงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจันจิรา สมรูปโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางสาวรัชนี วงศ์เลาหกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ ตันติวิริยากรโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางวิมล บุตรศรีด้วงโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย พันธุ์แตงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจันจิรา สมรูปโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางสาวรัชนี วงศ์เลาหกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ ตันติวิริยากรโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวหนึ่งฤทัย ผมพันธ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิโรงเรียนอ้อมน้อนโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเจษฎา รัตนบรรเทิงโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ บุญชูประเสริฐโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวถวิล ศรีสุขโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
6. นางสาวปทุมมา พลอยน้อยโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวอมรา เกษตรสมบูรณ์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนภาพร มณีนิลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสัมฤทธิ์ บุญส่งโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
3. นายสิงหา รุ่งเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางรุ่งนภา พงษ์สุทธิโสภาโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวสันต์ สูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุสุมา บัวแก้วโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายภมรเมษย์ เลาหวิรุฬห์กุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ชินณะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
4. นางจันทร์นภา ฉิมพาลีโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางนภวรรณ บัญชานนท์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุสุมา บัวแก้วโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายภมรเมษย์ เลาหวิรุฬห์กุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
3. นางจันทร์นภา ฉิมพาลีโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางนภวรรณ บัญชานนท์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธิดา เกตุแก้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวรจิตกานต์ ขาวหิตโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศุภโชค สีวันนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางปรุง อินทมาตร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชัชวาลย์วัฒนะกุลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจมาพร นามสมโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายยุทธ อัครางกูรโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางอัฐพรพรรณ ทองพรรณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เดชานนท์ธนาวัฒน์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายสมภพ ออกกิจวัตรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวปภัสชญา เสมาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ ปานเมืองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นางปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
8. นางสาวคณิสรา สกุลเพ็ชรโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
9. นางสาววนัดดา คำเกษโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
10. นางสาวภาวดี วงศ์ดีโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นายสมพร รอดด้วยบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายณัฐกฤษ จันทร์คณาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ วัชราภรณินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวนิว ตาคมโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวพิชญามน เกษมคุณโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นางกนกวรรณ รอดท่าไม้โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ นันเปียงโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นายประสิทธิ์ สอนทรงโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
8. นายสุภัทรา ศรีอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
9. นายณัฐพงษ์ โพธิ์แสงโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวพรเพ็ญ พึ่งเพียรโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา อภิญญาณสัจจะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา บุญจันทร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ แย้มละออโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสถิตย์พร ดีมงคลโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายพัชรพล ชิดชมโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินดารัตน์ วรินทร์ษาโรงเรียนประชินนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์วรัญช์ น้อยพิทักษ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสจรินทร์ นกแก้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวรจนาพรณ์ ติ๊บปันโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา บ้านกล้วยโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นายจักรินทร์ ชินณะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางนงเยาว์ ดาราเย็นโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา สินธุสนธิชาติโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวสำราญ ผิวทองอ่อนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณรงค์ภัทร ดวงชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาววีรดา มีสัจจ์โรงเรียนประชินนุสรณ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ คงบัวโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวสินีนาถ ทองสิมาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาทิพย์ สังข์ประเสริฐโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาววิชชุนี อุตรชนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นางยุวธิดา คัทเนตรโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางปานปิติ ทรัพย์ยาคมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางปรุง อินทมาตร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิณี มะโนรัตน์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางสาวศิริพร วงศ์กระต่ายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกนกกร จันทร์อนันต์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นายธีระพล วงศ์สุริยานนท์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพรชัย แก้วจันทร์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
7. นางสุดารัตน์ ณ บางช้างโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
8. นางสาวทิวารัตน์ ราชยะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิชโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สิมมะลีโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวสุภา เกาะเต้นโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
5. นางสาววิภาวี เกตุแก้วโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุภัสสร หอยสังข์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
8. นางสาวกานต์นที แถบทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมา สีหานามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสถาพร บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริกมล มงคลยศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางศรีอุสา ตั้งศิริมงคลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ชุนถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ แก้วบุตรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นางสาวนภาพร คงสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
8. นายชลนที อักษรประดิษฐ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวรสสุคนธ์ หนูงามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอังคณา แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางมาลี นุชสมบูรณ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวชุติมา เพ็ญสุขใจโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้าโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสรารัตน์ ช่อไม้ทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอารมย์ โนราษฎร์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นายพฤฒิ บุญยิ้มโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวบัวลี มะลิโรงเรียนสาสน์วิเทศสมุทรสาครกรรมการ
5. นายกรุณพล โลนุชิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวนิตยา รติเบญญากูลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพิชญุุตม์ เรืองไชยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชชิรา วัชราภรณินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
5. นายภชพน เชื่อมทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายอรรถพล เมตตาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวี เรืองพงษ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชนาฏ เรือนคงโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นายธำรงศักดิ์ สุสุขเสียงโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายสรเดช เลิศวัฒนาวณิชโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่องโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร สายแก้วโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจา บุญปองหาโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นายทวีชัย เชื้อจีนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี ใจช่วงโชติโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวภาวดี เจริญสุขโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
8. นางสาวกัลยา จันทร์อ้นโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายภักดี คำชัยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริยากร แก้วอุุดมโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสงิม พงษ์สระพังโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางสาวดวงรักษ์ จันทร์ชังโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางสาวพรรณี อุดมโภชน์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุภาพร สังข์งามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ ภูกิ่งเงินโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
8. นางสาวทิพย์รัตน์ จตุนราพิทย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสันสุนีย์ หุ่นท่าไม้โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุนภา ทองตะโกโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนสาสน์วิเทศสมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาววิสสุตา สุขพันธ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุรชัย จันทร์หงษ์โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
6. นางสาวจีวาวรรณ ทองคำโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย รูปเอี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มโชค ศรีอ่อนโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางอุทัย นะธิศรีโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางสาวภรณ์ทิพย์ ปะวะเขโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายพีรดนย์ จิระกูลวัฒน์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายยืนยง สิงหาวาสน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
7. นายพรเทพ อยู่คงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ ประทุมรัตน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชนาธิป คิดมุ่งทางดีโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพชรา ปุริวันโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
4. นางสาวปิยพร อินทรักษ์โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุริศา พันธุไพรโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
6. นางสาวภิญญาพัชญ์ เขยนอกโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นางสาวอรวรรณ แก้วควนชุมโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
8. นางจำลอง อยู่ทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายศิริสุข ถนาวรณ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนันชัย สุนทรปราณีโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริมา คงเสนโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
4. นายกฤษฎาวิทย์ แก้วภิรมย์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นางสาวปิยมาศ ปันพรโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายตันติกร ขุนาพรมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นางสาวจันห์นิภา สุนทรบุญโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรทัย แอ่มรัมย์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ชวนประสิทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ดีพุ่มโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ชวนประสิทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ดีพุ่มโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีกรรมการ
5. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญยืน เทพสง่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์อธิชา ห้องสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เรือนสูงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นางสาวปรานี อังติลานนท์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจิรา สมเกียรติกุลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบุญยืน เทพสง่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์อธิชา ห้องสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เรือนสูงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นางสาวปรานี อังติลานนท์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจิรา สมเกียรติกุลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปิติภัทร ลือพงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
3. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปิติภัทร ลือพงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวธณิจชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเชน ปริยะเกตุโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณเอี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกสร จงนิมิตมงคลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางชนากานต์ อินจงกลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายเบญจรงค์ น่วมไม้พุ่มโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเชน ปริยะเกตุโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณเอี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกสร จงนิมิตมงคลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางชนากานต์ อินจงกลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายเบญจรงค์ น่วมไม้พุ่มโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ฤทธิ์ ธัญญเจริญโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกรโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นายอรุณ แสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นายอานนท์ เพ็ชรเกลี้ยงโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ฤทธิ์ ธัญญเจริญโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกรโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นายอรุณ แสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นายอานนท์ เพ็ชรเกลี้ยงโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประทุม พัดเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว เอื้อประเสริฐข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา เย็นอุทกผู้อำนวยการโรงเรียนสมฤดี สมุทรสาครกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประทุม พัดเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว เอื้อประเสริฐข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา เย็นอุทกผู้อำนวยการโรงเรียนสมฤดี สมุทรสาครกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระมหาประเสริฐพร โชติวโรเจ้าอาวาสวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. พระนิพนธ์ ธมฺมโชโตพระอาจารย์วัดดอนไก่ดีรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักริ์ รอดนุชโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวสมฤดี จันทร์กล่ำโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจตุพร สิงหทราเมศร์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวินัย จันทร์หอมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
2. ดร.อัจฉรา บุญชุมกรมควบคุมโรคกรรมการ
3. ดร.แสวง วิทยพิทักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ การะเวก-กรรมการ
5. นายปิยะ เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายวรพล หุ่นเก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาวจิรัฏญา จันทร์เปลี่ยนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายวินัย จันทร์หอมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
2. ดร.อัจฉรา บุญชุมกรมควบคุมโรคกรรมการ
3. ดร.แสวง วิทยพิทักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ การะเวก-กรรมการ
5. นายปิยะ เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายวรพล หุ่นเก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาวจิรัฏญา จันทร์เปลี่ยนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายวินัย จันทร์หอมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
2. ดร.อัจฉรา บุญชุมกรมควบคุมโรคกรรมการ
3. ดร.แสวง วิทยพิทักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ การะเวก-กรรมการ
5. นายปิยะ เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายวรพล หุ่นเก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาวจิรัฏญา จันทร์เปลี่ยนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายวินัย จันทร์หอมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
2. ดร.อัจฉรา บุญชุมกองควบคุมโรคกรรมการ
3. ดร.แสวง วิทยพิทักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ การะเวก-กรรมการ
5. นายปิยะ เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายวรพล หุ่นเก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาวจิรัฏญา จันทร์เปลี่ยนโรงเรียนเกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนพคุณ อยู่ทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
2. นางพิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุวิศิษฎ์ แดงอรุณโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นายกัมพล สารธิเสนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ ร้อยอำแพงโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย โชติเชื้อวงค์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นายศราวุฒ บุญนาคโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายเกียรติศักดิ์ ศรีแจ้โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ ปุจฉาการโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
10. นายจักรวี กองวิเชียรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
11. นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
12. นายบัณฑิต องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางธิดารัตน์ ขันติการุณโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
2. นางสาวภาวนา สลอดตะคุโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายทีศักดิ์ แดงประดิษฐ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แตงไทยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นางพรพิมล ลาภเจริญโชคโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
6. นางสาวพัชระนันท์ พรหมเสนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางปิยรัตน์ ธงชัยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
8. นายวีรเกียรติ ศรีอนันต์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีราเชนทร์ ค้ำคูณโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
10. นายจักรวี กองวิเชียรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นุชนวลวิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นุชนวลวิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นุชนวลวิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นุชนวลวิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นุชนวลวิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นุชนวลวิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นุชนวลวิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นุชนวลวิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นุชนวลวิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นุชนวลวิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา ปานเกิดผล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ คงเพชรโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
3. นางสาวศศิวรรณ เรืองอำพันธุ์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายพงศ์ศิริ บุญอาจโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายธนากร แพงพะงา โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. MissJULIA GRAY ATKINSONโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
7. นางนันทกา เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางอารีพร หลงสมบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายติณณดิษย์ เกาะสมุทรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน มีศิริโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
4. นายคำรณ ผึ่งผายโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พลอย พงษ์กลัดโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
6. MissNICOLE LAUREN LORDโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาวปิยนุช เทียนซ้อนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางธัญกานต์ สังฆโตโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิรตา สายรัตน์ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์ บุญไทยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. Mr.LAMONT KRISTIAN TURNER โรงเรียนศึกษานารีวิทยา (บางบอน) กรรมการ
5. นายอารี ทิศสุวรรณโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
6. นางสาวบุปผา รอดเนียมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาวศิรินันท์ คล้ายสุวรรณ์โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
8. นางสาวเยาวภา พรมทาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวิมลรัตน์ ดวงสีเสนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ปัตทวีคงคา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจตุพร สิงหทราเมศน์โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ สิทธิศรโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. Mrs.JOAN SELUDO ACUINโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
6. Mr.A. MAN SOURโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)กรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ ศรีสุข โรงเรียนเอกชัย กรรมการ
8. นางลภัสรดา เกตุเอม โรงเรียนศึกษานิเทศสพป.จังหวัดสมุทรสาคร กรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการ
10. นางสาวสรัญญา ธีรวุฒิโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ เตียวิเศษโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายธเนศ พงษ์สีดาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา สุภาพจริตกุลโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ จันตาเวียงโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. Mr.BEN NYONDWAโรงเรียนเอกชัย กรรมการ
6. นายธงชัย โพธิ์ทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตรลดา เวียงอินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางรดาพร บุญพรมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ โถรัตน์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. Mr.BEN COTTONโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม(เปี่ยมวิทยาคม)กรรมการ
5. นางสาวอัมพันธ์ ดอกเตยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวฐานิตา โตสินโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต มลทาทิพย์โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางชัญญา ศิรพึ่งเงินโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ กันทฤทธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
5. นางสาววิชุดา ศรีตะเขตโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. Mr.RAMIRO FIARZAโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยารามกรรมการ
7. นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคลโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ ขำเหมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอัคคภาคย์ พลมาตย์โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
3. Mr.DOUGLAS MULVANEYกรรมการ
4. นางสาวยินดี พานทองโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ กรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่ม โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) กรรมการ
6. นางสาวฐิติยา เชาวน์ชื่นโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissLyu Jinxiuโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. MissSha Rouqinโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. MissLi Xuelingโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนาเทพ ธิตาโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissLyu Jinxiuโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. MissSha Rouqinโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. MissLi Xuelingโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนาเทพ ธิตาโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริน อันติมะคุณโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. MissTakako Shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissLyu Jinxiuโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. MissSha Rouqinโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. MissLi Xuelingโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนาเทพ ธิตาโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริน อันติมะคุณโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. MissTakako Shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissLyu Jinxiuโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. MissSha Rouqinโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. MissLi Xuelingโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนาเทพ ธิตาโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริน อันติมะคุณโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. MissTakako Shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissLyu Jinxiuโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. MissSha Rouqinโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. MissLi Xuelingโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนาเทพ ธิตาโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริน อันติมะคุณโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. MissTakako Shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายอดิศักริ์ รอดนุชโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวทองพูน นุชมั่นโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอริสา คามจังหารโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวศุลีพร นุชสมบูรณ์โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
5. นางสาวนิศามน อินทรจ้อยโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ กรรมการ
6. นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายอดิศักริ์ รอดนุชโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวทองพูน นุชมั่นโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอริสา คามจังหารโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวศุลีพร นุชสมบูรณ์โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
5. นางสาวนิศามน อินทรจ้อยโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
6. นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ กระจิบทองครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ทนานทองครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสมเกียรติ แก้วชิงดวงครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายบุญสนอง ท้วมบางเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายสุรพล พึ่งธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสัญญา สุขพิศาลข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางมัทนี จตุปาริสุทธิศีลข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นายชาญ ศรีมณีกาญจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นายกมล เฮงประเสริฐข้าราชการบำนาญกรรมการ
11. นายประการณ์ จันพุฒรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
12. นายพงศ์ศิริ แก้วรักษาครูโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
13. นายไพรัช รัศมีจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นางพีระพรรณ กาญสอาดข้าราชการบำนาญกรรมการ
15. นายกฤช วิยาภรณ์ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ กระจิบทองครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ทนานทองครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสมเกียรติ แก้วชิงดวงครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายบุญสนอง ท้วมบางเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายสุรพล พึ่งธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสัญญา สุขพิศาลข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางมัทนี จตุปาริสุทธิศีลข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นายชาญ ศรีมณีกาญจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นายกมล เฮงประเสริฐข้าราชการบำนาญกรรมการ
11. นายประการณ์ จันพุฒรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
12. นายพงศ์ศิริ แก้วรักษาครูโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
13. นายไพรัช รัศมีจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นางพีระพรรณ กาญสอาดข้าราชการบำนาญกรรมการ
15. นายกฤช วิยาภรณ์ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางกำหยาดประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ อินจงกลครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยรองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายพิชัย วงษ์จันทร์ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายกมล ประทีปธีรานนท์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนววิช นวชีวินมัยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ มโนรมย์นักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิตกรรมการ
4. นายเกรียงไกร พึ่งเชื้ออาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
5. นางจันทิมา เอี่ยมสะอาดครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายกมล ประทีปธีรานนท์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนววิช นวชีวินมัยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ มโนรมย์นักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิตกรรมการ
4. นายเกรียงไกร พึ่งเชื้ออาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
5. นางจันทิมา เอี่ยมสะอาดครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล อ่วมกระทุ่มครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นายณภัทร์ ศรีทองพนาบูลย์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐครูโรงเรียนวัดหนองวัลย์เปรียงประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล อ่วมกระทุ่มครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นายณภัทร์ ศรีทองพนาบูลย์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ พุกสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือมครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางละออ มสารกรัณฑ์ครูโรงเรียนประทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางดวงรัตน์ พุกสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือมครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิชา ชื่นเจริญครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรวรรณ เทียนทองโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางสาวดาราพร เชยเถื่อนโรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายกลางชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปานจิต ใจเปี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ เหรียญทองโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช เผ่าล้วนงามโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ตะเพียนทองโรงเรียนกระทุมแบนกรรมการ
4. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางวรรณกาญจน์ บุดดาโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุทธิดา เสือสะอาดโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางวรรณกาญจน์ บุดดาโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุทธิดา เสือสะอาดโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศิวะพล มุสิกุลโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนฤมล ส่งชัยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัยโรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ มุขโตโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวธนิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ เครือน้ำมิตรโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยฯกรรมการ
3. นางสาวอภิญญาวดี วีระมาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสนโรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นายพิทยนันท์ จตุนราพิทย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางธัญญ์ฐิตา ธราดลฐิติวัฒน์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร กมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา คำมีวัดโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
3. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร กมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา คำมีวัดโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
3. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูลโรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นายวุฒิชัย กัณหาโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นางริญญาภัสร์ กิตติ์หิรัณย์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
6. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นางริญญาภัสร์ กิตติ์หิรัณย์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
6. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นางริญญาภัสร์ กิตติ์หิรัณย์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
6. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นางริญญาภัสร์ กิตติ์หิรัณย์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
6. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นางริญญาภัสร์ กิตติ์หิรัณย์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
6. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. สิบเอกชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นางริญญาภัสร์ กิตติ์หิรัณย์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
6. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นางริญญาภัสร์ กิตติ์หิรัณย์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
6. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นางริญญาภัสร์ กิตติ์หิรัณย์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
6. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร ชวลิตธาดา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธันว์ ขำทอง โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางยุพาพร ชวลิตธาดา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธันว์ ขำทอง โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมวงษ์ เอี้ยงชะอุ่ม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนาทลดา ทองตีบ โรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
3. นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมวงษ์ เอี้ยงชะอุ่ม โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนาทลดา ทองตีบ โรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
3. นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทอง โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
3. นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทอง โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
3. นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวชม้อย สังข์ทองงาม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ นาคสุวรรณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกัมพล นิยมหาญ โรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นางสุวรรณา ดิษธรรม โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวชม้อย สังข์ทองงาม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ นาคสุวรรณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกัมพล นิยมหาญ โรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นางสุวรรณา ดิษธรรม โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสมพร โตรื่น ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผลอิน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางบุญส่ง เปียรักษา โรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
4. นายมงคลชัย วิเชียรโรงเรียนวัดปุรณาวาส กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสาวชญาพัสว์ สกุลชัยสิทฐิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสมพร โตรื่น ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผลอิน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางบุญส่ง เปียรักษา โรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
4. นายมงคลชัย วิเชียรโรงเรียนวัดปุรณาวาส กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสาวชญาพัสว์ สกุลชัยสิทฐิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาววีรินทร์ จั่นทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ สุดชฎา โรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาววีรินทร์ จั่นทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ สุดชฎา โรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอนัญญา ดีเด่น โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล กุยยกานนท์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางวิลาสินี เทพบางจาก โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอนัญญา ดีเด่น โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล กุยยกานนท์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางวิลาสินี เทพบางจาก โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล สุสัมฤทธิ์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกช สุภาเนติรัตน์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธันยภัทร์ นารีรักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางพิกุล สุสัมฤทธิ์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกช สุภาเนติรัตน์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธันยภัทร์ นารีรักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลทิพย์ ขาวมัน โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางอัญญา พังจุนันท์ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
3. นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลทิพย์ ขาวมัน โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา พังจุนันท์ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
3. นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายยรรยง รบไวโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นายณัฎฐกร ทองมีสีโรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายยรรยง รบไวโรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นายณัฎฐกร ทองมีสีโรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ วังเวงจิตโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาธิป เปลาเลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ ไกรแถลงโรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ วังเวงจิตโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกรรมการ
2. นางสาวจุฑาธิป เปลาเลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ ไกรแถลงโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]